Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

761. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica, stran 1958.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije;
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje postane z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini do 862 080 (osemsto dvainšestdeset tisoč osemdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Podskrajnik 2 je nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Podskrajnik 2 obsega:
a)celotna zemljišča s parc. št. 366/681, 366/680, 366/348 in 366/349, vse k. o. Dolenja vas, Občina Cerknica, ter
b)del zemljišča s parc. št. 3820, k. o. Dolenja vas, Občina Cerknica, ki leži vzhodno od poligona točk A–B–G in zahodno od daljice med točkama L in M, pri čemer točke, razen točke B, ležijo na parcelnih mejah in imajo te opise lege ali koordinate v koordinatnem sistemu D96/TM:
Točka
e
n
A
448416.14
73487.44
B
448422.25
73519.93
G
448455.88
73568.40
L
448662.47
73433.57
M
najbolj vzhodno oglišče zemljišča s parc. št. 3820, k. o. Dolenja vas
(4) Pridobivalni prostor Podskrajnik 2 v najglobljem delu sega do nadmorske višine +564 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora Podskrajnik 2 je 7,1855 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za 30 let. Podaljšanje rudarske pravice in koncesije se lahko izvede v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d. o. o. Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica, matična številka 5067758000, davčna številka SI 77038037. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. O podelitvi rudarske pravice se izda odločba o izbiri nosilca rudarske pravice v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih je treba izpolniti pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in to uredbo;
b) revidirani rudarski projekt iz prejšnje točke mora biti izdelan tako, da sta pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo revidiranega rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
c) revidirani rudarski projekt iz točke a) tega odstavka mora vsebovati soglasja ali dovoljenja pristojnih soglasodajalcev ter dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo.
(9) K revidiranemu rudarskemu projektu iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje.
(10) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom iz osmega odstavka tega člena. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(11) Rekultivacija površinskega kopa se izvaja z lastno jalovino in odkrivko. Če lastne odkrivke ni dovolj ali njena kakovost ne omogoča izvedbe renaturacije, se rekultivacija lahko izvede tudi z zemeljskim izkopom ali umetno pripravljeno zemljino z upoštevanjem predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
(12) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine;
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine;
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 59. točka priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20, 22/21, 31/21, 31/21, 54/21, 74/21, 87/21 in 6/22).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-112/2022
Ljubljana, dne 17. marca 2022
EVA 2021-2430-0102
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost