Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

889. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik konoplje, razen semena, stran 2518.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena, desetega odstavka 20. člena in dvanajstega odstavka 22. člena ter za izvrševanje 4.a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik konoplje, razen semena 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kategorije razmnoževalnega materiala in sadik konoplje, razen semena (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material in sadike konoplje) ter zahteve, ki jih mora posamezna kategorija razmnoževalnega materiala in sadik konoplje izpolnjevati med pridelavo in na trgu, zahteve glede zagotavljanja sledljivosti in glede pakiranja ter označevanja razmnoževalnega materiala in sadik konoplje, podrobnejši način vlaganja zahteve za pridobitev dovoljenja za izdajanje etiket dobavitelja in podrobnejši postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik konoplje.
2. člen 
(uporaba) 
Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material in sadike konoplje vrste Cannabis sativa L., ki jo je dovoljeno gojiti za industrijske in prehranske namene v skladu s predpisom, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.
3. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito:
1. proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali
2. proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).
4. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. konoplja so rastline vrste Cannabis sativa L., ki so namenjene nadaljnjemu razmnoževanju in za pridelavo sadik konoplje ali za sajenje za pridelavo konoplje v industrijske in prehranske namene;
2. razmnoževalni material konoplje (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material) so:
a) matične rastline konoplje (v nadaljnjem besedilu: matične rastline), ki so namenjene vegetativnemu razmnoževanju konoplje,
b) deli matičnih rastlin, vključno s tkivnimi kulturami, ki so namenjeni ponovni pridelavi matičnih rastlin ali pridelavi sadik konoplje;
3. sadike konoplje (v nadaljnjem besedilu: sadike) so:
a) ukoreninjeni potaknjenci in drugi ukoreninjeni deli rastlin konoplje, pridelani z vegetativnim razmnoževanjem matičnih rastlin, ki so namenjeni sajenju za pridelavo konoplje,
b) sejanci, pridelani iz semena konoplje, ki so namenjeni sajenju za pridelavo konoplje;
4. enota pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik (v nadaljnjem besedilu: enota pridelave) je rastlinjak ali drug zavarovan prostor, ki je namenjen vzdrževanju in razmnoževanju matičnih rastlin razmnoževanju ter pridelavi sadik;
5. uradni pregledi so uradni vizualni pregledi in uradna vzorčenja ter testiranja, ki se opravijo zaradi uradnega preverjanja skladnosti razmnoževalnega materiala in sadik z zahtevami tega pravilnika;
6. organ za potrjevanje je organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, pooblaščen za vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik;
7. imenovani laboratorij je laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov razmnoževalnega materiala in sadik v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov.
5. člen 
(kategorije razmnoževalnega materiala in sadik) 
Kategorije razmnoževalnega materiala in sadik so:
1. izvorni material so matične rastline:
a) ki so načrtno odbrane v skladu s splošno uveljavljenimi postopki sortne in zdravstvene selekcije z namenom ohranjanja sortne pristnosti in zagotavljanja zdravja rastlin,
b) ki so namenjene vegetativnemu razmnoževanju in pridelavi osnovnih matičnih rastlin in
c) za katere je organ za potrjevanje ugotovil, da izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom za izvorne matične rastline;
2. osnovni material so matične rastline:
a) ki so pridelane z vegetativnim razmnoževanjem uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin v skladu s splošno uveljavljenimi postopki razmnoževanja z namenom ohranjanja sortne pristnosti in zagotavljanja zdravja rastlin,
b) ki so namenjene za nadaljnje razmnoževanje in ponovno pridelavo osnovnih matičnih rastlin ali za pridelavo certificiranih sadik in
c) za katere je organ za potrjevanje ugotovil, da izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom za osnovne matične rastline;
3. certificirane sadike so sadike:
a) ki so pridelane z vegetativnim razmnoževanjem uradno potrjenih osnovnih ali izvornih matičnih rastlin v skladu s splošno uveljavljenimi postopki razmnoževanja z namenom ohranjanja sortne pristnosti in zagotavljanja zdravja rastlin,
b) ki so namenjene sajenju za pridelavo konoplje in
c) za katere je organ za potrjevanje ugotovil, da izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom za certificirane sadike;
4. standardne sadike so sejanci, ki:
a) so pridelani iz semena konoplje, ki je bilo uradno potrjeno v skladu s predpisom, ki ureja trženje semena oljnic in predivnic,
b) so namenjeni sajenju in pridelavi konoplje in
c) izpolnjujejo zahteve za standardne sadike iz 12. člena tega pravilnika.
II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL IN SADIKE 
6. člen 
(splošne zahteve za razmnoževalni material in sadike) 
(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo, če:
1. pripadajo sorti:
a) ki je vpisana v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali vključena v Skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o Skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 18. decembra 2006 o dovoljenju Romuniji, da odloži uporabo nekaterih določb Direktive Sveta 2002/53/ES glede trženja semena nekaterih sort poljščin (UL L št. 32 z dne 6. 2. 2007, str. 167), in
b) pri kateri vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) v rastlinah ne presega vrednosti, določene z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo komisije (EU) 2022/42 z dne 8. novembra 2021 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih in neto zgornjih mej za neposredna plačila za nekatere države članice za koledarsko leto 2022 (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 3);
2. so v skladu s tem pravilnikom uradno potrjeni kot izvorni material, osnovni material ali certificirane sadike ali če izpolnjujejo zahteve iz 12. člena tega pravilnika za standardne sadike;
3. izpolnjujejo zahteve glede sledljivosti, pakiranja in označevanja iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka morajo razmnoževalni material in sadike izpolnjevati:
1. zahteve v zvezi s škodljivimi organizmi, določene s predpisi, ki urejajo zdravje rastlin, in
2. pogoje, določene s predpisi, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, in predpisi, ki urejajo gojenje konoplje.
7. člen 
(zahteve glede sledljivosti, pakiranja in označevanja) 
(1) Razmnoževalni material in sadike morajo biti med vzdrževanjem, razmnoževanjem oziroma pridelavo ter med pakiranjem oziroma pripravo za trženje ves čas ločeni po partijah. Posamezna partija mora biti označena najmanj z imenom sorte, navedbo kategorije in oznako, ki zagotavlja sledljivost in prepoznavnost posamezne partije razmnoževalnega materiala in sadik (v nadaljnjem besedilu: oznaka partije).
(2) Razmnoževalni material in sadike morajo biti pakirani tako, da je mogoče na zunanjo stran posamezne enote pakiranja pritrditi oziroma namestiti uradno etiketo iz 8. člena tega pravilnika ali etiketo dobavitelja iz 9. člena tega pravilnika, in sicer tako, da je ni mogoče odstraniti in ponovno pritrditi, ne da bi to bilo opazno. Uradna etiketa in etiketa dobavitelja morata biti iz primernega materiala, odpornega na vlago. Podatki na uradni etiketi in etiketi dobavitelja morajo biti natisnjeni z neizbrisljivo, fotostabilno barvo.
(3) Pošiljko razmnoževalnega materiala in sadik mora od dobavitelja do prejemnika spremljati tudi spremni dokument iz 10. člena tega pravilnika.
8. člen 
(zahteve za uradno etiketo) 
(1) Uradna etiketa, s katero se označijo uradno potrjeni razmnoževalni material in sadike, mora biti:
1. bele barve z vijolično črto za izvorni material;
2. bele barve za osnovni material;
3. modre barve za certificirane sadike.
(2) Na uradni etiketi morajo biti navedeni naslednji podatki:
1. organ za potrjevanje, ki izdaja uradno etiketo;
2. neponovljiva registrska številka dobavitelja;
3. oznaka partije;
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. kategorija;
7. količina razmnoževalnega materiala ali število sadik v enoti pakiranja;
8. mesec in leto uradne potrditve;
9. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje, ki ga v skladu s predpisom, ki ureja izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in maka, izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za gojenje konoplje);
10. zaporedna številka uradne etikete.
9. člen 
(zahteve za etiketo dobavitelja) 
(1) Etiketa dobavitelja, s katero se označijo standardne sadike, mora biti rumene barve.
(2) Na etiketi dobavitelja morajo biti navedeni naslednji podatki:
1. neponovljiva registrska številka dobavitelja;
2. organ, ki je pristojen za uradni nadzor dobaviteljev;
3. oznaka partije;
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. kategorija;
7. številka partije uporabljenega semena;
8. količina sadik v enoti pakiranja;
9. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje;
10. mesec in leto izdaje etikete dobavitelja;
11. zaporedna številka etikete dobavitelja.
(3) Za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket dobavitelja, ki ga dobavitelju izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, vloži dobavitelj pri Upravi zahtevo, ki vsebuje:
1. podatke o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega prebivališča ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja;
2. podatek, da bo etikete in potrdila dobavitelja izdajal za standardne sadike konoplje.
(4) Zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj priloži vzorec etikete, ki mora biti pripravljen v skladu z drugim odstavkom tega člena.
10. člen 
(zahteve za spremni dokument) 
(1) Spremni dokument se izda za vsako pošiljko razmnoževalnega materiala in sadik.
(2) Spremni dokument se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega prejemnik pošiljke razmnoževalnega materiala in sadik (v nadaljnjem besedilu: prejemnik pošiljke), enega pa shrani dobavitelj.
(3) Na spremnem dokumentu se poleg podatkov, predpisanih v 8. in 9. členu tega pravilnika za uradne etikete in etikete dobavitelja, navedejo še naslednji podatki:
1. osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja ter njegova neponovljiva registrska številka;
2. osebno ime in naslov ali firma in sedež prejemnika pošiljke;
3. skupna količina razmnoževalnega materiala ali skupno število sadik v pošiljki;
4. skupno število pakiranj razmnoževalnega materiala ali sadik v pošiljki;
5. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje;
6. številka in datum izdaje spremnega dokumenta.
11. člen 
(dokazila in zapisi, ki jih hrani in vodi dobavitelj) 
(1) Za izpolnitev obveznosti dobavitelja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, mora dobavitelj:
1. voditi zapise o pridobitvi, vzdrževanju, razmnoževanju in pridelavi razmnoževalnega materiala in sadik, ki vključujejo splošen opis oskrbe rastlin, ki jih vzdržuje, razmnožuje oziroma prideluje, ter opis postopkov, ki jih za ohranjanje sortne pristnosti in zagotavljanje zdravja rastlin izvaja med vzdrževanjem, razmnoževanjem oziroma pridelavo razmnoževalnega materiala in sadik;
2. voditi zapise in hraniti dokazila o preverjanju skladnosti razmnoževalnega materiala in sadik z zahtevami tega pravilnika;
3. voditi zapise in hraniti dokazila o odstranitvi in načinu uničenja razmnoževalnega materiala in sadik, ki ne izpolnjujejo zahtev tega pravilnika;
4. hraniti dovoljenje za gojenje konoplje in svoje izvode spremnih dokumentov iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(2) Dobavitelj, ki izvaja odbiro izvornih matičnih rastlin, vodi in hrani tudi opis postopkov odbire rastlin kandidatk za izvorne matične rastline in rezultate preverjanja sortne pristnosti in zdravstvenega stanja rastlin kandidatk za izvorne matične rastline ter izvornih matičnih rastlin v skladu z zahtevami za izvorne matične rastline iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
(zahteve za standardne sadike) 
(1) Standardne sadike morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
1. pridelane morajo biti iz semena konoplje, ki je bilo uradno potrjeno v skladu s predpisom, ki ureja trženje semena oljnic in predivnic;
2. biti morajo sortno pristne; v partiji je lahko največ 5 % sadik, ki niso značilne za sorto;
3. biti morajo dovolj vitalne, nepoškodovane in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na kakovost oziroma zmanjšajo njihovo uporabnost kot sadilni material, imeti morajo dobro razvit koreninski sistem ter primerno razmerje med koreninami, stebli in listi;
4. glede zdravstvenega stanja morajo izpolnjevati zahteve za standardne sadike iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Enota pridelave standardnih sadik mora izpolnjevati pogoje, predpisane za to enoto v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. URADNA POTRDITEV VEGETATIVNO RAZMNOŽENEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK 
13. člen 
(splošno) 
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik, ki se razmnožujejo vegetativno, izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja. Predloge obrazcev prijave, ki jih v skladu s prvim odstavkom 14. člena in prvim odstavkom 15. člena tega pravilnika pripravi organ za potrjevanje, so dostopne pri organu za potrjevanje in na njegovi spletni strani.
(2) Organ za potrjevanje opravi uradni pregled, ki vključuje:
1. pregled zapisov in dokazil, ki jih vodi in hrani dobavitelj in na podlagi katerih ugotovi zlasti, ali dobavitelj:
a) vodi zapise in hrani dokazila v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in 11. členom tega pravilnika,
b) preverja, ali so matične rastline sortno pristne,
c) zagotavlja sledljivost razmnoževalnega materiala in sadik v skladu s 7. členom tega pravilnika,
č) preverja, ali razmnoževalni material in sadike izpolnjujejo zahteve glede zdravstvenega stanja rastlin, ki so za posamezno kategorijo določene v Prilogi 1 tega pravilnika;
2. vizualni pregled razmnoženega razmnoževalnega materiala in sadik glede skladnosti z zahtevami za uradno potrditev posamezne kategorije iz 14. oziroma 15. člena tega pravilnika;
3. odvzem vzorcev matičnih rastlin ali sadik za laboratorijsko testiranje v primeru suma, da matične rastline ali sadike glede zdravstvenega stanja ne izpolnjujejo zahtev za uradno potrditev posamezne kategorije iz Priloge 1 tega pravilnika;
4. vizualni pregled enote pridelave glede skladnosti z zahtevami za enoto pridelave, ki so za posamezno kategorijo določene v Prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Za razmnoževalni material in sadike, ki izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev iz 14. ali 15. člena tega pravilnika, izda organ za potrjevanje potrdilo o uradni potrditvi, na katerem so navedeni naslednji podatki:
1. številka in datum potrdila o uradni potrditvi;
2. organ za potrjevanje, ki izdaja potrdilo o uradni potrditvi;
3. osebno ime in naslov ali firma in sedež dobavitelja ter njegova neponovljiva registrska številka,
4. botanično ime vrste;
5. ime sorte;
6. oznaka partije;
7. tip materiala (matične rastline ali sadike);
8. kategorija;
9. število uradno potrjenih matičnih rastlin ali sadik v partiji;
10. številka in datum dovoljenja za gojenje konoplje.
(4) Za uradno potrjen razmnoževalni material in sadike, ki se tržijo, izda organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja uradne etikete iz 8. člena tega pravilnika.
14. člen 
(uradna potrditev izvornih matičnih rastlin) 
(1) Prijavo za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin vloži dobavitelj najpozneje 30 dni pred začetkom vsakega razmnoževanja. Poleg podatkov o dobavitelju in lokaciji enote pridelave navede v prijavi za vsako partijo izvornih matičnih rastlin najmanj naslednje podatke:
1. ime sorte;
2. oznako partije;
3. število izvornih matičnih rastlin v posamezni partiji;
4. predvideni datum začetka razmnoževanja.
(2) Če vloži dobavitelj prijavo za uradno potrditev izvornih matičnih rastlin pred prvim razmnoževanjem teh rastlin, mora prijavi priložiti:
1. kratek opis postopkov odbire rastlin kandidatk za izvorne matične rastline oziroma načina pridobitve izvornih matičnih rastlin, vključno z navedbo testiranj, ki jih je opravil;
2. kratek opis postopkov vzdrževanja in razmnoževanja izvornih matičnih rastlin ter
3. mesec in leto dokončanja odbire oziroma pridobitve izvornih matičnih rastlin.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi izvorne matične rastline, če s pregledi, ki jih opravi v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, ugotovi, da:
1. so sortno pristne;
2. glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve za izvorni material iz Priloge 1 tega pravilnika;
3. se izvorne matične rastline vzdržujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje pogoje za enoto pridelave izvornega materiala iz Priloge 2 tega pravilnika.
15. člen 
(uradna potrditev osnovnih matičnih rastlin in certificiranih sadik) 
(1) Prijavo za uradno potrditev osnovnih matičnih rastlin vloži dobavitelj najpozneje 30 dni pred začetkom vsakega razmnoževanja osnovnih matičnih rastlin. Poleg podatkov o dobavitelju in lokaciji enote pridelave navede v prijavi za vsako partijo osnovnih matičnih rastlin najmanj naslednje podatke:
1. ime sorte;
2. oznako partije;
3. število osnovnih matičnih rastlin v posamezni partiji;
4. predvideni datum začetka razmnoževanja;
5. predvideno število certificiranih sadik, ki bodo pridelane z razmnoževanjem osnovnih matičnih rastlin oziroma, v primeru obnove matičnih rastlin pa predvideno število novih osnovnih matičnih rastlin.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka je hkrati prijava za uradno potrditev certificiranih sadik.
(3) Če vloži dobavitelj prijavo za uradno potrditev osnovnih matičnih rastlin pred prvim razmnoževanjem teh rastlin, mora prijavi priložiti:
1. kratek opis postopkov pridobitve, vzdrževanja in razmnoževanja osnovnih matičnih rastlin ter pridelave certificiranih sadik;
2. podatke o uradno potrjenih izvornih matičnih ali osnovnih matičnih rastlinah, iz katerih je vegetativno namnožil prijavljene osnovne matične rastline:
a) ime sorte,
b) oznako partije uporabljenih izvornih ali osnovnih matičnih rastlin,
c) številko in datum potrdila o uradni potrditvi osnovnih matičnih rastlin, ki je bilo izdano pred začetkom razmnoževanja oziroma pridelave prijavljenih osnovnih matičnih rastlin,
č) mesec in leto razmnožitve prijavljenih osnovnih matičnih rastlin.
(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi osnovne matične rastline kot osnovni material, če s pregledi iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika ugotovi, da:
1. so sortno pristne;
2. glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve za kategorijo osnovni material iz Priloge 1 tega pravilnika in
3. se vzdržujejo v rastlinjaku ali drugem zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje pogoje za enoto pridelave osnovnega materiala iz Priloge 2 tega pravilnika.
(5) Organ za potrjevanje uradno potrdi certificirane sadike, če s pregledi iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika ugotovi, da:
1. so pridelane iz osnovnih matičnih rastlin, ki so bile pred razmnoževanjem uradno potrjene v skladu s prejšnjim odstavkom;
2. se pridelujejo na enoti pridelave, ki izpolnjuje zahteve za certificirane sadike iz Priloge 2 tega pravilnika;
3. glede zdravstvenega stanja izpolnjujejo zahteve za certificirane sadike iz Priloge 1 tega pravilnika;
4. so sortno pristne, pri čemer je v partiji dovoljenih največ 1 % rastlin, ki niso značilne za sorto, in
5. imajo dobro razvit koreninski sistem ter primerno razmerje med koreninami, stebli in listi, so vitalne, nepoškodovane in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njihovo kakovost oziroma zmanjšajo njihovo uporabnost kot sadilni material.
IV. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2021
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2021-2330-0009
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti