Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2038. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja, stran 6403.

  
Za izvrševanje petnajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»O dodelitvi študijskih pomoči na podlagi izvedenega javnega razpisa odloči minister.«.
2. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »komisiji za študijske pomoči« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če prejemnik študijske pomoči ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, prejemnik študijske pomoči pa mora vrniti prejeti znesek študijske pomoči skupaj z zakonitimi zamudnim obrestmi. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti, določenega v pozivu za vračilo, do dneva vračila.«.
3. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prejemnik študijske pomoči ima pravico do podaljšanja roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti v primeru:
– starševstva, in sicer po eno leto za vsakega živo rojenega otroka v času študija,
– opravičljivih zdravstvenih razlogov,
– izjemnih družinskih ali socialnih okoliščin,
– neizpolnjenih študijskih obveznosti zaradi višje sile.
Za opravičljive zdravstvene razloge iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje bolezen ali poškodba, ki je prejemniku študijske pomoči za več kot tri mesece onemogočala študij v skladu s pogodbo o subvencioniranju izobraževanja, kar se dokazuje z zdravniškim potrdilom.
Za izjemne družinske ali socialne okoliščine iz tretje alineje prvega odstavka tega člena štejejo:
– nastanek stopnje invalidnosti najmanj 3 po petstopenjski lestvici v skladu s pravilnikom, ki ureja merila in postopke za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov,
– smrt otroka, zakonca ali izvenzakonskega partnerja,
– bolezen oziroma poškodba otroka prejemnika študijske pomoči v skupnem trajanju najmanj tri mesece.
O uveljavitvi pravice do podaljšanja roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti se, na podlagi vložene prošnje prejemnika študijske pomoči, sklene aneks k pogodbi o subvencioniranju izobraževanja.«.
4. člen 
V 13. členu se besedilo »Komisija za študijske pomoči« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
5. člen 
Naslov poglavja »III. KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE POMOČI« in 14. do 16. člen se črtajo.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-94/2022
Ljubljana, dne 17. junija 2022
EVA 2022-3330-0078
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost