Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1148. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021, stran 3486.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 18. seji dne 31. 3. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 izkazuje (v EUR brez centov):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.112.767
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.859.412
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.266.273
700
Davki na dohodek in dobiček
2.765.383
703
Davki na premoženje
467.233
704
Domači davki na blago in storitve
33.657
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
593.140
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
385.608
711
Takse in pristojbine
9.076
712
Globe in druge denarne kazni
25.703
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
172.753
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
49.620
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
49.620
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
203.735
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
200.974
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.760
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.288.675
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.122.274
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
259.579
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.276
402
Izdatki za blago in storitve
816.419
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.545.739
410
Subvencije
15.619
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
802.579
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
189.243
413
Drugi tekoči domači transferi
538.298
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.560.848
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.560.848
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
59.814
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
19.158
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
40.656
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–175.908
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–176.170
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.191.399
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
Domače zadolževanje
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
25.827
550
Odplačila domačega dolga
25.827
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–201.734
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–25.827
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
175.908
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.388.689
4. člen 
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki, po zaključnem računu proračuna za leto 2021 v višini 201.734 EUR, se pokrije iz sredstev na računih.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0017/2021-3
Breznica, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti