Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1389. Pravila dražb za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES, stran 4707.

  
Na podlagi 18. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (UL L št. 312 z dne 28. 11. 2017, str. 6–53) ELES, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosa električne energije, po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 112-33/2021/3, z dne 13. 1. 2022 izdaja
P R A V I L A  D R A Ž B 
za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Namen Pravil dražb 
(1) S temi Pravili dražb za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES (v nadaljnjem besedilu: Pravila dražb) operater prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu: OPS) določa pravila in pogoje za:
1. ponudnike storitev izravnave (v nadaljnjem besedilu: PSI), ki želijo sodelovati na dražbah za zakup posamezne storitve izravnave OPS;
2. OPS pri organiziranju in izvajanju dražb za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES.
(2) OPS s temi Pravili dražb ureja način sodelovanja PSI na dražbah za posamezno storitve izravnave na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje storitve izravnave:
– rezerva za vzdrževanje frekvence (simetrični produkt v pozitivno in negativno smer) (RVF),
– avtomatsko rezervo za povrnitev frekvence v pozitivno smer izravnave (aRPF+),
– avtomatsko rezervo za povrnitev frekvence v negativno smer izravnave (aRPF-),
– ročno rezervo za povrnitev frekvence v pozitivno smer izravnave (rRPF+) in
– ročno rezervo za povrnitev frekvence v negativno smer (rRPF-).
2. člen 
Cilji Pravil dražb 
(1) Cilj Pravil dražb je zagotoviti pošten in objektiven zakup posamezne storitve izravnave na tržen in nediskriminatoren način.
(2) Pravila dražb urejajo in določajo podrobna pravila in pogoje za sodelovanje PSI na:
– dražbah za zakup izravnalne moči (v nadaljnjem besedilu: dražbe),
– pravila za zbiranje ponudb izravnalne energije ter
– pravila za izbor sprejetih ponudb.
2 KRATICE 
3. člen 
Izrazi in kratice 
Izrazi in kratice uporabljene v tem dokumentu imajo enak pomen kot je to opredeljeno v Pravilih in pogojih za ponudnike storitve izravnave na izravnalnem trgu ELES (v nadaljnjem besedilu: Pogoji za PSI).
aRPF+
avtomatska rezerva za povrnitev frekvence v pozitivno smer izravnave
aRPF-
avtomatska rezerva za povrnitev frekvence v negativno smer izravnave
EES
elektroenergetski sistem
GCT
čas konca zbiranja ponudb za izravnalno moč ali izravnalno energijo
GOT
čas pričetka zbiranja ponudb za izravnalno moč ali izravnalno energijo
OPS
operater prenosnega sistema
PSI
ponudnik storitev izravnave
rRPF+
ročna rezerva za povrnitev frekvence v pozitivno smer izravnave
rRPF-
ročna rezerva za povrnitev frekvence v negativno smer izravnave
RVF
rezerva za vzdrževanje frekvence
3 DEFINICIJE POJMOV 
Za namene tega dokumenta se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(1) dražba – je proces zakupa izravnalne moči;
(2) FCR kooperacija – mednarodna kooperacija za zakup izravnalne moči za RVF;
(3) izbrana ponudba – je ponudba s seznama ponudb, ki jo je v postopku dražb za moč ali zbiranju ponudb izravnalne energije izbral OPS in je podlaga za nepreklicno sklenjen posel;
(4) kvalificirani PSI – je PSI, ki ima veljavno potrdilo o kvalifikaciji za sodelovanje na posamezni dražbi za zakup izravnalne moči in za zbiranje ponudb izravnalne energije v skladu s temi Pravili dražb ter Pogoji za PSI;
(5) nepreklicno sklenjen posel – posel, ki ga ni več mogoče razveljaviti;
(6) platforma – pomeni namensko platformo za zbiranje ponudb za nudenje posamezne storitve izravnave, ki jo OPS potrebuje za izravnavo EES Slovenije. OPS uporablja platformo za izbor najugodnejših ponudb za izravnalno moč (dražba), za izbor najugodnejših ponudb za izravnalno energijo ter za komunikacijo s PSI;
(7) pogodba – je pogodba sklenjena med OPS in PSI za nudenje posamezne storitve izravnave. V pogodbi so zapisana generalna določila o obveznostih in pravicah pogodbenih strank. Cena in količina za nudenje izravnalne moči po posameznem poslu sta določeni z uradnim obvestilom o rezultatu dražbe. Cena za izravnalno energijo pa je enaka ceni ponujeni s strani PSI;
(8) ponudba – ponudba je kombinacija ponudbene količine in ponudbene cene, ki jo odda PSI;
(9) posamezna storitev izravnave – je ena izmed naslednjih storitev izravnave: rezerva za vzdrževanje frekvence simetrično v obe smeri izravnave, avtomatska rezerva za povrnitev frekvence v pozitivno smer izravnave, avtomatska rezerva za povrnitev frekvence v negativno smer izravnave, ročna rezerva za povrnitev frekvence v pozitivno smer izravnave in ročna rezerva za povrnitev frekvence v negativno smer izravnave;
(10) sprejeta ponudba – je ponudba oddana s strani PSI, ki je uspešno opravila validacijo s strani platforme OPS. OPS platforma sprejete ponudbe potrdi s pozitivno potrditveno XML datoteko (pozitivni acknowledgement);
(11) urejen seznam ponudb – pomeni seznam ponudb za izravnalno moč ali izravnalno energijo, ki so razvrščene po ceni in časovni znački podanih ponudb. Urejen seznam ponudb se uporablja za določitev izbranih ponudb pri dražbah za izravnalno moč in za aktivacijo ponudb za izravnalno energijo.
4 KVALIFIKACIJA PSI 
4. člen 
Status in kvalifikacija PSI 
(1) Status kvalificiranega PSI za posamezno storitev izravnave pridobijo tisti PSI, ki:
a) imajo potrdilo o priznanju tehnične sposobnosti skladno s Pogoji za PSI. Poleg izpolnjevanja minimalnih tehničnih zahtev mora biti PSI sposoben nuditi posamezno storitev izravnave ves čas razpisanega obdobja storitve izravnave;
b) imajo podpisano pogodbo z OPS za posamezno storitev izravnave. Vzorci pogodb za posamezno storitev izravnave so priloga teh Pravil dražb;
c) so predložili OPS inštrument zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, to je deset bianko lastnih menic z menično izjavo in pooblastilom za unovčenjev vrednosti 5.000,00 EUR na MW ponujene posamezne storitve izravnave in z rokom veljavnosti, ki je vsaj 60 dni daljši od časa konca nudenja storitve. Vsebina menične izjave mora biti enaka vsebini iz Priloge 1 teh Pravil dražb.
(2) OPS določi višino priznane kvalificirane izravnalne moči za posamezno storitev izravnave kot nižjo od vrednosti med višino priznane tehnične sposobnosti in višino določeno z inštrumentom zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo je PSI predložil OPS za posamezno storitev izravnave.
(3) OPS na podlagi izpolnjevanja določil tega člena izda PSI potrdilo o kvalifikaciji za sodelovanje na dražbah najkasneje v sedmih delovnih dneh od prejema popolne dokumentacije. V primeru nepopolne dokumentacije OPS pozove PSI k dopolnitvi oziroma odpravi pomanjkljivosti.
5 SODELOVANJE PSI NA DRAŽBAH 
5. člen 
Pogoji sodelovanja PSI na dražbah 
(1) Na dražbi za posamezno storitev izravnave lahko sodelujejo le PSI, ki so predhodno pridobili status kvalificiranega PSI za to storitev izravnave skladno s 4. členom teh Pravil. Kvalificirani PSI za posamezno storitev izravnave lahko oddaja ponudbe za izravnalno moč oziroma izravnalno energijo do višine proste priznane kvalifikacije za to posamezno storitev. Prosta priznana kvalifikacija je razlika med višino kvalificirane sposobnosti PSI za posamezno storitev izravnave in že izbranimi in/ali sprejetimi ponudbami PSI za to posamezno storitev izravnave za čas dobave določene s posamezno dražbo.
(2) Če je kvalificirani PSI na dražbi za izravnalno moč za aRPF+, aRPF-, rRPF+ in rRPF- uspešen (njegove ponudbe za moč so sprejete in izbrane) mora za vsako tržno časovno enoto oddati ponudbe za izravnalno energijo v višini izbrane ponudbe oziroma določene obveznosti za izravnalno moč za posamezno storitev. V nasprotnem primeru OPS izvede postopke obračuna posledic določenih v Pogojih za PSI. Določilo tega odstavka ne velja za RVF.
(3) Kvalificirani PSI ima za aRPF+, aRPF-, rRPF+ in rRPF- možnost oddaje ponudb za izravnalno energijo v višini proste (neizkoriščene) kvalificirane sposobnosti. Sodelovanje na dražbi za izravnalno moč za aRPF+, aRPF-, rRPF+ in rRPF- ni pogoj za oddajo ponudb za izravnalno energijo.
(4) PSI lahko sodeluje na dražbah za posamezno storitev izravnave za obdobje, za katerega ima veljaven status kvalificiranega PSI za posamezno storitev izravnave.
6 OBJAVA TERMINOV IN ZNAČILNOSTI DRAŽB 
6. člen 
Organizacija dražb 
OPS izvaja ločene dražbe po posameznih storitvah izravnave.
7. člen 
Termini in značilnosti dražb 
(1) OPS objavi indikativni koledar dražb na svoji spletni strani.
(2) Čas trajanja dnevnih dražb za storitev izravnave RVF:
– GOT je 11:00 v D-14.
– GCT je 08:00 v D-1.
(3) Čas trajanja dnevnih dražb za storitev izravnave aRPF+ in aRPF-:
– GOT je 12:00 v D-4.
– GCT je 09:30 v D-1.
(4) Čas trajanja dnevnih dražb za storitev izravnave rRPF+ in rRPF-:
– GOT je 12:00 v D-4.
– GCT je 10:30 v D-1.
(5) OPS si pridružuje pravico do spremembe GOT in GCT za zbiranje ponudb za izravnalno moč. OPS objavi spremembe na svoji spletni strani najkasneje trideset dni pred uveljavitvijo.
(6) Pomembne podatke vezane na posamezno dražbo (produkt, razpisano količino, predviden GOT, predviden GCT, zamejeno ceno in ostale relevantne informacije za sodelovanje na posamezni dražbi) OPS sporoči kvalificiranim PSI preko dražbenih specifikacij praviloma vsaj dva delovna dneva pred začetkom posamezne dražbe.
(7) V primeru ponovitve dražbe OPS posreduje dražbene specifikacije praviloma vsaj en delovni dan pred posamezno dražbo.
8. člen 
Način izvedbe dražb 
Izvedba dražb poteka preko platforme. PSI komunicirajo s platformo z izmenjavo standardiziranih xml datotek preko dogovorjenega komunikacijskega kanala. OPS dodeli dostop do platforme (omogoči izmenjavo sporočil preko dogovorjenega komunikacijskega kanala) le kvalificiranim PSI.
7 OBLIKOVANJE PONUDB 
9. člen 
Ponudbe na dražbah in ponudbe za izravnalno energijo 
(1) Kvalificirani PSI vnašajo svoje ponudbe preko platforme, pri čemer določijo za storitev izravnave:
– aRPF+, aRPF-, rRPF+ in rRPF-:
– količino v MW zaokroženo na celo število, 
– ceno rezervacije za izravnalno moč v EUR/MW/h zaokroženo na dve decimalni mesti, 
– ceno izravnalne energije v EUR/MWh zaokroženo na dve decimalni mesti skladno z določili Pogojev za PSI. 
– RVF:
– količino v MW zaokroženo na celo število, 
– ceno rezervacije za izravnalno moč RVF v EUR/MW/produkt zaokroženo na dve decimalni mesti, 
– informacijo ali je ponudba deljiva ali nedeljiva. 
Napačno oziroma pomanjkljivo vnesene ponudbe niso veljavne in niso sprejete s strani platforme že ob vnosu.
(2) PSI lahko količino priznane proste kvalificirane izravnalne moči poljubno razdeli na več ponudb, pri tem količina posamezne ponudbe ne sme biti manjša od minimalno dovoljene količine skladno s Pogoji za PSI. Ponudbe s količino manjšo od te vrednosti bodo zavrnjene s strani platforme že ob prejemu.
(3) Časovno značko sprejetim ponudbam določi platforma. Sprejete (in s tem veljavne) so le tiste ponudbe, ki so bile v platformo vnesene skladno s prvim odstavkom tega člena in v predpisanem času za podajanje ponudb (od GOT do GCT).
(4) Kvalificirani PSI lahko v za to predvidenem času poljubno spreminjajo oziroma posodabljajo že sprejete ponudbe. Tudi spremembe oziroma posodobitve predhodno sprejetih ponudb morajo biti podane v skladu z omejitvami podanimi v tem členu.
(5) Kvalificirani PSI nimajo vpogleda v ponudbe ostalih kvalificiranih PSI.
(6) OPS oziroma izvajalec dražbe nadzoruje celoten proces izvedbe dražbe in skrbi, da le-ta poteka v skladu s Pravili dražb in Pogoji za PSI.
8 IZBOR NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA IZRAVNALNO MOČ 
10. člen 
Kriterij izbire najugodnejših ponudb za izravnalno moč 
(1) Pri izbiri najugodnejših ponudb za izravnalno moč imajo prednost ponudbe z nižjo ceno. V primeru več ponudb z isto ceno ima prednost ponudba z nižjo (starejšo) časovno oznako.
(2) Zadnja izbrana ponudba za izravnalno moč aRPF+, aRPF-, rRPF+ in rRPF je lahko izbrana v celoti ali le delno – v višini potrebni za nakup celotne razpisane količine, vendar ne manjša od en MW.
(3) Pri izbiri najugodnejših ponudb za izravnalno moč RVF v primeru izvedbe dražb na nivoju kooperacije FCR se uporabljajo načela dogovorjena v sklopu kooperacije FCR.
(4) V primeru razdružitve od kooperacije FCR (decoupling) OPS izvede lokalno dražbo za zakup storitve izravnave RVF. V tem primeru je kriterij minimizacija stroškov zakupa izravnalne moči ob pogoju zagotavljanja minimalne povpraševane količine. Posledica tega je lahko izbor nedeljive ponudbe, ki skupaj z ostalimi izbranimi ponudbami presega celotno povpraševano količino, če so tako stroški celotnega zakupa izravnalne moči nižji.
(5) Vse ponudbe za izravnalno moč so veljavne do prejema uradnega obvestila o rezultatih dražbe.
(6) Za uradno obvestilo o rezultatih dražbe se šteje s strani platforme posredovano obvestilo po koncu dražbe. Uradno obvestilo o rezultatih dražbe prejmejo vsi udeleženci dražbe, ki so oddali vsaj eno veljavno ponudbo. V obvestilu je za vsako njihovo ponudbo jasno označeno, ali je bila izbrana v celoti, delno izbrana ali zavrnjena.
(7) Izbrane ponudbe za izravnalno moč veljajo kot nepreklicno sklenjen posel razen v primeru iz drugega odstavka 14. člena teh Pravil dražb.
(8) Izbrane ponudbe za izravnalno moč aRPF+, aRPF-, rRPF+ in rRPF- se obračunajo po principu »plačilo na podlagi ponudbe« (ang. pay-as-bid).
(9) Izbrane ponudbe za izravnalno moč RVF se obračunajo po principu marginalne cene.
(10) Dražba je lahko uspešna v celoti ali delno, odvisno od sprejete količine, ki je lahko tudi manjša ali večja od količine razpisane s strani OPS.
9 IZBOR NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA IZRAVNALNO ENERGIJO 
11. člen 
Kriterij izbire najugodnejših ponudb za izravnalno energijo 
(1) Vse sprejete ponudbe za izravnalno energijo bo OPS zbral v urejen seznam ponudb.
(2) Vse sprejete ponudbe za izravnalno energijo veljajo do izteka obdobja dobave, za katerega je bila podana ponudba.
(3) Izbor najugodnejše ponudbe za izravnalno energijo se izvede ob času aktivacije posamezne storitve izravnave. Pri izbiri najugodnejših ponudb za izravnalno moč imajo prednost ponudbe z nižjo ceno. V primeru več ponudb za izravnalno energijo z isto ceno ima prednost ponudba za izravnalno energijo z nižjo (starejšo) časovno oznako.
(4) Zadnja izbrana ponudba za izravnalno energijo je lahko izbrana v celoti ali le delno – v višini potrebni za izvedbo aktivacije v celoti.
(5) V primeru ogroženosti zanesljivega obratovanja EES Slovenije ima OPS pravico aktivirati ponudbe za izravnalno energijo tudi po drugačnem vrstnem redu.
10 ZAMEJENE CENE 
12. člen 
Določitev zamejene cene aRPF+, aRPF-, rRPF+ in rRPF- 
(1) OPS si pridružuje pravico do postavitve zamejene cene za izravnalno moč, do katere je pripravljen izbrati ponudbe, skladno s Pogoji za PSI.
(2) Ponudbe za izravnalno moč, ki bodo presegale zamejene cene iz prve točke tega člena, bo sicer možno vnesti platformo, a v postopku izbora najugodnejših ponudb ne bodo upoštevane.
(3) Ponudbe za izravnalno energijo, ki presegajo zamejene cene iz prve točke tega člena bodo zavrnjene s strani platforme že pri vnosu.
11 OBJAVA REZULTATOV DRAŽB 
13. člen 
Rezultati dražb 
(1) OPS praviloma uradno zaključi dražbo za moč v roku 30 minut po GCT. S tem so PSI obveščeni o rezultatih dražb preko komunikacijskega kanala OPS platforme.
(2) Po zaključku dražbe za izravnalno moč OPS objavi anonimizirane ponudbe in rezultate dražb na svoji spletni strani.
12 PREKLIC IN RAZVELJAVITEV DRAŽBE 
14. člen 
Sprememba dražb 
(1) OPS ima pravico skrajšati ali podaljšati trajanje dražbe.
(2) O spremembi trajanja dražbe so PSI obveščeni s posodobljenimi dražbenimi specifikacijami. Hkrati vse sprejete ponudbe za izravnalno moč ostanejo veljavne.
(3) OPS ima pravico preklicati dražbo do dve uri po objavi rezultatov dražbe.
(4) O preklicu dražbe so PSI obveščeni s posodobljenimi dražbenimi specifikacijami. Hkrati so vse sprejete ponudbe za izravnalno moč tudi preklicane.
(5) OPS izvede zakup po nadomestnem postopku v skladu s Pogoji za PSI in/ali Zakonom o oskrbi z električno energijo (v nadaljevanju: ZOEE):
– v primeru preklica dnevne dražbe,
– v kolikor dnevne dražbe za posamezno storitev izravnave v drugem časovnem oknu preko platforme ni mogoče izvesti,
– v kolikor OPS ne uspe zakupiti celotne potrebne količine posamezne izravnalne moči na dnevnih dražbah.
(6) V primeru nezadostnega nakupa v okviru dnevnih dražb OPS izvede nadomestni postopek skladno s 66. členom ZOEE. OPS naloži PSI nudenje izravnalne moči, ki je skladna s proporcionalnim deležem tehnične sposobnosti PSI za posamezno storitev izravnave v relevantno smer. V tem primeru o izboru količin OPS obvesti PSI preko standardnega komunikacijskega kanala ali elektronske pošte.
(7) V primeru nedelovanja OPS platforme in posledično nezmožnosti izvedbe dnevnih dražb izvede OPS nadomestni postopek pri katerem PSI naloži nudenje izravnalne moči, ki je skladna s proporcionalnim deležem kvalificirane količine PSI za posamezno storitev izravnave v relevantno smer. V tem primeru o izboru količin OPS obvesti PSI preko standardnega komunikacijskega kanala ali elektronske pošte.
(8) V primeru potrebe po izvedbi nadomestnega postopka OPS obvesti PSI preko elektronske pošte praviloma v roku 30 minut po GCT ali takoj ko OPS ugotovi, da dražb ne bo možno izvesti preko OPS platforme.
15. člen 
Sankcije v primeru kršitev Pravil dražb 
(1) V primeru suma kršitev Pravil dražb in/ali druge zadevne zakonodaje lahko OPS posameznega udeleženca izloči iz dražbe ali prekliče že izbrane ponudbe tega udeleženca na dražbi. OPS mora o tovrstnih ukrepih udeleženca po elektronski pošti obvestiti v najkrajšem možnem času.
(2) Vsako ravnanje udeleženca, ki ima za namen ali posledico motenje procesa dražbe ali nedopusten vpliv na njen izid, se šteje za hujšo kršitev Pravil dražb, ki ima za posledico izločitev udeleženca iz dražbe in preklic že izbranih ponudb udeleženca na dražbi. OPS lahko v primeru namerne kršitve Pravil dražb z namenom vplivanja na rezultate dražbe kršitelju prekliče status kvalificirani PSI.
13 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI IZVAJALCA DRAŽBE 
16. člen 
Izključitev odgovornosti 
OPS ni odgovoren za kakršnokoli škodo, posredno ali neposredno, nastalo zaradi:
– nezmožnosti sodelovanja PSI na dražbi oziroma zaradi izostanka izvedbe dražbe,
– nepravočasnega prejetja ponudbe (pred GOT ali po GCT),
– napake udeleženca dražbe pri oddajanju ponudb,
– preklica ali razveljavitve dražbe.
14 VELJAVNOST PRAVIL DRAŽB 
17. člen 
Veljavnost Pravil dražb 
Pravila dražb stopijo v veljavo s 1. 6. 2022. Z veljavnostjo teh Pravil dražb prenehajo veljati Pravila dražb z dne 26. 10. 2020.
ELES, d.o.o. 
direktor družbe 
mag. Aleksander Mervar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti