Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022

Kazalo

2512. Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN), stran 7621.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) 
Razglašam Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. 7. 2022.
Št. 003-02-1/2022-157
Ljubljana, dne 22. julija 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O STROKOVNIH, ZNANSTVENIH IN UMETNIŠKIH NASLOVIH (ZSZUN) 
1. člen 
(vsebina zakona) 
(1) Ta zakon ureja strokovne, znanstvene in umetniške naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje.
(2) Ta zakon ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje.
2. člen 
(pridobitev strokovnega, znanstvenega in umetniškega naslova ter naziva strokovne izobrazbe) 
(1) Strokovni, znanstveni in umetniški naslov označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene na visokošolskem zavodu po študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje.
(2) Strokovni naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje.
(3) Znanstveni in umetniški naslov po tem zakonu si pridobi, kdor konča študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje.
(4) Naziv strokovne izobrazbe po tem zakonu si pridobi, kdor konča višješolski študijski program.
(5) Strokovni, znanstveni in umetniški naslov ter naziv strokovne izobrazbe so obvezna sestavina študijskega programa in se določijo za oba spola.
(6) Strokovne, znanstvene in umetniške naslove podeljujejo visokošolski zavodi, nazive strokovne izobrazbe pa višje strokovne šole v skladu z zakonom.
3. člen 
(podeljevanje in uporaba strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe) 
(1) Strokovni, znanstveni in umetniški naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe po tem zakonu se podeljujejo na vseh študijskih področjih. Pri opredelitvi študijskih področij se uporablja klasifikacija KLASIUS-P-16.
(2) V tehniška, biotehniška in tehnološka področja po tem zakonu se uvrščajo študijska področja (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (081) Kmetijstvo, (082) Gozdarstvo in lov, (083) Ribištvo in akvakultura, lahko pa tudi (0914) Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija, (102) Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, (103) Varnost države, ljudi in premoženja ter (104) Transport.
(3) Strokovni, znanstveni in umetniški naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe po tem zakonu se ne prevajajo v tuje jezike.
4. člen 
(način tvorjenja strokovnih naslovov po študijskih programih prve stopnje) 
(1) Strokovni naslov po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje se tvori tako, da se za besedo diplomirani oziroma diplomirana dodata poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (VS).
(2) Strokovni naslov po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje se tvori tako, da se za besedo diplomirani oziroma diplomirana dodata poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
(3) Če strokovnega naslova po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje ali univerzitetnem študijskem programu prve stopnje ni mogoče smiselno tvoriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se strokovni naslov po visokošolskem strokovnem oziroma univerzitetnem študijskem programu tvori tako, da se uporabi beseda diplomant oziroma diplomantka študijske usmeritve in kratica (VS) ali (UN).
5. člen 
(strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena tega zakona se strokovni naslov po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tvori tako, da se za besedama diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka dodata poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (VS).
(2) Ne glede na drugi odstavek 4. člena tega zakona se strokovni naslov po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tvori tako, da se za besedama diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka dodata poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
(3) Poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, se lahko vpiše tudi med besedi diplomirani in inženir oziroma diplomirana in inženirka.
6. člen 
(strokovni naslovi po univerzitetnih študijskih programih
prve stopnje na pedagoških področjih) 
Ne glede na drugi odstavek 4. člena tega zakona se strokovni naslov po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na pedagoških področjih tvori tako, da se za besedo profesor oziroma profesorica dodata poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, in kratica (UN).
7. člen 
(način tvorjenja strokovnih naslovov po študijskih programih druge stopnje) 
(1) Strokovni naslov po končanem študijskem programu druge stopnje je magister oziroma magistrica stroke. Tvori se tako, da se za besedo magister oziroma magistrica doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
(2) Če strokovnega naslova po magistrskem študijskem programu druge stopnje ni mogoče smiselno tvoriti v skladu s prejšnjim odstavkom, se strokovni naslov po magistrskem študijskem programu druge stopnje tvori tako, da se uporabi beseda magister oziroma magistrica študijske usmeritve.
8. člen 
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih) 
(1) Strokovni naslov po končanem magistrskem študijskem programu druge stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se tvori tako, da se za besedama magister inženir ali magistrica inženirka doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
(2) Poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa, se lahko vpiše tudi med besedi magister in inženir oziroma magistrica in inženirka.
9. člen 
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na umetniških področjih) 
Strokovni naslov po magistrskih študijskih programih druge stopnje na umetniških področjih se tvori tako, da se za besedama magister akademski oziroma magistrica akademska doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
10. člen 
(strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje na pedagoških področjih) 
Strokovni naslov po magistrskih študijskih programih druge stopnje na pedagoških področjih se tvori tako, da se za besedama magister profesor oziroma magistrica profesorica doda poimenovanje, izvedeno iz študijskega programa.
11. člen 
(strokovni naslovi po študijskih programih medicine, dentalne medicine, veterinarstva in farmacije) 
Ne glede na 7. člen tega zakona se po študijskih programih medicine, dentalne medicine, veterinarstva in farmacije pridobijo naslednji strokovni naslovi:
– končan študijski program medicine: doktor oziroma doktorica medicine;
– končan študijski program dentalne medicine: doktor oziroma doktorica dentalne medicine;
– končan študijski program veterinarstva: doktor oziroma doktorica veterinarske medicine;
– končan študijski program farmacije: magister oziroma magistra farmacije.
12. člen 
(izjeme) 
(1) Strokovni naslov po interdisciplinarnem ali individualnem študijskem programu se tvori v skladu s tem zakonom, in sicer na podlagi prevladujočega dela študijskega programa oziroma prevladujočega števila kreditnih točk.
(2) Strokovni naslov po dvopredmetnem študijskem programu se sestavi iz dveh strokovnih naslovov, v skladu s tem zakonom.
13. člen 
(način tvorjenja znanstvenih in umetniških naslovov po študijskih programih tretje stopnje) 
(1) Znanstveni naslov po končanem študijskem programu tretje stopnje je doktor oziroma doktorica znanosti.
(2) Umetniški naslov po končanem študijskem programu tretje stopnje je doktor oziroma doktorica umetnosti.
(3) V diplomo se lahko vpiše tudi znanstveno in umetniško področje, iz katerega je znanstveni in umetniški naslov pridobljen, vendar poimenovanje znanstvenega in umetniškega področja ni sestavni del znanstvenega in umetniškega naslova.
14. člen 
(okrajšave) 
(1) V študijskih programih se poleg polnega strokovnega, znanstvenega oziroma umetniškega naslova določi tudi njegova okrajšava.
(2) Za strokovne naslove po študijskih programih prve stopnje, ki vsebujejo izraz:
– diplomirani … (VS) oziroma diplomirana … (VS), se uporablja okrajšava dipl. … (VS);
– diplomirani … (UN) oziroma diplomirana … (UN), se uporablja okrajšava dipl. … (UN);
– diplomirani inženir … (VS) oziroma diplomirana inženirka … (VS) oziroma diplomirani … inženir (VS) oziroma diplomirana … inženirka (VS), se uporablja okrajšava dipl. inž. … (VS) ali dipl. … inž. (VS);
– diplomirani inženir … (UN) oziroma diplomirana inženirka … (UN) oziroma diplomirani … inženir (UN) oziroma diplomirana … inženirka (UN), se uporablja okrajšava dipl. inž. … (UN) ali dipl. … inž. (UN);
– profesor ... (UN) oziroma profesorica ... (UN), se uporablja okrajšava prof. ... (UN).
(3) Za strokovne naslove po študijskih programih druge stopnje, ki vsebujejo izraz:
– magister oziroma magistrica …, se uporablja okrajšava mag. …;
– magister inženir … oziroma magistrica inženirka … ali magister … inženir oziroma magistrica … inženirka, se uporablja okrajšava mag. inž. … ali mag. … inž.;
– magister akademski … oziroma magistrica akademska …, se uporablja okrajšava mag. akad. …;
– magister profesor … oziroma magistrica profesorica …, se uporablja okrajšava mag. prof. …;
– doktor oziroma doktorica medicine, se uporablja okrajšava dr. med.;
– doktor oziroma doktorica dentalne medicine, se uporablja okrajšava dr. dent. med.;
– doktor oziroma doktorica veterinarske medicine, se uporablja okrajšava dr. vet. med.;
– magister oziroma magistra farmacije, se uporablja okrajšava mag. farm.
(4) Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti in za umetniški naslov doktor oziroma doktorica umetnosti se uporablja okrajšava dr. Okrajšava iz prejšnjega stavka se z enkratnim zapisovanjem uporablja tudi v primeru končanih dveh ali več študijskih programov tretje stopnje.
15. člen 
(pristavljanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov) 
(1) Strokovni, znanstveni in umetniški naslovi se vpišejo v diplomo.
(2) Strokovni naslov se pristavlja za osebnim imenom.
(3) Znanstveni oziroma umetniški naslov se pristavlja pred osebnim imenom.
16. člen 
(poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku) 
(1) Strokovni naslovi po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje na naravoslovnem področju se v angleškem jeziku poimenujejo kot Bachelor of Applied Science, okrajšava B.A.Sc. Strokovni naslovi po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje na družboslovnem področju se v angleškem jeziku poimenujejo kot Bachelor of Applied Arts, okrajšava B.A.A.
(2) Strokovni naslovi po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na naravoslovnem področju se v angleškem jeziku poimenujejo kot Bachelor of Science, okrajšava B.Sc. Strokovni naslovi po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na družboslovnem področju se v angleškem jeziku poimenujejo kot Bachelor of Arts, okrajšava B.A.
(3) Strokovni naslovi po magistrskih študijskih programih druge stopnje na naravoslovnem področju se v angleškem jeziku poimenujejo kot Master of Science, okrajšava M.Sc. Strokovni naslovi po magistrskih študijskih programih druge stopnje na družboslovnem področju se v angleškem jeziku poimenujejo kot Master of Arts, okrajšava M.A.
(4) Naravoslovno področje po tem členu vključuje študijske programe, akreditirane na področjih od 1 do 4 po mednarodni klasifikaciji Frascati, to je na področju naravoslovne znanosti, strojništvo in tehnologija, medicinske in zdravstvene znanosti ter kmetijske znanosti. Družboslovno področje po tem členu vključuje študijske programe, akreditirane na področjih 5 in 6 po mednarodni klasifikaciji Frascati, to je na področju družboslovje in humanistika.
(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se strokovni naslovi po študijskih programih iz 11. člena tega zakona v angleškem jeziku poimenujejo kot:
– dentalna medicina: Doctor of Dental Medicine, okrajšava D.M.D.;
– farmacija: Master of Pharmacy, okrajšava M.Pharm.;
– medicina: Doctor of Medicine, okrajšava M.D.;
– veterinarstvo: Doctor of Veterinary Medicine, okrajšava D.V.M.
(6) Znanstveni naslov po doktorskih študijskih programih se v angleškem jeziku poimenuje kot Doctor of Philosophy, okrajšava Ph.D., umetniški naslov pa kot Doctor of Arts, okrajšava D.A.
17. člen 
(poimenovanje strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku po študijskih programih, akreditiranih od 1. 1. 1994 do 10. 6. 2004) 
(1) Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se v angleškem jeziku poimenujejo v skladu s prvim in četrtim odstavkom 16. člena tega zakona.
(2) Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v angleškem jeziku navajajo v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 16. člena tega zakona.
(3) Znanstveni naslov po podiplomskih študijskih programih za pridobitev magisterija se v angleškem jeziku navaja kot Master of Philosophy, okrajšava M.Phil.
(4) Znanstveni naslov po podiplomskih študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti se v angleškem jeziku navaja kot Doctor of Philosophy, okrajšava Ph.D.
(5) Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov iz tega člena pripravi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in ga objavi na svojih spletnih straneh.
18. člen 
(poimenovanje strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku po študijskih programih po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89)) 
(1) Strokovni naslovi po visokošolskih študijskih programih se v angleškem jeziku poimenujejo v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 16. člena tega zakona.
(2) Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih se v angleškem jeziku poimenujejo v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 17. člena tega zakona.
(3) Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov iz tega člena pripravi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in ga objavi na svojih spletnih straneh.
19. člen 
(uporaba angleškega poimenovanja) 
(1) Poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku se lahko uporablja pri mednarodnem sodelovanju ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno rabo slovenščine.
(2) Poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja samo s hkratno navedbo pridobljenega slovenskega strokovnega, znanstvenega in umetniškega naslova, na katerega se navezuje poimenovanje v angleškem jeziku.
(3) Poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku se v celoti ali v okrajšavi pristavlja v oklepaju za osebnim imenom oziroma za navedbo slovenskega strokovnega naslova.
(4) Poimenovanje strokovnih naslovov se pri dvopredmetnih študijskih programih lahko v angleškem jeziku navaja večkrat, če se poimenovanji strokovnih naslovov razlikujeta.
(5) Poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku iz 16. člena tega zakona se navede v prilogi k diplomi, izdani v tujem jeziku.
20. člen 
(tvorjenje nazivov strokovne izobrazbe v višjem strokovnem izobraževanju) 
(1) Naziv strokovne izobrazbe je poimenovanje, izvedeno iz višješolskega študijskega programa.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se naziv strokovne izobrazbe po končanem višješolskem študijskem programu na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih tvori tako, da se k poimenovanju, izvedenemu iz študijskega programa, doda beseda inženir oziroma inženirka ali tehnolog oziroma tehnologinja.
(3) Za nazive strokovne izobrazbe, ki vsebujejo izraz:
– inženir oziroma inženirka, se uporablja okrajšava inž. … ali … inž.;
– tehnolog oziroma tehnologinja, se uporablja okrajšava tehnol. … ali … tehnol.
21. člen 
(nazivi, pridobljeni po posebnih predpisih) 
 Nazivi in njihove okrajšave, ki se pridobijo po posebnih predpisih, se ne smejo sestavljati enako, kot je s tem zakonom določeno za strokovne, znanstvene in umetniške naslove ter nazive strokovne izobrazbe.
22. člen 
(priznavanje v tujini pridobljenih strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe) 
(1) Tuji strokovni oziroma znanstveni naslov, pridobljen po skupnem študijskem programu, ki ga izvajajo visokošolski zavodi iz Republike Slovenije in tujine, je enakovreden strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu, ki je glede na stopnjo in študijsko področje določen s tem zakonom.
(2) Tuji naziv strokovne izobrazbe, pridobljen po skupnem študijskem programu, ki ga izvajajo višje strokovne šole iz Republike Slovenije in tujine, je enakovreden nazivu strokovne izobrazbe, ki je glede na študijsko področje določen s tem zakonom.
(3) Ne glede na določbe tega zakona je znanstveni naslov, pridobljen po študijskih programih tretje stopnje na mednarodni izobraževalni instituciji, katere soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija, enakovreden znanstvenemu naslovu, pridobljenemu po študijskem programu tretje stopnje na visokošolskih zavodih, akreditiranih v Republiki Sloveniji.
(4) Imetnik znanstvenega naslova iz prejšnjega odstavka lahko znanstveni naslov v Republiki Sloveniji uporablja v skladu s četrtim odstavkom 14. člena, tretjim odstavkom 15. člena in 16. členom tega zakona.
23. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki podeljuje strokovne, znanstvene in umetniške naslove ali naslove strokovne izobrazbe v nasprotju z določbami 2. člena, tretjega odstavka 3. člena, 15. in 20. člena tega zakona.
(2) Z globo 100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če uporabi strokovni, znanstveni in umetniški naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil v skladu z 2. členom tega zakona.
(4) Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki v nasprotju s pozivom organa iz prvega odstavka 24. člena tega zakona oziroma opozorilom organa iz drugega odstavka 24. člena tega zakona uporabi strokovni, znanstveni oziroma umetniški naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga ni pridobil v skladu z 2. členom tega zakona, in ima v tujini na akreditirani instituciji pridobljeno enako ali višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za strokovni, znanstveni oziroma umetniški naslov ali naziv strokovne izobrazbe, ki ga uporablja.
24. člen 
(pristojni nadzorni in prekrškovni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona v zvezi s podeljevanjem, tvorjenjem in uporabo strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov izvaja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Pri izvajanju nadzora lahko ministrstvo pisno pozove pravne in fizične osebe k ravnanju v skladu s tem zakonom.
(2) Nadzor nad izvajanjem tega zakona v zvezi s podeljevanjem, tvorjenjem in uporabo nazivov strokovne izobrazbe izvaja šolska inšpekcija v skladu z zakonom, ki ureja šolsko inšpekcijo.
(3) Za odločanje o prekrških, povezanih s podeljevanjem in uporabo strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov, je pristojno ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(4) Za odločanje o prekrških, povezanih s podeljevanjem in uporabo nazivov strokovne izobrazbe, je pristojna šolska inšpekcija v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
25. člen 
(evidenca pisnih pozivov) 
(1) Za potrebe nadzora nad izvajanjem tega zakona ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco pisnih pozivov, izdanih posameznikom, ki so uporabili strokovni, znanstveni in umetniški naslov, ki ga niso pridobili v skladu z 2. členom tega zakona, ter imajo v tujini na akreditirani instituciji pridobljeno enako ali višjo raven izobrazbe, kot je zahtevana za strokovni, znanstveni in umetniški naslov, ki ga uporabljajo.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– datum in številka izdanega poziva;
– osebno ime;
– rojstni datum;
– stalno oziroma začasno prebivališče.
(3) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo in obdelujejo za potrebe izvajanja nadzora v skladu s prvim odstavkom tega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(ohranitev pridobljenih naslovov) 
Kdor si je pridobil strokovni ali znanstveni naslov po Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17), ga v nespremenjeni obliki uporablja tudi po uveljavitvi tega zakona.
27. člen 
(objava poimenovanja naslovov iz 17. in 18. člena tega zakona v angleškem jeziku) 
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, seznam iz 17. člena in 18. člena tega zakona pripravi in objavi na svojih spletnih straneh najkasneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
28. člen 
(zaključevanje postopkov) 
Prekrškovni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in končajo po Zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17).
29. člen 
(uskladitev Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij) 
V Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15) se v Prilogi 2 v tabeli KVALIFIKACIJE V SOK v stolpcu IZOBRAZBE pri vrstici 10. RAVEN v naslednji vrstici za besedilom
»Diploma tretje stopnje
(Doktorat znanosti)17«
doda besedilo, ki se glasi:
»Diploma tretje stopnje
(Doktorat umetnosti)18«.
Besedilo nove sprotne opombe št. 18 se glasi: »Pridobi se po letu 2016 v skladu z ZViS.«.
Dosedanji 18. in 19. sprotna opomba postaneta 19. in 20. sprotna opomba.
30. člen 
(uskladitev Zakona o visokem šolstvu) 
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1) se v 81.d členu v prvem odstavku 27. točka spremeni tako, da se glasi:
»27. slovenski strokovni, znanstveni ali umetniški naslov in njegovo angleško poimenovanje«.
31. člen 
(rok za uskladitev podzakonskih predpisov) 
(1) Minister, pristojen za visoko šolstvo, uskladi Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07, 39/12, 38/16 in 68/20) s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Visokošolski zavodi uskladijo poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov s 16. členom tega zakona ter o tem obvestijo Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu uskladi svoja merila s 16. členom tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
32. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17).
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/22-9/20
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EPA 28-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti