Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, stran 3277.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena in za izvrševanje prvega odstavka 35.a člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb 
1. člen
V Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) se naslov oddelka »1. Odločanje z večinskim soglasjem (več kot 50 % soglasje)« in 2. člen črtata.
2. člen 
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar se pogodba o opravljanju upravniških storitev odpoveduje s podpisovanjem listine, vodja postopka glasovanja ugotovi rezultat glasovanja ter ga objavi na oglasni deski ali na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »deski« doda besedilo »ali na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Načrt vzdrževanja vsebuje:
– navedbo vzdrževalnih del, ki se bodo opravila,
– oceno potrebnih finančnih sredstev za realizacijo načrtovanih del za stavbo,
– dinamiko izvajanja, če gre za obdobje, daljše od enega leta, in
– možne vire financiranja za izvedbo načrta vzdrževanja.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če so glede načrta vzdrževanja potrebna višja finančna sredstva od trenutno razpoložljivih sredstev rezervnega sklada in predvidenih minimalnih vplačil v rezervni sklad, se v načrtu vzdrževanja opredelijo tudi potrebna višja vplačila v rezervni sklad, višje akontativno zbiranje sredstev in drugi možni finančni viri.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku v peti alineji beseda »stanovanju« nadomesti z besedo »stavbi«.
5. člen 
V 10. členu se v naslovu za besedo »zbora« doda beseda »lastnikov«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Lastniki se lahko na zboru, ki ni sklepčen, z večino prisotnih etažnih lastnikov odločijo tudi za odločanje s podpisovanjem listine ali elektronskim glasovanjem.«.
6. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku za besedo »podpisati« doda besedilo »ali zavrniti«.
V četrtem odstavku se beseda »zavrnitvi« nadomesti z besedilom »prejetju zavrnitve«.
V petem odstavku se besedilo »s postopkom uresničevanja sprejetih sklepov, navedenih« nadomesti z besedilom »izvajati sprejete sklepe navedene«, beseda »takrat« pa se črta.
7. člen 
V 12. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
8. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(elektronsko glasovanje) 
(1) Lastnik za izjavljanje svoje volje v postopku elektronskega glasovanja uporablja kvalificirani elektronski podpis.
(2) Kadar lastniki o predlogih sklepov odločajo z elektronskih glasovanjem, se lahko elektronsko glasovanje dopolnjuje s podpisovanjem listine, pri čemer posamezni lastnik o posameznem sklepu odloča le na podlagi enega od predpisanih načinov glasovanja.«.
9. člen 
Naslov oddelka »2. Odločanje z več kot tričetrtinskim soglasjem (več kot 75 % soglasje)« in 13. člen ter naslov oddelka »3. Odločanje s soglasjem vseh lastnikov (100 % soglasje)« in 14. člen ter naslov oddelka »4. Odločanje v primeru solastništva in po pooblastilu« se črtajo.
10. člen 
V 17. členu se besedilo »ter poslati lastnikom posameznih delov, ki so oddani v najem« nadomesti z besedilom »ali ga na zahtevo lastnika poslati po elektronski pošti«.
11. člen 
V 18. členu se za besedo »kopira« doda besedilo »ali skenira«.
12. člen 
V 26. členu se v drugi alineji za besedilom »dezinsekcije,« doda besedilo »razkuževanja in«.
V četrti alineji se besedilo »izključno stavbi« nadomesti z besedilom »vzdrževanju skupnih delov stavbe«.
13. člen 
V 29. členu se v drugem odstavku črta beseda »dvakrat«.
V petem odstavku se za besedo »deski« doda besedilo »ali na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom«.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-89/2022
Ljubljana, dne 11. aprila 2022
EVA 2022-2550-0038
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti