Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1374. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, stran 4650.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17, 152/20 in 145/21) se za 6. členom doda nov, 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(dodatek za telekomunikacijske stroške) 
Za matično lokacijo in vsako dislocirano enoto, na kateri deluje zavod in nima brezplačnega širokopasovnega dostopa do interneta, se zavodu za telekomunikacijske stroške prizna dodatnih 175 točk.«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Za določitev letnega obsega sredstev na podlagi 6.a člena tega pravilnika za tekoče proračunsko leto se upoštevajo podatki na dan 31. decembra preteklega proračunskega leta, ki jih pristojna služba ministrstva pridobi pri javnem zavodu Akademska in raziskovalna mreža Slovenije«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek financiranja v skladu z novim 6.a členom pravilnika) 
Dodatek za telekomunikacijske stroške v skladu z novim 6.a členom pravilnika se prvič določi za proračunsko leto 2022, pri čemer se upoštevajo podatki Akademske in raziskovalne mreže Slovenije na dan 1. aprila 2022.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-68/2022
Ljubljana, dne 3. maja 2022
EVA 2022-3330-0059
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost