Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

816. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog, stran 2170.

  
Na podlagi 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 338. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet OPPN SD ZN) 
(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. in 102/20) sprejme Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (v nadaljevanju: OPPN SD ZN).
(2) Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02).
(3) Ministrstvo za okolje in prostor je OPPN SD ZN dodelilo identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2241.
(4) Na podlagi Odločbe Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-99/2021/6, z dne 8. 5. 2021) v postopku priprave in sprejemanja OPPN SD ZN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in prav tako ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
(5) OPPN SD ZN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. projekta 55/20.
2. člen 
(vsebina in oblika OPPN SD ZN) 
(1) Ta odlok določa območje OPPN SD ZN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) OPPN SD ZN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
(3) Grafični del OPPN SD ZN vsebuje grafične prikaze:
1
Izsek iz občinskega prostorskega načrta
M 1:5000
2
Izsek iz zazidalnega načrta
M 1:1000
3
Situacija obstoječega stanja
M 1:500
4
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 
M 1:2000
5
Zazidalna ureditvena situacija
M 1:500
6
Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo 
M 1:500
7
Geodetsko kotirana situacija z načrtom parcelacije
M 1:500
8
Situacija s prikazom ureditev za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, ureditev za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom
M 1:500
(4) Priloge OPPN SD ZN so:
1
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2
Izhodišča
3
Prikaz stanja prostora
4
Strokovne podlage
5
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6
Obrazložitev in utemeljitev OPPN SD ZN
7
Povzetek za javnost 
8
Okoljsko poročilo (izdelava ni potrebna)
II. OBMOČJE OPPN SD ZN 
3. člen 
(območje OPPN SD ZN) 
(1) Območje OPPN SD ZN obsega severni del območja veljavnega zazidalnega načrta. Spremembe določil odloka se deloma nanašajo na celotno območje veljavnega zazidalnega načrta.
(2) Območje OPPN SD ZN obsega naslednje parcele oziroma njihove dele: št. 457/17, 457/20, 457/24, 457/60, 457/69, 457/72, 457/73, 457/74, 457/75, 457/77, 457/82, 457/95, 457/97, 457/98, 457/101, 457/102, 457/103, 457/106, 457/114, 457/115, 457/116, 457/117, 457/118, 457/119, 457/120, 457/121, 457/133, 457/134, 457/136, 457/138, 457/140, vse k.o. Zalog (994).
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz velja grafični prikaz.
(4) Površina območja OPPN SD ZN obsega ca. 1,42 ha.
4. člen 
(posegi zunaj območja OPPN SD ZN) 
Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča izven OPPN SD ZN (ki pa so znotraj meje ZN), predvideni so:
– priključni NN elektro energetski vod poteka od obstoječe PS Rp3, ki je locirana na parceli št. 457/83, k.o. Zalog in poteka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 457/92, 457/91 in 457/77, k.o Zalog,
– kot variantna rešitev novogradnja oziroma legalizacija meteorne kanalizacije preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
5. člen 
Za trinajsto alinejo drugega odstavka 3. člena se dodajo nove štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasijo:
»– objekt št. 14: zavetišče za živali, veterinarska ambulanta,
– objekt št. 15: zavetišče za živali, veterinarska ambulanta, trgovina,
– objekt št. 16: poslovno, proizvodno skladiščni objekt.«
6. člen 
(1) V 1. točki 4. člena se briše naslednje besedilo v oklepaju:
»(objekti št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 in 12)«.
(2) V 1. točki 4. člena se spremeni četrta alineja tako, da se glasi:
»– gradnja prizidav v okviru gradbenih linij, ob upoštevanju odmikov od prometnih površin in ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter ob zagotavljanju potreb po drugih manipulativnih površinah. Ob notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik novih objektov in ograj 2,50 m od roba ceste,«.
(3) 2. točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»predvidena je gradnja sedmih novih objektov (objekti št. 6, 7, 9, 13, 14, 15 in 16).«
7. člen 
(1) Prva alineja 5. člena se dopolni z besedilom:
»upošteva se faktor zazidanosti gradbene parcele, ki je največ 0,8 in je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele, v zazidano površino se šteje površina vseh stavb in pomožnih objektov, ki so stavbe na gradbeni parceli.«
(2) Nadomesti se šestnajsta alineja 5. člena tako, da se glasi:
»– objekt št. 13: 40,00 x (21,00–25,00)«.
(3) Za šestnajsto alinejo 5. člena se dodajo nove sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alineja, ki se glasijo:
»– objekt št. 14: 25 x (7,00–13,00)
– objekt št. 15: 20,00 x 12,00
– objekt št. 16: 28,00 x 12,00.«
(4) Prejšnja sedemnajsta alineja 5. člena postane dvajseta alineja.
8. člen 
Za prvim odstavkom 6. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Objekti se lahko izvajajo kot proizvod dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, vendar le za namen dopustne dejavnosti opredeljene v objektu.«
9. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Odmiki
– na območjih gradbenih parcel objektov 13 in 14 ter 15, 16 in 1 se dopusti gradnja novih objektov v odmiku 1,00 m od medsebojnih parcelnih mej,
– ob notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik novih objektov in ograj 2,50 m od roba ceste,
– gradbena linija opredeljuje odmike objektov od sosednjih parcel izven meje OPPN SD ZN, minimalni odmiki so opredeljeni v karti 7 Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije,
– ostali novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, odmik mora biti najmanj 4,00 m. Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
– ograje je dopustno graditi največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Lahko se gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo.
– odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.«
10. člen 
Za šesto alinejo drugega odstavka 9. člena se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– dovoljena je izgradnja nove meteorne kanalizacije preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to).«
11. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja na območju OPPN SD ZN:
(1) Promet:
– Obstoječa dovozna priključka na območje sta izvedena iz lokalne ceste LC 490391 Podlog–Pekel in se ne spreminjata.
– Dostop do območja OPPN SD ZN se zagotavlja po obstoječi interni dovozni cesti, ki poteka v osrednjem delu območja, z južne smeri. Obračališče je zagotovljeno na obstoječih cestah (križišče v obliki T v južnem delu območja OPPN SD ZN, med objektoma št. 5 in 8), sicer se obračanje vozil zagotavlja na posameznih manipulacijskih površinah.
– Parkirne površine se zagotovijo znotraj funkcionalnih zemljišč posameznih objektov v skladu z zahtevami za načrtovano dejavnost. Praviloma se upošteva naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
Namembnost objekta 
Število PM
skladišča
1 PM/150 m2 neto površine ali 1 PM/2 zaposlena
poslovni prostori s strankami
1 PM/30 m2 bruto tlorisne površine, vendar ne manj kot 2 PM
poslovni prostori brez strank
1 PM/2 zaposlena
– Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov. Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, če se odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji, vendar le s soglasjem občinskega upravnega organa, pristojnega za urejanje prostora.
(2) Vodovod:
– Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo je možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 125 mm in PE DN 90 mm, ki se nahajata na obravnavanem območju ter preko že izgrajenih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov.
– Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda mora znašati 3,00 m.
– Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov.
– Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
– Trasa javnega vodovoda naj poteka po prometnih površinah, hišni priključki od priključnega mesta do objekta praviloma izven utrjenih površin.
– Montažo vodovodnega priključka lahko vrši upravljavec ali za to registrirano podjetje po pooblastilu upravljavca.
– Pri projektiranju je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo področje javnega vodovoda.
(3) Kanalizacija:
– Na območju obravnave ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo.
– Čiste meteorne vode se vodijo v ponikalnice, ki se izvedejo na posameznih gradbenih parcelah. Onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in maščob.
– Meteorne vode je dopustno odvajati tudi v izgrajeno meteorno kanalizacijo, ki poteka zahodno od območja preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to) in v osrednjem delu območja preko parcel št. 457/95, 457/115, 457/103, 457/84, 457/85, 457/109, 457/64 in 368/6 z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja za le-to). Onesnažene vode se pred tem očisti na lovilcih olj in maščob.
– Fekalne vode iz posameznih novih objektov se spelje v ustrezno dimenzionirane male komunalne čistilne naprave za vsak objekt posebej, očiščene vode iz čistilnih naprav se vodijo v ponikalnice ali v izgrajeno meteorno kanalizacijo.
– V primeru priključevanja na izgrajeno meteorno kanalizacijo se za posamezne objekte zagotovi ustrezno dimenzionirane zadrževalnike meteornih vod z utrjenih površin pred iztokom v meteorno kanalizacijo.
– Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter glede na vrsto objekta predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih vod iz objektov reje domačih živali.
– Izdelano je Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja in odvodnjavanja skladiščne hale (izdelal GeoSvet Ana Marinc s.p., št. proj. 42-11/2021, oktober 2021) iz katerega izhaja, da je ponikanje možno. Dno ponikovalnic mora obvezno segati v dobro prepustne zemljine – peščene prode. Za dimenzioniranje ponikovalnih objektov se lahko privzame ocenjeno povprečno prepustnost ne vezljivih zemljin k = 1,0*10-4 m/s.
(4) Elektro energetsko omrežje:
– V območju OPPN SD ZN potekajo obstoječi NN podzemni elektro energetski vodi, katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od obstoječih elektro energetskih vodov v obeh smereh.
– Predvideni objekt št. 15 se priključi za obstoječim merilnim mestom objekta št. 1, ki je priključen na distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-178896 z zakupljeno priključno močjo 14 kW in je priključen na nizkonapetostno omrežje I01: Rp1 S-Metal iz TP Podlog-Cokan.
– Predvideni objekt št. 16 se priključi za obstoječim merilnim mestom objekta št. 2, ki je priključen na distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-1107 z zakupljeno priključno močjo 86 kW in je priključen na nizkonapetostno omrežje I01: Rp1 S-Metal iz TP Podlog-Cokan.
– Energija za napajanje predvidenih objektov št. 13 in 14 je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe PS Rp3, ki je locirana na parceli št. 457/83, k.o. Zalog in se napaja iz TP Podlog-Cokan – I04: Rp3 Hobby les.
– V obstoječi razdelilni omari Rp3 točki »A« se izvede novi odvod s podzemnim kablom NAY2Y-J 4x150 mm2 v obbetonirani zaščitni cevi DWPF160 mm, ki služi za napajanje nove prostostoječe distribucijske omare PS-RO2 in se postavi v točki »B«. Na parcelni št. 457/134 k.o. Zalog se v točki »B« postavi nova prostostoječa priključna razdelilna omara PS-RO2. Kablovod poteka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 457/92, 457/91, 457/77, 457/24 in 457/134, k.o Zalog.
– Na parceli 457/24 k.o. Zalog se ob objektu 13 postavi nova prostostoječa priključna merilna omara PS-PMO(13) z merilnim mestom za novi objekt VELA (13).
– Na parceli 457/134 k.o. Zalog se ob objektu 14 postavi nova prostostoječa priključna merilna omara PS-PMO(14) z merilnim mestom za novi objekt VETERINARSKA POSTAJA (14).
– Za izvedbo napajanja novih merilnih omar se povežejo razdelilna omara PS-RO2 v točki »B« in dve merilni omari s sekudarnima kabloma NAY2Y 4x70 mm2 v zaščitnih ceveh DWP F110.
– Izdelana je strokovna podlaga IDZ NN priključek objekta 13 in 14 (OPPN Podlog), (izdelal SI-ENERING Vladimir Goste s.p., št. proj. 48-21, julij 2021).
(5) Komunikacijsko omrežje:
– Pri vseh posegih se upošteva trase obstoječega in predvidenega TK omrežja, glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev se ustrezno zaščiti ali prestavi pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca.
– Za trase novih TK vodov se predvidi zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.
– Projekt TK priključkov na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije.«
12. člen 
(1) Nadomesti se peti odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Odpadki
– Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in prevzemno mesto za odpadke, urejeno skladno s pogoji upravljavca. Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
– Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor. Ureditev zbirnega mesta na prostem mora biti urejena na način, da so posode zavarovane pred soncem, mrazom, padavinami in vetrom.
– Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.«
(2) Nadomesti se šesti odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Vodnogospodarski pogoji
– Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
– Padavinske odpadne vode z utrjenih površin se odvajajo preko zadrževalnikov v obstoječo meteorno kanalizacijo.
– Območje se deloma nahaja na območju razreda preostale in majhne poplavne nevarnosti, zato so posegi v prostor na območju razreda preostale in majhne poplavne nevarnosti omejeni z upoštevanjem pogojev in omejitev skladno z Uredbo o pogojih za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) tako, da se zagotovi, da se z načrtovanjem gradnje ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. Dopusten je dvig kote pritličij načrtovanih objektov, nadvišanje terena in manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljišč ni dopustno.
– Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.«
(3) Nadomesti se sedmi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Požarna varnost
– Neovirani in varni dostopi za interventna vozila se zagotavljajo preko obstoječega in predvidenega internega cestnega omrežja, dovoznih priključkov in manipulativnih površin. Vse povozne površine ob objektu so tudi intervencijske. Varen umik se zagotovi na zunanje zelene in povozne površine.
– Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.
– Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov.
– Posebni ukrepi, povezani z dodatnimi požarnimi tveganji, ki jih bo povzročala določena proizvodnja oziroma tehnologija, bodo določeni v projektni dokumentaciji.«
(4) Za sedmim odstavkom 11. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Varstvo pred potresom
– Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,15 (vir: ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let).«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled in hramba) 
OPPN SD ZN je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Žalec. Arhivski izvod se hrani tudi na Upravni enoti Žalec.
14. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0010/2020
Žalec, dne 16. marca 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost