Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022

Kazalo

1528. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 4948.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 32. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa pogoje oglaševanja in plakatiranja na območju Mestne občine Slovenj Gradec, vrste objektov za oglaševanje, vrste oglaševanj, pridobivanje pravic za namestitev oglaševalskega predmeta in za postavitev objektov za oglaševanje, obveznosti izvajalcev oglaševanja ter nadzor in sankcije na področju oglaševanja.
(2) Splošni pogoji umeščanja objektov za oglaševanje v prostor ter druga vprašanja, vezana na prostorsko ureditev in umeščenost objektov za oglaševanje, se urejajo z občinskim prostorskim načrtom ter drugimi prostorskimi izvedbenimi akti.
2. člen 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s katerimi je možno oglaševati; delijo se na stalne in začasne objekte za oglaševanje;
– oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo postavitev in vzdrževanje;
– plakatiranje je namestitev in odstranitev oglaševalskega predmeta na oziroma z objekta za oglaševanje;
– oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se nameščajo na objekte za oglaševanje;
– oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča storitve oglaševanja in plakatiranja, ali sam namesti oglaševalske predmete na oglaševalske objekte;
– izvajalec ali ponudnik oglaševanja je fizična ali pravna oseba, ki izvaja oglaševanje kot gospodarsko dejavnost;
– javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina oziroma površine, ki so opredeljene z zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora;
– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in prostorskega urejanja.
II. OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE 
3. člen 
(1) Stalni objekti za oglaševanje so:
– ploskovni objekti – jumbo panoji (oglasne površine dimenzije 300 cm x 400 cm oziroma 504 cm x 238 cm);
– plakatne table (mesta);
– obešanke na drogovih javne razsvetljave (oglasne površine dimenzije 110 cm x 170 cm);
– svetlobne table in vitrine (oglasne površine največ do 4 m²);
– LED zasloni (oglasne površine do 15 m²);
– svetlobni napisi;
– drogovi za čez cestne transparente;
– reklamne zastave (le za oglaševanje za lastne potrebe);
– oglasne table vaških skupnosti in mestnih četrti;
– drugi podobni stalni objekti.
(2) Začasni objekti za oglaševanje so:
– prenosljivi A panoji (oglasne površine do 2 m²);
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih ter slikovno ali pisno obdelana vozila (le za oglaševanje za lastne potrebe);
– drugi podobni premični in nepremični objekti za oglaševanje (talne poslikave, svetlobni napisi na objektih in naprave).
4. člen 
Postavljeni objekti za oglaševanje morajo zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa;
– varno in nemoteno uporabo javnih površin za vse uporabnike, predvsem na pločnikih, peš poteh, sprehajalnih stezah in kolesarskih stezah;
– nemoten dostop lastnikom in uporabnikom zemljišč;
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav;
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
III. VRSTE OGLAŠEVANJA 
5. člen 
Oglaševanje in plakatiranje se izvaja kot:
– gospodarska dejavnost na stalnih ali začasnih objektih za oglaševanje;
– oglaševanje in plakatiranje za lastne potrebe;
– oglaševanje in plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje.
6. člen 
(Oglaševanje kot gospodarska dejavnost) 
(1) Oglaševanje kot gospodarska dejavnost je pridobitna dejavnost, ki jo opravljajo izvajalci oglaševanja registrirani za to dejavnost.
(2) Izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika.
(3) Cena se določi glede na velikost oglaševalskega predmeta, njihovo število in čas namestitve.
(4) Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z investicijskim in operativnim vzdrževanjem, nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.
7. člen 
Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:
– Mestni občini Slovenj Gradec, mestnim četrtim in vaškim skupnostim v Mestni občini Slovenj Gradec ter javnim zavodom, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Slovenj Gradec za prireditve, ki jih organizirajo;
– kulturnim in športnim društvom ter društvom, ki delujejo v javnem interesu.
8. člen 
(Oglaševanje za lastne potrebe) 
(1) Oglaševanje za lastne potrebe je omejeno na sporočila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja, in o blagu, ki izhaja iz te dejavnosti, ter zajema oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na poslovnih stavbah in prostorih oziroma na pripadajočih zemljiščih v lasti podjetij, kjer izvajajo dejavnost.
(2) Skupna površina oglasov, oznak dejavnosti in logotipov oglaševalca je lahko velika največ 10 % posamezne fasade stavbe, na kateri se vrši oglaševanje. Prostostoječi objekti za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena lahko imajo skupno površino oglasnih sporočil veliko do 5 m² oziroma do 3 m² oglaševalne zastave.
(3) Na mestih iz prejšnjega odstavka, namenjenih oglaševanju za lastne potrebe, je prepovedano komercialno oglaševanje.
9. člen 
(Oglaševanje in plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje) 
(1) Nameščanje plakatov z oglaševalnimi vsebinami za volilno in referendumsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na lokacijah za oglaševanje, ki jih določi Mestna občina Slovenj Gradec.
(2) Mestna občina Slovenj Gradec mora brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na lokacijah za oglaševanje, ki jih določi Mestna občina Slovenj Gradec.
(3) Mestna občina Slovenj Gradec lahko določi dodatne lokacije objektov za oglaševanje začasne narave, ki so organizatorjem volilne in referendumske kampanje na razpolago v času volilne in referendumske kampanje, in sicer pod pogoji, določenimi v aktu, ki ga sprejme župan.
(4) Mestna občina Slovenj Gradec mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice oglaševanja na lokacijah iz prejšnjih odstavkov tega člena.
IV. PRIDOBITEV PRAVICE ZA NAMESTITEV OGLAŠEVALSKEGA PREDMETA IN ZA POSTAVITEV OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE 
10. člen 
(1) Pravico za izvajanje oglaševanja na stalnih oglaševalskih objektih, ki se nahajajo na javnih površinah na območju Mestne občine Slovenj Gradec in drugih nepremičninah, na katerih ima Mestna občina Slovenj Gradec lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, pridobi izvajalec oglaševanja na podlagi ene od metod ravnanja, opredeljenih v zakonodaji, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti. Mestna občina Slovenj Gradec z izbranim izvajalcem sklene pogodbo za obdobje največ 5 (petih) let, v kateri se dogovorita o pravicah in obveznostih.
(2) Izbrani izvajalec iz prejšnjega člena mora pred namestitvijo oglaševalskega predmeta oziroma uporabe oglaševalskega objekta plačati občinsko takso skladno z določbami veljavnega Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec.
(3) Oglaševanje in plakatiranje na objektih za oglaševanje, ki se ne nahajajo na javnih površinah, in na katerih Mestna občina Slovenj Gradec nima lastninske, stvarne ali druge pravice, se lahko izvaja le ob predhodnem dovoljenju Mestne občine Slovenj Gradec. Izvajalec oglaševanja mora najmanj 15 dni pred namestitvijo oglaševalskega predmeta oddati pristojnemu organu Mestne občine Slovenj Gradec vlogo za izdajo dovoljenja za oglaševanje.
11. člen 
(1) Za oglaševanje in plakatiranje na začasnih objektih, ki se nahajajo na javnih površinah na območju Mestne občine Slovenj Gradec in drugih nepremičninah, na katerih ima Mestna občina Slovenj Gradec lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, je potrebno oddati vlogo pri občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec najmanj 15 dni pred namestitvijo oglaševalskega predmeta oziroma postavitvijo oglaševalskega objekta. Pristojni organ izda dovoljenje in zaračuna občinsko takso, skladno z določbami veljavnega Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec.
(2) Izjemoma je možno postaviti začasne objekte za oglaševanje na javnih površinah, in sicer se lahko s prenosljivim uličnim A panojem, ki je postavljen pred poslovno stavbo ali poslovnim prostorom, oglašuje samo v obratovalnem času poslovne stavbe ali poslovnega prostora za namen dejavnosti, ki jo tam izvaja. S prenosljivim uličnim A panojem, ki je postavljen pred vhod zavoda s področja varstva, šolstva, izobraževanja, kulture, zdravstva ali drugih dejavnosti in aktivnosti, pomembnih za občane, se oglašuje med trajanjem te dejavnosti oziroma aktivnosti, upoštevajoč splošne pogoje iz tega odloka ter drugih predpisov v Mestni občini Slovenj Gradec. Izvajalec oglaševanja na način iz tega odstavka je oproščen plačila občinske takse.
12. člen 
(Postavitev novega stalnega objekta za oglaševanje) 
Novi stalni objekt za oglaševanje se lahko postavi na predlog:
– izvajalca, organa Mestne občine Slovenj Gradec, mestne četrti in vaške skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, če gre za postavitev objekta za oglaševanje na javnih površinah in drugih nepremičninah, na katerih ima Mestna občina Slovenj Gradec lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico;
– izvajalca oglaševanj ali investitorja, če gre za postavitev objekta za oglaševanje na površinah in drugih nepremičninah, na katerih Mestna občina Slovenj Gradec nima lastninske, stvarne ali katere druge pravice in so vidne z javnih površin.
13. člen 
(1) Za postavitev novega stalnega objekta za oglaševanje je potrebno pridobiti dovoljenje občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec. Izvajalec oglaševanj ali investitor mora pred postavitvijo objekta za oglaševanje pri pristojnemu organu Mestne občine Slovenj Gradec oddati vlogo s priloženim elaboratom, s katerim dokazuje izpolnjevanje določb tega odloka ter sprejetih pravnih aktov na področju prostorskega urejanja.
(2) Elaborat za postavitev objekta za oglaševanje mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta za oglaševanje;
– podatke o oglaševalcu (dokazilo o registraciji, ki mora zajemati tudi dejavnost oglaševanja, razen če gre za oglaševanje v lastne namene);
– tehnične podatke o objektu za oglaševanje (načrt, predlog izvedbe z navedbo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost ipd.);
– kopijo katastrskega načrta z vrisano skico prostorske umestitve objekta za oglaševanje;
– opredelitev preglednih polj, preglednosti prostori cestnih priključkov in križišč, opredelitev pregledne berme v območju lokacije objekta ter drugi tehnični podatki, ki se nanašajo na objekt ali njegovo lokacijo;
– v primeru postavitve osvetljenih in svetlobnih ter LED objektov za oglaševanje je potrebno priložiti pisno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, overjeno s strani pristojnih organov;
– druga dokazila, ki so predvidena z obrazcem pristojnega organa in katerih namen je dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz tega odloka.
(3) Pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec o vlogi odloči v roku 30 dni od dneva prejema popolne vloge, pri čemer upošteva urbanistične, okoljske in prometne kriterije, ki so:
1. prostorska ustreznost postavitve,
2. zaščita pogledov na pomembne mestne prostore in objekte,
3. zaščita celovitega izgleda objektov,
4. gostota postavitve objektov za oglaševanje na prostorsko ali stavbno enoto,
5. oblikovna, dimenzijska in barvna ustreznost oglasnega objekta,
6. preglednost in ustreznost s stališča prometne varnosti,
7. odmik od stanovanjskih ali poslovnih objektov.
(4) Pristojni organ Mestne občine Slovenj Gradec izda dovoljenje za postavitev novega stalnega oglaševalskega objekta za določen čas, in sicer za dobo največ 5 (petih) let. Hkrati se lokacija ob izdaji dovoljenja za postavitev oglasnega objekta vnese Seznam lokacij oglaševalskih objektov in v grafične karte, ki se vodi pri pristojnem organu. V dovoljenju se določi rok za postavitev objekta. Če izvajalec oziroma investitor v predpisanem roku stalnega objekta za oglaševanje ne postavi, dovoljenje preneha veljati.
(5) Občinska uprava Mestne občine Slovenj Gradec lahko dovoljenje prekliče pred pretekom časa veljavnosti dovoljenja v primeru:
– novo nastalih prometnih ali drugih razmer;
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav;
– da stalni objekt za oglaševanje ni več primeren ali potreben ali da ni primerno vzdrževan;
– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega dovoljenja.
(6) Za vse stalne objekte za oglaševanje je potrebno pridobiti tudi ostala dovoljenja v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo ter zakonodajo s področja graditve objektov.
(7) V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen stalni objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa.
(8) V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred pridobitvijo dovoljenja po tem odloku pridobiti mnenja oziroma soglasja pristojnih organov.
14. člen 
(1) Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov ni dovoljeno postavljati in nameščati:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti;
– drugače kot pravokotno na os glavne prometne smeri ceste;
– ob regionalni cesti na oddaljenosti manj kot 100 m pred oziroma 50 m za kanaliziranim križiščem;
– ob občinski cesti na oddaljenosti manj kot 50 m pred oziroma 25 m za kanaliziranim križiščem;
– na oddaljenosti manj kot 4 m od zunanjega roba vozišča oziroma 2 m od roba pločnika ali več za zagotovitev preglednih polj;
– na cestni parceli;
– na pokopališčih, na drevesih, na smetnjakih in drugi urbani opremi;
– na drugih javnih mestih, kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost območja;
– na mestih, kjer bi postavitev zakrivala ostale objekte za oglaševanje, oglaševalske predmete, usmerjevalne table, označbe ulic ter prometno signalizacijo;
– na lokacije, kjer bi postavitev ovirala vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine;
– na površinah in objektih, kjer bi se zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak;
– na površinah, ki služijo kot interventne poti;
– na območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, in niso v poselitvenih območjih.
(2) Skladno z določbami tega odloka ni dovoljeno:
– oglaševati brez dovoljenja iz tega odloka ali v nasprotju z njim;
– nameščati oglaševalske predmete na zunanje površine izložb, sten, oken, vrat, zidov, kioskov, ograj, gradbenih odrov oziroma gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric, avtobusnih postajališč in podobno;
– nenamensko uporabljati in poškodovati objekte ali naprave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati vsebine oglaševanja.
(3) Znotraj območij kulturne dediščine ni dovoljeno nameščati svetlobnih napisov.
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV OGLAŠEVANJA 
15. člen 
(Obveznosti izvajalca oglaševanj) 
Izvajalec oglaševanja je dolžan:
– vsak objekt za oglaševanje označiti z logotipom oglaševalca;
– redno vzdrževati in obnavljati objekte za oglaševanje;
– oglaševalske predmete, ki jih namešča na objekte za oglaševanje, opremiti s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglaševalski predmet viseti na objektu za oglaševanje;
– oglaševalske predmete na objektu za oglaševanje primerno razvrstiti;
– odstraniti z objektov za oglaševanje oglaševalske predmete, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom;
– poškodovane oglaševalske predmete odstraniti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni;
– vzdrževati red in čistočo v neposredni okolici objektov za oglaševanje;
– v roku treh (3) delovnih dni po prejemu pisnega opozorila uradne osebe organa inšpekcijskega ali redarskega nadzora odstraniti vse oglaševalske predmete, ki niso nameščeni v skladu s tem odlokom;
– po preteku datuma veljavnosti oglaševalskih predmetov le-te odstraniti, najkasneje pa mora to storiti v roku treh (3) delovnih dni.
16. člen 
Določbe tega odloka se ne nanašajo:
– na uradne napise in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščene na zgradbah ali njihovem pripadajočem zemljišču;
– na označbe gradbišč in informacijske table o projektih, sofinanciranih iz evropskih in drugih strukturnih skladov;
– na turistično in drugo obvestilno signalizacijo na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporablja za javni cestni promet, in je sestavni del prometne signalizacije.
17. člen 
Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter ob upoštevanju vsakokratno veljavnega kodeksa Slovenske oglaševalske zbornice. Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z moralo in z interesi varstva javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati.
VI. NADZOR 
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe občinskega inšpektorata in občinskega redarstva.
VII. DOLOČBE O SANKCIJAH 
19. člen 
(1) Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika:
– če na javnih površinah in drugih nepremičninah, na katerih ima Mestna občina Slovenj Gradec lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico postavlja objekte za oglaševanje in nanje namešča oglaševalske predmete oseba, ki nima pridobljene pravice za oglaševanje in plakatiranje;
– če izvajalec oziroma oglaševalec redno ne vzdržuje in po potrebi ne obnavlja objektov za oglaševanje;
– če izvajalec oziroma oglaševalec na objektu za oglaševanje ne označi svoje firme;
– če postavi objekte za oglaševanje brez dovoljenja mestne občine ali v nasprotju z njim;
– če v nasprotju z določili tega odloka postavlja oziroma namešča objekte za oglaševanje;
– če postavlja oziroma namešča objekte za oglaševanje, ki ne ustrezajo zahtevam tega odloka ali v nasprotju s prostorskimi zahtevami občinskega prostorskega načrta;
– če je prenehal razlog, zaradi katerega so objekti za oglaševanje postavljeni oziroma nameščeni in le-ti niso odstranjeni v predpisanem roku;
– če poškoduje objekte za oglaševanje ter namerno poškoduje nameščene oglaševalske predmete;
– če krši ostala določila odloka.
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 150 evrov;
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v višini 1.000 evrov;
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika v višini 150 evrov.
(3) Če izvajalec oglaševanja na podlagi izdane odločbe oziroma izrečenih ukrepov pristojnega inšpektorata o odstranitvi objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov ne odstrani objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, inšpektorat odstranitev odredi pristojni službi na stroške izvajalca oglaševanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Pravne in fizične osebe, ki že imajo postavljene oziroma nameščene objekte za oglaševanje, morajo v roku šestih (6) mesecev let po uveljavitvi tega odloka urediti oglaševanje skladno s tem odlokom, sicer pristojni inšpektorat odredi odstranitev objekta za oglaševanje ter izreče predpisano globo.
21. člen 
Seznam lokacij oglaševalskih objektov in grafične karte se objavijo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in se vodijo ter so na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Slovenj Gradec.
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/93).
23. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2021
Slovenj Gradec, dne 21. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti