Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2022 z dne 23. 3. 2022

Kazalo

794. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije, stran 2141.

  
Na podlagi sedmega odstavka 136. člena in v zvezi z drugim odstavkom 175. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) ter soglasja Agencije za energijo št. 73-7/2021/7 z dne 27. 1. 2022 in soglasja Ministrstva za infrastrukturo, št. 007-55/2022/16 z dne 3. 3. 2022, SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije 
1. člen 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21) se v 68. členu v drugem odstavku za besedilom »ki se šteje kot posel« črta vejica in besedna zveza »ki presega okvir«.
2. člen 
V 136. členu se v tretjem odstavku v šesti alineji, točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) v primeru merilnega mesta objekta, ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, ali merilnega mesta posameznega dela objekta z več stanovanjskimi ali poslovnimi enotami, ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, se sklenitev pogodbe o uporabi sistema šteje kot posel rednega upravljanja, za katerega je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo skupaj več kot polovico idealnih deležev;«.
3. člen 
V 157. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distribucijski operater določi identifikator merilnega mesta z dvema številkama:
– z lastno največ 2-mestno šifro distribucijskega območja brez vodečih ničel, ki ji sledi pomišljaj in v okviru distribucijskega območja unikatna največ 7-mestna zaporedna številka; in
– z GS1 kodo distribucijskega operaterja GSRN, ki je sestavljena iz 8-mestne predpone distribucijskega operaterja »38311158« in 10-mestnega dodatka.«.
V drugem odstavku se beseda »Številko« nadomesti z besedo »Identifikator«.
4. člen 
V 161. členu se v prvem odstavku beseda »tekočega« črta.
5. člen 
163. člen se spremeni tako, da se glasi:
»163. člen
(obveznost uporabnika sistema in distribucijskega operaterja glede merilnih naprav) 
(1) Distribucijski operater zagotovi in namesti zahtevano merilno in komunikacijsko opremo. Stroške namestitve plača uporabnik sistema distribucijskemu operaterju na podlagi cenika storitev distribucijskega operaterja, ki niso zajete v omrežnini in ga potrdi AGEN.
(2) Distribucijski operater zagotavlja vzdrževanje merilne in komunikacijske opreme na merilnem mestu iz prejšnjega odstavka ter njeno nadomestitev po izteku dobe overitve.
(3) Nabavo, namestitev in vzdrževanje števca električne energije iz petega odstavka 177. člena teh SONDSEE in njegove pripadajoče opreme zagotovi sam uporabnik na svoje stroške.«.
6. člen 
V 203. členu se v prvem odstavku besedilo », skladno z 288. členom teh SONDSEE« črta.
7. člen 
V 226. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distribucijski operater skladno z Zakonom o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) predvidoma mesečno določa cenik s cenami električne energije za zasilno oskrbo glede na rast cen električne energije in ga javno objavi na svoji spletni strani. Omrežnina in prispevki se obračunavajo skladno z veljavno zakonodajo.«.
8. člen 
V 245. členu se v četrtem odstavku beseda »dejanskega« črta.
9. člen 
V 287. členu se v prvem odstavka tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– končne odjemalce in proizvajalce, ki jim je uvrstitev v merjen diagram določena na osnovi določb teh SONDSEE oziroma drugih predpisov.«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Merilno mesto s priključno močjo do vključno 43 kW se uvrsti v merjeni diagram, ko je dobavitelju na voljo najmanj šest mesecev zgodovine 15-minutnih odčitkov odjema na merilnem mestu. Če ob določitvi merjenega diagrama za obračunsko obdobje za navedeno merilno mesto manjka več kot 10 odstotkov 15-minutnih blokov energije obračunskega obdobja, se manjkajoče količine ne nadomeščajo, ampak se v preostali diagram uvrstijo celotne količine obračunskega obdobja.«.
10. člen 
288. člen se spremeni tako, da se glasi:
»288. člen
(nadomeščanje urnih ali 15-minutnih blokov energije)
Distribucijski operater za merilno mesto s priključno močjo do vključno 43 kW z merjenim diagramom nadomesti manjkajoče 15-minutne bloke energije obračunskega obdobja po postopku, opisanem v drugem in tretjem odstavku 203. člena teh SONDSEE.«.
11. člen 
V 289. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– končne odjemalce, ki imajo v enotni evidenci merilnih mest evidentirano priključno moč manjšo ali enako kot 43 kW, ne glede na način določanja obračunske moči, razen tistih, ki so vključeni v merjeni diagram za bilančni obračun;«.
12. člen 
V 298. členu se besedi »enem letu« zamenjata z besedama »petnajstih mesecih«.
13. člen 
V 303. členu se v drugem odstavku datum »1. januarjem 2022« nadomesti z datumom »1. januarjem 2023«.
14. člen 
Za 305. členom se doda nov 305.a člen, ki se glasi:
»305.a člen 
(veljavnost dveh identifikatorjev za merilno mesto) 
Obe številki identifikatorja merilnega mesta iz 157. člena teh SONDSEE se v izmenjavi podatkov o merilnem mestu uporabljata najkasneje do 31. decembra 2028. Po preteku tega roka se začne z opuščanjem številke iz prve alineje prvega odstavka 157. člena teh SONDSEE.«.
15. člen 
V Prilogi 5 »Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje« se v poglavju III.5 razpredelnica III.1 spremeni tako, da se glasi:
»Razpredelnica III.1: Zahteve za posamezne vrste proizvodnih naprav glede na način njihovega obratovanja in njihove delovne moči iz Soglasja za priključitev (PPN)
Delovna moč PN
Nap. nivo priklopa
TIP PN (RfG)
Zagotavljanje skladnosti
Vrsta PN
Št. faz priklopa
Karakteristika jalove moči
Karakteristika delovne moči
Zaščita na LM
Način obratovanja
0 W < PPN < 800 W
NN
-
-
vse
1
-
-
Z-Uf-A ali ekviv. vsebovana
P
800 W ≤ PPN < 3,7 kW
NN
A
ENOSTAVEN postopek
vse
1 ali 3
-
D-1
Z-Uf-A
M, P
3,7 kW ≤ PPN < 10,0 kW
NN
A
ENOSTAVEN postopek
vse
1*** ali 3
-
D-1
10,0 kW < PPN ≤ 150 kW
NN
A
ENOSTAVEN postopek
vse
3
-
D-1
Z-Uf-B ali Z-Uf-A
M, P
150 kW < PPN < 250 kW
NN
B
POENOSTAVLJEN postopek
vse
3
J-N3
D-1
Z-Uf-B
M, P
SN *
B
STANDARDEN postopek
vse
3
J-S1
D-1
250 kW ≤ PPN < 5,0 MW
SN
B
STANDARDEN postopek
vse
3
J-S1
D-1, D-2, D-3
Z-Uf-B
M, P
NN **
B
POENOSTAVLJEN postopek
vse
3
J-N3
D-1, D-2, D-3
5,0 MW ≤ PPN < 20,0 MW
SN
C
RAZŠIRJEN postopek
vse
3
J-S2
D-2, D-3
Z-Uf-C
M, P
20,0 MW ≤ PPN
SN
D
POPOLN postopek
vse
3
J-S2
D-2, D-3
Z-Uf-C
M, P
* Dovoljeno samo, če tehnične karakteristike obstoječega omrežja to zahtevajo!
** Dovoljeno samo, če tehnične karakteristike obstoječega omrežja to dopuščajo!
*** Dovoljeno samo v primeru obstoječega enofaznega priključka!«.
V poglavju VI.2.6 »Neravnotežje moči (NN omrežje)« se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma se lahko v primeru obstoječega enofaznega priključka za enofazni EM, ki bo priključen za obstoječim merilnim mestom, določi njegova maksimalna priključna moč v višini 80 % priključne moči odjema.«.
V poglavju XII.2 »Karakteristika jalove moči J-N2« se črta zgornja izmed slik naslovljenih s »Slika XII.3: Grafični prikaz predpisane karakteristike jalove moči J-N2.«.
V naslovu poglavja XVII.4.1. se številka »10« nadomesti s številko »150«.
KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0109-1/2021-5
Maribor, dne 17. januarja 2022
EVA 2022-2430-0013
SODO, d.o.o. 
mag. Stanislav Vojsk 
direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti