Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1368. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, stran 4616.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem oziroma se bi izračunavala, če bi se dohodek všteval v davčno osnovo oziroma ne bi bil oproščen, razen za dohodke, ki so oproščeni dohodnine skladno z 20. do 34. členom ZDoh-2.
(2) V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem, tretjem in četrtem odstavku 352. člena ZDavP-2.
(3) V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14; v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1) se s tem pravilnikom določata tudi vsebina in oblika predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.
2. člen 
(1) Plačniki davka predložijo obračun davčnih odtegljajev v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Obračun davčnih odtegljajev je sestavljen iz:
– zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in
– individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev po davčnem zavezancu.
(3) Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev se objavijo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) na naslovu: https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/rek_obrazci in na portalu eDavki na naslovu https://edavki.durs.si/. Navodila za izpolnjevanje FURS posodablja na način, da so spremembe vidne v navodilu.
3. člen 
Plačniki davka dostavijo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane v obliki in na način, določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati, uporabljajo pa se za dohodke, izplačane do vključno 31. avgusta 2022:
– Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17, 78/18, 29/19, 80/19, 40/22 in 43/22) in
– šesti odstavek 2. člena ter Prilogi 7 in 8 Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 56/17, 78/18, 29/19 in 40/22).
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se tretji odstavek 2. člena in Priloga 3 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17, 78/18, 29/19, 80/19, 40/22 in 43/22) uporabljata za dohodke, izplačane za obdobja do vključno 31. decembra 2022.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za dohodke, izplačane od 1. septembra 2022 dalje, razen za dohodke iz drugega odstavka prejšnjega člena, za katere se začne uporabljati za dohodke, izplačane za obdobja od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 007-406/2022/20
Ljubljana, dne 26. aprila 2022
EVA 2022-1611-0053
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti