Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2022 z dne 24. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2022 z dne 24. 3. 2022

Kazalo

828. Odlok o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Osilnica, stran 2206.

  
Na podlagi 21., 29. in 61 člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 – odl. US: U-I-267/09-19, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08) je Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 18. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Osilnica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja pokopališka in pogrebna dejavnost na območju Občine Osilnica.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč, skladno z zakonodajo, pogrebna dejavnost pa obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
Upravljalec posameznega pokopališča je, na osnovi predhodno sklenjene pogodbe o upravljanju z lastnikom pokopališča, občina (v nadaljevanju: upravljalec). Za urejenost pokopališč in mrliških vežic skrbi občina, za red okoli grobov pa so dolžni poskrbeti tudi lastniki oziroma najemniki le-teh.
2. člen 
Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju GJS),
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost pod pogoji in pravili, določenimi z zakonodajo in tem odlokom.
Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav.
3. člen 
Odlok se uporablja za pokopališča na območju Občine Osilnica:
– Bosljiva Loka,
– Osilnica,
– Papeži,
– Ribjek,
– Spodnji Čačič in
– Žurge.
Mrliški vežici se nahajata ob pokopališčih v Bosljivi Loki in Osilnici. Omenjeni mrliški vežici se lahko uporabljata tudi za pokojne, ki bodo pokopani na drugih omenjenih pokopališčih. V kolikor je pokopališče od mrliške vežice preveč oddaljeno, lahko pokojni leži tudi v domači hiši ali cerkvi, ki pripada pokopališču, kjer bo pokojni pokopan.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
4. člen 
V Občini Osilnica se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju: GJS).
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka tega člena se izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe ali s pogodbo.
5. člen 
Izvajalec tržne pogrebne dejavnosti na pokopališčih v Občini Osilnica je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, določene v zakonu in podzakonskih predpisih, kateremu se bo na osnovi javnega poziva dodelila koncesija za določeno časovno obdobje.
Pri opravljanju pogrebne dejavnosti se mora izvajalec držati določb zakona, pokopališkega reda, zagotavljati mora pieteto in upoštevati zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.
Pogrebna tržna dejavnost obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
Plačnik storitev na pokopališču je izvajalec pogrebne dejavnosti. Najema mrliške vežice in uporabe ostale pokopališke infrastrukture se ne obračuna.
6. člen 
Pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– naročilo pogreba,
– prevoz umrlega,
– pogrebno svečanost in
– pokop.
7. člen 
Izvajalec upravljanja pokopališč opravlja pokopališko dejavnost ter ureja pokopališča na krajevno običajen način z dostojanstvom in s spoštovanjem do umrlih in njihovih svojcev ter v skladu s tem odlokom.
Upravljanje pokopališč v Občini Osilnica obsega: zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje rednega investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte in naprave, oddajanje grobov v najem, vodenje predpisanih evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Na območju Občine Osilnica so naslednja pokopališča:
– Bosljiva Loka,
– Osilnica,
– Papeži,
– Ribjek,
– Spodnji Čačič in
– Žurge.
Na določenem pokopališču se pokopava umrle iz vasi, pripadajočih k določenemu pokopališču, umrle iz sosednjega naselja ali kakšnega drugega kraja, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče.
8. člen 
Mrliški vežici za čuvanje umrlih se nahajata ob pokopališčih Bosljiva Loka in Osilnica. Na ostalih obstoječih pokopališčih se lahko namesto vežice uporabi domača hiša pokojnika ali cerkev, ki se ob določenem pokopališču nahaja.
Mrliška veža je odprta le v času dogovorjenih pogrebnih slovesnosti.
9. člen 
(24-urna pogrebna dežurna služba) 
24-urna pogrebna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Gospodarsko javno službo lahko izvaja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dežurne službe, določene v zakonu in podzakonskih predpisih in kateremu se bo na osnovi javnega poziva dodelila koncesija za določeno časovno obdobje.
24-urna pogrebna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Stroški 24-urne pogrebne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
Cenik 24-urne pogrebne dežurne službe določi pristojni občinski organ, mora pa biti izračunan na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
10. člen 
(pokopališkopogrebno moštvo) 
Storitve pokopališkopogrebnega moštva zagotavlja izvajalec tržne pogrebne dejavnosti, ki ga izbere naročnik.
Storitve pokopališkopogrebnega moštva zaračuna izvajalec tržne dejavnosti v skladu s svojim veljavnim cenikom in dogovorom z naročnikom.
III. POGREBNE SLOVESNOSTI 
11. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
Ob pokopu umrlega se organizira javna pogrebna svečanost, razen v primeru, ko to naročnik pogreba izrecno ne želi.
Udeležencem javne pogrebne svečanosti je zagotovljeno, da lahko svobodno in nemoteno prisostvujejo javni pogrebni svečanosti.
Na željo umrlega oziroma naročnika pogreba lahko pri pogrebni slovesnosti sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti, društev in drugih organizacij.
Anonimni pokop se opravi po volji pokojnika brez označbe imena in priimka, in sicer s pokopom krste ali žare v razpoložljivi grobni prostor ali z raztrosom pepela na posebej določenem kraju.
12. člen 
(javna pogrebna slovesnost) 
Javna pogrebna slovesnost poteka javno. Začne se z dvigom krste ali žare umrlega z mrliškega odra.
Pred začetkom pogrebnega sprevoda se na željo naročnika pogreba zaigra, zapoje ali predvaja žalostinka in prebere govor. Če se opravlja tudi verski obred, se ta opravi po krajevni navadi na običajen način.
Pogrebni sprevod se začne od mrliške veže in gre po pokopališki stezi do groba.
Na čelu pogrebnega sprevoda gre vodja pogrebne slovesnosti in zastavonoša s slovensko zastavo z žalnim trakom ali črno zastavo, če je bil umrli tuj državljan. Za nosilci zastav se zvrstijo nosilci drugih zastav, praporov, godba, pevci, nosilci vencev, odlikovanj in drugih priznanj umrlega, pogrebni voziček s krsto, najožji svojci, sorodniki umrlega in končno drugi udeleženci javne pogrebne svečanosti. Če se javne pogrebne svečanosti udeležijo enote slovenske vojske ali policije oziroma drugih organizacij (gasilci, lovci, veteranske organizacije …), se razporedijo na čelu pogrebnega sprevoda, oziroma na način, ki ga predpisujejo pravila posamezne organizacije, kar je potrebno ob naročilu pogreba natančno uskladiti z izvajalcem pogrebne svečanosti in pokopa.
Če se javne pogrebne svečanosti udeležijo predstavniki verske skupnosti, gredo v sprevodu pred krsto umrlega. Verska obeležja in simbole se nosi neposredno pred predstavniki verske skupnosti.
Ko pride pogrebni sprevod do groba, ga obstopijo svojci umrlega, nosilci zastav, praporov in odlikovanj ter nosilci vencev. Za njimi se razporedijo drugi udeleženci javne pogrebne svečanosti. Ko položijo krsto ali žaro v grob, spregovori predstavnik verske skupnosti ali društev, sledijo lahko poslovilni govori, žalne pesmi, žalna glasba ter pozdrav z zastavami in prapori. Če se izstreli častna salva, se to naredi pred zaključkom svečanosti.
Če se umrlega upepeli, se javna pogrebna svečanost lahko opravi pred upepelitvijo ali po njej. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
13. člen 
(zasebna pogrebna slovesnost) 
Zasebna pogrebna slovesnost, ki lahko vključuje tudi versko slovesnost, se opravi na način, dogovorjen z naročnikom pogreba. Obvezna je navzočnost pokopališkopogrebnega moštva.
14. člen 
(pogrebna slovesnost z raztrosom pepela na posebej določenem kraju) 
Pogrebna slovesnost z raztrosom pepela na posebej določenem kraju na območju Občine Osilnica ni možna.
Skladno s soglasjem pristojnega občinskega organa se lahko pepel iz žare raztrosi zunaj pokopališča le na prostoru, za katerega je predhodno pridobljeno soglasje lastnika le-tega prostora. O soglašanju, skladno z zakonodajo, odloči pristojni občinski organ s sklepom.
15. člen 
(prijava pokopa) 
Pokop umrlega prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče.
K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena. Upravljavec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu ob prijavi pokopa niso priložene ustrezne listine.
16. člen 
(prevoz pokojnika) 
Prevoz ali prenos pokojnika je dovoljen po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti.
Prevoz pokojnika je dovoljen samo s posebnim pogrebnim vozilom, namenjenim izključno za prevoz posmrtnih ostankov. V težje dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih razmerah se sme umrlega prenesti na drug krajevno običajen način.
Prevoz pokojnika čez mejo Republike Slovenije se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz posmrtnih ostankov.
17. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred pogrebom ali upepelitvijo.
Priprava pokojnika se lahko opravi le v ustreznih prostorih zdravstvene ustanove, ali izvajalca pogrebne dejavnosti, ali domovih za upokojence. Pri pripravi pokojnika morata sodelovati najmanj dva urejevalca.
Pokojnik je lahko do pokopa v hladilnem prostoru izvajalca javne službe največ 60 dni.
Če je pokojnik pred pogrebom v skladu z zakonom doma, se priprava pokojnika lahko opravi na domu.
Na dan pogreba ali največ dva dni prej je lahko pokojnik pripeljan v mrliško vežico oziroma na kraj, ki je namenjen pogrebnemu slovesu.
Če pokop pokojnika organizira država ali občina, je pokojnik pred pokopom izjemoma lahko položen na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom izjemoma položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
18. člen 
(pokop umrlega) 
Pokop umrlega je pokop posmrtnih ostankov ali upepeljenih ostankov umrlega v grob v skladu z voljo pokojnika.
Pokop umrlega oziroma upepelitev se opravi, ko je poteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupen pokop na posebnih lokacijah, določenih v planih občine, lahko pristojna območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.
Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Za raztros pepela oziroma pokop zunaj pokopališča je treba pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Žare s pepelom pokojnika ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom ob prisotnosti pokopališkopogrebnega moštva.
19. člen 
(način pokopa) 
Na območju Občine Osilnica so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob, grobnico ali skupno grobnico,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob, grobnico ali žarno nišo.
Drugačno ravnanje s pepelom pokojnika, kot je določeno v drugi alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
Pokop v tuji grob brez dovoljenja dotedanjega najemnika grobnega prostora in upravljavca pokopališča ni dovoljen.
Prekop groba oziroma pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo že pokopan, je dovoljen po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od deset let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
20. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost, ki vključuje prenos pokojnika iz mrliške veže do grobnice in zastavonošo; pripravo skupne grobnice, polaganje pokojnika v grobni prostor, enotno nagrobno obeležje, vključno s pogrebno opremo.
21. člen 
(stroški pogreba) 
Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba.
Če naročnika pogreba ni, mora stroške osnovnega pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.
Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, plača naročnik teh storitev.
Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotoviti minimalni pogreb v skladu s prejšnjim odstavkom.
Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti in objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.
Stroške pogrebnega moštva in pogrebne pristojbine upravljavcu pokopališča plača izvajalec, ki opravi pogrebne storitve za naročnika pogreba.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za stroške 24-urne dežurne službe.
22. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina se opravi osnovni pogreb s pokopom v krsto ali žaro v razpoložljivi grobni prostor na pokopališču, na katerem se opravi pokop pokojnika.
23. člen 
(čas pokopa) 
Pokop na katerem koli pokopališču se lahko opravi vsak dan, določi pa se po dogovoru med naročnikom pogreba, upravljalcem pokopališča in izvajalcem pogrebne dejavnosti.
V. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
24. člen 
(urejanje pokopališč in zagotavljanje pokopališke infrastrukture) 
Pokopališče se zgradi ali razširi na podlagi in v skladu s prostorskimi akti Občine Osilnica.
Sredstva za redno vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje pokopališč v občinski lasti zagotavlja Občina Osilnica v vsakoletnem proračunu.
O opustitvi pokopališča lahko odloči pristojni občinski organ v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko dejavnost ter v skladu z drugimi relevantnimi predpisi.
25. člen 
(urnik pokopališča) 
Pokopališča na območju Občine Osilnica so odprta neomejeno, skladno s tem so obiski pokopališča dovoljeni 24 ur dnevno, vse dni v letu.
Mrliške veže in drugi objekti na pokopališčih so odprte le v času dogovorjenih pogrebnih slovesnosti.
26. člen 
(zvrsti grobov) 
Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
Z načrtom razdelitve se določi razdelitev grobnih prostorov na:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi.
Če so na pokopališčih tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
Gradnja novih grobnic na pokopališčih je dovoljena, če to prostorski pogoji in načrt razdelitve omogočata.
27. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Dolžina enojnega groba je 2,00 m in širina 1,00 m.
Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dolžina dvojnega groba je 2,00 m in širina 2,00 m.
Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški grobovi do 10 let starosti so polovične mere enojnega groba.
Povečan grobni prostor je grob večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora. Njegovo velikost in obliko določa upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Njihovo velikost in obliko določa upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Velikost in obliko žarnega groba določi upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Na starih delih pokopališč se mora grobove prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in zvrsti ter mere grobov.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora.
Višina spomenikov in nagrobnikov ni omejena, širina pa mora biti primerna velikosti grobnega prostora.
Postavljanje nagrobnikov mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča.
28. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
Vsak poseg v prostor na pokopališču je potrebno prijaviti upravljavcu in pridobiti njegovo soglasje.
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča.
Brez soglasja upravljavca ni dovoljeno opraviti dejanja iz prejšnjega odstavka.
Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
29. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
Grob se sme izjemoma odpreti pred potekom mirovalne dobe in umrlega prenesti na drugo pokopališče oziroma grob po poprejšnjem soglasju najemnika grobnega prostora in z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa oziroma z dovoljenjem organa.
Ob ponovnem pokopu ali v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko posega v grobni prostor le upravljavec pokopališča.
30. člen 
(najem grobnega prostora) 
Grobni prostor se pridobi po dogovoru med upravljavcem pokopališča in najemnikom grobnega prostora. Najemnik ali najemnica je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu grobnega prostora, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, na podlagi predhodnega zaprosila.
Ob sklenitvi najemne pogodbe oziroma prijavi pokopa se dodeli en grobni prostor.
Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem sklene druga fizična ali pravna oseba.
Ob smrti najemnika se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema grobnega prostora. Prednostno pravico do najema ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemniškega razmerja je brezplačen.
Če dedič najemnika groba ne uveljavlja pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
Po prekinitvi najema se šteje grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora na lastne stroške odstraniti opremo groba v 15 dneh po prekinitvi najemne pogodbe. Če ne odstrani opreme v določenem roku, jo po predhodnem opozorilu najemnika grobnega prostora, odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
31. člen 
(najemna pogodba) 
Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.
Najemna pogodba mora vsebovati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto in številko groba,
– obveznost plačevanja letne grobnine, v kolikor se ta plačuje,
– določila o maksimalni velikosti groba v skladu s tem odlokom,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz pogodbe,
– pogoje prenosa najemništva,
– pooblastilo za pridobivanje osebnih podatkov iz uradnih evidenc, in sicer izključno za namen izvrševanja pogodbe in vodenje predpisanih evidenc v skladu s 35. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16).
Najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova takoj, ko ta nastopi.
32. člen 
(trajanje najema) 
Grob se odda v najem za nedoločen čas.
Upravljavec pokopališča odstopi od pogodbe (prekine sklenjeno pogodbo) v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna grobnine za preteklo leto v kolikor se ta na določenem pokopališču plačuje,
– če najemnik ne vzdržuje redno groba kljub posebnemu opozorilu (neredno vzdrževan grob je takrat, kadar nagrobnik ogroža varnost ljudi, oziroma je grob v celoti tako zanemarjen, da kvari estetski videz in urejenost pokopališča),
– če ne sporoči spremembe naslova, na katerega mu je možno nasloviti račun za najemnino,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja Občina Osilnica.
33. člen 
(grobnina) 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino, v kolikor je ta za določeno pokopališče določena.
Grobnino za grobni prostor se plačuje letno, lahko tudi za daljše obdobje, a največ za deset let.
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem deležu do konca letnega obdobja.
Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do poteka mirovalne dobe.
Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča določi pristojni organ občine ob upoštevanju vseh stroškov upravljanja pokopališča in pokopališke infrastrukture.
34. člen 
(obveznosti in pravice izvajalca pokopališke dejavnosti) 
Upravljavec pokopališča ima naslednje obveznosti in pravice:
– odda grobne prostore v najem in o tem sklepa pogodbe,
– vodi trajne evidence o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajne evidence o grobovih – kataster, in evidence najemnikov grobov za zadnjih deset let,
– v dogovoru s komunalnimi delavci Občine Osilnica skrbi za red in čistočo v mrliški veži in na pokopališču ter za vzdrževanje objektov in naprav ter infrastrukture na pokopališču,
– določa enotno obeležje do postavitve nagrobnika, oziroma če ta ni postavljen,
– izdaja soglasja za posege v prostor na pokopališču,
– oblikuje cene grobnine in drugih pokopaliških objektov, infrastrukture in storitev, ki jih predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
Vsa ostala dejanja vezana na pokope in prekope se izvedejo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem pogrebne dejavnosti.
35. člen 
(prva ureditev groba) 
Storitve prve ureditve groba v osnovi zajemajo izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje. Vse storitve so stvar dogovora med izvajalcem pogrebnih storitev in naročnikom pogreba, stroške pa naročnik poravna neposredno pri izvajalcu.
36. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in urejenosti na pokopališču) 
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča so dolžni:
– na pokopališču in pripadajočih objektih izražati pieteto do umrlega ter spoštovati pokopališki red,
– redno vzdrževati grobove in saditi ter odstranjevati drevje le z dovoljenjem upravljavca pokopališča,
– odlagati smeti in druge odpadke v za to določene namenske posode za odpadke in koše za smeti, skladno s predpisi,
– postaviti ali odstraniti nagrobni spomenik le s pisnim soglasjem upravljavca pokopališča, oziroma spremeniti arhitekturno zasnovo groba le v skladu z načrtom razdelitve pokopališča in soglasjem za to pristojnega organa,
– skrbeti za to, da ne poškodujejo grobov.
37. člen 
(prepovedi) 
Najemnikom grobnih prostorov, obiskovalcem in izvajalcem katerih koli storitev na pokopališčih v Občini Osilnica ter v mrliških vežah je prepovedano:
– nedostojno vedenje, razkazovanje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, razgrajanje, pitje alkoholnih pijač, kajenje v mrliški veži in na območju celotnega pokopališča,
– stopanje in hoja po grobovih,
– vodenje in spuščanje živali na pokopališče,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov izven za to določenega prostora, izven namenske posode oziroma v posodo, ki ni namenjena za določen odpadek,
– odlaganje zemlje, ograj, robnikov in drugega materiala od prenove grobov v zabojnike ali koše za smeti,
– puščanje materiala za urejanje, prenovo grobov in postavitev spomenika med in po izvajanju storitev na območju pokopališča,
– puščanje odstranjenih ali opuščenih nagrobnih spomenikov na območju pokopališča,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje teh na pokopališču,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– odtujitev predmetov z grobov, pokopališča in pokopaliških objektov,
– poškodovanje grobov,
– poseg v grobni prostor v najemu, ki je v nasprotju z določili tega odloka in drugih predpisov, ki se nanašajo na grobove in nagrobne spomenike,
– izvajanje pogrebne dejavnosti ter kakršnih koli kamnoseških, obsežnejših vrtnarskih ali kakršnihkoli drugih storitev brez predhodnega obvestila upravljavcu pokopališča.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
38. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat občin Kočevje, Kostel in Osilnica.
39. člen 
(prekrški) 
Z globo 300 EUR se sankcionira posameznik, ki krši določilo 15. člena tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo, ki stori prekršek iz 29. člena tega odloka.
Z globo 100 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki krši določilo prvega odstavka 29. člena tega odloka.
Z globo 200 EUR se sankcionira uporabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določilo prvega odstavka 29. člena tega odloka.
Z globo 100 EUR se sankcionira posameznik, ki krši določilo prvega odstavka 29. člena tega odloka.
Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 38. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
40. člen 
Obstoječe pogodbe o najemu grobnega prostora se uskladijo z določbami tega odloka v devetih mesecih po njegovi uveljavitvi.
41. člen 
(vzpostavitev načrta razdelitve pokopališča) 
Načrt razdelitve pokopališča mora biti sprejet v roku pet let od uveljavitve tega odloka.
42. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-0001/2022
Osilnica, dne 18. marca 2022
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost