Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2236. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 6803.

  
Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje 97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 
1. člen 
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21 in 68/22) se v poglavju V. URADNA DEJANJA, v oddelku 1. Vročanje, naslov pododdelka 1.2 spremeni tako, da se glasi: »1.2 Elektronsko vročanje v varni elektronski predal«.
2. člen 
V 86.d členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in pošlje na elektronske naslove, na katere se pošiljajo informativna sporočila o prevzemu pošiljk«.
3. člen 
V 86.g členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Informacijskemu sistemu za vročanje se pošljejo naslednji podatki:
1. osebno ime oziroma naziv naslovnika;
2. zahteva za vročitev v varni elektronski predal in naslov varnega elektronskega predala;
3. številka in datum izdaje dokumenta ter naziv organa, katerega dokument se vroča;
4. zahteva za vročitev v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, če je vročitev treba opraviti v obeh uradnih jezikih.«.
4. člen 
V 87. členu se drugi odstavek črta.
5. člen 
V 88. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(obvestilo naslovniku)«.
Drugi odstavek se črta.
6. člen 
Za 89.a členom se dodajo nov pododdelek 1.3 ter novi 89.b, 89.c in 89.č člen, ki se glasijo:
»1.3 Elektronsko vročanje s seznanitvijo
89.b člen 
(elektronsko vročanje s seznanitvijo) 
(1) Elektronsko vročanje s seznanitvijo se opravi tako, da se naslovniku omogoči seznanitev z dokumentom tako, da se mu na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje sporočilo o možnosti prevzema dokumenta iz informacijskega sistema za vročanje (v nadaljnjem besedilu: elektronsko vročanje s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema) ali da se v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje dokument, ki se vroča (v nadaljnjem besedilu: elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema).
(2) Informacijski sistem organa pošlje informacijskemu sistemu za vročanje dokument, ki se vroča.
(3) Informacijskemu sistemu se pošljejo naslednji podatki:
1. osebno ime oziroma naziv naslovnika;
2. zahteva za vročitev s potrditvijo ali brez potrditve prevzema;
3. naslov elektronskega predala naslovnika;
4. telefonska številka mobilnega telefona naslovnika, če se vroča s seznanitvijo s potrditvijo prevzema;
5. številka in datum izdaje dokumenta ter naziv organa, katerega dokument se vroča;
6. zahteva za vročitev v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, če je vročitev treba opraviti v obeh uradnih jezikih.
(4) Podatki in dokumenti se na celotni poti med elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva in informacijskim sistemom za vročanje ščitijo tako, da nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do njihove vsebine.
(5) Informacijski sistem za vročanje hrani podatke iz tretjega odstavka tega člena en mesec od prejema zahteve za vročitev.
89.c člen 
(elektronsko vročanje s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema) 
(1) Pri elektronskem vročanju s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema informacijski sistem za vročanje naslovniku pošlje elektronsko sporočilo na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal, da v roku, ki ga določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek, lahko prevzame dokument in obvestilo o posledicah takega vročanja.
(2) V sporočilu iz prejšnjega odstavka je aktivna povezava, ki omogoča začetek postopka prevzema dokumenta iz informacijskega sistema za vročanje.
(3) Informacijski sistem za vročanje na zahtevo naslovnika na telefonsko številko mobilnega telefona pošlje enolično identifikacijsko številko za prevzem dokumenta. Naslovnik z vpisom enolične identifikacijske številke v informacijskem sistemu za vročanje potrdi prevzem dokumenta, informacijski sistem pa dokument pošlje v njegov elektronski predal in ga o tem obvesti s sporočilom na telefonsko številko mobilnega telefona ter v elektronski predal.
(4) Veljavnost enolične identifikacijske številke je časovno omejena. Če naslovnik v določenem času ne vpiše enolične identifikacijske številke v informacijski sistem, lahko prek aktivne povezave iz drugega odstavka tega člena ponovno začne postopek prevzema in pridobi novo enolično identifikacijsko številko.
(5) Če naslovnik dokumenta ne prevzame iz informacijskega sistema za vročanje v roku za prevzem, informacijski sistem po poteku tega roka pošlje dokument v elektronski predal naslovnika ter o tem obvesti naslovnika s sporočilom na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal.
(6) Informacijski sistem za vročanje obvesti organ o prevzemu ali neprevzemu dokumenta oziroma da dokument ni bil prevzet v zakonitem roku.
(7) V informacijskem sistemu za vročanje in v sporočilih, ki jih pošilja, se naslovniku omogoči povratno obveščanje o morebitnih pomotah pri pošiljanju sporočil na telefonsko številko ali v elektronski predal, o neprejemu enolične identifikacijske številke ali drugih dogodkih, ki onemogočajo dejansko seznanitev z dokumentom.
89.č člen 
(elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema) 
(1) Elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema se opravi tako, da se v elektronski predal pošlje sporočilo o vročanju in dokument, ki se vroča.
(2) Informacijski sistem za vročanje obvesti organ, kdaj sta bila sporočilo in dokument iz prejšnjega odstavka poslana v elektronski predal naslovnika.
(3) V sporočilu iz prvega odstavka tega člena se naslovniku omogoči, da obvesti informacijski sistem za vročanje o morebitnih napakah pri vročanju, ki onemogočajo dejansko seznanitev o dostavi napačni osebi in podobno.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-229/2022
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EVA 2022-3130-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti