Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022

Kazalo

2378. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža – SD OPN 3, stran 7131.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 24. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je župan Občine Straža dne 30. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža – SD OPN 3 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12, 64/14, 21/21, 28/21 – popr.; v nadaljnjem besedilu: SD OPN 3).
(2) Sestavni del sklepa o pripravi SD OPN 3 je mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto, št. 3563-0022/2022-3 z dne 22. 6. 2022.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD OPN 3 se nanaša na celotno območje Občine Straža.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN 3 so vsebine, ki okvirno obsegajo:
1. uskladitev z novo prostorsko in gradbeno ter kmetijsko zakonodajo:
a) določitev ureditvenih območij naselij, območij za dolgoročni razvoj naselij, drugih ureditvenih območij in območij posamične poselitve,
b) določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč,
c) uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
d) ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale,
2. razvojne pobude Občine Straža:
– opredelitev posebnih prostorskih izvedbenih pogojev v okviru SD OPN za enote urejanja prostora z oznakami STR-25-OPPN (soseska Straža – zahod), POT-6-OPPN (Volavče), DST-6-OPPN (stanovanjsko območje Dolnja Straža), SHR-3-X (Hruševec – sever), ZAL-4 (Zalog/zaselek ob železniškem tiru), del STR-26-X (del EUP jedro Straže – ob progi),
– druge razvojne pobude Občine Straža,
3. druge pobude za spremembo OPN: pobude občanov ter drugih pravnih in fizičnih oseb za spremembo OPN, ki se bodo skozi presojo skladnosti s prostorsko zakonodajo, prostorskimi (urbanističnimi) merili ter in normativnimi omejitvami (odloki, režimi varovanja, varovani koridorji ipd.) izkazale kot sprejemljive,
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
(2) Če se bodo v postopku izdelave SD OPN 3 izkazale potrebe po dodatnih strokovnih podlagah, bodo le-te izdelane v skladu s predpisi.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Občina Straža vodi postopek priprave sprememb in dopolnitev po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN, skladno s 118. do 124. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21).
5. člen 
(roki za pripravo SD OPN 3 in posameznih faz postopka) 
Faza v postopku SD OPN 3
Okvirni roki
Izdelava Poročila o prostorskem razvoju ter ocene stanja in prihodnjih potreb v prostoru Občine Straža
Junij 2022
Javna razgrnitev in javna obravnava Poročila o prostorskem razvoju ter ocene stanja in prihodnjih potreb v prostoru Občine Straža
Junij 2022
Sklep o pripravi SD OPN 3
Junij 2022
Izdelava strokovnih podlag za SD OPN 3
2022, 2023
Osnutek SD OPN in osnutek okoljskega poročila: 
izdelava osnutka, vključevanje javnosti, pridobivanje mnenj NUP za CPVO glede dokumentov in informacij, ki morajo biti vključeni v okoljsko poročilo
60 dni po dokončanih strokovnih podlagah
Odzivi na osnutek: 
pridobivanje prvih mnenj NUP
30 dni po vključitvi NUP
Dopolnjen osnutek SD OPN: 
Izdelava dopolnjenega osnutka 
50 dni od pridobitve prvih mnenj NUP
Javna razgrnitev 
30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka
Predlog stališč do pripomb in predlogov, skupaj z vključevanjem NUP, na področja katerih se nanašajo pripombe
45 dni po pridobitvi vseh pripomb
Predlog SD OPN 
30 dni po sprejetju stališč
Pridobivanje drugih mnenj NUP in ugotovitve, ali so vplivi plana na okolje sprejemljivi (CPVO)
45 dni po objavi predloga
Usklajen predlog SD OPN: 
Izdelava usklajenega predloga, priprava gradiva za sprejem na OS
20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP
Sprejem SD OPN: 
Sprejem na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu in v PIS, izdelava končnega gradiva
20 dni po objavi sprejetega 
SD OPN
Navedene faze in roki so okvirni in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku izdelave prostorskega akta ter morebitnih izrednih razmer, zato se lahko spremenijo.
6. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Za podajo mnenj bodo pozvani nosilci urejanja prostora:
a) Na državni ravni:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si)
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si)
3. Za področje gozdarstva in lovstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si)
4. Za področje ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si)
5. Za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (gp.drsv@gov.si)
6. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (zrsvn.oe@zrsvn.si)
7. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (gp.mk@gov.si)
8. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (gp.drsi@gov.si)
9. Za področje avtocest: DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (gp@dars.si)
10. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (mzi.sptm@gov.si)
11. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (gp.mzi@gov.si)
12. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (gp.mzi@gov.si)
13. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (gp.mzi@gov.si)
14. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (urszr@urszr.si)
15. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (glavna.pisarna@mors.si)
16. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana (glavna.pisarna@mors.si)
17. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za domače storitve, Oddelek za blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (gp.mgrt@gov.si)
18. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (gp.mz@gov.si)
b) Na lokalni ravni:
1. Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža (pristojne službe za lokalne ceste) (info@obcina-straza.si)
2. Komunala Novo mesto, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (info@komunala-nm.si)
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (elektronm@elektro-ljubljana.si)
4. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (info@telekom.si)
5. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopna omrežja Celje-Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto (info@telekom.si)
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v postopku priprave SD OPN 3 izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno ves čas priprave SD OPN 3.
Pred sprejemom Sklepa o pripravi OPN je bila javnost vključena k oblikovanju Poročila o prostorskem razvoju ter ocene stanja in prihodnjih potreb v prostoru Občine Straža v obliki javne predstavitve z javno razpravo.
Po sprejemu Sklepa bo javnost pozvana k podaji pobud za spremembo OPN zaradi zasebnih in drugih potreb v prostoru.
Javnost bo vključena v pripravo Osnutka SD OPN 3 v okviru posveta, delavnic ali drugih oblik vključevanja javnosti.
Javnosti bo omogočeno dajanje pripomb na dopolnjen osnutek SD OPN 3 ter okoljsko poročilo v okviru najmanj 30-dnevne javne razgrnitve, v času katere se bo izvedla tudi javna obravnava. Občina bo sprejela stališča glede upoštevanja podanih pripomb v času javne razgrnitve.
Vključevanje oziroma seznanitev javnosti se bo zagotavljalo tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani občine.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo SD OPN 3 bodo izdelane oziroma upoštevane strokovne podlage:
– Urbanistična zasnova Straže,
– strokovne podlage za naselja (vsa naselja zunaj območja UZ Straža; s predlogom določitve ureditvenih območij naselij, območij posamične poselitve in drugih ureditvenih območij),
– presoja podanih pobud za SD OPN 3,
– elaborat ekonomike,
– strokovne podlage na področju prometa (obvoznica Straže, nadgradnja železniške proge),
– hidrološko hidravlična študija,
– krajinska zasnova za dolino Krke (po možnosti za širše območje, ne le na območju občine),
– strokovne podlage ali idejne zasnove za območja predvidenih OPPN,
– okoljsko poročilo.
(2) Po potrebi bodo izdelane tudi druge strokovne podlage, če se pri pripravi SD OPN 3 ugotovi, da so potrebne za kvalitetno pripravo dokumenta, ali pa jih zahtevajo pristojni NUP.
(3) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo razpoložljive podatke, strokovne podlage, razvojne programe in druga relevantna gradiva.
9. člen 
(izvedba CPVO) 
V postopku SD OPN 3 se bo izvedla celovita presoja vplivov na okolje. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja skladno z mnenjem Zavoda Republike Slovenije, pristojnega za ohranjanje narave, z dne 22. 6. 2022 ni potrebna. Navedeno mnenje je v prilogi tega sklepa.
10. člen 
(uveljavitev in objava sklepa) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Straža.
Št. 351-19/2021
Straža, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost