Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022

Kazalo

1618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil, stran 5225.

  
Na podlagi 1., 2., 3., 8. in 10. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20 in 43/22) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 
1. člen 
V Pravilniku o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 95/21 in 108/21 – popr.) se v 1. členu na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– program usposabljanja voznikov z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B, ki niso vozniki začetniki, za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 in program usposabljanja voznikov z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B, ki niso vozniki začetniki, za pridobitev pravice do vožnje motornih koles kategorije A1 na ozemlju Republike Slovenije.«.
2. člen 
V 2. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– učitelji predpisov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v drugem in četrtem odstavku 30. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19, 139/20 in 43/22; v nadaljnjem besedilu: ZVoz-1),«.
3. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »sedemnajstim ali osemnajstim« nadomesti z besedilom »šestnajstim ali sedemnajstim«.
4. člen 
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po zaključenem usposabljanju A1 z B s kodo 125 šola vožnje izda kandidatu potrjeno kopijo evidenčnega kartona vožnje, s katero kandidat dokazuje opravljen praktičen del usposabljanja za pridobitev pravice do vožnje motornih koles kategorije A1 na ozemlju Republike Slovenije.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(praktični del usposabljanja) 
(1) Praktični del usposabljanja se deli na tri učne stopnje.
(2) Prva učna stopnja vključuje spoznavanje motornega vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje ter se izvaja na vadbeni površini šole vožnje.
(3) Druga učna stopnja vključuje učenje vožnje po cestah z malo prometa in v manj zahtevnem prometnem okolju, v naselju in zunaj njega.
(4) Tretja učna stopnja vključuje učenje vožnje po cestah z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju, v naselju in zunaj njega, podnevi in ponoči, ter učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko vaja speljevanja in obračanja na vzponu izvede tudi v okviru druge učne stopnje.
(6) V enem dnevu lahko šola vožnje usposablja posameznega kandidata največ štiri učne ure. Na prvi in drugi učni stopnji se kandidat lahko usposablja skupno največ tri učne ure na tretji učni stopnji pa skupno največ štiri učne ure.
(7) V okviru tretje učne stopnje se, razen za kategorije AM, A1, B1, F, A1 z B in A1 z B s kodo 125, izvede usposabljanje najmanj trikrat po najmanj dve učni uri skupaj, in sicer:
– vožnja podnevi s poudarkom na vožnji po cestah zunaj naselij, pri čemer kandidat prevozi najmanj 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa najmanj 70 km (dnevna relacija),
– vožnja ponoči s poudarkom na vožnji po cestah zunaj naselij, pri čemer kandidat prevozi najmanj 60 km (nočna relacija),
– vožnja po avtocesti ali hitri cesti, vključevanje na te ceste in izključevanje z njih, pri čemer kandidat po avtocesti ali hitri cesti prevozi najmanj 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa najmanj 70 km.
(8) Za kategorije A2, A, BE, C1E, CE, D1E, DE ter za primere usposabljanja A1>A2, A2>A in B s kodo 96, izvedba nočne relacije ni obvezna.
(9) Za vožnjo ponoči iz druge alineje sedmega odstavka tega člena se šteje vožnja znotraj naslednjih časovnih obdobij dneva:
– januar, februar, november in december: od 17:00 do 7:00 naslednjega dne,
– marec, september in oktober: od 19:00 do 5:00 naslednjega dne,
– april, maj, junij, julij in avgust: od 20:00 do 5:00 naslednjega dne.
(10) Minimalno število učnih ur po stopnjah in glede dodatnih zahtev za izvedbo učnih vaj, ki so predpisane za posamezno kategorijo motornih vozil, je naslednje:
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
SKUPAJ
R-dnevna
R-nočna
R-AC/HC
drugo
skupaj
AM
2
1
0
0
0
2
2
5
A1
4
6
0
0
0
10
10
20
A2
4
4
2
0
2
8
12
20
A
4
4
2
0
2
8
12
20
B1
2
6
0
0
0
12
12
20
B
2
6
2
2
2
6
12
20
BE
2
6
2
0
2
4
8
16
C1
2
6
2
2
2
6
12
20
C1E
2
6
2
0
2
4
8
16
C
2
6
2
2
2
6
12
20
CE
2
6
2
0
2
4
8
16
D1
2
6
2
2
2
6
12
20
D1E
2
6
2
0
2
4
8
16
D
2
6
2
2
2
6
12
20
DE
2
6
2
0
2
4
8
16
F
2
6
0
0
0
8
8
16
A1>A2
1
1
2
0
2
3
7
9
A2>A
1
1
2
0
2
3
7
9
B1>B
1
1
2
0
2
3
7
9
B s kodo 96
1
1
2
0
2
3
7
9
A1 z B
2
2
0
0
0
3
3
7
A1 z B s kodo 125
2
1
0
0
0
3
3
6
(11) Pri usposabljanju mora učitelj vožnje upoštevati vrstni red predpisanih stopenj in začeti usposabljanje na naslednji stopnji, ko kandidat obvlada učno snov predhodne stopnje.
(12) Učitelj vožnje lahko v učni uri obravnava več učnih vaj ali ponavlja in utrjuje že obravnavane. Učne vaje lahko smiselno združi ter jih vpiše v evidenčni karton vožnje in dnevni razvid vožnje tako, da je razvidno, katere učne vaje se izvajajo oziroma so bile izvedene. Vpisujejo se samo učne vaje, katerih učna snov je predmet obravnave (kot nova učna snov ali učna snov, ki se aktivno ponavlja in utrjuje). Druge prisotne vsebine predhodno obravnavanih učnih vaj se v evidenčni karton vožnje in dnevni razvid vožnje ne vpisujejo.
(13) Pri obravnavi vsebin posameznih učnih vaj so lahko vključene tudi vsebine učnih vaj iste učne stopnje, ki še niso bile obravnavane, ter v primeru usposabljanja na drugi učni stopnji tudi vsebine učnih vaj tretje stopnje, razen vožnje po avtocesti in hitri cesti, če to ne vpliva na varen in nemoten potek cestnega prometa.
(14) Usposabljanje na drugi in tretji učni stopnji se sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja s samoocenjevanjem v trajanju najmanj ene učne ure, razen za primere usposabljanja A1>A2, A2>A, B1>B, B s kodo 96, A1 z B in A1 z B s kodo 125, pri katerih se usposabljanje obvezno sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja s samoocenjevanjem v trajanju ene učne ure samo na tretji učni stopnji. Usposabljanje za kategorijo AM se ne sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja s samoocenjevanjem.
(15) Učitelj vožnje hkrati poučuje le enega kandidata.
(16) Ne glede na prejšnji odstavek lahko učitelj vožnje pri usposabljanju kandidatov za voznike enoslednih motornih vozil na prvi učni stopnji poučuje največ dva kandidata hkrati, ne glede na to, za katero kategorijo enoslednih motornih vozil se usposabljata.
(17) Ne glede na petnajsti odstavek tega člena lahko učitelj vožnje pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil kategorij A2 in A pri izvajanju vaje 3.2 (dnevna relacija) iz Priloge 6 tega pravilnika poučuje največ dva kandidata hkrati, če ju spremlja na motornem kolesu.«.
6. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(začetek uporabe) 
Določba spremenjenega 22. člena pravilnika v zvezi z usposabljanjem voznikov z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B, ki niso vozniki začetniki, za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 ali pravice do vožnje motornih koles kategorije A1 na ozemlju Republike Slovenije se začne uporabljati 1. junija 2022.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-153/2022/14-026121945
Ljubljana, dne 6. maja 2022
EVA 2022-2430-0036
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti