Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1260. Pravilnik o storitvah socialnega vključevanja invalidov, stran 3870.

  
Za izvrševanje 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18. in 19. člena Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o storitvah socialnega vključevanja invalidov 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja uveljavljanje storitev socialnega vključevanja, vrednotnice, storitve socialnega vključevanja, izvajanje storitev socialnega vključevanja, izvajalce storitev socialnega vključevanja, usposabljanje, poročanje in obseg sofinanciranja storitev socialnega vključevanja.
II. UVELJAVLJANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 
2. člen 
(vloga za uveljavljanje storitev socialnega vključevanja) 
(1) O pravici do storitev socialnega vključevanja odloča center za socialno delo, krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja.
(2) Vloga, ki jo vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vloži za pridobitev pravice do storitev socialnega vključevanja na centru za socialno delo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. osebno ime in EMŠO vlagatelja, naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
2. odločbo o priznanju statusa invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov (v nadaljnjem besedilu: zakon);
3. kratek opis življenjskih okoliščin in navedbo o potrebi po storitvah socialnega vključevanja;
4. izjavo, iz katere je razvidno, ali vlagatelj živi s starši, zakonitimi zastopniki ali skrbniki;
5. izjavo o vključitvi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, če je vlagatelj vključen v storitev;
6. izjavo, da vlagatelj ni vključen v 16-urno ali celodnevno institucionalno varstvo;
7. izjavo, da vlagatelj ne koristi pravice do osebne asistence po zakonu, ki ureja osebno asistenco, pravice do oskrbovalca družinskega člana in pravice do dolgotrajne oskrbe po zakonu, ki ureja dolgotrajno oskrbo;
8. datum vložitve in podpis vlagatelja, zakonitega zastopnika ali skrbnika.
3. člen 
(ugotavljanje upravičenosti do storitev socialnega vključevanja) 
(1) Kadar center za socialno delo ugotovi, da je vloga popolna, vlogo v petih delovnih dneh, odstopi Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inštitut).
(2) Za imenovanje strokovne komisije (v nadaljnjem besedilu: komisija) se uporablja zakon, ki ureja osebno asistenco.
(3) Komisija na podlagi vloge pripravi mnenje o obsegu ur in vrsti storitev socialnega vključevanja za vlagatelja.
(4) Za ugotavljanje obsega ur in vrste storitev socialnega vključevanja komisija uporabi standardizirano ocenjevalno orodje za oceno potreb po storitvah socialnega vključevanja, ki ga določi minister, pristojen za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(5) V primeru spremenjenih okoliščin invalid (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), njegov zakoniti zastopnik, skrbnik ali izvajalec storitev socialnega vključevanja centru za socialno delo v osmih dneh od nastanka spremenjenih okoliščin predlaga ponovno oceno komisije za priznanje pravice do storitev socialnega vključevanja. Predlog vsebuje kratek opis spremenjenih okoliščin in navedbo o spremenjenih potrebah po storitvah socialnega vključevanja, priloži se morebitna dokumentacija, ki izkazuje potrebo po spremembi storitev socialnega vključevanja.
4. člen 
(mnenje in odločba) 
(1) Inštitut mnenje posreduje centru za socialno delo v desetih delovnih dneh od prejema vloge.
(2) Zoper mnenje komisije ni pritožbe.
(3) Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do storitev socialnega vključevanja.
III. VREDNOTNICA 
5. člen 
(vrednotnica za plačilo storitev socialnega vključevanja) 
(1) Center za socialno delo izda vrednotnico za storitve socialnega vključevanja po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do storitev socialnega vključevanja v petih delovnih dnevih.
(2) Vrednotnica za plačilo storitev socialnega vključevanja vsebuje:
1. naziv centra za socialno delo, ki je izdal vrednotnico;
2. številko vrednotnice, ki je enaka številki odločbe o pravici do storitev socialnega vključevanja, ki se ji na koncu doda črka »V«;
3. datum izdaje vrednotnice;
4. številko in datum odločbe o priznanju pravice do storitev socialnega vključevanja;
5. ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
6. vrsto, vrednost in oblike storitev socialnega vključevanja;
7. rok veljavnosti vrednotnice in
8. podpis odgovorne osebe in žig centra za socialno delo.
(3) Vrednotnico upravičenec predloži izbranemu izvajalcu storitev socialnega vključevanja iz 11. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(4) Vrednost storitve se obračuna v skladu z metodologijo, določeno v IX. poglavju tega pravilnika.
(5) Obrazec vrednotnice je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
IV. STORITVE SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 
6. člen 
(usposabljanje za samostojno življenje) 
(1) Usposabljanje za samostojno življenje je nabor aktivnosti socialnega vključevanja, ki so namenjene oblikovanju podpornega okolja za samostojnejše življenje upravičenca.
(2) Cilj storitve je opolnomočiti in ozavestiti upravičenca ter svojce za izvajanje osebnega načrta za samostojno življenje iz 10. člena tega pravilnika.
(3) Storitev se izvaja v obliki učnih delavnic, v katerih se upravičenec z izbrano socialno mrežo usposablja za čim samostojnejše bivanje. Vsebino učnih delavnic določi izvajalec na podlagi potreb upravičenca. Delavnice se izvajajo individualno pri izvajalcu oziroma na domu upravičenca, ko gre za prilagajanje domačega okolja.
(4) Upravičenec koristi storitev usposabljanja za samostojno življenje pol leta od datuma izdaje vrednotnice v obsegušest ur. Po tem obdobju mu storitev ne pripada več.
(5) Za upravičence z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro se ta pravica lahko izvaja kot nadgradnja rehabilitacije, ki se izvaja individualno v obliki delavnic v obsegu 12 ur. Po tem obdobju mu storitev ne pripada več.
(6) Upravičenec je upravičen do storitev usposabljanja za samostojno življenje samo v primeru, če je upravičen do storitev prebivanja s podporo.
7. člen 
(vseživljenjsko učenje) 
(1) V okviru storitev socialnega vključevanja se zagotavlja spremstvo upravičenca k dejavnostim vseživljenjskega učenja, ki prispevajo k ohranjanju pridobljenih znanj in pridobivanju novih znanj ter veščin.
(2) Cilj je zagotavljati možnosti upravičenca za vključevanje v aktivnosti vseživljenjskega učenja in s tem doseči večjo stopnjo vključenosti v okolje in razvoj novih znanj ali veščin oziroma njihovo ohranjanje.
(3) Storitev se izvaja v obliki spremstva na aktivnosti vseživljenjskega učenja, v skladu z osebnim načrtom, v obsegu 52 ur, ki jih lahko upravičenec koristi od datuma izdaje vrednotnice v obdobju enega leta. Po tem obdobju mu za vsako leto ponovno pripada storitev v enakem obsegu.
(4) Upravičenec je upravičen do storitve spremstva samo v primeru, če je upravičen do storitev prebivanja s podporo.
8. člen 
(prebivanje s podporo) 
(1) Prebivanje s podporo vključuje nabor aktivnosti socialnega vključevanja za čim samostojnejše življenje v skupnosti.
(2) Cilj storitve je zagotoviti zadostno podporo za samostojno bivanje upravičenca, aktivno življenje v skupnosti in okrepitev njegove socialne mreže.
(3) Nabor aktivnosti storitev prebivanja s podporo:
– informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev;
– svetovanje in podpora pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil;
– družabništvo in spodbujanje k vključevanju v okolje ter širitvi socialne mreže;
– strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti storitev prebivanja s podporo.
(4) Upravičenec, ki je vključen v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in ne živi s starši, skrbniki ali zakonitimi zastopniki, je upravičen do 208 ur storitev prebivanja s podporo, ki jih lahko koristi od datuma izdaje vrednotnice v obdobju enega leta. Po tem obdobju mu za vsako leto ponovno pripada storitev v enakem obsegu.
(5) Upravičenec, ki je vključen v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in živi s starši, skrbniki ali zakonitimi zastopniki, je upravičen do 104 ur storitev, ki jih lahko koristi od datuma izdaje vrednotnice v obdobju enega leta. Po tem obdobju mu za vsako leto ponovno pripada storitev v enakem obsegu.
(6) Upravičenec, ki ni vključen v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in ne živi s starši, skrbniki ali zakonitimi zastopniki, je upravičen do 364 ur storitev prebivanja s podporo, ki jih lahko koristi od datuma izdaje vrednotnice v obdobju enega leta. Po tem obdobju mu za vsako leto ponovno pripada storitev v enakem obsegu.
(7) Upravičenec, ki ni vključen v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in živi s starši, skrbniki ali zakonitimi zastopniki, je upravičen do 208 ur storitev, ki jih lahko koristi od datuma izdaje vrednotnice v obdobju enega leta. Po tem obdobju mu za vsako leto ponovno pripada storitev v enakem obsegu.
(8) Upravičenec, ki ima pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro, je upravičen do 156 ur storitev, ki jih lahko koristi od datuma izdaje vrednotnice v obdobju enega leta. Po tem obdobju mu za vsako leto ponovno pripada storitev v enakem obsegu.
(9) Storitev prebivanja s podporo se izključuje s pravico do oskrbovalca družinskega člana in dolgotrajne oskrbe v skladu z zakonom, ki ureja dolgotrajno oskrbo, s 16-urnim in celodnevnim institucionalnim varstvom in s pravico do osebne asistence v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco.
9. člen 
(ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov) 
(1) Storitev ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov je namenjena upravičencem, starejšim od 65 let, ki zaradi starosti in invalidnosti ne zmorejo več aktivnega vključevanja v družbo in ohranjanja socialnih stikov v okolju, kjer prebivajo.
(2) Cilj storitve je zmanjšati socialno izključenost starejših upravičencev, ohranjati njihovo samostojnost in kakovost življenja v skupnosti ter posledično zmanjšati potrebo po institucionalni oskrbi invalidov.
(3) Storitev se izvaja v obliki prebivanja s podporo iz tretjega odstavka prejšnjega člena. Upravičenec je upravičen do 104 ur storitev, ki jih koristi od datuma izdaje vrednotnice v obdobju enega leta. Po tem obdobju mu za vsako leto ponovno pripada storitev v enakem obsegu.
(4) Storitev ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov se izključuje s preostalimi storitvami socialnega vključevanja, s pravico do oskrbovalca družinskega člana in dolgotrajne oskrbe v skladu z zakonom, ki ureja dolgotrajno oskrbo, s 16-urnim in celodnevnim institucionalnim varstvom in s pravico do osebne asistence v skladu z zakonom, ki ureja osebno asistenco.
V. IZVAJANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 
10. člen 
(osebni načrt) 
(1) Storitve socialnega vključevanja se izvajajo na podlagi dogovora, katerega del je osebni načrt, ki ga pripravi izvajalec skupaj z upravičencem, njegovim zakonitim zastopnikom ali skrbnikom.
(2) Osebni načrt vsebuje vsaj:
1. podatke o upravičencu;
2. podatke o zakonitem zastopniku ali skrbniku, če ga upravičenec ima;
3. podatke o izbranem izvajalcu;
4. kratek opis življenjskih okoliščin, potreb in cilje upravičenca;
5. z odločbo o pravici do storitev socialnega vključevanja priznano število ur in vrsto storitev;
6. začetek izvajanja storitev socialnega vključevanja.
VI. IZVAJALCI STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 
11. člen 
(izvajalci) 
(1) Izvajalci so institucije, ki izvajajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, oziroma varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje ter organizacije, ki izvajajo storitve za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro (v nadaljnjem besedilu: izvajalci). Z izvajalcem ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sklene pogodbo.
(2) Storitve usposabljanja za samostojno življenje izvajajo strokovni delavci, zaposleni pri izvajalcu.
(3) Koordinacijo izvajanja storitev spremstva vseživljenjskega učenja zagotavljajo izvajalci, storitev spremstva za izvajalca izvajajo društva, laične podporne osebe in zaposleni pri izvajalcu iz prvega odstavka tega člena.
(4) Strokovno vodenje in koordinacijo izvajanja posameznih storitev iz nabora storitev prebivanja s podporo zagotavlja izvajalec. Za izvajanje konkretnih aktivnosti iz nabora storitev prebivanja s podporo, koordinator storitev socialnega vključevanja (v nadaljnjem besedilu: koordinator) iz 12. člena tega pravilnika oblikuje podporno okolje z vključevanjem v izvajanje storitev društva, laične podporne osebe in zaposlene pri izvajalcu.
(5) Laične podporne osebe iz lokalnega okolja so osebe z zaključenim usposabljanjem iz 13. člena tega pravilnika in izvajajo storitve spremstva na vseživljenjsko učenje, prebivanja s podporo, razen storitve strokovne podpore in storitve socialne vključenosti starejših invalidov.
(6) Storitev ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov se izvaja v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
12. člen 
(kadri) 
(1) Koordinator je strokovni delavec v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, in je zaposlen pri izvajalcu.
(2) Koordinator opravlja predvsem naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi osebnega načrta upravičenca;
– oblikuje podporno okolje z vključevanjem v izvajanje storitev socialnega vključevanja društva, laične podporne osebe in zaposlene osebe pri izvajalcu;
– pri upravičencu organizira, nadzoruje, preverja, usklajuje in spremlja izvajanje storitev socialnega vključevanja;
– poroča ministrstvu o izvajanju storitev socialnega vključevanja;
– opravlja dela strokovnega delavca v primeru iz petega odstavka tega člena.
(3) Strokovni delavec je strokovni delavec v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, in je zaposlen pri izvajalcu.
(4) Strokovni delavec opravlja naslednje naloge:
– pripravi osebni načrt upravičenca;
– izvaja storitve usposabljanja za samostojno življenje in strokovne storitve prebivanja s podporo;
– organizira in vodi usposabljanje ter je mentor podpornim osebam.
(5) Izvajalec za zagotavljanje izvajanja storitev socialnega vključevanja zagotovi koordinatorja zaposlenega za polni delovni čas in strokovnega delavca zaposlenega za polovični delovni čas na 40 upravičencev. Če ima izvajalec v storitve socialnega vključevanja vključenih:
– do vključno deset upravičencev, zaposli koordinatorja za četrtino polnega delovnega časa;
– od 11 do 20 upravičencev, zaposli koordinatorja za polovični delovni čas;
– od 21 in do 39 upravičencev, zaposli koordinatorja za polni delovni čas.
(6) Če ima izvajalec manj kot 40 upravičencev, naloge strokovnega delavca opravlja koordinator.
VII. USPOSABLJANJE 
13. člen 
(usposabljanje za izvajanje storitev vseživljenjskega učenja, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov) 
(1) Program usposabljanja za izvajalce aktivnosti storitev vseživljenjskega učenja, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov organizira izvajalec in obsega:
– splošni del, ki obsega razumevanje storitev socialnega vključevanja in seznanitev s predpisi;
– posebni del, ki obsega pridobitev znanja za komunikacijo in delo z upravičenci, glede na specifične potrebe upravičencev;
– redne mesečne sestanke z mentorji.
(2) Splošni in posebni del programa usposabljanja traja najmanj šest ur.
(3) Program usposabljanja je obvezen in je pogoj za pridobitev potrdila o uspešno končanem usposabljanju za laične podporne osebe, osebe, vključene v društva, in zaposlene pri izvajalcu, ki bodo izvajali storitve spremstva na vseživljenjsko učenje, prebivanje s podporo in ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov.
VIII. POROČANJE 
14. člen 
(poročanje izvajalcev) 
Izvajalec o izvajanju storitev socialnega vključevanja enkrat letno poroča ministrstvu in inštitutu, ki podatke potrebujejo za spremljanje ter znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
IX. OBSEG SOFINANCIRANJA STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 
15. člen 
(metodologija za izračun cene storitev socialnega vključevanja) 
Pri izračunu cene storitev socialnega vključevanja se upoštevajo stroški, povezani:
– s koordinacijo in strokovnimi nalogami pri izvajalcu;
– z izvajanjem posameznih storitev spremstva na vseživljenjsko učenje, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov.
16. člen 
(stroški, povezani s koordinacijo in strokovnimi nalogami pri izvajalcu) 
(1) Stroški, povezani s koordinacijo in strokovnimi nalogami pri izvajalcu, vključujejo strošek dela:
– koordinatorja, zaposlenega na delovnem mestu skupinskega habilitatorja, v skladu s kolektivno pogodbo, ki ureja dejavnost zdravstva in socialnega varstva, in
– strokovnega delavca, zaposlenega na delovnem mestu individualnega habilitatorja, v skladu s kolektivno pogodbo, ki ureja dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
(2) Če gre za zaposlitev za manj kot polni 40-urni delovni čas na teden, se upošteva sorazmerni del.
17. člen 
(stroški, povezani z izvajanjem posameznih storitev spremstva na vseživljenjsko učenje, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov) 
Stroški, povezani z izvajanjem posameznih storitev spremstva na vseživljenjsko učenje, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov, ki jih izvajajo društva, laične podporne osebe ali zaposleni pri izvajalcu, znašajo 10 eurov (znesek vključuje vse dajatve in stroške) za opravljeno uro storitve socialnega vključevanja.
18. člen 
(postopek izplačila sredstev in finančnega nadzora prejetih sredstev) 
(1) Izvajalec ministrstvu za opravljene ure storitev socialnega vključevanja in stroške zaposlenih mesečno izstavlja e-račun v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike na transakcijski račun ministrstva.
(2) Izvajalec izstavi e-račun za opravljene ure storitev socialnega vključevanja in stroške zaposlenih od 1. do vključno 15. v mesecu za pretekli mesec, če je v preteklem mesecu opravljal storitve socialnega vključevanja. K e-računu priloži dokumentacijo o opravljenih urah storitev socialnega vključevanja v skladu s pogodbo, sklenjeno z ministrstvom.
(3) Sredstva za opravljene ure storitev socialnega vključevanja in stroške zaposlenih ministrstvo izplača na transakcijski račun izvajalca v 30 dneh po prejemu pravilnega in popolnega e-računa.
(4) Izvajalec s sredstvi, ki jih pridobi iz naslova izvajanja storitev socialnega vključevanja, ravna namensko in gospodarno ter v skladu z zakonom, tem pravilnikom in navodili ministrstva.
(5) Izvajalec vodi računovodske evidence in pripravlja poročila za ministrstvo v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi ter tako, da je zagotovljena revizijska sled in da o nastalih prihodkih in odhodkih obstajajo verodostojne knjigovodske listine. Prihodke in odhodke za izvajanje storitev socialnega vključevanja vodi na posebnem poslovnoizidnem mestu.
(6) Izvajalec enkrat letno, najpozneje do konca aprila za preteklo koledarsko leto, ministrstvu predloži finančno poročilo na predlogah obrazcev, ki mu jih posreduje ministrstvo.
X. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 30. junija 2022.
Št. 0072-4/2022/16
Ljubljana, dne 22. aprila 2022
EVA 2022-2611-0020
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost