Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1373. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, stran 4649.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ter ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom 
1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 41/17, 47/18 in 167/21) se za 5. členom doda nov, 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
(dodatek za telekomunikacijske stroške) 
Za matično šolo in vsako podružnico, ki nima brezplačnega širokopasovnega dostopa do interneta, se šoli za telekomunikacijske stroške prizna dodatnih 183 točk.«.
2. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Za določitev letnega obsega sredstev na podlagi 5.a člena tega pravilnika za tekoče proračunsko leto se upoštevajo podatki na dan 31. decembra preteklega proračunskega leta, ki jih pristojna služba ministrstva pridobi pri javnem zavodu Akademska in raziskovalna mreža Slovenije«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek financiranja v skladu z novim 5.a členom pravilnika) 
Dodatek za telekomunikacijske stroške v skladu z novim 5.a členom pravilnika se prvič določi za proračunsko leto 2022, pri čemer se upoštevajo podatki Akademske in raziskovalne mreže Slovenije na dan 1. aprila 2022.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-67/2022
Ljubljana, dne 3. maja 2022
EVA 2022-3330-0058
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost