Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1125. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, stran 3330.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 23/99, 14/00, 43/00, 84/06, 60/07, 34/08, 25/10, 45/15 in 29/18), 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21, ZOFVI-N) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 24. seji dne 31. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice 
1. člen 
V drugi alineji prvega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 23/99, 14/00, 43/00, 84/06, 60/07, 34/08, 25/10, 45/15 in 29/18 – v nadaljevanju odlok) se spremeni število predstavnikov delavcev šole v svetu šole, in sicer se besedilo:
»pet predstavnikov delavcev šole in«
nadomesti z besedilom:
»trije predstavniki delavcev šole in«.
2. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2022-5
Jesenice, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost