Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022

Kazalo

2259. Odlok o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice, stran 6901.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice 
1. člen 
V 3. členu odloka se:
– v prvem odstavku beseda »pravilniku« nadomesti z besedo »odloku«,
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima skupaj z enim od staršev oziroma skrbnikom (v primeru skrbništva) prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu v Občini Jesenice.«
2. člen 
Besedilo drugega odstavka 4. člena se nadomesti z besedilom:
»Če starša novorojenca nimata skupnega stalnega prebivališča, vlogo vloži tisti od staršev, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu v Občini Jesenice kot novorojenec.«
3. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo je potrebno vložiti v šestih mesecih od rojstva otroka. Po poteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati.
(2) Vloga se vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali se pošlje po pošti na naslov Občine Jesenice ali v skenirani obliki po elektronski pošti na uraden e-naslov Občine Jesenice.
(3) Vlogi je v primeru skrbništva potrebno priložiti akt pristojnega organa, s katerim je bil določen skrbnik.«
4. člen 
V tretjem odstavku 6. člena se namesto »novorojenca« zapiše »vlagatelja«.
5. člen 
7. člen se črta.
6. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2022-2
Jesenice, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti