Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022

Kazalo

2370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni, stran 7093.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) in drugega odstavka 24. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo1 in 41/17 – PZ-G) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni 
1. člen 
V Pravilniku o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05, 103/05, 104/09 in 39/18) se v 1. členu črta besedilo »po morju«.
2. člen 
V 4. členu se v tretjem odstavku besedilo »Pisno prijavo« nadomesti z besedo »Vlogo«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatki, ki jih mora vloga za pridobitev potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna vsebovati, so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
V 5. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. pravila o plovbi po celinskih vodah:
– pravila plovbe;
– optična, posebna in zvočna znamenja za čolne in druge plovne objekte;
– zaznamovanje plovne poti;
7. predpisi o plovbi po celinskih vodah:
– vpisovanje čolnov celinske plovbe;
– ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo;
– red v pristaniščih in na plovnih poteh;
– plovbni režim;
– nadzor nad varnostjo plovbe.«.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(1) Kandidat lahko opravlja izpit za voditelja čolna po morju in celinskih vodah, lahko pa samo po morju ali samo po celinskih vodah, kar se navede v opombi potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna.
(2) Kandidat za izpit po morju in celinskih vodah opravlja izpit iz vseh predmetov izpitnega programa iz prejšnjega člena.
(3) Kandidat za izpit po morju opravlja izpit iz predmetov iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega člena.
(4) Kandidat za izpit po celinskih vodah opravlja izpit iz predmetov iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena.
(5) Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in traja največ trideset minut. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov iz prejšnjega člena glede na tretji oziroma četrti odstavek tega člena. Praktični del izpita pa obsega preverjanje znanja iz prve in druge alinee 1. točke, prve, druge, tretje in četrte alinee 3. točke, tretje alinee 5. točke prejšnjega člena ter pri opravljanju izpita za plovbo po celinskih vodah iz 6. točke prejšnjega člena.«.
5. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo »Pisno prijavo« nadomesti z besedo »Vlogo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatki, ki jih mora vloga za pridobitev potrdila o opravljenem preizkusu znanja vsebovati, so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.«.
6. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(1) Program za preizkus znanja obsega predmete iz 1., 2., 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika.
(2) Kandidat lahko opravlja preizkus znanja po morju in celinskih vodah, lahko pa samo po morju ali samo po celinskih vodah, kar se navede v opombi potrdila o opravljenem preizkusu znanja.
(3) Kandidatza preizkus znanjapomorju in celinskih vodah opravlja preizkus znanja iz predmetov iz 1., 2., 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika.
(4) Kandidat za preizkus znanjapo morju opravlja preizkus znanja iz predmetov iz 1. in 2. točke 5. člena tega pravilnika.
(5) Kandidat za preizkus znanjapo celinskih vodah opravlja preizkus znanja iz predmetov iz 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika.
(6) Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in traja največ trideset minut. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov iz 1. in 2. točke oziroma 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika. Praktični del izpita pa obsega preverjanje znanja iz prve in druge alinee 1. točke ter pri opravljanju izpita za plovbo po celinskih vodah iz 6. točke 5. člena tega pravilnika. Glede postopka ugovora zoper oceno preizkusa znanja se smiselno uporablja 11. člen tega pravilnika.«.
7. člen 
V 17. členu se besedilo »Prilogo 5, ki je sestavni del« nadomesti z besedilom »Prilogo 2«.
8. člen 
V 21. členu se v tretjem odstavku besedilo »Prilogo 6, ki je sestavni del« nadomesti z besedilom »Prilogo 3«.
9. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo »Pisno prijavo« nadomesti z besedo »Vlogo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatki, ki jih mora vloga za pridobitev potrdila o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo vsebovati, so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.«.
10. člen 
V 27. členu se besedilo »Prilogo 8, ki je sestavni del« nadomesti z besedilom »Prilogo 2«.
11. člen 
V 28. členu se v drugem odstavku besedilo »Prilogo 9, ki je sestavni del« nadomesti z besedilom »Prilogo 3«.
12. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
14. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
15. člen 
Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6, Priloga 7, Priloga 8 in Priloga 9 se črtajo.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
(1) Potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna in potrdila o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo, izdana na podlagi Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05, 103/05, 104/09 in 39/18) ali Pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00, 87/00 in 42/05), ostanejo v veljavi do zamenjave z novim potrdilom v skladu s tem pravilnikom.
(2) Potrdila iz prejšnjega odstavka morajo imetniki zamenjati z novim potrdilom v skladu s tem pravilnikom od 1. oktobra 2023 do 1. oktobra 2028.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00, 87/00 in 42/05).
18. člen 
Nova Priloga 3 pravilnika se začne uporabljati 1. aprila 2023.
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-116/2022/30
Ljubljana, dne 30. junija 2022
EVA 2022-2430-0028
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost