Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022

Kazalo

1500. Splošni akt o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov, stran 4839.

  
Na podlagi osmega odstavka 38.c člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I  A K T 
o izvensodnem reševanju sporov med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta splošni akt natančneje določa pravila posredovalnega postopka iz 38.c člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; ZAvMS), v katerem Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) rešuje spore med uporabniki in ponudniki platform za izmenjavo videov v zvezi z ukrepi iz prvega do petega odstavka 38.b člena ZAvMS.
(2) Posredovalni postopek je namenjen temu, da stranke s pomočjo agencije kot posrednika sporazumno razrešijo spor. Naloga agencije je, da vzpodbuja stranke pri iskanju skupne rešitve spora, lahko pa tudi sama predlaga rešitev, ki bi jo po njeni oceni stranke sprejele.
(3) Posredovalni postopek je del postopka reševanja spora, ki je urejen v 38.c členu ZAvMS.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Stranki postopka sta predlagatelj in nasprotna stranka.
(2) Predlagatelj je uporabnik platforme za izmenjavo videov, nasprotna stranka pa je ponudnik platforme za izmenjavo videov.
(3) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v ZAvMS.
3. člen 
(temeljna načela) 
(1) Agencija vodi celoten postopek tako, da upošteva načela prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter varstva otrok in mladoletnikov v skladu z 9. in 10. členom ZAvMS.
(2) Posredovalni postopek je zaupne narave, kar je dolžan spoštovati vsakdo, kdor v njem sodeluje.
(3) Posredovalni postopek se opravi čim hitreje in brez nepotrebnih stroškov za stranke in agencijo.
(4) Posredovalni postopek je prostovoljen.
4. člen 
(udeleženci posredovalnega postopka) 
Posredovalnega postopka se lahko udeležujejo stranke, njihovi pooblaščenci, strokovni pomočniki, izvedenci in priče.
5. člen 
(potek posredovalnega postopka) 
(1) Po uvedbi postopka reševanja spora agencija prične s posredovalnim postopkom.
(2) Agencija obvesti nasprotno stranko o prejetem predlogu za rešitev spora, jo pozove, da se do njega opredeli in da lahko predlaga sporazumen način rešitve spora. Hkrati jo obvesti, da bo agencija spor rešila z odločbo, če do sporazumne rešitve spora ne bo prišlo. To obvestilo agencija istočasno pošlje v vednost tudi stranki, ki je vložila predlog za rešitev spora.
(3) Za potrebe posredovalnega postopka stranke agenciji posredujejo poleg naslova za vročanje pisemskih pošiljk tudi naslov za prejemanje elektronske pošte in telefonsko številko, na kateri so dosegljive. Če stranko v postopku zastopa pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik, se agenciji posredujejo tudi kontaktni podatki teh oseb.
(4) Tekom posredovalnega postopka si agencija ves čas prizadeva, da bi stranke sporazumno rešile spor. Če stranke sporazumne rešitve ne najdejo, jo lahko oblikuje agencija sama in jo posreduje strankam. Stranke se morajo do predloga agencije opredeliti v roku, ki ga postavi agencija, sicer se posredovalni postopek zaključi in se postopek reševanja spora nadaljuje po določbah 38.c člena ZAvMS. Rok za opredelitev do predloga agencije mora biti razumen, v nobenem primeru pa ne sme biti krajši od treh delovnih dni.
(5) Zaradi pospešitve in ekonomičnosti postopka lahko agencija s strankami komunicira pisno po pošti ali preko elektronske pošte ali ustno po telefonu. O vsebini ustne komunikacije se napravi uradni zaznamek oziroma se pošta ali elektronska pošta evidentira v elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva.
(6) Agencija se o načinu komunikacije dogovori s strankami, pri tem pa izbere način, ki je najbolj hiter in učinkovit. Agencija in stranke se lahko tudi dogovorijo, da si bodo stranke pisna stališča in izjasnitve vročale neposredno, pri čemer se en izvod in dokazilo o vročitvi pošlje tudi agenciji.
(7) Stranke in pooblaščenci imajo pravico pregledovati vse dokumente, ki so bili predloženi v tem postopku.
(8) Agencija lahko od strank kadarkoli zahteva dodatna pojasnila, informacije ali dokumentacijo, če presodi, da bi to pripomoglo k doseganju sporazuma med strankama.
6. člen 
(posredovalni sestanek) 
(1) Agencija razpiše posredovalni sestanek, če presodi, da bodo stranke na tak način lažje in hitreje dosegle sporazum.
(2) Agencija lahko pred posredovalnim sestankom povabi vsako od strank postopka ločeno na uvodni sestanek, katerega namen je, da se razjasnijo morebitne nejasnosti v zvezi s predlogom za rešitev spora ali potekom postopka.
(3) Če se agencija odloči, da bo izvedla posredovalni sestanek, agencija po posvetovanju s strankami določi datum in uro posredovalnega sestanka, ki se praviloma opravi na sedežu agencije. Posredovalni sestanek se lahko glede na okoliščine (oddaljenost strank od sedeža agencije, izredne razmere in podobno) ali na željo strank izvede preko avdio-video konference, če so za to izpolnjeni tehnični pogoji. O datumu in uri posredovalnega sestanka morajo biti stranke seznanjene najmanj pet dni pred razpisanim posredovalnim sestankom.
(4) Na prvem posredovalnem sestanku uradna oseba agencije najprej pojasni namen postopka, temeljna pravila, svojo vlogo, zaupnost in potek postopka. Če se stranke strinjajo s pojasnjenim, se posredovalni sestanek nadaljuje z vsebinskim obravnavanjem predmeta spora.
(5) V primeru kompleksnejših sporov lahko agencija zaradi pospešitve postopka na prvem posredovalnem sestanku po posvetu s strankami izdela program vodenja posredovanja, ki vsebuje zlasti dejanske okoliščine in stališča strank ter število ali datume nadaljnjih sestankov pred agencijo. Če program vodenja posredovanja vsebuje datume sestankov, se s seznanitvijo strank s programom štejejo vabila za udeležbo na teh sestankih za vročena. Agencija stranke opozori na posledice morebitne neudeležbe. Agencija ni vezana na program vodenja posredovanja in ga lahko tekom postopka spremeni ali dopolni.
(6) O posredovalnemu sestanku se lahko sestavi zapisnik, ki ga podpišejo udeleženci postopka, pri tem pa se ne uporabljajo določila ZUP glede zapisnika. Če stranke dosežejo sporazumno rešitev, se ta vpiše v zapisnik.
(7) Cilj posredovalnega sestanka je, da se izoblikuje sporazumna rešitev spora, če pa to ni možno, pa da se v največji možni meri razjasnijo dejanske okoliščine in pravna stališča strank. Če stranke na posredovalnem sestanku same ne predlagajo rešitve spora, jo lahko predlaga agencija. Do predlagane rešitve agencije se morajo stranke opredeliti v roku, ki ga postavi agencija, sicer se posredovalni postopek zaključi in se postopek reševanja spora nadaljuje po določbah 38.c člena ZAvMS. Rok za opredelitev do predloga agencije mora biti razumen, v nobenem primeru pa ne sme biti krajši od treh delovnih dni.
7. člen 
(konec posredovalnega postopka) 
(1) V kolikor katera od strank nasprotuje posredovanju agencije, oziroma ta postopek ne pripelje do sporazumne rešitve spora oziroma če agencija na podlagi vseh okoliščin primera oceni, da stranki sporazuma ne bosta dosegli, se posredovalni postopek zaključi, agencija pa nadaljuje postopek reševanja spora po določbah 38.c člena ZAvMS. Pri tem se uporabi dokumentarno gradivo, zbrano v posredovalnem postopku, razen če stranke temu izrecno nasprotujejo.
(2) V kolikor se katerakoli od strank ne udeleži posredovalnega sestanka in svojega izostanka pravočasno ne opraviči, se šteje, da nasprotuje nadaljevanju posredovalnega postopka. Agencija v takem primeru nadaljuje postopek reševanja spora po določbah 38.c člena ZAvMS.
(3) Če se v posredovalnem postopku doseže sporazumna rešitev samo glede dela spora, se v preostalem delu spora postopek reševanja spora nadaljuje po določbah 38.c člena ZAvMS.
8. člen 
(rešitev spora) 
(1) Če se v posredovalnem postopku doseže sporazumna rešitev, se vsebina rešitve lahko zapiše v sporazum, ki ga sestavi agencija. Sporazum podpišejo stranke. S sklenitvijo sporazuma se spor šteje za rešenega in agencija postopek reševanja spora ustavi s sklepom.
(2) Sporazum, sklenjen v poravnalnem postopku, nima učinka izvršilnega naslova.
9. člen 
(stroški postopka) 
Vsaka stranka sama nosi stroške, ki jih je imela v zvezi s posredovalnim postopkom, razen če se stranke dogovorijo drugače.
10. člen 
(prehodna določba) 
Ta splošni akt se uporablja v posredovalnih postopkih, ki so uvedeni po dnevu uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 204/21; ZAvMS-B).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-5/2022/6
Ljubljana, dne 3. maja 2022
EVA 2022-3340-0018
mag. Tanja Muha 
direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti