Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2022 z dne 24. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2022 z dne 24. 3. 2022

Kazalo

826. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, stran 2195.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto 
I. STATUS ZAVODA 
1. člen 
(1) S tem sklepom se ustanovi javni raziskovalni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.
(2) Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavod) je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen 
Zavod je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID);
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem aktom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.
(2) Ime v angleškem jeziku je: Rudolfovo – Science and Technology Centre Novo mesto.
(3) Skrajšano ime je: Rudolfovo.
(4) Sedež zavoda je: Novo mesto.
(5) Poslovni naslov zavoda je: Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
G 46.190 – Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
G 47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
J 58.110 – Izdajanje knjig,
J 58.130 – Izdajanje časopisov,
J 58.140 – Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 – Drugo založništvo,
J 58.210 – Izdajanje računalniških iger,
J 58.290 – Drugo izdajanje programja,
J 59.110 – Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120 – Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 – Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.010 – Računalniško programiranje,
J 62.020 – Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 – Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 – Drugo informiranje,
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.210 – Dejavnost stikov z javnostjo,
M 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
M 72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.200 – Fotografska dejavnost,
M 74.300 – Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N 77.330 – Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N 77.390 – Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N 77.400 – Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
P 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R 91.011 – Dejavnost knjižnic,
R 91.012 – Dejavnost arhivov,
S 94.120 – Dejavnost strokovnih združenj,
S 94.999 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(2) Zavod je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Zavod je ustanovljen za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno poslanstvo. Zavod mora za izvajanje javne službe izpolnjevati pogoje iz 80. člena ZZrID.
(6) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih virov.
(7) Zavod opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru državnih strateških dokumentov na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in inovacij. Zavod skrbi tudi za popularizacijo znanosti ter širjenje znanstvene in tehnične kulture.
(8) V prvih desetih letih bodo področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti zavoda usmerjena predvsem v ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0 in 5.0, v digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in celotne družbe ter v krožno gospodarstvo, prenos raziskovalnih rezultatov in tehnološkega znanja v okolje ob varovanju intelektualne lastnine in s tem spodbujanje tehnoloških, netehnoloških in družbenih inovacij, tehnološko zahtevnejšega podjetništva ter posledično večanje produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu.
(9) Zavod se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
(11) Zavod lahko, ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(12) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o sodelovanju zavoda z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu zavoda.
5. člen 
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen z letnim programom dela zavoda.
(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
6. člen 
(1) Zavod in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo. Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le za financiranje osnovne dejavnosti zavoda ali uporabijo za nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz delovnega razmerja.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko zavod v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo zavod ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja, gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu zavoda, ki ga sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje vlada. Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti na družbeni pogodbi, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja, in sicer na predlog upravnega odbora zavoda. Pripravljena mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA 
7. člen 
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
8. člen 
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.
1. Upravni odbor
9. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst delodajalcev in drugih uporabnikov dejavnosti zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Način imenovanja članov iz vrst delodajalcev in drugih uporabnikov dejavnosti zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu se podrobneje določi v statutu.
10. člen 
(1) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. upravni odbor zavoda mora k letnemu programu dela in finančnemu načrtu pridobiti soglasje ustanovitelja;
5. sprejema letno poročilo zavoda;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: S-ZRD-O);
7. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt iz 29. člena ZZrID;
8. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
9. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
10. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
11. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
12. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
13. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim in premoženjskim stanjem zavoda;
14. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
15. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
16. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
17. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
18. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
19. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
20. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
21. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na trgu ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
22. izvaja druge naloge v skladu s tem aktom in statutom zavoda.
11. člen 
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta. Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov.
(2) Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu upravnega odbora.
(3) Način dela upravnega odbora se določi s statutom zavoda oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(4) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrbnosti in za kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.
2. Direktor
12. člen 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi, tem aktom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem aktom oziroma statutom zavoda.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu zavoda.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem aktom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
13. člen 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan raziskovalec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta ter izpolnjuje tudi druge pogoje, določene s tem aktom, in sicer:
1. ima doktorat znanosti s področja dejavnosti zavoda,
2. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik, s prednostjo znanja angleškega jezika,
3. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
4. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,
5. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
14. člen 
(1) Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
15. člen 
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem aktom oziroma statutom zavoda ter drugimi akti zavoda.
(3) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
(4) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(5) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član upravnega odbora zavoda.
(6) S statutom se podrobneje določijo naloge znanstvenega sveta in način imenovanja članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
16. člen 
(1) Zavod je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih virov.
(2) Zavod ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem aktom in statutom.
(3) Zavod je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.
17. člen 
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.
18. člen 
(1) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih zavod pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z ARRS.
(2) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter 5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(3) Sredstva za izvajanje nalog javne službe ter strokovne in druge naloge, za katere pridobi pooblastilo, koncesijo oziroma imenovanje v skladu z veljavnimi predpisi, zavod pridobiva na podlagi letnega programa teh nalog. Program teh nalog je pripravljen za obdobje enega leta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredita s pogodbo med zavodom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim organom.
19. člen 
(1) Pri zavodu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki zavoda, ob upoštevanju 21. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
20. člen 
Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
21. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena tega sklepa in petega odstavka tega člena, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, sme zavod nameniti le za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, zavod lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(3) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz javne službe in z dejavnostmi iz petega odstavka tega člena, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, zavod ne sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz petega odstavka tega člena. O načinu poravnave primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(5) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter 5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(6) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
22. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
23. člen 
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna, s katerim zavod razpolaga.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Zavod se ustanovi z vpisom v sodni register.
25. člen 
(1) Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za obdobje enega leta, ustanovitelj s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje zavoda.
(2) Javni razpis za imenovanje direktorja v skladu s tem sklepom objavi vršilec dolžnosti direktorja najpozneje v štirih mesecih od ustanovitve zavoda.
(3) Ne glede na tretji odstavek 9. člena tega sklepa vršilec dolžnosti direktorja sprejme sklep o načinu imenovanja članov upravnega odbora iz vrst delodajalcev in drugih uporabnikov dejavnosti zavoda in izmed zaposlenih delavcev na zavodu. Mandat tako imenovanih članov upravnega odbora preneha po sprejemu statuta in imenovanju teh članov v skladu s statutom.
26. člen 
Ne glede na 1. točko prvega odstavka 10. člena tega sklepa sprejme prvi akt o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest vršilec dolžnosti direktorja zavoda, in sicer v 45 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
27. člen 
(1) Upravni odbor se oblikuje v skladu s tem sklepom v treh mesecih od ustanovitve zavoda.
(2) Upravni odbor sprejme statut v dveh mesecih, druge splošne akte zavoda pa v šestih mesecih od konstituiranja.
(3) Zavod mora akt iz 29. člena ZZrID sprejeti v dveh mesecih od začetka veljavnosti splošnega akta ARRS iz tretjega odstavka 17. člena ZZrID.
28. člen 
Znanstveni svet se oblikuje v skladu s tem sklepom v šestih mesecih od ustanovitve zavoda.
29. člen 
(1) Za izvrševanje prehodnih določb tega sklepa in za vpis statusnopravnih zadev v sodni register in druge javne evidence v rokih, določenih s predpisi in tem sklepom, je pooblaščen vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja vloži predlog za vpis zavoda v sodni register najpozneje v petnajstih dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
30. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja vloži vlogo za vpis v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti po ZZrID (evidenca raziskovalnih organizacij) pri ARRS.
31. člen 
(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj v finančnem načrtu ARRS zagotovi 2.600.000 eurov letno v letih 2022 in 2023.
(2) Začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela v višini 15.000 eurov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nakaže zavodu na podlagi sklepa, pod pogojem, da je predhodno imenovan vršilec dolžnosti direktorja, pri čemer so navedena sredstva v letu 2022 vključena v sredstva iz prejšnjega odstavka.
(3) Sredstva za programski steber financiranja (PSF-O) in sredstva za institucionalni steber financiranja (ISF-O) zavoda kot novega prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se izračunajo skladno s splošnim aktom ARRS iz sedmega odstavka 25. člena ZZrID, pri čemer so navedena sredstva v letih 2022 in 2023 vključena v sredstva iz prvega odstavka tega člena. Preostanek sredstev iz prejšnjega odstavka ARRS zavodu izplačuje skladno s programom dela in finančnim načrtom zavoda na podlagi pogodbe, sklenjene med ARRS in zavodom.
(4) Prva pogodba o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 28. člena ZZrID mora biti z zavodom sklenjena najpozneje do 15. 4. 2022, pri čemer se pogajanj ne izvede.
(5) V šestem letu prvega pogodbenega obdobja iz 28. člena ZZrID pred začetkom pogajanj ARRS prvič preveri izpolnjevanje pogojev po 80. členu ZZrID. Če zavod takrat ne izpolnjuje pogojev, se pogoji ponovno preverijo, ko je izpolnjen pogoj osmih zaključenih koledarskih let delovanja zavoda.
32. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-58/2022
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-3330-0026
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti