Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2300. Pravilnik o lokacijski informaciji, stran 6979.

  
Na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o lokacijski informaciji 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa obliko in vsebino obrazca zahteve za pridobitev lokacijske informacije, obrazca za izdajo lokacijske informacije in podrobnejšo vsebino lokacijske informacije.
2. člen 
(vsebina in oblika zahteve za izdajo lokacijske informacije) 
(1) Zahteva za izdajo lokacijske informacije se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Glede na dano zahtevo za pridobitev lokacijske informacije se lokacijska informacija deli na:
– lokacijsko informacijo z osnovnimi podatki, ki vsebuje podatek o namenski rabi prostora, podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi, podatek o začasnih ukrepih, podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države, podatek o tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče, podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča ter podatek o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele;
– lokacijsko informacijo z razširjenimi podatki, ki poleg podatkov iz prejšnje alineje vsebuje tudi podatek o pravnih režimih.
(3) Vlagatelj lahko zahteva tudi kopijo grafičnega dela prostorskega akta.
3. člen 
(vložitev zahteve za izdajo lokacijske informacije) 
(1) Posamezna zahteva za izdajo lokacijske informacije se lahko nanaša na največ deset zemljiških parcel, ki ležijo znotraj iste katastrske občine.
(2) Zahteva za izdajo lokacijske informacije se vloži v fizični obliki, lahko pa tudi v elektronski obliki.
4. člen 
(podrobnejša vsebina lokacijske informacije) 
(1) Lokacijska informacija vsebuje podatke iz zahteve za izdajo lokacijske informacije. Vsebina lokacijske informacije se nanaša na zemljiško parcelo ali več parcel, navedenih v zahtevi za izdajo lokacijske informacije.
(2) Pri namenski rabi prostora občina navede podatek o namenski rabi prostora, ki velja na območju zemljiške parcele, kakor je ta določen v veljavnem prostorskem aktu. Pri tem navede oznako enote urejanja prostora, oznako in naziv namenske rabe ter njen opis.
(3) Podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča občina navede, če se zemljiška parcela po namenski rabi uvršča med stavbna zemljišča. Pri tem se navedeta oznaka in naziv razvojne stopnje zemljiške parcele.
(4) Podatek, ali zemljiška parcela leži na območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče, občina navede, če se zemljiška parcela po namenski rabi uvršča med stavbna zemljišča. Pri tem se navedeta podatek, ali leži na območju plačevanja takse, in občinski predpis, ki to določa.
(5) Podatek o veljavnih prostorskih aktih zajema navedbo veljavnih prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiške parcele, ter navedbo prostorskih aktov, ki se pripravljajo ali so v postopku priprave njihove spremembe in dopolnitve. Pri tem se navedeta prostorski akt in datum njegove objave, za prostorske akte, ki se pripravljajo, pa njihov naziv, datum sklepa o pripravi prostorskega akta, faza postopka priprave in identifikacijska številka, pod katero je akt objavljen v prostorskem informacijskem sistemu. Če na območju zemljiške parcele velja državni prostorski izvedbeni akt in občina namenske rabe prostora še ni določila v skladu z njim, se to označi in navede objava državnega prostorskega izvedbenega akta. Če je prostorski akt v zaključni fazi priprave, se na to posebej opozori.
(6) Podatek o začasnih ukrepih zajema navedbo vrste začasnega ukrepa, pravno podlago za vzpostavitev začasnega ukrepa z navedbo datuma izdaje ali objave ter navedbo datuma vzpostavitve in časa trajanja začasnega ukrepa.
(7) Podatek o predkupni pravici zajema navedbo vzpostavljenih predkupnih pravic občine skupaj s pravno podlago za njihovo vzpostavitev in predkupnih pravic države, ki so bile določene v skladu z zakonom, ki ureja prostor.
(8) Podatek o pravnih režimih zajema navedbo pravnih režimov občine, ki veljajo na nepremičnini, ki je predmet zahteve za izdajo lokacijske informacije, in pravnih režimov države, ki so javno dostopni v digitalni obliki. Pri vsakem občinskem pravnem režimu se navedejo vrsta režima, pravna podlaga in datum njegove objave. Pri prevzetih podatkih državnih pravnih režimov se navedejo vrsta režima, pravna podlaga, navedba, da gre za privzeti podatek, ter vir in datum njegovega prevzema.
(9) Podatek o tem, ali je zemljiška parcela v območju, v katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele, se navede skupaj s pravno podlago in datumom njene objave.
(10) Izsek grafičnega dela prostorskega akta se priloži obrazcu lokacijske informacije kot priloga. Pri tem se navedejo prostorski akt, datum njegove objave in številka grafičnega lista. Izsek mora biti označen z besedama »grafična priloga« in številko lokacijske informacije, h kateri se prilaga. Vsak grafični list mora imeti legendo in oznako, da je kopija enaka izvirniku, ter žig in podpis odgovorne osebe.
5. člen 
(izdaja lokacijske informacije) 
(1) Lokacijska informacija se izda na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Lokacijska informacija se lahko izda v elektronski obliki, če je vlagatelj to zahteval v svoji zahtevi za izdajo lokacijske informacije in navedel elektronski naslov. Pri izdaji lokacijske informacije v elektronski obliki se odgovorna oseba podpiše elektronsko, faksimile žiga in podpisa pa se ne vključi na dokument.
(3) Če je lokacijska informacija izdana v elektronski obliki in vsebuje tudi izjavo o neuveljavljanju predkupne pravice, mora biti odpremljena s faksimilom žiga in podpisa odgovorne osebe.
6. člen 
(izjava o neuveljavljanju predkupne pravice) 
(1) Lokacijska informacija lahko v skladu z zakonom, ki ureja prostor, vsebuje tudi izjavo, da občina ne uveljavlja svoje predkupne pravice na nepremičnini, ki je predmet zahteve za izdajo lokacijske informacije.
(2) Izjavo iz prejšnjega odstavka občina izda, če je vlagatelj zahteve za izdajo lokacijske informacije tudi lastnik nepremičnine, ki je predmet zahteve za izdajo lokacijske informacije.
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča) 
Ne glede na tretji odstavek 4. člena tega pravilnika se do vzpostavitve razvojnih stopenj stavbnih zemljišč v evidenci stavbnih zemljišč v skladu s 322. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) podatek o razvojni stopnji stavbnega zemljišča v lokacijski informaciji ne navede.
8. člen 
(podatek o prostorskih izvedbenih pogojih) 
Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema v skladu s prvim odstavkom 326. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) kot priloga lokacijski informaciji z razširjenimi podatki priloži tudi podatek o prostorskih izvedbenih pogojih, če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu in vlagatelj to zahteva. Pri tem se navedejo prostorski izvedbeni pogoji, prostorski akt, iz katerega izhajajo, in datum njegove objave.
9. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki za izdajo lokacijskih informacij, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2022
Ljubljana, dne 27. junija 2022
EVA 2022-2550-0003
Uroš Brežan 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti