Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1265. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila, stran 3923.

  
Na podlagi osmega odstavka 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.) se v 4. členu drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Knjižnično nadomestilo se nanaša na izposojo naslednjega knjižnega gradiva v tiskani, elektronski ali zvočni obliki:
– izvirne monografske publikacije in
– prevedene monografske publikacije.
(3) Knjižnično nadomestilo se nanaša na naslednje vrste neknjižnega gradiva:
– avdiokasete, CD-plošče in druge nosilce glasbe oziroma zvoka, razen zvočnih knjig,
– videokasete, DVD-plošče, plošče Blu-ray in druge oblike nosilcev avdiovizualnih vsebin.«.
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(število izposojenih enot knjižničnega gradiva) 
(1) Število izposojenih enot za posamezno vrsto knjižničnega gradiva in kategorijo avtorstva iz prejšnjega člena je seštevek vseh izposojenih enot tega gradiva. Če je v bibliografskem zapisu posamezne enote knjižničnega gradiva v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI evidentiranih več avtorjev iste kategorije, pripada posameznemu avtorju enak delež števila izposoj.
(2) Posamezni avtor je upravičen do knjižničnega nadomestila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega avtor ali soavtor je, presega spodnji prag števila izposoj glede na naslednje kriterije:
 
zgornji prag števila izposoj
spodnji prag števila izposoj
avtorji izvirnih monografskih publikacij
50.000 + 20 % nad 50.000
800
prevajalci monografskih publikacij
50.000 + 20 % nad 50.000
4.000
likovni ustvarjalec ali fotograf monografskih publikacij
25.000 + 20 % nad 25.000
1.000
avtorji na avdiovizualnem področju
5.000 + 20 % nad 5.000
75
avtorji na področju glasbe
5.000 + 20 % nad 5.000
100
«. 
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku črta besedilo »ter vključuje tudi morebiti DDV avtorja, ki je zavezanec za DDV«.
4. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(postopek dodelitve denarnih prispevkov avtorjem iz naslova knjižničnega nadomestila) 
(1) Institut informacijskih znanosti (v nadaljnjem besedilu: IZUM) v skladu s 4. členom tega pravilnika do konca januarja tekočega leta pripravi izpise podatkov o številu izposoj knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v preteklem letu za vse avtorje, ki so presegli spodnji prag števila izposoj iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, in so njihova imena vključena v normativno bazo podatkov CONOR.SI.
(2) Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 10. februarja v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani objavi poziv avtorjem, da v tridesetih dneh od objave oddajo vlogo za uveljavitev pravice do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila. Skupaj z objavo poziva iz prejšnjega stavka, agencija objavi seznam iz prejšnjega odstavka in pozove avtorje, da lahko v tridesetih dneh od objave preverijo objavljen izpis podatkov, konkretneje statistiko izposoj svojih del, ter da do tega roka na agencijo pošljejo morebitne pripombe na objavljeno statistiko izposoj, skupaj z dokazili. Agencija o prejetih pripombah obvesti Narodno univerzitetno knjižnico (v nadaljnjem besedilu: NUK) in IZUM. NUK najprej pregleda bibliografski zapis in jamči za ustrezno vsebinsko obravnavo knjižničnega gradiva, šele nato IZUM preveri statistiko izposoje in ponovno zažene algoritem, če to terjajo popravki v bibliografskem zapisu.
(3) Besedilo objave poziva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. navedbo naziva poziva,
2. poziv avtorjem, da lahko preverijo objavljen izpis podatkov iz prvega odstavka in morebitne pripombe posredujejo na agencijo,
3. pogoje za predložitev vlog,
4. rok za oddajo vlog,
5. vsebino vlog,
6. način pošiljanja vlog,
7. navedbo uslužbencev agencije, pristojnih za dajanje informacij v zvezi s pozivom.
(4) Agencija po zaključku poziva IZUM-u pošlje seznam avtorjev, ki so oddali vloge za uveljavljanje denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila za preteklo leto. IZUM na podlagi tega seznama in popravljenih kataložnih zapisov pripravi dokončni seznam upravičencev in podatke o izposoji njihovih del.
(5) Agencija na podlagi podatkov iz drugega in četrtega odstavka tega člena ter v skladu z odločbo ministrstva, pristojnega za kulturo, o financiranju agencije pripravi izračune, koliko sredstev se nameni posameznim vrstam knjižničnega gradiva ter koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji. Na podlagi opravljenih izračunov se s posamičnimi odločbami odloči o upravičenosti in višini sredstev, ki jih prejmejo posamezni avtorji. Odločbe se izdajo najpozneje v dveh mesecih po zaključku roka oddaje vlog iz drugega odstavka tega člena. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloči ministrstvo, pristojno za kulturo.
(6) Agencija izvede nakazila denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila upravičenim avtorjem na podlagi izdanih odločb iz prejšnjega odstavka.«.
5. člen 
V 10. členu se tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Delovne štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. O dodelitvi oziroma zavrnitvi delovne štipendije za ustvarjalnost odloči direktor agencije po predhodnem mnenju pristojnih delovnih komisij.
(4) Podrobnejši kriteriji in merila za dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost se določijo v besedilu posameznega javnega razpisa, ki ga agencija pripravi v sodelovanju s pristojnimi delovnimi komisijami.
(5) Direktor imenuje delovne komisije iz tretjega odstavka tega člena za vsak posamezen javni razpis, in sicer med uglednimi strokovnjaki, ki delujejo na področjih iz prvega odstavka tega člena, in sicer tako, da je večina članov imenovana s področja knjige. Direktor agencije sprejme sklep o imenovanju članov delovne komisije, s katerim določi predsednika in člane ter njihove naloge. Za nagrajevanje članov delovnih komisij in načina njihovega dela se smiselno uporablja pravilnik, ki ureja delo strokovnih komisij agencije.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2022/13
Ljubljana, dne 28. aprila 2022
EVA: 2022-3340-0009
dr. Vasko Simoniti 
minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti