Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20. 4. 2022

Kazalo

1190. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, stran 3660.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) minister za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
1. člen 
V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) se 4. člen spremeni, tako da se glasi:
»4. člen 
Osebna pomoč
a) Opis storitve
Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti in identificiranje virov v okolju, ki ga lahko podprejo. Je organizirana oblika pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne more odpraviti, je pa pripravljen skupaj s strokovnim delavcem soustvariti ustrezne rešitve. Ob tem se upoštevajo posameznikove potrebe, želje, sposobnosti in življenjske situacije. Glede na strokovno oceno, pripravljenost in zmožnost sodelovanja posameznika, se lahko v storitev po potrebi in dogovoru vključijo tudi ključne osebe iz posameznikovega okolja, ki so za posameznika pomemben vir moči oziroma se za posameznika oblikujejo stalne oblike pomoči.
b) Upravičenci
Upravičenci so posamezniki, ki soglašajo z uporabo storitve, aktivno sodelujejo z deležniki v okolju oziroma ustrezno mrežo stalnih oblik pomoči ter so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski in lahko ob strokovni pomoči in podpori izboljšajo socialno vključenost ter lahko v svojem okolju samostojno in neodvisno živijo.
c) Postopki
Postopki izvajanja osebne pomoči obsegajo:
– opredelitev problema in sklenitev dogovora o izvajanju osebne pomoči;
– usmerjanje upravičenca v spoznavanje socialnih odnosov, svojih reakcij, načinov konfrontacije, ter načinov sodelovanja in pogajanja pri razreševanju konfliktov;
– usposabljanje upravičenca za socialno učenje in spreminjanje odnosov v okolju;
– evalvacijo izvajanja osebne pomoči, kar predstavlja osnovo za nadaljnje dogovore.
Postopki na podlagi opredelitve problema ter razpoložljivih virov pomoči obsegajo tudi:
– spodbujanje upravičenčevega sodelovanja pri načrtovanju in izvajanju posameznih dejavnosti, pomembnih za njegovo življenje v povezavi z osebami, ki jim zaupa in so mu blizu;
– krepitev moči in spodbujanje upravičenca k izboljšanju socialnih zmožnosti in funkcionalnih kompetenc;
– dogovor o sodelovanju s ključnimi deležniki v okolju;
– pomoč strokovnjaka pri predelavi upravičenčevih negativnih izkušenj z okoljem;
– dogovor z nosilci stalne mreže pomoči za redno in trajno oskrbo ter seznanjanje upravičenca s strokovnimi in laičnimi delavci, ki bodo z njim sodelovali;
– določitev institucije, ki bo aktivnosti vodila oziroma usmerjala vse delavce;
– vključevanje deležnikov v okolju v aktivno spreminjanje odnosov z upravičencem;
– vključitev upravičenca v organizirane oblike samopomoči, socialnovarstvene programe in aktivacijske programe.
č) Trajanje
Osebna pomoč pred sklenitvijo dogovora obsega tri ure pogovorov, praviloma na domu upravičenca, lahko pa tudi v prostorih centra za socialno delo.
Postopki za pripravo sodelovanja ključnih deležnikov v okolju trajajo povprečno pet ur.
Postopki za organizacijo stalnih oblik pomoči in sodelovanje z nosilci mreže stalne oblike pomoči ter predstavitev sodelavcev oziroma prostovoljcev trajajo v povprečju osem ur.
Srečanja v okviru storitve osebna pomoč potekajo po dogovorjenih terminih v predvidoma 10 srečanjih in v povprečnem trajanju 90 minut.
Za vsakim opravljenim ciklusom storitve sledi evalvacija v povprečnem trajanju dve uri.
Ciklus storitve osebna pomoč, ki vsebuje srečanja pred sklenitvijo dogovora z upravičencem, s ključnimi deležniki v okolju, nosilci mreže stalne oblike pomoči ter predstavitev sodelavcev oziroma prostovoljcev in evalvacijo povprečno obsega 33 ur. Ciklus je na podlagi evalvacije mogoče ponoviti.
d) Metode dela
Storitev se izvaja po principih in načelih svetovalnega procesa, nasvetovanja ter s tehnikami usmerjanja, pogajanja in nudenja opore. Uporabljajo se tudi skupinske oblike dela in delo s skupnostjo.
e) Izvajalci storitve
Osebno pomoč izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) s petimi leti izkušenj na področju svetovalnih dejavnosti.
V okviru mreže stalne oblike pomoči lahko posamezne dele storitve osebna pomoč izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena ter strokovni sodelavci iz 70. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk).
f) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana po načelu:
– supervizijski posveti: 10 ur na vsakih 55 storitev;
– strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
g) Dokumentacija
Dokumentacija obsega evidence v skladu z navodili iz 115. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter delovne evidence izvajalca, zlasti zapisi timskih obravnav ter pregledi supervizijskih posvetov.
h) Normativ storitve
Povprečni letni normativ storitve na enega strokovnega delavca je 55 storitev.
Tako določen normativ se poveča za delež upravno-administrativnih nalog po merilu:
– en delavec s V. stopnjo izobrazbe na vsakih 20 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitve in
– en delavec s IV. stopnjo izobrazbe na vsakih 30 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitve.
Izvajanje storitve se organizira po merilu en strokovni delavec na 30.000 prebivalcev.«.
2. člen 
V 8. členu v točki a) Opis storitve se:
– v enajstem odstavku za besedo »ministrstvo« doda vejica in besedilo »pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«;
– v dvanajstem odstavku za besedo »terapije« dodata vejica in beseda »varstva«;
– trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo obsega nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, pri prehranjevanju in pitju, oblačenju, slačenju, odvajanju, gibanju, komunikaciji, pri orientaciji in pri pripravi na počitek.«;
V točki b) Upravičenci se:
– pod C) v 5. točki v oklepaju za besedama »osebnostnimi motnjami« dodata vejica in besedilo »težavami v duševnem zdravju«;
– pod C) v 6. točki za besedama »samostojnega življenja« doda besedilo »in ki so bile v preteklosti sprejete v poseben socialnovarstveni zavod na podlagi oskrbe iz 1. do 5. točke pod C)«;
– pod C) za 7. točko pika nadomesti z vejico in doda nova, 8. točka, ki se glasi:
»8. osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju), ki so nameščene s sklepom sodišča na varovane oddelke, in osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.«;
– točka D) spremeni tako, da se glasi:
»D) Osebe, starejše od 65 let:
1. osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, ne zmorejo več povsem samostojno živeti v svojem domačem okolju, čeprav lahko še samostojno izvajajo temeljne življenjske aktivnosti in pri tem ne potrebujejo neposredne pomoči druge osebe,
2. osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih in dnevnih opravilih večinoma samostojne in potrebujejo občasno pomoč druge osebe,
3.a osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas delno odvisne od pomoči druge osebe,
3.b osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, ker so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas popolnoma odvisne od pomoči druge osebe,
4. osebe, ki zaradi starostne demence ali podobnih stanj, potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ter osebno spremljanje ali nadzor.«.
V točki e) Metode se:
– za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki glasi:
»Če pri izvajalcu biva gluha oseba, mora del zaposlenih pri izvajalcu, na predlog vodstva zavoda, opraviti osnovni tečaj slovenskega znakovnega jezika, v obsegu najmanj 30 ur. Usposabljanje za pridobitev osnovnega znanja slovenskega znakovnega jezika organizira ministrstvo.«.
V točki f) Izvajalci se:
– v drugem odstavku za besedama »gospodinja oskrbovalka« dodata vejica in besedilo »socialna oskrbovalka«;
– v šestem odstavku besedilo »po Zakonu o socialnem varstvu in ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe« nadomesti z besedilom »na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), na delovnem mestu, ki je uvrščeno najmanj v VI. tarifni razred v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju«.
V točki h) Normativ storitve se:
– osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Normativ za stanovanjske skupine, ki so dislocirane od zavoda in med seboj oddaljene več kot 500 m, ali normativ za bivalno enoto, ki vključuje manj kot 12 upravičencev, vendar ne manj kot 4, je 0,5 delavca za izvajanje osnovne oskrbe, 3,5 strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje socialne oskrbe ter 0,5 za izvajanje poslovodenja. Za izvajalce, pri katerih je skupno število vključenih uporabnikov v storitev institucionalnega varstva manjše kot 75, se v vsaki stanovanjski skupini normativ strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje socialne oskrbe poveča za 0,5 delavca. Normativ za bivalne enote, ki so dislocirane od zavoda in med seboj oddaljene več kot 500 m, v katere se vključuje manj kot 25 upravičencev, vendar ne manj kot 12, je določen v Prilogi 1c, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika«.
– v dvanajstem odstavku črta besedilo »(npr. domovi 4. generacije)«, za besedo »določenih« besedilo »v prilogi 1« nadomesti z besedilom »v Prilogah 1a, 1b in 1c, ki so kot Priloge 1, 2 in 3 sestavni del«, drugi stavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Združujejo se lahko naloge in opravila pri osnovni in socialni oskrbi za delovna mesta, ki so uvrščena v največ V. tarifni razred ter pri socialni oskrbi in poslovodenju za delovna mesta v VII/2. tarifnem razredu v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«;
– v trinajstem odstavku črta vejica in besedilo »pristojnemu za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«;
– štirinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi »Izvajalske organizacije lahko horizontalno in vertikalno nadomeščajo delovna mesta znotraj osnovne oskrbe, znotraj socialne oskrbe in znotraj nalog poslovodenja, in sicer med:
– III. in IV. tarifnim razredom;
– IV. in V. tarifnim razredom;
– V. in VI. tarifnim razredom;
– VI. in VII/1. tarifnim razredom;
– VII/1. in VII/2. tarifnim razredom v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.«;
– za štirinajstim odstavkom doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec lahko kombinira strukturo zaposlenih pri socialni oskrbi skladno s pridobljenimi in potrebnimi kompetencami samo znotraj profilov, ki izvajajo varstvo ali posebne oblike varstva.«
– dosedanji petnajsti do sedemnajsti odstavek postanejo šestnajsti do osemnajsti odstavek.
3. člen 
V 9. členu se v točki a) Opis storitve v 1. točki v petem odstavku besedilo »tudi možnost uporabe« nadomesti z besedo »uporaba«.
4. člen 
V 10. členu v točki a) Opis storitve se:
– v drugem odstavku besedilo »stimulira občutek koristnosti in samopotrditve« nadomesti z besedilom »vzpodbuja samostojnost, občutek samopotrditve in ohranjanje dobre kakovosti življenja uporabnika«;
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Konkreten obseg storitve se določi z dogovorom, ki ga uporabnik oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik, podpiše z izvajalcem. V primeru izvajanja storitve izven varstveno delovnega centra dogovor podpiše tudi delodajalec, kjer se storitev izvaja. Sestavni del dogovora je tudi dodatna ponudba izvajalca, za katero se odloči uporabnik oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik, in del storitve, ki se izvaja v nadstandardnem obsegu. Daljši čas trajanja storitve, izvedba prosto časovnih in kreativnih aktivnosti izven storitve ter letovanja, športna in kulturna udejstvovanja se ne izvaja v okviru standarda storitve.«;
– šesti odstavek črta, dosedanji sedmi do enaindvajseti odstavek postanejo šesti do dvajseti odstavek;
– v novem petnajstem odstavku se besedilo »individualnih programov« nadomesti z besedama »individualnih načrtov«;
– v novem šestnajstem odstavku se za besedilom »spremstvo pri prevozih« doda besedilo »v skladu z individualnim načrtom«;
– v novem sedemnajstem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za kritje stroškov nabave materiala in drugih neposrednih stroškov, vezanih na ustvarjanje izdelkov, nagrade uporabnikov in za višjo kvaliteto dela in bivanja.«
V točki č) Oblike storitve se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za upravičence iz drugega odstavka točke B) tega člena pravilnika z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro se oblika storitve prilagodi glede na njihove psihološke, socialne in zdravstvene potrebe, pri čemer psihosocialna rehabilitacija in usposabljanje za življenje oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro, obsega osnovno in socialno oskrbo v skladu s tem členom pravilnika ter zdravstveno varstvo in rehabilitacijo v okviru priznanega programa, po predpisih s področja zdravstvenega varstva.«.
V točki d) Trajanje se v četrtem odstavku beseda »kvizov« nadomesti z besedo »prireditev«.
V točki g) Dokumentacija se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Dokumentacija o uporabnikih storitve obsega osebne podatke v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) individualni načrt, evalvacije, podatke o strokovnih obravnavah ter drugo dokumentacijo.«.
V točki h) Normativ storitve se:
– v tretjem odstavku črta besedilo »(npr. domovi 4. generacije)«;
– za četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti in sedmi, ki se glasijo:
»Zaradi specifičnih potreb uporabnikov in drugih okoliščin, ki vplivajo na potrebe po dodatnih kadrovskih zmogljivostih (lokacije, organiziranost, metode dela), se lahko od skupnega kadrovskega normativa, določenega v Prilogi 2 tega pravilnika, odstopa za največ 10 %, pri čemer se masa plač za zaposlene ne sme spremeniti za več kot 10 %. V takšnih primerih mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje ministrstva.
Kadrovski normativ za obliko storitve, ki je prilagojena upravičencem iz drugega odstavka točke B) tega člena pravilnika, z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro, se uporablja v skladu s tem členom pravilnika.
Izvajalske organizacije lahko nadomeščajo delovna mesta znotraj osnovne oskrbe, znotraj socialne oskrbe in znotraj nalog poslovodenja, in sicer med: III. in IV. tarifnim razredom; IV. in V. tarifnim razredom; V. in VI. tarifnim razredom; VI. in VII/1. tarifnim razredom ter VII/1, in VII/2. tarifnim razredom v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Delovna mesta z zahtevnostjo največ V. tarifnega razreda ter pri socialni oskrbi in poslovodenju za delovna mesta v VII/2. tarifnem razredu oziroma glede na potrebe organizacije dela, zagotavljanje teh nalog in opravil tudi z zunanjimi izvajalci, se lahko naloge in opravila pri osnovni in socialni oskrbi združujejo.«.
5. člen 
Priloga 1 Kadrovski normativi za upravičence v institucionalnem varstvu se nadomesti s Prilogo 1a: Kadrovski normativ za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti z motnjo v duševnem razvoju, usmerjeni v program usposabljanja CUDV in otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, senzornimi motnjami in motnjami v gibanju v CUDV in VDC, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Za Prilogo 1 se dodata novi Priloga 1b: Kadrovski normativi za upravičence v institucionalnem varstvu v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih in Priloga 1c: Kadrovski normativ za upravičence v manjših dislociranih bivalnih enotah institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju ali več motnjami, ki sta kot Prilogi 2 in 3 sestavna dela tega pravilnika.
PREHODNE DOLOČBE 
7. člen 
Kadrovski normativi za izvajanje institucionalnega varstva za odrasle osebe v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih iz nove Priloge 1b pravilnika ter kadrovski normativi za izvajanje institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje iz nove Priloge 1c pravilnika se dosežejo postopoma tako, da se do:
– 1. septembra 2022 uveljavi 1/5 povečanega normativa,
– 1. marca 2024 uveljavi 1/5 povečanega normativa,
– 1. marca 2026 uveljavi 1/5 povečanega normativa,
– 1. marca 2028 uveljavi 1/5 povečanega normativa in
– 1. marca 2030 uveljavi 1/5 povečanega normativa.
Sorazmerno s postopnim uveljavljanjem kadrovskega normativa iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo Podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v domovih za starejše in Podrobnejši standardi za izvajanje posameznih vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve za področje institucionalnega varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih, ki jih v skladu z veljavnimi standardi in normativi določi Skupnost socialnih zavodov Slovenije na podlagi 68.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk).
Do ureditve kadrovskih normativov v predpisih, izdanih na podlagi zakona, ki ureja dolgotrajno oskrbo, se za izvajalce institucionalnega varstva v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje uporabljajo kadrovski normativi, določeni s standardi in normativi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja socialno varstvo.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2022-7
Ljubljana, dne 12. aprila 2022
EVA 2022-2611-0026
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina