Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah, stran 3939.

  
Na podlagi drugega odstavka 35. člena in prvega odstavka 38. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah 
1. člen 
V Pravilniku o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15) se v 1. členu v prvem odstavku za besedo »področju« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: licenca) in licence zdravnika, ki je opravil strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: osnovna licenca)«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Doktorju dentalne medicine, ki je vpisan v register zdravnikov, se licenca podeli po uradni dolžnosti po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu v Republiki Sloveniji.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Zdravniku, ki je opravil strokovni izpit v Republiki Sloveniji po 6. januarju 2022, se osnovna licenca podeli po uradni dolžnosti.
(4) Osnovna licenca je trajna.«.
3. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku za besedo »naslova« doda besedilo »oziroma iz drugih utemeljenih razlogov (npr. izguba licenčne listine)«.
4. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »področij varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave« nadomesti z besedilom »področja kakovosti in varnosti v zdravstvu«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena preizkus strokovne usposobljenosti opravi tudi zdravnik, ki v iztekajočem licenčnem obdobju ni opravljal dela na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, vsaj v višini 20 odstotkov polnega delovnega časa, ter zdravnik, ki strnjeno več kot štiri leta ni opravljal dela na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca.«.
5. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovni dosežki kot dokaz strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: strokovne vsebine) se ocenijo z naslednjim številom točk:
1. Izpopolnjevalni programi
– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju
1 ura = 1 točka
– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju
1 ura = 1,5 točke
– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini)
2 točki/dan (maksimalno 50 točk na izobraževanje)
– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti
1 ura = 1 točka
2.  Aktivna udeležba
– domača srečanja:
– do 15 minut
4 točke
– nad 15 minut
7 točk
– vabljeno predavanje
10 točk
– mednarodna srečanja ali srečanja z mednarodno udeležbo:
– do 15 minut
6 točk
– nad 15 minut
12 točk
– vabljeno predavanje
25 točk
3. Pasivna predstavitev posterja
(število točk se deli s številom avtorjev)
– domača srečanja
4 točke
– mednarodna srečanja
5 točk
4. Izvajanje delavnice
1 ura = 3 točke
5. Strokovni vodja delavnice/tečaja
1 dan = 3 točke
6. Sodelovanje v strokovnem odboru strokovnega srečanja
1 dan kongresa = 4 točke
7. Recenzija strokovno-znanstvene literature
1 točka
8. Uvedba nove metode diagnostike ali zdravljenja
100 točk
9. Znanstvena ali strokovna objava
(število točk se deli s številom avtorjev)
– članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citiation Index
50 točk
– članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji ali poglavje učbeniku
30 točk
– prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik itd.)
15 točk
– članek v strokovni reviji
5 točk
– članek v poljudno-znanstveni reviji 
– objava povzetka ali posterja
2 točki 
2 točki
10. Sporočanje varnostnih zapletov
– sporočanje varnostnih zapletov v sistem sporočanja o kritičnih dogodkih
1 točka
– sporočanje neželenega učinka zdravila nacionalnemu centru za farmakovigilanco
1 točka
11. Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji
– samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
1 vprašanje = 0,5 točke
– pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih
1 vprašanje = 0,5 točke
12. Priprava testnih vprašanj za e-učenje
1 vprašanje = 1 točka
13. Sodelovanje v izvajanju zdravniške službe v statusu prostovoljstva (npr. zdravniki brez meja, pro bono ambulante, delo z begunci)
0,5 točke/dan.«.
Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Točke, pridobljene na podlagi 13. točke prvega odstavka tega člena, se zdravniku upoštevajo samo kot usposabljanja s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije.«.
6. člen 
V 14. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zdravnik lahko vloži predlog za oceno strokovnih vsebin iz 1. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini.«.
7. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku besedilo »1. ali 2.« nadomesti z besedilom »1., 2. ali 3.«.
V tretjem odstavku se število »3« nadomesti s številom »9«.
V četrtem odstavku se število »5« nadomesti s številom »11«.
8. člen 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizatorju, ki je vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija oziroma so financirane iz drugih virov, zbornica zaračuna stroške administrativne obdelave predloga v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, ki ga zbornica javno objavi na svoji spletni strani.«.
9. člen 
V 23. členu se v prvem stavku besedilo »dva meseca« nadomesti z besedilom »štiri mesece«.
10. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »dva meseca« nadomesti z besedilom »štiri mesece«.
11. člen 
V 25. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Stroške postavitve izvedenca in stroške preizkusa strokovne usposobljenosti iz tega pravilnika v postopku podaljšanja licence nosi zdravnik.«.
12. člen 
V 28. členu se v prvem odstavku v četrti alineji vejica nadomesti s piko, peta alineja pa črta.
Tretji odstavek se črta.
13. člen 
V 29. členu se v prvem odstavku besedilo »Po končanem« nadomesti z besedilom »V treh mesecih po zaključenem«.
14. člen 
V 31. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega člena se, razen prve alineje drugega odstavka in tretjega odstavka, smiselno uporabljajo tudi za odvzem osnovne licence.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-83/2022
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
EVA 2022-2711-0044
Dr. Bojana Beović 
predsednica 
Zdravniške zbornice Slovenije 
Soglašam! 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti