Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1085. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav, stran 3268.

  
Na podlagi šestega odstavka 58. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21) določa:
– vsebino, obliko in način sklepanja sporazumov o gostovanju (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav,
– način obveščanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) o sklenjenih sporazumih in prenehanju veljavnosti sporazumov,
– vsebino in način objave seznama raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, in tudi seznam raziskovalnih organizacij s sklenjenimi sporazumi ter
– način nadzora nad izvajanjem sporazumov.
2. člen 
(vsebina sporazuma) 
(1) S sporazumom, ki mora biti sklenjen v pisni obliki, se raziskovalec iz tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokončati znanstvenoraziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalca iz tretje države za namene dokončanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(2) Sporazum mora opredeliti:
– vrsto pravnega razmerja med raziskovalcem iz tretje države in raziskovalno organizacijo,
– delovne pogoje raziskovalca iz tretje države,
– naslov ali namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega področja,
– datum začetka in konca ali predvideno trajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
– informacije o nameravani mobilnosti v eni ali več drugih državah članicah, če je mobilnost znana ob vložitvi prošnje v prvi državi članici.
3. člen 
(prenehanje veljavnosti sporazuma) 
Sporazum samodejno preneha veljati, če se raziskovalcu iz tretje države ne dovoli vstop na podlagi predpisov, ki urejajo vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ali če se prekine pravno razmerje iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen 
(obveščanje agencije) 
(1) Raziskovalna organizacija, ki sklene sporazum, v enem mesecu od sklenitve sporazuma o tem obvesti agencijo. V obvestilu raziskovalna organizacija navede naslov ali namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega področja, v zvezi s katerim gosti raziskovalca iz tretje države, ter datum začetka in konca ali predvideno trajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, za katero je sklenjen sporazum.
(2) Raziskovalna organizacija nemudoma obvesti agencijo o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje sporazuma.
5. člen 
(objava seznama) 
Agencija na svoji spletni strani objavi seznam raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, ter datume začetka in konca ali predvideno trajanje znanstvenoraziskovalnih dejavnosti po sporazumih, ki so jih sklenile raziskovalne organizacije.
6. člen 
(posodabljanje seznama) 
(1) Agencija redno posodablja seznam iz prejšnjega člena.
(2) Agencija v 15 dneh od dneva:
– vpisa raziskovalne organizacije v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) na podlagi splošnega akta agencije, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
– izbrisa raziskovalne organizacije iz evidence raziskovalnih organizacij na podlagi splošnega akta agencije, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
– prejema obvestila iz 4. člena tega pravilnika
ustrezno spremeni oziroma dopolni seznam iz prejšnjega člena.
7. člen 
(nadzor) 
Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem sporazumov.
8. člen 
(vpogled v dokumentacijo) 
(1) Agencija ima pravico do vpogleda v dokumentacijo raziskovalne organizacije v zvezi z gostovanjem raziskovalca iz tretje države.
(2) Agencija lahko po potrebi zahteva, da ji raziskovalna organizacija pošlje kopijo sporazuma in vseh morebitnih aneksov k sporazumu.
9. člen 
(poročanje) 
Raziskovalna organizacija najpozneje v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti sporazuma predloži agenciji krajše poročilo o poteku izvajanja sporazuma skupaj z izjavo, da je bila znanstvenoraziskovalna dejavnost izvedena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 22/19 in 186/21 – ZZrID).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-47/2022/12
Ljubljana, dne 30. marca 2022
EVA 2022-3330-0040
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost