Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 5454.

  
Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18, 58/20 in 56/22) se v 1. členu za besedo »študentov« doda besedilo »višješolskega in visokošolskega študija (v nadaljnjem besedilu: študenti)«.
2. člen 
V 1.a členu se za besedo »pravilnika« dodata vejica in besedilo »razen rokov iz drugega stavka prvega odstavka in drugega odstavka 24. člena tega pravilnika,«.
3. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku za besedo »zavodov« doda besedilo »oziroma višjih strokovnih šol«.
4. člen 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, vpisanim v prvi letnik višjih strokovnih šol ali visokošolskih zavodov, se upošteva uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent vpisal na višjo strokovno šolo ali visokošolski zavod brez mature, poklicne mature ali zaključnega izpita, se upoštevata uspeha zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole. Študentom višjih strokovnih šol ali visokošolskih zavodov, ki so opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in 4. letnik srednješolskega izobraževanja, se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi, ki se pretvori v oceno v skladu s sklepom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 10. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22).«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, vpisanim v drugi ali višji letnik študijskega programa prve stopnje ali enovitega magistrskega študija, in študentom študijskega programa druge in tretje stopnje se upošteva njihov dotedanji študijski uspeh. Študentom višje strokovne šole, vpisanim v drugi letnik višje strokovne šole, se upošteva njihov dotedanji študijski uspeh na višji strokovni šoli.«.
V osmem odstavku se za besedilom »ki se v« dodata besedi »višješolski ali«.
V devetem odstavku se za besedo »Študentom« dodata besedi »umetniških akademij«.
5. člen 
V 14. členu se v tretjem odstavku za drugim stavkom doda nov, tretji stavek, ki se glasi:
»Upoštevajo se dokazila, ki niso starejša od dveh študijskih let, status umetnika oziroma status kategoriziranega športnika iz prvega in drugega odstavka tega člena pa mora študent imeti v času odločanja pisarne za študentske domove o subvencioniranem bivanju.«.
6. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »rejništvu« dodata vejica in besedilo »študent, ki je žrtev nasilja v družini«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Študent mora prejemati denarno socialno pomoč v času odločanja pisarne za študentske domove o subvencioniranem bivanju, dokazilo o izredni denarni socialni pomoči pa v času vložitve vloge ne sme biti starejše od treh mesecev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen 
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pisarna za študentske domove v 30 dneh po preteku roka, določenega v javnem razpisu, za vložitev prošenj za sprejem na spletnem portalu eVŠ objavi prvo prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena tega pravilnika in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika. Študente, za katere v navedenem roku ni mogoče ugotoviti izpolnjevanja splošnih pogojev in meril iz prejšnjega stavka, pisarna za študentske domove uvršča na prednostno listo po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do subvencioniranega bivanja.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Prošnje za sprejem, vložene po preteku roka, določenega v javnem razpisu, iz prvega stavka prejšnjega odstavka, pisarne za študentske domove rešijo v dveh mesecih od vložitve vloge. Študenti, katerih prošnje za sprejem so bile zavrnjene zaradi neizpolnjevanja pogojev, lahko prošnjo za sprejem za isto študijsko leto znova vložijo ob spremembi dejanskega stanja. Študenti, katerih prošnje za sprejem so bile zavržene, lahko prošnjo za sprejem za isto študijsko leto vložijo znova.
Prošnje za podaljšanje bivanja se vložijo do roka, določenega v javnem razpisu. Študenti, katerih prošnje za podaljšanje bivanja so bile zavržene ali do roka iz prejšnjega stavka niso bile vložene, lahko za isto študijsko leto vložijo tudi prošnjo za sprejem. Prošnjo za sprejem iz prejšnjega stavka ob spremembi dejanskega stanja lahko znova vložijo tudi študenti, katerih prošnje za podaljšanje bivanja so bile zavrnjene zaradi neizpolnjevanja pogojev.«.
8. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega višješolskega študijskega programa. Če ima med trajanjem višješolskega študijskega programa oziroma po njegovem izteku iz prejšnjega stavka študent status študenta v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 39. člena oziroma 46. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) ali na podlagi drugega zakona, se mu subvencija dodeli tudi za ta čas.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če je posamezni študent vzporedno vpisan v več višješolskih ali visokošolskih študijskih programov, se glede trajanja študijskega programa upošteva samo študijski program, v katerega je bil vpisan na začetku prejemanja subvencije. Če študent zamenja višješolski ali visokošolski študijski program, se glede trajanja študijskega programa upošteva tisti, v katerega je študent vpisan v posamičnem študijskem letu, za katero uveljavlja subvencionirano bivanje, pri čemer se trajanje subvencioniranega bivanja pred zamenjavo študijskega programa všteje v čas subvencioniranega bivanja na podlagi trajanja študijskega programa iz prvega stavka prvega odstavka ali prvega stavka drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
»Študentski domovi za vsako študijsko leto, najpozneje pa do 1. maja, sprejmejo sklep o razpisu za sprejem oziroma podaljšanje bivanja študentov, upravičenih do subvencije. Javni razpis se objavi do 1. junija v skladu s 73.č členom Zakona o visokem šolstvu. Prijava za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja poteka z elektronsko vlogo v eVŠ.
Pisarne za študentske domove najpozneje do 1. junija hkrati z javnim razpisom iz prejšnjega odstavka na svojih spletnih straneh objavijo razpis za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito oziroma status osebe z začasno zaščito v javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih, navedenih v javnem razpisu iz prejšnjega odstavka. Študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito oziroma statusom osebe z začasno zaščito oddajo prijavo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja na obrazcu, ki ga pisarne za študentske domove hkrati z razpisom iz prejšnjega stavka objavijo na svojih spletnih straneh.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-85/2022/16
Ljubljana, dne 19. maja 2022
EVA 2022-3330-0072
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti