Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1751. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac, št. 1, stran 5542.

  
Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 338. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika dne 25. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac, št. 1 
1. člen
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gradac, v enoti urejanja prostora GRD-13-OPPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN).
2. člen 
Potrditev izhodišč za pripravo OPPN 
Priprava OPPN je določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 22/21). Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Metlika in investicijska pobuda za območje SD OPPN so povzeti v Izhodiščih za pripravo OPPN, ki so pripravljena na podlagi 108. člena in v povezavi s petim odstavkom 117. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter v povezavi z drugim odstavkom 338. člena ZUreP-3 (Uradni list. RS, št. 199/21). Izhodišča je izdelalo podjetje SAPO, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o, pod številko OPPN-1/2022, v mesecu februarju 2022, in se s tem sklepom potrdijo.
3. člen 
Območje in predmet načrtovanja 
(1) Območje SD OPPN se nahaja v naselju Gradac v Občini Metlika. Območje leži na zemljišču s parc. št.: 2041/1 (del), 8, 6/5, 2154/13, 6/12, 6/11, 6/14, 6/25, 6/2, 6/26, 2154/12, 1091/33, 2054/4, 1091/19, 1091/31, 1091/32, 1091/22, 1091/29, 1091/30, 1091/25, 1091/27, 1091/28, 1091/26, 1086/7 (del), 1091/24, 2054/11 (del), 2054/6, 2054/7, 2054/8, 2054/9, 2054/10, 1091/13, 1091/14, 1091/15, 1091/16, 1091/17, 2068 (del) in 1068 (del), vse k.o. Gradac, v okviru enote urejanja prostora Gospodarska cona Gradac. Na območju je opredeljena podrobna namenska raba IG in PŽ.
(2) S predlagano dostopno cesto v območje potrebno za realizacijo 1. faze OPPN, se posega še na naslednje parcele: 2066/13, 1100, 1102, 1154/2, 1154/4, 1099, 1098, 1096 in 2054/4, vse k.o. Gradac.
(3) S predlagano dostopno cesto v območje potrebno za realizacijo 2. faze OPPN, se posega na naslednje parcele: 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1091/3 in 2154/5, vse k.o. Gradac. Za potrebe izgradnje ceste C se posega še na parceli 1092/1 in 1092/9, obe k.o. Gradac.
(4) Namen SD OPPN je v prvo fazo predvidene realizacije OPPN vključiti poleg ureditvene enote C na zemljišču s parc. št: 1091/35, k.o. Gradac, še ureditveno enoto B, na zemljišču s parc. št: 6/11, 6/14, k.o. Gradac ter preveriti morebitne ugodne razmere za ohranitev prenovljenega nivojskega prehoda preko železnice in glede na mnenja nosilcev urejanja prostora korigirati predvidene prometne ureditve v OPPN.
(5) Na podlagi petega in šestega odstavka 117. člena ZUreP-2 je priprava SD OPPN skladna z:
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (PRS, Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2), glede načrtovanja območij proizvodnih dejavnosti (33. člen);
– Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 22/21, v nadaljevanju: OPN), glede razvoja gospodarskih in storitvenih dejavnosti (33. člen);
– Regionalnim razvojnim program za obdobje 2014–2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija (Razvojni center Novo mesto, d.o.o., marec 2015), glede načrtovanja in povezovanja gospodarskih con za različne namene (Ukrep 1.1.2);
– pravnimi režimi.
(6) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD OPPN tudi spremeni, zmanjša oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
(7) Pobudnik priprave SD OPPN je Občina Metlika.
4. člen 
Način pridobitev strokovnih rešitev 
(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju in izdelavi strokovnih podlag za SD OPPN upoštevati podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritev nosilcev urejanja prostora in obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v času priprave občinskega prostorskega načrta Občine Metlika.
(2) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave SD OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), se v času priprave osnutka SD OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave SD OPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.
5. člen 
Vrsta postopka 
SD OPPN se skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
6. člen 
Roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave 
SD OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in minimalnih okvirnih rokih:
Faza
Rok
– pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje 
1 mesec po objavi sklepa
– pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
2 meseca po objavi sklepa
– osnutek SD OPPN in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. točke tega sklepa
1 mesec od pridobitve odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
– dopolnjen osnutek SD OPPN
1 mesec po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN
– obravnava na občinskem svetu, javna razgrnitev in javna obravnava
1 mesec po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
1 mesec po končani javni razgrnitvi
– predlog SD OPPN, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu SD OPPN
2 meseca po sprejetju stališč do pripomb in predlogov
– priprava usklajenega predloga SD OPPN, obravnava in sprejem na občinskem svetu 
1 mesec od pridobitve mnenj k predlogu OPPN
V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
7. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje ceste – OE Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
7. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
8. Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana;
9. Komunala Metlika, Cesta XV. Brigade 4, 8330 Metlika;
10. Telekom Slovenije, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
11. Evi d.o.o., Kanižarica 42, 8340 Črnomelj;
12. Krajevna skupnost Gradac, Gradac 24, 8332 Gradac;
13. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
Načrt vključevanja javnosti 
(1) Javnost je bila vključena v postopek že med pripravo izhodišč za pripravo SD OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen v času 25. 2. 2022 do 5. 4. 2022. Pripomb nanj ni bilo, izhodišča so posredovali nosilci urejanja prostora.
(2) V postopku priprave SD OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom SD OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Občine Metlika, na spletni strani Občine Metlika ter na oglasni deski KS Gradac. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnosti lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.
9. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo SD OPPN financira pripravljavec: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
10. člen 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-80/2016-155
Metlika, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost