Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2284. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 6927.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 117/21 in 78/22) se v 16. členu v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu,«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu:
1. opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravnega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, kakovosti in investicij v zdravstvu,
2. vodi izbirne postopke za člane svetov zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter predlaga ministrstvu, pristojnemu za zdravje, v sprejem smernice za nadzor nad delom članov svetov javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija,
3. pripravlja izhodišča za spremljanje uspešnosti poslovanja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter predlaga ministrstvu, pristojnemu za zdravje, v sprejem merila uspešnosti delovanja v zdravstvu,
4. strateško načrtuje in spremlja kakovost v zdravstvu,
5. pripravlja sistemsko analizo dejavnikov tveganja v zdravstvu in predlaga strateške rešitve za obvladovanje tveganj,
6. sodeluje pri načrtovanju, vodenju in nadzoru nad izvedbo investicij ter pri pripravi analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija,
7. ministrstvu, pristojnemu za zdravje, predlaga v sprejem smernice za poslovanje javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, pripravlja vsebinska izhodišča, poročila, analize in druga gradiva s področja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, izdaja soglasja k finančnim načrtom javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in pripravlja primerjalne analize poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija,
8. opravlja druge naloge v skladu s predpisi.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
V Uredbi o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 78/22) se v 2. in 3. členu besedilo »Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu« v ustreznem sklonu.
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-244/2022
Ljubljana, dne 5. julija 2022
EVA 2022-3130-0031
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina