Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2022 z dne 31. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2022 z dne 31. 5. 2022

Kazalo

1767. Pravilnik o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov, stran 5640.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena in šestega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa:
– vsebino in potek pripravništva ter strokovni izpit za poklic doktor dentalne medicine,
– vsebino in potek sekundariata, program pripravništva in potek strokovnega izpita za poklic zdravnik.
2. člen 
(1) Pripravništvo doktorjev dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: pripravništvo) je program enoletnega podiplomskega strokovnega usposabljanja doktorjev dentalne medicine pripravnikov (v nadaljnjem besedilu: pripravniki).
(2) Sekundariat je program enoletnega podiplomskega strokovnega usposabljanja zdravnikov sekundarijev (v nadaljnjem besedilu: sekundariji), pri čemer prvi del v trajanju šest mesecev poteka kot pripravništvo.
3. člen 
(1) Pripravništvo oziroma sekundariat opravlja oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja zdravniško službo.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pri Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) vloži vlogo za opravljanje pripravništva oziroma sekundariata. Vloga, vključno z dokazili, vsebuje najmanj:
– osebne podatke kandidata (ime, priimek, rojstni podatki, naslov, kontaktni podatki za obveščanje),
– podatek o zaključeni izobrazbi oziroma pridobljeni kvalifikaciji kandidata,
– podatek o predvidenem delodajalcu (naziv, sedež) in nadzornem mentorju (ime, priimek) kandidata,
– predviden datum začetka opravljanja pripravništva oziroma sekundariata.
(3) Zbornica o odobritvi opravljanja pripravništva izda odločbo, v kateri določi datum začetka opravljanja pripravništva, delodajalca, pri katerem bo pripravnik zaposlen za čas trajanja pripravništva, in nadzornega mentorja.
(4) Zbornica o odobritvi opravljanja sekundariata izda odločbo. Datum začetka opravljanja posameznega dela sekundariata iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, nadzorne mentorje in pooblaščene izvajalce, pri katerih je sekundarij zaposlen za čas trajanja sekundariata, zbornica določi s sklepom.
II. VSEBINA PRIPRAVNIŠTVA IN SEKUNDARIATA 
4. člen 
(1) Program pripravništva za poklic doktor dentalne medicine je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. V času opravljanja pripravništva mora pripravnik pridobiti znanja in veščine iz programa pripravništva.
(2) Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom.
5. člen 
(1) Sekundariat se opravlja v dveh delih:
– obvezni del sekundariata kot pripravništvo za poklic zdravnik v strnjenem trajanju šest mesecev na področju urgentne medicine (v nadaljnjem besedilu: pripravništvo za poklic zdravnik) in
– izbirni del sekundariata v strnjenem trajanju šest mesecev (v nadaljnjem besedilu: izbirni del sekundariata), in sicer prve tri mesece na specialističnem področju družinske medicine ali urgentne medicine, preostale tri mesece pa na specialističnih področjih po izbiri sekundarija, upoštevajoč prosta mesta za usposabljanje pri pooblaščenih izvajalcih, v obliki kroženj, pri čemer posamezno kroženje traja najmanj en mesec.
(2) Program pripravništva za poklic zdravnik je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. V času opravljanja pripravništva mora sekundarij pridobiti znanja in veščine iz programu pripravništva.
(3) Pripravništvo za poklic zdravnik se zaključi s strokovnim izpitom. Uspešno zaključen strokovni izpit je pogoj za začetek opravljanja izbirnega dela sekundariata.
(4) Za pristop k izbirnemu delu sekundariata sekundarij pri zbornici vloži vlogo najpozneje en mesec pred predvidenim začetkom opravljanja izbirnega dela sekundariata.
6. člen 
(1) Pripravništvo oziroma sekundariat se opravlja pod vodstvom in z odgovornostjo nadzornega in neposrednega mentorja.
(2) Nadzorni mentor pripravnika je doktor dentalne medicine z najmanj petimi leti delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu na strokovnem področju dentalne medicine.
(3) Nadzorni mentor sekundarija je specialist z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na svojem specialističnem področju po opravljenem specialističnem izpitu, katerega specialistično področje oziroma področje dela je neposredno vezano na vsebino programa pripravništva. Nadzorni mentor za izbirni del sekundariata je specialist z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na svojem specialističnem področju po opravljenem specialističnem izpitu.
(4) Neposredni mentor pripravnika je doktor dentalne medicine, specialist določene stroke. Če pooblaščeni izvajalec ne more zagotoviti specialista določene stroke, je lahko neposredni mentor doktor dentalne medicine z najmanj petimi leti delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu, neposredni mentor za področje splošnega zobozdravstva pa doktor dentalne medicine z najmanj petimi leti delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu.
(5) Neposredni mentor sekundarija je zdravnik specialist s področja dela v skladu s programom pripravništva za poklic zdravnik oziroma vsebino izbirnega dela sekundariata.
(6) Nadzorni mentor je lahko mentor največ trem pripravnikom oziroma sekundarijem hkrati, neposredni mentor pa največ enemu.
7. člen 
(1) Nadzorne mentorje imenuje zbornica na predlog pooblaščenih izvajalcev za obdobje sedmih let. Nadzorni mentor mora biti zaposlen pri pooblaščenem izvajalcu, ki ga je predlagal.
(2) Neposrednega mentorja ob začetku kroženja na posameznem področju določi pooblaščeni izvajalec, pri katerem pripravnik oziroma sekundarij opravlja pripravništvo oziroma sekundariat. Neposredni mentor pripravnika mora biti zaposlen pri pooblaščenem izvajalcu, ki ga je določil.
8. člen 
(1) Nadzorni mentor skrbi, da se pripravništvo oziroma sekundariat opravlja v skladu s programom pripravništva za poklic doktor dentalne medicine oziroma programom pripravništva za poklic zdravnik ali z vsebino izbranih področij kroženja izbirnega dela sekundariata, nadzira usposabljanje pripravnika oziroma sekundarija in je odgovoren za njegovo usposabljanje. V ta namen sodeluje z neposrednimi mentorji ter spremlja in nadzira njihovo delo.
(2) Neposredni mentor usposablja pripravnika oziroma sekundarija s tem, da:
– mu predstavlja in dodeljuje naloge, ki jih mora praktično obvladati, in ga pri tem neposredno nadzira,
– mu predstavlja načela samostojnega, timskega in interdisciplinarnega dela,
– ga usmerja k poglabljanju teoretičnih znanj,
– poroča nadzornemu mentorju o napredku pripravnika oziroma sekundarija.
(3) Neposredni mentor ob koncu usposabljanja na posameznem področju potrdi E-List pripravnika oziroma E-List sekundarija, nadzorni mentor pa ob zaključku pripravništva oziroma sekundariata potrdi celotno vsebino E-Lista pripravnika oziroma E-Lista sekundarija iz 12. člena tega pravilnika.
9. člen 
(1) Zbornica razreši nadzornega mentorja, če:
– ni več zaposlen pri pooblaščenem izvajalcu, ki je predlagal njegovo imenovanje,
– to sam zahteva,
– se med opravljanjem mentorstva ugotovi, da ne opravlja svojih nalog v skladu s tem pravilnikom.
(2) Zbornica v primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka pred odločitvijo o razrešitvi seznani nadzornega mentorja z razlogi za razrešitev in mu da možnost, da se o njih izjavi, v primeru razrešitve nadzornega mentorja za sekundariat pa pridobi tudi mnenje koordinatorja za sekundariat iz 10. člena tega pravilnika.
(3) Zbornica hkrati z razrešitvijo nadzornega mentorja določi novega nadzornega mentorja.
10. člen 
(1) Zbornica imenuje koordinatorja za sekundariat, ki:
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj kot nadzorni mentor,
– je v trenutnem licenčnem obdobju za namen podaljšanja licence zbral povprečno najmanj 30 kreditnih točk letno,
– je zaposlen pri pooblaščenem izvajalcu, kjer se izvaja sekundariat.
(2) Naloge koordinatorja za sekundariat so:
– sodeluje pri organiziranju skupinskih oblik izobraževanja sekundarijev,
– spremlja kazalnike kakovosti izobraževanja sekundarijev,
– enkrat letno poda poročilo Svetu za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri zbornici,
– sodeluje pri obravnavi pritožb v zvezi z izvajanjem sekundariata,
– na podlagi mnenja Slovenskega zdravniškega društva predlaga spremembe programa pripravništva za poklic zdravnik.
(3) Mandat koordinatorja za sekundariat traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
(4) Koordinator za sekundariat ima za primer svoje odsotnosti namestnika, ki mora izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena. Namestnika koordinatorja za sekundariat imenuje zbornica na predlog koordinatorja za sekundariat. Mandat namestnika koordinatorja za sekundariat preneha s prenehanjem mandata koordinatorja za sekundariat.
11. člen 
(1) Zbornica razreši koordinatorja za sekundariat, če:
– ne opravlja nalog v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena,
– to sam zahteva.
(2) Zbornica v primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka pred razrešitvijo koordinatorja za sekundariat seznani z razlogi za razrešitev in mu da možnost, da se o njih izjavi.
(3) Razloga in postopek razrešitve iz tega člena veljajo tudi za razrešitev namestnika koordinatorja za sekundariat.
III. POTEK PRIPRAVNIŠTVA IN SEKUNDARIATA 
12. člen 
(1) Potek pripravništva se vodi v E-Listu pripravnika, potek sekundariata pa v E-Listu sekundarija, ki sta objavljena na spletni strani zbornice.
(2) E-List pripravnika oziroma E-list sekundarija (v nadaljnjem besedilu: E-List) je elektronska zbirka podatkov o poteku pripravništva oziroma sekundariata, v katero se beleži program pripravništva iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika oziroma program kroženja iz Priloge 2 tega pravilnika ter vnašajo in potrjujejo vse obveznosti, predvidene s programom pripravništva.
(3) Dostop do E-Lista imajo:
1. pripravnik oziroma sekundarij,
2. nadzorni mentor pripravnika oziroma sekundarija za namen izvajanja njegovih nalog v okviru pripravništva oziroma sekundariata,
3. koordinator za sekundariat za namen izvajanja njegovih nalog v okviru sekundariata,
4. vsakokratni neposredni mentor za namen izvajanja nalog pripravnika v okviru pripravništva oziroma sekundarija v okviru sekundariata,
5. vsakokratni pooblaščeni izvajalec, pri katerem se pripravnik usposablja, za namen izvajanja njegovih nalog v okviru pripravništva,
6. delodajalec pripravnika oziroma sekundarija za namen izvajanja njegovih zakonskih in pogodbenih pravic in obveznosti v razmerju do pripravnika oziroma sekundarija,
7. zbornica za namen tehničnega vzdrževanja E-Lista oziroma prijave na strokovni izpit.
13. člen 
(1) Pripravnik je ves čas pripravništva zaposlen pri enem delodajalcu, ki je pooblaščen za izvajanje pripravništva.
(2) Če se pripravnik pri delodajalcu ne more seznaniti z vsemi vsebinami programa pripravništva, usposabljanje glede teh vsebin opravi pri drugem pooblaščenem izvajalcu.
14. člen 
Sekundarij je za čas pripravništva zaposlen pri izvajalcu, ki je pooblaščen za izvajanje pripravništva za poklic zdravnik, za čas izbirnega dela sekundariata pa pri enem ali več pooblaščenih izvajalcih.
15. člen 
(1) Pripravništvo oziroma sekundariat poteka v okviru polnega delovnega časa in pod pogoji, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, kot to velja za delo doktorja dentalne medicine oziroma zdravnika pri pooblaščenem izvajalcu.
(2) Trajanje pripravništva se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Smiselno enako velja za podaljšanje izbirnega dela sekundariata.
16. člen 
(1) Če nadzorni mentor meni, da pripravnik oziroma sekundarij brez opravičljivih razlogov ne opravlja svojih obveznosti, po predhodnem pisnem opozorilu pripravniku oziroma sekundariju zbornici predlaga prenehanje pripravništva oziroma sekundariata.
(2) Pred odločitvijo o prenehanju pripravništva oziroma sekundariata zbornica pridobi pojasnila pripravnika oziroma sekundarija, pred odločitvijo o prenehanju sekundariata pa tudi mnenje koordinatorja za sekundariat.
17. člen 
(1) V primeru prenehanja opravljanja izbirnega dela sekundariata (npr. na lastno željo, zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali razloga nesposobnosti, za primer prenehanja iz prejšnjega člena), sekundarij ne more ponovno pristopiti k izbirnemu delu sekundariata.
(2) Sekundarij, ki ima odobreno specializacijo, mora najmanj 15 dni pred prenehanjem opravljanja izbirnega dela sekundariata o tem obvestiti delodajalca in zbornico.
IV. STROKOVNI IZPIT 
18. člen 
(1) Strokovni izpit je sestavni in zaključni del pripravništva oziroma pripravništva za poklic zdravnik.
(2) K strokovnemu izpitu lahko pristopi pripravnik oziroma sekundarij, ki opravi predpisani program pripravništva oziroma pripravništva za poklic zdravnik in ima potrjen E-List.
19. člen 
(1) Strokovni izpit se opravlja pri zbornici na podlagi spletne prijave na spletni strani zbornice, ki vsebuje najmanj:
– dokazilo o doseženi ravni in vrsti strokovne izobrazbe,
– dokazilo o znanju slovenskega jezika,
– dokazilo o plačilu stroškov strokovnega izpita,
– izpitni rok, na katerega se kandidat prijavlja.
(2) Če prijavi niso predložena dokazila iz prejšnjega odstavka, se kandidata pozove k dopolnitvi prijave v primernem roku, ki ne sme biti krajši od sedem dni. Če kandidat prijave ne dopolni v zahtevanem roku, se šteje, da vloga ni popolna in se mu pristop na strokovni izpit ne dovoli.
(3) Zbornica na svoji spletni strani najpozneje do 30. junija za naslednje koledarsko leto objavi izpitne roke, pri čemer v posameznem koledarskem letu zagotovi vsaj deset izpitnih rokov.
(4) Zbornica najpozneje 14 dni pred izpitnim rokom kandidata, ki je vložil popolno prijavo, pisno obvesti o času in kraju opravljanja strokovnega izpita ter o sestavi izpitne komisije iz 22. člena tega pravilnika.
20. člen 
(1) Stroške strokovnega izpita krije:
– za primer prve prijave: delodajalec kandidata,
– v vseh drugih primerih: kandidat.
(2) Višino stroškov strokovnega izpita določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.
21. člen 
(1) Strokovni izpit za poklic doktor dentalne medicine obsega naslednje vsebine:
– nujna medicinska stanja v stomatologiji,
– integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni medicini,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu,
– osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva.
Podrobnejša vsebina strokovnega izpita je določena v Prilogi 1.
(2) Strokovni izpit iz prejšnjega odstavka poteka ustno oziroma pisno. Pri vsebini nujna medicinska stanja v stomatologiji se opravi ustni del in praktični preizkus znanja.
(3) Strokovni izpit za poklic zdravnik obsega naslednje vsebine:
– urgentna medicina,
– osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu,
– osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva.
Podrobnejša vsebina strokovnega izpita je določena v Prilogi 2.
(4) Strokovni izpit iz prejšnjega odstavka je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pri vsebini urgentna medicina se opravi tudi praktični preizkus znanja. Pisni del pri vsebini urgentna medicina poteka v obliki pisanja odgovorov na vprašanja, ki so lahko različno strukturirana. Ustni del pri vsebini urgentna medicina poteka v obliki odgovarjanja na vprašanja v zvezi z obravnavo pacienta s področja urgentnih stanj. Praktični preizkus znanja pri vsebini urgentna medicina poteka v obliki dveh objektivno strukturiranih kliničnih izpitov, od katerih predstavlja prvi oskrbo kritično obolelega odraslega in drugi oskrbo kritično obolelega otroka.
22. člen 
(1) Nabor članov za komisije za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpitne komisije) s sklepom določi zbornica. Iz nabora članov zbornica imenuje sestavo izpitne komisije za vsak posamezni strokovni izpit.
(2) V izpitno komisijo ne more biti imenovan nadzorni mentor kandidata.
23. člen 
(1) Izpitna komisija za poklic doktor dentalne medicine je petčlanska, in sicer:
– za vsebino nujna medicinska stanja v stomatologiji: dva člana,
– za vsebino integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni medicini: en član,
– za vsebino osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva: en član,
– za vsebino osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu: en član.
(2) Član izpitne komisije mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vsebine strokovnega izpita, ki jo ocenjuje.
(3) Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka se za člana izpitne komisije zahteva dodaten pogoj, in sicer za vsebino:
– nujna medicinska stanja v stomatologiji: zdravnik specialist, ki je imenovan za nadzornega mentorja,
– integralna zobozdravniška obravnava otroka in odraslega z urgentnimi stanji v dentalni medicini: je doktor dentalne medicine, ki je imenovan za nadzornega mentorja ali glavnega mentorja za specializacije in ima opravljeno usposabljanje iz vodenja strukturiranih intervjujev,
– osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva: je oseba, ki ima izobrazbo pravne smeri vsaj 8. ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij.
(4) Predsednik izpitne komisije je član komisije, ki preverja znanje iz vsebine iz druge alineje prejšnjega odstavka.
24. člen 
(1) Izpitna komisija za poklic zdravnik je osemčlanska, in sicer:
– za vsebino urgentna medicina: šest članov,
– za vsebino osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva: en član,
– za vsebino osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu: en član.
(2) Član izpitne komisije mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vsebine strokovnega izpita, ki jo ocenjuje.
(3) Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka se za člana izpitne komisije zahteva dodaten pogoj, in sicer za vsebino:
– urgentna medicina: zdravnik specialist, ki je imenovan za nadzornega mentorja,
– osnove pravne ureditve zdravstvenega varstva: oseba, ki ima izobrazbo pravne smeri vsaj 8. ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij.
(4) Predsednik komisije je član, ki preverja znanje iz vsebine urgentna medicina.
25. člen 
(1) Kandidat lahko k strokovnemu izpitu pristopi največ petkrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v celoti.
(2) Strokovni izpit poteka v slovenskem jeziku.
(3) O poteku strokovnega izpita se vodi zapisnik.
26. člen 
(1) Znanje kandidata izpitna komisija oceni z »opravil« ali »ni opravil«.
(2) Kandidat opravi strokovni izpit, če so pozitivno ocenjene vse vsebine strokovnega izpita.
(3) Posamezna vsebina oziroma del strokovnega izpita je ocenjena pozitivno, če kandidat doseže vsaj 75 odstotni uspeh.
(4) Sekundarij, ki uspešno opravi pisni del pri predmetu urgentna medicina, lahko pristopi k ustnemu delu in praktičnemu preizkusu. Če ustnega dela ali praktičnega preizkusa znanja ne opravi, je pri prvem ponovnem pristopu k strokovnemu izpitu oproščen opravljanja pisnega dela pri predmetu urgentna medicina.
(5) Kandidat, ki neuspešno opravi eno ali več vsebin strokovnega izpita, pri naslednjem pristopu k strokovnemu izpitu opravlja samo neuspešno opravljeno vsebino.
27. člen 
(1) Kandidat, ki strokovnega izpita ne opravi oziroma ga ne opravi v celoti, lahko takoj po razglasitvi ocene strokovnega izpita poda ugovor ustno na zapisnik, če meni, da:
– strokovni izpit ni potekal v skladu s tem pravilnikom,
– je ocena izpitne komisije neustrezna.
(2) O ugovoru kandidata v 15 dneh od prejema odloči tričlanska komisija, pri čemer člani te komisije ne smejo biti člani izpitne komisije.
(3) Če komisija iz prejšnjega odstavka ugotovi, da strokovni izpit ni potekal v skladu s tem pravilnikom, lahko kandidat ponovno opravlja strokovni izpit pred izpitno komisijo v drugačni sestavi, pri čemer se to opravljanje ne všteva v število dovoljenih pristopov k strokovnemu izpitu.
(4) Če komisija iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da je kandidat pokazal ustrezno znanje za uspešno oceno, ugovoru ugodi in spremeni izpitno oceno. Odločitev komisije iz prejšnjega stavka je dokončna.
28. člen 
Kandidatu, ki uspešno opravi strokovni izpit, se izda potrdilo o strokovnem izpitu na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika.
29. člen 
(1) Zbornica vodi evidenco opravljenih strokovnih izpitov z naslednjimi podatki:
– osebni podatki kandidata (ime, priimek, rojstni podatek, naslov, EMŠO ali druga identifikacijska številka),
– poklic kandidata,
– podatki o strokovnem izpitu (izpitni rok, ocena strokovnega izpita).
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(1) Kandidat, o čigar prijavi k strokovnemu izpitu do 1. junija 2022 ni odločeno, strokovni izpit opravlja v skladu s tem pravilnikom.
(2) Sekundarij, ki ima odobreno opravljanje izbirnega dela sekundariata z začetkom pred 1. junijem 2022, opravlja izbirni del sekundariata v skladu s predpisi, ki so veljali do začetka uporabe tega pravilnika.
31. člen 
E-List se uporablja za pripravnika oziroma sekundarija, ki začne opravljati pripravništvo po 1. juniju 2022.
32. člen 
Zbornica najpozneje v treh dneh od uveljavitve tega pravilnika objavi izpitne roke za leto 2022.
33. člen 
Zbornica v treh dneh od uveljavitve tega pravilnika nadzorne mentorje za sekundariat, imenovane na podlagi Pravilnika o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18), imenuje za nadzorne mentorje sekundarija oziroma mentorje za izbirni del sekundariata v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
35. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2022.
Št. 0070-117/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-2711-0064
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost