Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1369. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 4628.

  
Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine 
1. člen 
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16, 80/19 in 43/22) se v Prilogi v poglavju 1. Oblika in način dostave podatkov, v točki 1.1 Oblika podatkov, v prvem odstavku na koncu sedme alineje pika nadomesti z vejico, za osmo alinejo, na koncu katere se doda vejica, pa se doda nova, deveta alineja, ki se glasi:
»– VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.«.
Za točko 2.7.2.3 Tabela vrst drugih dohodkov iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni dohodnine, se doda nova točka 2.8 Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine (VIRDOH.DAT), ki se glasi:
»2.8 Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine (VIRDOH.DAT)
2.8.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo do določene višine v davčno osnovo
Zapisi datoteke VIRDOH.DAT s podatki so naslednje oblike oziroma strukture:
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo dohodke in obveznosti
2
3
10
8
N
Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4
18
25
8
N
Davčna številka zavezanca
5
26
45
20
AN
Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
6
46
65
20
AN
Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)
7
66
69
4
N
Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.8.3
8
70
81
12
N*
Dohodek, ki se ne všteva oziroma se ne všteva do določene višine v davčno osnovo
9
82
93
12
N*
Celoten izplačan dohodek
10
94
105
12
N*
Prazno
11
106
117
12
N*
Prazno
12
118
118
1
AN
Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 
R – rezident RS 
N – nerezident RS
13
119
145
27
AN
Prazno
2.8.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo do določene višine v davčno osnovo
Zap. št.
Pozicija
Dolžina
Tip polja
Opis polja
Od
Do
1
1
2
2
N
Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo dohodke in obveznosti
2
3
10
8
N
Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov
3
11
17
7
N
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov
4
18
25
8
N
Prazno
5
26
45
20
AN
Prazno
6
46
65
20
AN
Prazno
7
66
69
4
N
Oznaka vrste dohodka iz tabele 2.8.3
8
70
81
12
N*
Vsota dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo do določene višine v davčno osnovo
9
82
93
12
N
Vsota celotnega izplačanega dohodka
10
94
105
12
N
Prazno
11
106
117
12
N
Prazno
12
118
145
28
AN
Prazno
* V polja se vpišejo pozitivni zneski v eurih. Niz je sestavljen iz devetih (9) znakov za celi del zneska, dveh (2) znakov za cente, dvanajsti (12.) znak je prazen.
Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih.
2.8.3 Tabela vrst dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo do določene višine v davčno osnovo
Oznaka vrste dohodka
Vrsta dohodka
ZDoh-2 (točka/odstavek/člen)
8204
Dohodek javnega uslužbenca in funkcionarja, napotenega na delo v tujino.
prvi odstavek 42. člena ZDoh-2
8205
Mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov opravljanja funkcije v zvezi z delom v volilni enoti.
3. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2
8206
Povračilo stroškov delojemalcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
4.a. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2
8207
Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov.
6. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2
8208
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu.
10. točka prvega odstavka 44. čl. ZDoh-2
8301
Dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 84 eurov.
4. točka 76. člena ZDoh-2
8302
Dohodek iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno za primer smrti in se izplača zaradi smrti osebe.
3. točka 82. člena ZDoh-2
8303
Dohodek iz življenjskega zavarovanja, pri katerem nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju, sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do zavarovalne vsote ena in ista oseba, in ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police življenjskega zavarovanja pred potekom roka iz prve alineje te točke.
4. točka 82. člena ZDoh-2
8304
Kadrovska in druga štipendija.
106. člen ZDoh-2
8305
Nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter na področju prostovoljstva, izplačane pod pogoji iz 1. točke 107. člena ZDoh-2.
1. točka 107. člena ZDoh-2
8306
Dnevna povračila stroškov po pravilih EU, izplačana fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, in v zvezi s tem prejme le navedene prejemke.
3. točka 107. člena ZDoh-2
8307
Prejemki, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice izplačani fizični osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena ZDoh-2.
4. točka 107. člena ZDoh-2
8308
Družinske invalidnine in družinski dodatek po Zakonu o vojnih invalidih, ki jih prejmejo družinski člani osebe, ki je padla, umrla ali je bila pogrešana pri opravljanju vojaških ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slovenije, in družinski člani osebe, ki je na tej podlagi uveljavila status vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne, po njeni smrti.
7. točka 107. člena ZDoh-2
8309
Stroški prevoza, nočitve in dnevnice, izplačani fizični osebi pod pogoji iz četrtega odstavka 108. člena ZDoh-2. 
četrti odstavek 108. člena ZDoh-2
8310
Nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo.
2. točka petega odstavka 108. člena ZDoh-2
8311
Nagrada, ki jo prostovoljska organizacija izplača prostovoljcu za izjemne dosežke.
3. točka petega odstavka 108. člena ZDoh-2
8312
Plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno zavarovanje prostovoljca.
4. točka petega odstavka 108. člena ZDoh-2
2.8.4 Splošna pojasnila
Vpisujejo se podatki o dohodkih, ki se na podlagi določb ZDoh-2, navedenih v tretjem stolpcu tabele vrst dohodkov, ne vštevajo v davčno osnovo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine. Ločeno se vpisuje znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, in celoten izplačan znesek (na primer: o izplačilu 8207 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov se poroča v polju 8 znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v polju 9 pa celoten izplačan znesek). V primeru, ko se izplačan dohodek v celotnem izplačanem znesku ne všteva v davčno osnovo, sta podatka v poljih 8 in 9 enaka.
Izplačevalci poročajo o vsoti posamezne vrste dohodka, ki je bila izplačana v letu, za katerega se posredujejo podatki.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, nova deveta alineja točke 1.1 poglavja 1. in nova točka 2.8 Priloge pravilnika pa se prvič uporabita za dostavo podatkov za davčno leto 2023.
Št. 007-408/2022/17
Ljubljana, dne 26. aprila 2022
EVA 2022-1611-0054
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti