Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1387. Navodilo za vodenje in upravljanje registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, stran 4705.

  
Na podlagi desetega odstavka 29. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenija za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) ter soglasja Agencije za energijo št. 79-2/2022/12 z dne 21. 4. 2022, Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O 
za vodenje in upravljanje registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
To navodilo določa podrobnejša pravila o vodenju in upravljanju Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah do 50 kW.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
1. »Agencija za energijo« je Agencija, ki vodi register deklaracij proizvodnih naprav električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: register deklaracij proizvodnih naprav);
2. »register« je Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije;
3. »proizvajalec fizična oseba« je fizična oseba, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW.
II. VODENJE IN UPRAVLJANJE REGISTRA 
3. člen 
(vodenje in upravljanje registra) 
(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) vzpostavi, vodi in upravlja register.
(2) Vodenje in upravljanje registra obsega vpisovanje podatkov v register, posredovanje podatkov za vpis in izbris iz registra, in zagotavljanje javnosti registra.
(3) Podatke za vpis in izbris iz registra posredujejo AJPES fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije ter Agencija za energijo.
4. člen 
(vsebina registra) 
(1) V register se vpisujejo naslednji podatki:
1. o proizvajalcu, fizični osebi, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW, in sicer:
– ime in priimek,
– naslov prebivališča,
– davčna številka,
2. naslov nepremičnine na oziroma v kateri je nameščena proizvodna naprava,
3. naziv in naslov, tehnologija in inštalirana moč proizvodne naprave,
4. datum vpisa v register,
5. datum izbrisa iz registra.
5. člen 
(vpis proizvajalca fizične osebe v register) 
(1) Vpis v register se opravi na podlagi vloge proizvajalca fizične osebe pri AJPES.
(2) Vloga za vpis v register mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek fizične osebe, ki se vpisuje v register,
– naslov prebivališča,
– davčna številka,
– naslov nepremičnine na oziroma v kateri je nameščena proizvodna naprava,
– naziv proizvodne naprave,
– zaporedna številka zadeve pod katero se vodi postopek izdaje deklaracije za proizvodno napravo pri Agenciji za energijo.
(3) Podatke o proizvodni napravi in o deklaraciji AJPES pridobi brezplačno pri Agenciji za energijo.
(4) AJPES opravi vpis v register najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu popolne vloge in o vpisu izda potrdilo.
(5) Potrdilo o vpisu v register se posreduje proizvajalcu fizični osebi in finančnemu uradu najkasneje v treh dneh po izdaji.
(6) Spremembe, ki se nanašajo na ime in priimek proizvajalca fizične osebe, naslov prebivališča ter na naslov nepremičnine, kjer se nahaja proizvodna naprava, je proizvajalec fizična oseba dolžan sporočiti AJPES in Agenciji za energijo najkasneje v roku 15 dni od nastale spremembe.
6. člen 
(izbris proizvajalca fizične osebe iz registra) 
(1) AJPES opravi izbris proizvajalca fizične osebe iz registra na podlagi vloge proizvajalca fizične osebe in o izbrisu izda potrdilo, ki ga pošlje finančnemu uradu.
(2) Vloga za izbris iz registra na predlog proizvajalca fizične osebe vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– imenu in priimku fizične osebe, ki se izbriše iz registra,
– naslovu prebivališča,
– davčni številki,
– nazivu proizvodne naprave,
– naslovu nepremičnine na oziroma kateri je nameščena proizvodna naprava,
– datum predloga izbrisa iz registra.
(3) AJPES opravi izbris iz registra na predlog proizvajalca fizične osebe najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu popolne vloge in o izbrisu iz registra izda potrdilo, ki ga pošlje proizvajalcu fizični osebi ter finančnemu uradu.
(4) AJPES za izbris proizvajalca fizične osebe iz registra po uradni dolžnosti pridobi podatke iz registra deklaracij proizvodnih naprav, in sicer:
– zaporedno številko zadeve pod katero se je vodil postopek pridobivanja deklaracije za proizvodno napravo pri Agenciji za energijo za vpis v register deklaracij proizvodnih naprav s številko deklaracije proizvodne naprave,
– datum prenehanja veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo.
(5) O izbrisu proizvajalca fizične osebe po uradni dolžnosti iz registra, AJPES izda odločbo o izbrisu, zoper katero je mogoče vložiti pritožbo pri ministrstvu, pristojnem za energijo.
7. člen 
(javnost podatkov) 
(1) AJPES zagotavlja javnost registra z objavo podatkov o proizvajalcih fizičnih osebah na svoji spletni strani. Dostop do podatkov je brezplačen.
(2) Na spletni strani AJPES se objavijo naslednji podatki:
– ime in priimek proizvajalca fizične osebe,
– podatki iz 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 4. člena tega navodila.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Način izmenjave podatkov med AJPES in Agencijo za energijo se podrobneje uredi v medsebojnem dogovoru, ki se sklene na podlagi tega navodila.
(2) Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (Uradni list RS, št. 45/14 in 121/21 – ZSROVE).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3600-3/2022
Ljubljana, dne 25. aprila 2022
EVA 2022-1611-0049
Mag. Vesna Zupančič Klarič 
predsednica Sveta AJPES 

AAA Zlata odličnost