Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1123. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021, stran 3327.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 24. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2021 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2021 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v euro
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.352.235
70
DAVČNI PRIHODKI
15.086.418
700 Davki na dohodek in dobiček
11.864.745
703 Davki na premoženje
2.771.307
704 Domači davki na blago in storitve
450.366
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.536.917
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.558.099
711 Takse in pristojbine
20.350
712 Globe in druge denarne kazni
186.226
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.354
714 Drugi nedavčni prihodki
761.888
72
KAPITALSKI PRIHODKI
572.185
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
249.801
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
322.384
73
PREJETE DONACIJE
16.550
730 Prejete donacije iz domačih virov
16.550
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.135.684
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.765.466
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
1.370.218
78
TRANSFERNI PRIHODKI
4.482
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
4.482
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.241.933
40
TEKOČI ODHODKI
5.589.745
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.711.505
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
273.425
402 Izdatki za blago in storitve
3.499.886
403 Plačila domačih obresti
34.930
409 Rezerve
70.000
41
TEKOČI TRANSFERI
8.746.637
410 Subvencije
483.578
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.029.527
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
759.020
413 Drugi tekoči domači transferi
3.474.512
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.882.777
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
4.882.777
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.022.774
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pr. up. 
76.062
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.946.711
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
1.110.302
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
1.144.711
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
4.286.953
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE – 500
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA – 550
1.061.513
55
ODPLAČILA DOLGA
1.061.513
550 Odplačila domačega dolga
1.061.513
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
48.789
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.061.513
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.110.302
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
5.145.459
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 5.145.459,42 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2021, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2022 v naslednji višini:
– KS Plavž
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402099 (Akcije v KS)
– KS Hrušica
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 720,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402099 (Krajevni praznik),
– KS Podmežakla
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 140,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402099 (Krajevni praznik),
– KS Planina pod Golico
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 880,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402099 (Novoletna obdaritev),
– KS Blejska Dobrava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 550,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402099 (Krajevni praznik),
– KS Javornik Koroška Bela
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402009 (Krajevni praznik),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402099 (Krajevni praznik),
Občinska uprava
– neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 16.757,13 €, in sicer na postavko 3051, konto 431000, NRP: OB041-21-0001 (Nakup opreme za PGD).
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2020 
355.200,58 €
2. Pripis obresti v letu 2021 
7,54 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna 
70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada 
0,00 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2021 
425.208,12 €
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 138.752.698 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-21/2020
Jesenice, dne 1. aprila 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti