Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022

Kazalo

1623. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko, stran 5301.

  
Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 94. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in s soglasjem Agencije za energijo št. 49-38/2022/5 z dne 14. 4. 2022, Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., izdaja
P R A V I L A 
o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko 
1. člen 
V Pravilih za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) se v 19. členu v četrtem odstavku druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– datum prenehanja veljavnosti pogodbe o izravnavi ali določba, da velja za nedoločen čas, skupaj z določbo, da tudi v primeru odstopa od pogodbe o izravnavi ta ne more prenehati učinkovati pred roki, določenimi v 39. in 41. členu teh pravil;
– določbe o razlogih za odpoved z odpovednim rokom, ki mora zadostiti pogojem nastopa izvršilnega dne iz 41. člena teh pravil ter 39. člena teh pravil;«.
2. člen 
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do prehoda članov bilančne sheme med bilančnimi skupinami oziroma podskupinami pride v naslednjih primerih:
– prehod zaradi odpovedi bilančne pogodbe s sklenitvijo pogodbe o izravnavi;
– prehod zaradi izteka, odstopa ali odpovedi pogodbe o izravnavi s sklenitvijo bilančne pogodbe ali nove pogodbe o izravnavi ter
– v drugih primerih v okviru izvajanja nalog operaterja trga.«.
3. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(odpoved pogodbe o izravnavi) 
(1) Odgovorni bilančne skupine ali podskupine lahko odstopi od pogodbe oziroma odpove pogodbo o izravnavi v skladu s pogodbeno dogovorjenimi odpovednimi razlogi hierarhično nižjemu članu bilančne sheme. V kolikor ima hierarhično nižji član na dan vložene odpovedi oziroma odstopa tudi sebi podrejene člane bilančne podskupine oziroma je dobavitelj odjemalcem ali proizvajalcem, odpoved oziroma odstop lahko začne učinkovati prvega dne v mesecu, ki nastopi najmanj tri mesece kasneje šteto od dne, ko je operater trga o tem obveščen. Status dobavitelja operater trga preveri pri pristojnem elektrooperaterju.
(2) Odgovorni bilančne podskupine lahko odstopi od pogodbe oziroma odpove pogodbo o izravnavi hierarhično višjemu članu bilančne sheme v skladu s pogodbeno dogovorjenimi odpovednimi razlogi in pod pogojem, da:
– nima članov bilančne podskupine, ni dobavitelj nobenemu odjemalcu oziroma proizvajalcu in ne oskrbuje lastnih prevzemno-predajnih mest, s čimer preneha biti član bilančne sheme, ali
– sklene bilančno pogodbo z operaterjem trga oziroma sklene novo pogodbo o izravnavi z drugim članom bilančne sheme, ki je temelj njegovega članstva v bilančni skupini ali podskupini, s čimer ohrani status člana bilančne sheme.
(3) Odgovorni bilančne skupine ali podskupine mora o prenehanju veljavnosti pogodbe o izravnavi, ki jo je sklenil s hierarhično nižjim članom bilančne sheme, obvestiti operaterja trga in morebitnega hierarhično nadrejenega odgovornega bilančne skupine.
(4) Odstop oziroma odpoved pogodbe o izravnavi začne učinkovati z dnem vpisa odpovedi v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi. Vpis se opravi najkasneje v roku petih delovnih dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka oziroma skladno z drugo povedjo prvega odstavka tega člena.
(5) V primeru odstopa oziroma odpovedi pogodbe o izravnavi lahko odgovorni bilančne skupine operaterju trga sporoči želeni dan vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki je bil dogovorjen med strankama pogodbe o izravnavi, ki hkrati pomeni datum učinkovanja odstopa oziroma odpovedi pogodbe o izravnavi in ki v nobenem primeru ne more biti določen prej, kot poteče rok iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(izvršilni dnevi sprememb v bilančni shemi) 
(1) Za izvršilni dan v postopku pridobitve, spremembe ali prenehanja članstva se šteje dan vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi.
(2) V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe o izravnavi mora biti operater trga o tem obveščen najmanj tri mesece pred iztekom veljavnosti pogodbe o izravnavi.
(3) V primeru:
– prehoda med bilančnimi skupinami oziroma podskupinami zaradi odpovedi bilančne pogodbe s sklenitvijo pogodbe o izravnavi ali
– prehoda zaradi izteka, odstopa ali odpovedi pogodbe o izravnavi s sklenitvijo bilančne pogodbe ali nove pogodbe o izravnavi
začne prehod učinkovati na podlagi vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki se opravi prvega dne v mesecu, ki nastopi najmanj dva meseca kasneje od trenutka izpolnitve vseh pogojev za vpis v evidenco oziroma prvi dan meseca dogovorjenega med operaterjem trga in članom bilančne sheme, če ta dan nastopi kasneje.
(4) Član bilančne sheme lahko z operaterjem trga postopkovno ureja dokumentacijo glede podaljšanja veljavnosti obstoječega temelja uvrstitve v bilančno shemo oziroma prehoda ne glede na trenutno obliko članstva v bilančni shemi. V določenem trenutku pa je lahko uvrščen v bilančno shemo le na eni podlagi, z izjemo članov s posebnim statusom.
(5) V primerih prehodov članov bilančne sheme s posebnim statusom začne prehod učinkovati na podlagi vpisa v evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, ki se opravi:
– prvi dan meseca, ki sledi mesecu izpolnitve vseh pogojev za vpis v evidenco, ali
– prvi dan meseca dogovorjenega med operaterjem trga in članom bilančne sheme, če ta dan nastopi kasneje.
(6) V kolikor lahko zaradi nepravočasnega podaljšanja pogodbe, prehoda oziroma drugega razloga pride do izgube statusa člana bilančne sheme, operater trga o tem po elektronski pošti obvesti Agencijo za energijo ter elektrooperaterje, slednji pa obvestijo bilančno pripadne odjemalce in proizvajalce. Operater trga navedeni razlog tudi javno zabeleži v evidenci članstva bilančne sheme na svoji spletni strani, vključno z opozorilom o možnosti nastopa zasilne oskrbe. Operater trga enako obvesti navedene deležnike tudi v primeru prenehanja razloga.«.
5. člen 
V 118. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višina sredstev, ki je potrebna za pokrivanje tveganj iz prejšnjega odstavka, je enaka največji neto obveznosti, ki izhaja iz mesečnih bilančnih obračunov odgovornih bilančnih skupin (z upoštevanim davkom na dodano vrednost), v zadnjih 24 mesecih.«.
6. člen 
V 122. členu se v sedmem odstavku število »50« nadomesti s številom »100«.
7. člen 
V 125. členu se v tretjem odstavku število »50« nadomesti s številom »100«.
8. člen 
V 129. členu se v šestem odstavku besedilo »vsaj tri delovne dneve« nadomesti z besedilom »vsaj dva meseca«.
9. člen 
V 131. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če udeleženec finančne poravnave ne predloži zahtevanih finančnih kritij v določenih rokih ali«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Odgovorni bilančne skupine ali odgovorni bilančne podskupine je dolžan zagotoviti zahtevane obvezne sestavine pogodbe o izravnavi, skladno z določbo druge in tretje alineje četrtega odstavka 19. člena teh pravil za vse obstoječe pogodbe o izravnavi, na podlagi katerih izkazuje članstvo v bilančni shemi, v dveh mesecih po uveljavitvi teh pravil.
11. člen 
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2022/ENP/Pr-PTE/01
Ljubljana, dne 4. maja 2022
EVA 2022-2430-0045
Martin Bratanič 
direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti