Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2044. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov, stran 6422.

  
Na podlagi šestega odstavka 36. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I  A K T 
o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo in o priglasitvi storitev platform za izmenjavo videov 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt določa vsebino in obliko obvestil o začetku, spremembi ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo in storitve platforme za izmenjavo videov (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o priglasitvi), vsebino podatkov, potrebnih za obdelovanje uradnih evidenc ponudnikov navedenih storitev in za njihov nadzor po Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (v nadaljnjem besedilu: ZAvMS), ter vsebino in obliko potrdil o dejstvih iz uradne evidence (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
2. člen 
(oblika in vsebina obvestil o priglasitvi) 
(1) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo in ponudnik platforme za izmenjavo videov (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) mora o začetku ali prenehanju zagotavljanja svoje storitve pisno obvestiti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) na predpisanem obrazcu Obvestilo o začetku ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma storitve platforme za izmenjavo videov (Priloga 1), o spremembi zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo na obrazcu Obvestilo o spremembi zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo (Priloga 2) in o spremembi zagotavljanja storitve platforme za izmenjavo videov na obrazcu Obvestilo o spremembi zagotavljanja storitve platforme za izmenjavo videov (Priloga 3). Obrazci iz tega odstavka so kot priloge sestavni del tega splošnega akta.
(2) V obvestilu o priglasitvi mora ponudnik navesti:
– ime avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma platforme za izmenjavo videov,
– identifikacijo avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma platforme za izmenjavo videov (logotip),
– osebno ime, naslov in davčno številko ponudnika, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– vrsto avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma platforme za izmenjavo videov in njen kratek opis,
– datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma storitve platforme za izmenjavo videov,
– sedež uredništva, če gre za priglasitev avdiovizualne medijske storitve na zahtevo,
– druge podatke, ki vplivajo na pristojnost Republike Slovenije v skladu s 4. členom ZAvMS, če gre za priglasitev avdiovizualne medijske storitve na zahtevo,
– druge podatke, ki vplivajo na pristojnost Republike Slovenije v skladu z 38.a členom ZAvMS, če gre za priglasitev platforme za izmenjavo videov.
(3) V primeru sprememb podatkov o ponudniku oziroma sprememb podatkov o avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo ali sprememb podatkov o storitvi platforme za izmenjavo videov iz prejšnjega odstavka mora ponudnik v obvestilu o priglasitvi spremembe navesti tudi nove podatke, ki izhajajo iz teh sprememb.
(4) V primeru spremembe ponudnika priglašene storitve vloži obvestilo o spremembi ponudnika bodisi obstoječi ponudnik, ki je vpisan v uradno evidenco ponudnikov, bodisi nov ponudnik, ki se vpisuje v navedeno evidenco, pri čemer se morata s spremembo ponudnika pisno strinjati oba ponudnika.
3. člen 
(oblika in vsebina potrdil) 
(1) Agencija izda potrdilo o dejstvih iz uradne evidence na obrazcu Potrdilo o dejstvih iz uradne evidence ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Priloga 4) oziroma na obrazcu Potrdilo o dejstvih iz uradne evidence ponudnikov platform za izmenjavo videov (Priloga 5), ki sta prilogi tega splošnega akta.
(2) Potrdili vsebujeta naslednje podatke:
– vpisno številko iz uradne evidence,
– datum prvega vpisa ponudnika avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma storitve platforme za izmenjavo videov v uradno evidenco,
– ime avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma platforme za izmenjavo videov,
– identifikacijo avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma platforme za izmenjavo videov (logotip),
– osebno ime, naslov in davčno številko ponudnika, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– vrsto storitve,
– kratek opis storitve,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo navedbo sedeža uredništva,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo navedbo datuma prejema obvestila o začetku zagotavljanja storitve,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo navedbo datuma začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja storitve,
– v primeru avdiovizualne medijske storitve na zahtevo navedbo merila iz 4. člena ZAvMS, na podlagi katerega ponudnik avdiovizualne medijske storitve spada pod pristojnost Republike Slovenije,
– v primeru platforme za izmenjavo videov navedbo merila iz 38.a člena ZAvMS, na podlagi katerega ponudnik storitve platforme za izmenjavo videov spada pod pristojnost Republike Slovenije,
– podatek o tem, da so oziroma niso poravnane obveznosti ponudnikov glede plačil, ki izvirajo iz ZAvMS.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 35/12).
5. člen 
(začetek veljavnosti splošnega akta) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-9/2022/7
Ljubljana, dne 14. junija 2022
EVA 2022-3340-0032
Mag. Tanja Muha 
direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti