Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2022 z dne 8. 4. 2022

Kazalo

1064. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, stran 3153.

  
Na podlagi petega odstavka 129. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (v nadaljnjem besedilu: Program), ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen 
(1) Ne glede na skupni znesek, določen v Programu za posamezni ukrep, se lahko 20% tega zneska v okviru istega ukrepa prenese in prerazporedi v naslednja leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v okviru istega ukrepa v naslednja leta prenese in prerazporedi tudi več kot 20% zneska, določenega v Programu za posamezni ukrep, če je za ta ukrep že sklenjen sporazum ali pogodba, kar se uredi z aneksom k temu sporazumu ali pogodbi.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-151/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2550-0035
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
Priloga

AAA Zlata odličnost