Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2022 z dne 24. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2022 z dne 24. 3. 2022

Kazalo

827. Statut Slovenskega inštituta za standardizacijo (prečiščeno besedilo), stran 2199.

  
Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 12. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in 9. člena Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/00, 91/02 in 131/21) je skupščina Slovenskega inštituta za standardizacijo na 25. zasedanju skupščine dne 22. 10. 2021 sprejela
S T A T U T 
Slovenskega inštituta za standardizacijo (prečiščeno besedilo)
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
Statut določa statusne zadeve, dejavnost, zastopanje in predstavljanje, organe in delovna telesa Slovenskega inštituta za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: SIST), njihove pristojnosti ter odločanje, odgovornost, organizacijo, financiranje ter druga vprašanja, povezana z njegovim poslovanjem.
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
Ime: Slovenski inštitut za standardizacijo.
Ime v angleškem jeziku: Slovenian Institute for Standardization.
Skrajšano ime: SIST.
Sedež: Ljubljana.
Leto ustanovitve: 2000.
SIST je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka 1/34235/00 dne 15. 2. 2001.
3. člen 
SIST je pravna oseba javnega prava. Za njegovo delovanje se uporabljajo določbe zakona o standardizaciji, določbe predpisov, ki veljajo za javne zavode, in predpisov, ki mu nalagajo izvajanje določenih dejavnosti, ter določbe sklepa o ustanovitvi in tega statuta.
4. člen 
SIST ima svoj logo in znak.
Znak SIST in logo "SIST" je izdelan v barvni in črno-beli grafični predlogi. Ta zaščita obsega vsebino in razrede po mednarodni klasifikaciji. Znak in logo SIST sta prijavljena pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino za naslednje barve:
– črno-bela – št. prijave Z 2002 7 0246,
– bela, rdeča, siva – št. prijave Z 2002 7 0247.
SIST ima dva različno velika žiga okrogle oblike z besedilom:
Slovenski inštitut za standardizacijo, Ljubljana.
III. DEJAVNOSTI SIST 
5. člen 
SIST opravlja dejavnosti, ki so opredeljene v 4. členu sklepa o ustanovitvi v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
DE/22.110
Izdajanje knjig
DE/22.130
Izdajanje revij in periodike
DE/22.150
Drugo založništvo
DE/22.220
Drugo tiskarstvo
DE/22.230
Knjigoveštvo
DE/22.240
Priprava za tisk
DE/22.250
Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
DE/22.330
Razmnoževanje računalniških zapisov
G/51.190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.471
Dejavnost knjigarn
G/52.472
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/52.610
Trgovina na drobno po pošti
K/72.210
Razvoj in založba programskih paketov
K/72.300
Obdelava podatkov
K/72.400
Omrežne podatkovne storitve
K/72.600
Druge računalniške dejavnosti
K/73.10
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
K/73.20
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
K/74.140
Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400
Oglaševanje
K/74.851
Prevajanje
K/74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873
Druge poslovne dejavnosti, d. n.
L/75.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
M/80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O/91.120
Dejavnost strokovnih združenj
O/92.511
Dejavnost knjižnic
O/92.512
Dejavnost arhivov
O/93.05
Druge osebne storitve
IV. POSLOVNA TAJNOST 
6. člen 
Listine in podatki, določeni s statutom ali drugim splošnim aktom SIST, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi škodovalo interesom SIST in njegovemu poslovnemu ugledu, se obravnavajo kot poslovna tajnost.
Poslovno tajnost posameznega dokumenta določi organ SIST, ki ga sprejme.
7. člen 
Za pridobitev, posredovanje in uporabo podatkov in dokumentov ne glede na medij velja splošni akt SIST o intelektualni lastnini.
Na SIST se brez nadomestila izključno in neomejeno prenesejo materialne avtorske pravice za vse standarde in publikacije, ki nastanejo v tehničnih delovnih telesih SIST. Te standarde in publikacije se objavi pod imenom SIST. Razmnoževanje, predelava ali distribuiranje delov ali celote brez soglasja SIST ni dovoljeno.
V. CILJI IN NALOGE SIST 
8. člen 
S svojimi dejavnostmi si SIST prizadeva za uresničevanje naslednjih ciljev:
– zagotavljanje kakovosti proizvodov, procesov in storitev,
– zviševanje ravni varnosti, varovanja zdravja in življenja ter varstva okolja,
– zagotavljanje smotrne izrabe dela, materiala in energije pri izdelavi in menjavi proizvodov,
– izboljšanje proizvodne učinkovitosti,
– pospeševanje mednarodne trgovine s preprečevanjem ali odpravo ovir pri trgovanju, ki izvirajo iz neutemeljenih razlik pri poslovanju na nacionalni ravni.
9. člen 
SIST opravlja naslednje naloge:
– zagotavlja infrastrukturo za dejavnosti nacionalne standardizacije v Sloveniji,
– pripravlja, sprejema, izdaja, vzdržuje (pregleduje, popravlja, spreminja, dopolnjuje in nadomešča) ter razveljavlja slovenske nacionalne standarde in druge dokumente s področja slovenske nacionalne standardizacije, kar vključuje tudi privzemanje tujih, regionalnih in mednarodnih standardov in drugih sorodnih dokumentov,
– vodi register slovenskih nacionalnih standardov,
– zbira, ureja in posreduje (arhivira, obvešča, omogoča dostop, prodaja) standarde in druge dokumente s področja standardizacije,
– posreduje informacije s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti,
– vzpostavlja in vzdržuje baze podatkov o standardih in drugih dokumentih s področja slovenske nacionalne standardizacije ter posreduje informacije iz baz podatkov,
– spremlja in posreduje podatke o programih evropske in mednarodne standardizacije,
– izvaja postopke notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti v skladu z uredbo o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti,
– izdaja glasilo, ki je namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter informacijam o drugih dokumentih in dejavnostih slovenske nacionalne standardizacije,
– izdaja druge publikacije, kot so katalogi, brošure, knjige s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti,
– promovira uporabo slovenskih nacionalnih standardov, regionalnih (evropskih) in mednarodnih standardov,
– usposablja s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti,
– organizira svetovanje o uporabi standardov in tolmačenje standardov ter drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije,
– potrjuje skladnost proizvodov, procesov ali storitev s standardi in z drugimi dokumenti, povezanimi s standardizacijo,
– predstavlja interese slovenske nacionalne standardizacije v mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo in z njimi samostojno sklepa sporazume oziroma pogodbe,
– sodeluje z drugimi nacionalnimi organizacijami za standardizacijo, ki imajo enake ali podobne cilje, in z njimi samostojno sklepa sporazume oziroma pogodbe,
– izvaja obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo,
– omogoča sodelovanje pri pripravljanju standardov v evropskih in mednarodnih organizacijah za standardizacijo skladno z njihovimi pravili,
– izvaja druge naloge skladno s slovenskimi predpisi in sklenjenimi mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
V soglasju z ustanoviteljem lahko SIST opravlja tudi druge dejavnosti.
VI. ČLANSTVO V SIST, PRAVICE, OBVEZNOSTI IN UGODNOSTI ČLANOV 
10. člen 
Član SIST lahko postane državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ustanovljena po pravu Republike Slovenije, s sedežem v Republiki Sloveniji.
Članstvo v SIST se pridobi s pisno prijavo in teče od dne, ko je SIST prejel podpisano prijavo in dokazilo o plačani članarini.
Prijava vsebuje:
– podatke o pravni ali fizični osebi,
– davčno številko,
– število zaposlenih,
– letni prihodek za pravno osebo in
– izjavo o spoštovanju načel slovenske nacionalne standardizacije, ki predstavlja pravno zavezo člana, zakona o standardizaciji, sklepa o ustanovitvi SIST in tega statuta.
11. člen 
Članarina se določi glede na naravo dejavnosti člana, letni prihodek oziroma proračun in število zaposlenih. Za fizične osebe se višina članarine določi v odstotku na podlagi povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu.
Predstavniki ustanovitelja ne plačujejo članarine.
Članarina se plačuje letno skladno s pravili za določanje višine članarine za posamezno leto. Način odmere in plačevanje članarine se uredi s splošnim aktom SIST, ki ga sprejme upravni odbor.
12. člen 
Članstvo v SIST preneha:
– z dnem vložitve pisne izjave o odpovedi,
– z dnem prenehanja člana kot pravne osebe ali s smrtjo člana,
– z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi, ki ga sprejme skupščina SIST.
Pisna izjava o odpovedi članstva v SIST naj vsebuje podatke o pravni ali fizični osebi. Izjavo podpiše odgovorna oseba.
S prenehanjem članstva preneha obveznost plačevanja članarine z naslednjim letom. Član, ki po dveh opominih še vedno ne plača članarine, izgubi pravico do članstva.
Član je izključen s sklepom skupščine SIST:
– če ne plačuje članarine,
– če krši temeljna načela standardizacije, zakon o standardizaciji, statut ali druge splošne akte SIST ter sklepe, ki so jih sprejeli organi SIST z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji, kot jih predvideva statut.
Prizadeti mora pred tem imeti možnost, da izrazi svoje stališče o očitkih, ki naj bi bili vzrok za izključitev.
Ob izključitvi preneha obveznost plačevanja članarine z naslednjim letom.
13. člen 
Član SIST ima pravico, da:
– se udeležuje zasedanj skupščine in na njih glasuje (osebno ali po pooblaščenem predstavniku, če gre za pravno osebo),
– sodeluje pri delu organov SIST,
– oblikuje stališča in daje pobude za uresničevanje nalog,
– v okviru skupščine sodeluje pri volitvah predstavnikov v druge organe SIST,
– je izvoljen za predstavnika v drugih organih SIST,
– je redno obveščen o dejavnostih SIST,
– lahko vpliva na odločitve na področju nacionalne standardizacije.
14. člen 
Član SIST mora:
– upoštevati temeljna načela standardizacije,
– dati na voljo vse informacije, ki so potrebne za delo SIST, ob upoštevanju upravičenih interesov članov,
– upoštevati zakon o standardizaciji, sklep o ustanovitvi, statut in druge splošne akte SIST ter sklepe, ki so jih sprejeli organi SIST z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji, kot jih predvideva statut,
– redno plačevati letno članarino.
15. člen 
Član SIST je upravičen do naslednjih ugodnosti:
– brezplačnega prejemanja glasila SIST,
– popusta pri nakupu slovenskih standardov,
– popusta pri določenih storitvah SIST,
– popusta pri kotizacijah za seminarje in posvetovanja, ki jih organizira SIST,
– prejemanja letnega poročila SIST.
VII. ORGANI SIST 
16. člen 
Organi SIST so:
– skupščina,
– predsednik SIST,
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovna sveta.
Skupščina 
17. člen 
Delo SIST usmerja in vodi skupščina.
Sestavljajo jo vsi člani SIST ter pet predstavnikov ustanovitelja (v nadaljnjem besedilu: člani skupščine). Predstavnike ustanovitelja, ki predstavljajo različna področja nacionalne standardizacije, imenuje Vlada Republike Slovenije.
Mandat predstavnikov ustanovitelja je pet let od dneva imenovanja in so po poteku tega obdobja lahko vnovič imenovani.
18. člen 
Skupščina opravlja naslednje naloge:
– s soglasjem ustanovitelja sprejema letni program dela in obravnava finančni načrt,
– s soglasjem ustanovitelja sprejema druge programske akte SIST,
– s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve,
– sprejema poslovnik skupščine,
– obravnava letno poročilo o delu in zaključni račun SIST,
– sprejema poročilo upravnega odbora,
– izvoli predsednika SIST izmed članov skupščine,
– razrešuje predsednika SIST,
– imenuje dva predstavnika izmed članov SIST v upravni odbor,
– razrešuje predstavnike članov SIST v upravnem odboru,
– odloča o ugovoru in izključitvi člana SIST.
Za opravljanje določenih nalog lahko skupščina imenuje in razrešuje posamezne stalne ali začasne izvršilne odbore.
Skladno s tretjim odstavkom 21. člena zakona o standardizaciji skupščina lahko pooblasti upravni odbor za sprejem sprememb in dopolnitev letnega programa dela.
19. člen 
Predsednik SIST skliče skupščino najmanj enkrat letno, mora pa jo sklicati:
– če tako zahteva upravni odbor,
– na podlagi obrazložene zahteve tretjine članov SIST,
– na podlagi obrazložene zahteve ustanovitelja.
20. člen 
Vsak član skupščine ima na zasedanju skupščine en glas. Pravne osebe prijavijo pooblaščenega predstavnika. Pooblaščeni predstavnik, ki ni zakoniti zastopnik člana, mora biti v delovnem razmerju pri članu SIST in mora imeti pooblastilo za sodelovanje in glasovanje na skupščini.
Direktor SIST in predsednika strokovnih svetov so upravičeni do udeležbe in besede na zasedanjih skupščine, vendar nimajo pravice glasovati.
Skupščina veljavno odloča, če je na zasedanju navzoča vsaj tretjina članov SIST.
Skupščina sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen statuta, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov in predsednika SIST, ki se ga izvoli z večino glasov navzočih članov.
Član SIST, o čigar izključitvi se glasuje, pri odločanju o izključitvi nima pravice glasovati.
Način odločanja in dela skupščine ureja poslovnik skupščine.
Predsednik SIST 
21. člen 
Predsednika SIST izvoli skupščina izmed svojih članov na pisni predlog člana SIST oziroma ustanovitelja. Pisnemu predlogu se priložita obrazložitev in kratek življenjepis kandidata.
Predsednik SIST se izvoli z večino glasov navzočih članov skupščine za štiri leta in je po preteku tega obdobja lahko ponovno izvoljen.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– izkušnje na področju standardizacije,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– pasivno znanje drugega svetovnega jezika.
Postopek kandidiranja in izvolitve ureja poslovnik skupščine.
22. člen 
Predsednik SIST opravlja naslednje naloge:
– predstavlja SIST v organih mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo, katerih član je SIST, ter njihovih svetovalnih telesih in v strokovnih svetih mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo,
– sklicuje redna in izredna zasedanja skupščine ter seje upravnega odbora,
– vodi zasedanja skupščine in seje upravnega odbora.
Predsednik SIST lahko za predstavljanje SIST v strokovnih svetih mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo pooblasti predsednika strokovnih svetov SIST.
Plačilo za predstavljanje SIST v organih mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo, katerih član je SIST, ter njihovih svetovalnih telesih in v strokovnih svetih mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo ureja pravilnik o plačilu in povrnitvi stroškov za opravljeno delo predstavnikov organov SIST, ki ga sprejme upravni odbor SIST.
Predsednik SIST podpisuje sklepe in akte, ki jih sprejemata skupščina in upravni odbor.
Predsednik SIST je za svoje delo odgovoren skupščini oziroma upravnemu odboru SIST.
23. člen 
Predsednika SIST na njegovo željo ali če je ugotovljeno, da ne deluje v skladu z odločitvami organov SIST, skupščina lahko razreši predčasno.
O razrešitvi predsednika SIST se glasuje na podlagi obrazložene pisne pobude vsaj polovice članov skupščine. Na zasedanju skupščine se predsednik SIST razreši s tajnim glasovanjem z večino glasov navzočih članov skupščine.
Upravni odbor 
24. člen 
SIST ima sedemčlanski upravni odbor, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika članov SIST, en predstavnik delavcev in predsednik SIST.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije. Mandat predstavnikov ustanovitelja je štiri leta od dneva imenovanja in so po izteku tega obdobja lahko vnovič imenovani.
Predstavnika članov SIST v upravni odbor imenuje skupščina izmed članov SIST za obdobje največ štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. O predstavnikih članov SIST v upravnem odboru predstavniki ustanovitelja ne glasujejo.
Če članu SIST, ki je bil izvoljen v upravni odbor, preneha članstvo v SIST, mu s tem preneha tudi mandat v upravnem odboru.
Predstavnika delavcev SIST izvolijo delavci sekretariata SIST izmed zaposlenih z neposrednimi in tajnimi volitvami za obdobje največ štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.
25. člen 
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
– odloča o poslovanju SIST,
– odloča o spremembi letnega programa dela po pooblastilu skupščine v skladu s tretjim odstavkom 21. člena zakona o standardizaciji po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– nadzoruje in skrbi za izvajanje letnega programa dela in drugih programskih aktov SIST,
– sprejme finančni načrt v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejme letno poročilo o delu in zaključni račun SIST v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SIST v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejme splošni akt SIST, ki ureja postopek sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov ter drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije,
– sprejme splošni akt SIST o intelektualni lastnini,
– sprejme splošni akt SIST, ki določa način določanja članarine, višino članarine za posamezno leto ter način odmere in plačevanja članarine,
– sprejme splošni akt SIST, ki ureja cene storitev in prodajnih dejavnosti SIST,
– sprejme splošni akt SIST, ki določa pravila za uporabo nacionalnega znaka skladnosti SIST,
– sprejema splošne akte SIST in odločitve, razen če je za posamezni splošni akt ali odločitev s statutom izrecno določeno, da ju sprejme kak drug organ,
– sprejema poslovnik upravnega odbora,
– sprejema poročilo direktorja,
– sprejema pravila za regionalno in mednarodno sodelovanje,
– nadzoruje izvrševanje splošnih aktov, ki so v njegovi pristojnosti, in sprejema sklepe, s katerimi se odpravljajo posledice kršitev,
– predlaga skupščini odločitve, ki so v njeni pristojnosti in skrbi za pripravo zasedanj skupščine,
– odloča o merilih za imenovanje in razreševanje članov strokovnih svetov,
– imenuje in razrešuje člane strokovnih svetov izmed članov SIST,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje skupščini in direktorju mnenja o posameznih vprašanjih.
Za opravljanje določenih nalog lahko upravni odbor imenuje in razrešuje posamezne stalne ali začasne izvršilne odbore.
26. člen 
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik SIST.
Vsak član upravnega odbora ima en glas.
Direktor in predsednika obeh strokovnih svetov imajo pravico sodelovati na sejah upravnega odbora, vendar nimajo pravice glasovanja.
Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov.
Upravni odbor sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Način odločanja in dela upravnega odbora ureja poslovnik upravnega odbora.
27. člen 
Predstavnika članov SIST v upravnem odboru na njuno željo ali če je ugotovljeno, da ne delujeta skladno z odločitvami organov SIST, skupščina lahko razreši predčasno.
Direktor
28. člen 
Direktorja imenuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa za obdobje petih let. Po preteku tega obdobja je lahko ponovno imenovan na podlagi javnega razpisa.
29. člen 
Javni razpis za delovno mesto direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis za direktorja mora biti objavljen najmanj tri mesece pred iztekom mandata.
Če se na razpis nihče ne prijavi ali nihče od prijavljenih ne izpolnjuje pogojev ali nihče izmed kandidatov še ni bil imenovan, direktor nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– 10 let delovnih izkušenj,
– izkušnje na področju standardizacije ali z njo povezanih dejavnosti,
– izkušnje na področju organiziranja ter vodenja dela,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– pasivno znanje drugega svetovnega jezika.
Kandidati za direktorja morajo v postopku razpisa predložiti predlog poslovne politike SIST.
Direktor ne sme biti član nadzornega sveta ali član organa upravljanja pri pravni osebi, ki je član SIST.
30. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Upravni odbor je dolžan razpravljati o razrešitvi in po utemeljeni presoji direktorja razrešiti:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih SIST ali neutemeljeno ne izvaja sklepov upravnega odbora ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči SIST večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti SIST.
Upravni odbor mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da izrazi svoje stališče.
31. člen 
Direktor opravlja naslednje naloge:
– zastopa SIST kot pravno osebo z neomejeno odgovornostjo in je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja SIST,
– predlaga temelje poslovne politike in razvoja SIST,
– upravnemu odboru predlaga organizacijo sekretariata SIST in sistemizacijo delovnih mest,
– s posebnim navodilom določi uporabo loga, znaka in žiga SIST,
– organizira in vodi delo ter poslovanje SIST in je odgovoren za strokovnost in kakovost dela SIST,
– upravnemu odboru periodično poroča o rezultatih poslovanja,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja, razporejanju delavcev in ocenjuje delo delavcev,
– odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih v zvezi z delovnimi razmerji,
– upravnemu odboru predlaga splošne akte, ki urejajo dejavnosti SIST,
– je odgovoren za pripravo gradiva za zasedanja skupščine in seje upravnega odbora ter za izvršitev sklepov, za katere je odgovoren,
– pozove ustanovitelja, da imenuje svoje predstavnike v organe SIST,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo splošni akti in
– sprejema druge splošne akte, ki jih ne sprejema upravni odbor, razen akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Strokovna sveta 
32. člen 
Za usmerjanje strokovnega dela na področju standardizacije ima SIST dva strokovna sveta:
– strokovni svet za splošno področje,
– strokovni svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.
Člane posameznega strokovnega sveta imenuje upravni odbor izmed članov SIST, ki so priznani strokovnjaki na področju ali področjih, za katera je strokovni svet ustanovljen.
Člani strokovnih svetov so imenovani za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predstavnika ustanovitelja v oba strokovna sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Strokovni svet ima najmanj 5 oziroma največ 15 članov.
33. člen 
Na svojem področju strokovna sveta opravljata naslednje naloge:
– pripravljata strokovne podlage za letni program dela in druge programske akte SIST (program razvoja) ob sodelovanju tehničnih delovnih teles,
– skrbita za izvajanje letnega programa dela in drugih programskih aktov, ki se nanašajo na pripravo in sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov ter drugih standardizacijskih dokumentov,
– skrbita za izvajanje splošnega akta, ki se nanaša na sprejemanje drugih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardov ter drugih standardizacijskih dokumentov,
– odločata o strokovnih vprašanjih glede strokovnega dela SIST,
– sprejemata poslovnik strokovnega sveta,
– sprejemata splošne akte, ki se nanašajo na ustanovitev, delovanje, preoblikovanje in ukinitev tehničnih delovnih teles,
– ustanavljata, preoblikujeta in ukinjata tehnična delovna telesa, potrebna za izvajanje letnega programa dela,
– potrjujeta program dela posameznih tehničnih delovnih teles,
– sprejemata in razveljavljata slovenske nacionalne standarde in druge standardizacijske dokumente v skladu z zakonom o standardizaciji in ustreznimi splošnimi akti SIST,
– upravnemu odboru in direktorju dajeta predloge in mnenja o organizaciji tehničnega dela,
– delujeta kot tehnično delovno telo na področjih, kjer ni ustanovljenih drugih tehničnih delovnih teles in za katera obstaja obveznost, povezana s sprejemanjem standardov, ki izhaja iz članstva v evropskih in mednarodnih organizacijah.
Strokovna sveta lahko za izvajanje nalog, ki so v njuni pristojnosti, pooblastita posamezna tehnična delovna telesa.
34. člen 
Strokovni svet vodi predsednik strokovnega sveta, ki ga izvoli strokovni svet izmed svojih članov.
Predsednika obeh strokovnih svetov imata pravico sodelovati na zasedanjih skupščine in sejah upravnega odbora, vendar nimata pravice glasovati.
Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov.
Odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Način dela strokovnih svetov določa poslovnik strokovnih svetov.
VIII. TEHNIČNA DELOVNA TELESA 
35. člen 
Strokovno delo na področju standardizacije izvajajo tehnična delovna telesa, ki so ustanovljena za določeno področje na pobudo zainteresiranih.
Tehnična delovna telesa ustanavljata, preoblikujeta in ukinjata strokovna sveta.
Sodelovanje v tehničnih delovnih telesih se pridobi s pisno prijavo in podpisano pristopno izjavo.
Sodelovanje preneha:
– s pisno izjavo o odpovedi,
– z izključitvijo,
– z dnem prenehanja člana kot pravne osebe ali z njegovo smrtjo.
36. člen 
Član tehničnega delovnega telesa je upravičen do pravic in ugodnosti, da:
– sodeluje v delovnih telesih,
– lahko vpliva na vsebino slovenskih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardov,
– lahko zastopa nacionalne interese v evropski in mednarodni standardizaciji,
– ima dostop do informacij, ki drugače niso prosto dostopne (intelektualna lastnina).
37. člen 
Član tehničnega delovnega telesa mora:
– upoštevati temeljna načela standardizacije,
– dati na voljo vse informacije, ki so potrebne za delo delovnega telesa, ob upoštevanju upravičenih interesov članov delovnih teles,
– upoštevati zakon o standardizaciji, sklep o ustanovitvi, statut in druge splošne akte SIST ter sklepe, ki so jih sprejeli organi SIST z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji.
Ustanavljanje, preoblikovanje, ukinitev in način dela tehničnih delovnih teles SIST ter pristojnosti in odgovornosti njihovega predsednika, članov in tehničnega sekretarja ureja poslovnik o ustanavljanju in načinu dela tehničnih delovnih teles SIST, ki ga sprejme strokovni svet.
IX. ORGANIZACIJA SEKRETARIATA SIST 
38. člen 
Sekretariat SIST je strokovno-administrativna služba, ki opravlja naloge, določene z zakonom o standardizaciji, sklepom o ustanovitvi in statutom in druge naloge, če cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička.
Sekretariat SIST seznanja člane skupščine o delu SIST s posredovanjem letnega poročila o delu, drugih informacij in obvestil ter posreduje gradiva za zasedanja skupščine, seje upravnega odbora, strokovnih svetov, tehničnih delovnih teles ter izvršilnih odborov.
Organizacijske enote sekretariata se določijo s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest SIST. V sekretariatu so zaposleni vsi delavci SIST.
X. FINANCIRANJE SIST 
39. člen 
SIST pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– s članarino,
– s prodajo standardizacijskih dokumentov in glasila SIST,
– s plačili za storitve SIST,
– iz drugih virov s soglasjem ustanovitelja.
SIST v skladu z veljavno zakonodajo ločeno vodi in prikazuje sredstva, ki jih prejme iz proračuna oziroma od drugih javnofinančnih institucij, od prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.
Višina sredstev iz državnega proračuna se določi na podlagi letnega programa dela. SIST predloži sprejeti finančni načrt in program dela v soglasje ministrstvu pristojnemu za notranji trg, v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
XI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
40. člen 
O razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki, ki nastane pri izvajanju nalog, ki se financirajo v skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona o standardizaciji, odloča ustanovitelj.
O kritju morebitnega primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, odloča ustanovitelj.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki nastane pri izvajanju nalog iz drugega odstavka 5. člena zakona o standardizaciji, sme SIST v soglasju z ustanoviteljem uporabiti za razvoj svoje dejavnosti.
Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju nalog SIST iz prejšnjega odstavka tega člena, ustanovitelj ne krije.
XII. PREMOŽENJE IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM SIST 
41. člen 
Ustanovitelj zagotovi SIST potrebne prostore za delo in s pogodbo prenese SIST v njegovo neodplačno uporabo materialna sredstva in opremo za izvajanje nalog na področju standardizacije.
SIST sme s presežki prihodkov nad odhodki, ki nastanejo pri izvajanju nalog iz drugega odstavka 5. člena zakona o standardizaciji ali z najemom kredita, v soglasju z ustanoviteljem pridobiti premoženje za razvoj svoje dejavnosti.
XIII. PRENEHANJE DELOVANJA SIST 
42. člen 
SIST preneha z delovanjem, če:
– se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa SIST v sodni register,
– je SIST izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti in v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– ustanovitelj sprejme akt o prenehanju SIST, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil SIST ustanovljen,
– se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom,
– se razdeli v dva ali več zavodov,
– se organizira kot podjetje ali druga pravna oseba.
Člani SIST so o preoblikovanju ali prenehanju njegovega delovanja obveščeni na izredni skupščini.
Po preoblikovanju ali prenehanju delovanja SIST izredna skupščina v soglasju z ustanoviteljem odloči o premoženju SIST.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen 
SIST nadaljuje tudi izvajanje dejavnosti, ki sta jih v okviru Urada RS za standardizacijo in meroslovje opravljala sektor za standardizacijo in informacijski center.
44. člen 
Mandat prvih dveh predstavnikov članov SIST in prvega predstavnika delavcev SIST v upravnem odboru je dve leti.
45. člen 
Za razpis za prvega direktorja določila drugega odstavka 29. člena tega statuta ne veljajo.
46. člen 
Statut začne veljati z dnem pridobitve soglasja ustanovitelja po predhodnem sprejemu na zasedanju skupščine in se objavi na oglasni deski SIST.
Spremembe in dopolnitve Statuta Slovenskega inštituta za standardizacijo z dne 22. 10. 2021 vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo: 
»4. člen 
Dosedanjim predstavnikom ustanovitelja v skupščini preneha mandat z dnem imenovanja predstavnikov ustanovitelja skladno z novim tretjim odstavkom 17. člena Statuta Slovenskega inštituta za standardizacijo.
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 99/02) začnejo veljati z dnem pridobitve soglasja ustanovitelja po predhodnem sprejemu le-teh na zasedanju skupščine in se objavijo na oglasni deski SIST.«
Ljubljana, dne 22. oktobra 2021
Predsednik 
Slovenskega inštituta za standardizacijo 
dr. Bogdan Topič 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti