Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

735. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 1917.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 4. člena Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij 
1. člen 
V Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 195/21) se v 544. členu v prvem odstavku za trinajsto alinejo, ki se nanaša na šifro 16 Obremenjena sredstva, ki jih ni mogoče povezati z virom obremenitve, vstavi nova alineja s šifro 17, ki se glasi:
»− 17 Sredstva, rezervirana za sklad za reševanje bank«.
V drugem odstavku se za 13. točko doda nova 14. točka, ki se glasi:
»šifra 17 – sredstva, rezervirana za sklad za reševanje bank vključuje likvidne naložbe v finančne instrumente, ki jih mora imeti banka zaradi zagotavljanja denarnih sredstev, potrebnih za vplačilo v sklad za reševanje bank v skladu s sklepom Banke Slovenije, ki ureja likvidne naložbe za namen sklada za reševanje.«.
Dosedanja 14. točka postane 15. točka.
2. člen 
568. člen se spremeni tako, da se glasi:
»568. člen 
(144. Namen po AnaCredit) 
(1) Banka označi kreditne posle v postavkah A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418, A0419, ki se v poročilu BS1S poročajo na ravni posameznega posla, ter kreditne posle servisiranja v poročilu BS1KP, po šifrantu 144. Namen po AnaCredit z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 01 Nakup stanovanjske nepremičnine (posli, sklenjeni pred 1. aprilom 2022),
– 11 Nakup najemnih stanovanj,
– 12 Nakup socialnih stanovanj,
– 13 Obnova najemnih stanovanj,
– 14 Obnova socialnih stanovanj,
– 15 Obnova stanovanjskih nepremičnin za prodajo,
– 16 Nakup stanovanjske nepremičnine za prodajo,
– 02 Nakup poslovne nepremičnine (posli, sklenjeni pred 1. aprilom 2022),
– 21 Nakup poslovne nepremičnine za opravljanje lastne dejavnosti,
– 22 Nakup poslovne nepremičnine za oddajanje v najem,
– 23 Obnova poslovne nepremičnine za opravljanje lastne dejavnosti,
– 24 Obnova poslovne nepremičnine za oddajanje v najem,
– 25 Obnova poslovne nepremičnine za prodajo,
– 26 Nakup poslovne nepremičnine za prodajo,
– 07 Naložbe v gradnje (posli, sklenjeni pred 1. aprilom 2022),
– 71 Gradnja socialnih stanovanj,
– 72 Gradnja najemnih stanovanj,
– 73 Gradnja poslovnih nepremičnin za opravljanje lastne dejavnosti,
– 74 Gradnja poslovnih nepremičnin za oddajanje v najem,
– 75 Gradnja stanovanjskih nepremičnin za prodajo,
– 76 Gradnja poslovnih nepremičnin za prodajo,
– 77 Druge naložbe v gradnje
– 03 Kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja,
– 04 Financiranje dolga,
– 05 Uvoz,
– 06 Izvoz,
– 08 Obratna sredstva,
– 09 Drugi nameni.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1. stanovanjske nepremičnine:
a) šifra 01 – nakup stanovanjske nepremičnine (posli, sklenjeni pred 1. aprilom 2022) označuje kredite za financiranje nakupa stanovanjske nepremičnine. Stanovanjska nepremičnina pomeni nepremičnino, kot je opredeljena v 75. pododstavku prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU: »stanovanjska nepremičnina« pomeni prebivališče, v katerem prebiva njegov lastnik ali zakupnik. Tudi krediti, dani za rekonstrukcijo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin, se označujejo s to šifro, če so dani poslovnim subjektom, katerih osnovna dejavnost ni gradbeništvo. Krediti, ki so dani poslovnim subjektom, katerih dejavnost je gradbeništvo, se označujejo s šifro 07 – naložbe v gradnje. S šifro 01 se označujejo relevantni posli, ki so bili sklenjeni pred 1. aprilom 2022;
b) šifra 11 – nakup stanovanjske nepremičnine za oddajanje v najem označuje kredite za nakup stanovanjske nepremične, namenjene za oddajanje v najem. Stanovanjska nepremičnina za oddajanje v najem je katera koli stanovanjska nepremičnina, ki po nakupu preide v last poslovnega subjekta in je namenjena oddaji;
c) šifra 12 – nakup stanovanjske nepremične za socialne namene označuje kredite za nakup stanovanjske nepremičnine, ki s tem preide v neposredno ali posredno državno last in je namenjena oddaji ali prodaji fizičnim osebam pod netržnimi pogoji;
d) šifra 13 – obnova stanovanjske nepremičnine za oddajanje v najem označuje kredite za obnovo stanovanjske nepremične v lasti kreditojemalca, namenjene oddaji;
e) šifra 14 – obnova stanovanjske nepremičnine za socialne namene označuje kredite za obnovo stanovanjske nepremične v lasti kreditojemalca, namenjene za oddajo ali prodajo fizičnim osebam pod netržnimi pogoji;
f) šifra 15 – obnova stanovanjske nepremičnine za prodajo označuje kredite za obnovo stanovanjske nepremičnine, namenjene za prodajo na trgu;
g) šifra 16 – nakup stanovanjske nepremičnine za prodajo označuje kredite za nakup stanovanjske nepremične, namenjene za prodajo na trgu;
2. poslovne nepremičnine:
a) šifra 02 – nakup ali obnova poslovne nepremičnine(posli, sklenjeni pred 1. aprilom 2022) označuje kredite, odobrene z namenom nakupa nepremičnine, ki ni stanovanjski objekt. Tudi krediti, odobreni za rekonstrukcijo ali obnovo poslovnih nepremičnin, se označujejo s to oznako. Šifra se uporablja za označevanje relevantnih poslov, ki so bili sklenjeni pred 1. aprilom 2022;
b) šifra 21 – nakup poslovne nepremičnine za opravljanje lastne dejavnosti označuje kredite za nakup poslovne nepremičnine za opravljanje lastne poslovne dejavnosti;
c) šifra 22 – nakup poslovne nepremičnine za oddajanje v najem označuje kredite za nakup poslovne nepremičnine za oddajanje v najem;
d) šifra 23 – obnova poslovne nepremičnine za opravljanje lastne dejavnosti označuje kredite za obnovo poslovne nepremičnine za opravljanje lastne poslovne dejavnosti;
e) šifra 24 – obnova poslovne nepremičnine za oddajanje v najem označuje kredite za obnovo poslovne nepremičnine za oddajanje v najem;
f) šifra 25 – obnova poslovne nepremičnine za prodajo označuje kredite za obnovo poslovne nepremičnine, namenjene za prodajo;
g) šifra 26 – nakup poslovne nepremičnine za prodajo označuje kredite za nakup poslovne nepremičnine, namenjene za prodajo;
3. naložbe v gradnje:
a) šifra 07 – naložbe v gradnje (posli, sklenjeni pred 1. aprilom 2022) se uporabi za financiranje gradnje stavb, infrastrukture ter industrijskih objektov in naprav pred 1. aprilom 2022. Kot naložba v gradnje se označi tudi financiranje z namenom nakupa zemljišča, na katerem bodo zgrajene stavbe, infrastruktura ali industrijski objekti. Predmet financiranja v času odobritve še ne obstaja. Poleg financiranja nepremičnin in projektnega financiranja investicij v gradnjo se oznaka uporablja tudi za druge investicije v gradbeništvu, kot so:
– financiranje ladjedelništva,
– financiranje letalstva,
– dolgoročno financiranje energetskega ali infrastrukturnega sektorja,
– vse druge vrste naložb v gradbene objekte (industrijski obrati, cevovodi in drugi);
b) šifra 71 – gradnja socialnih stanovanj označuje kredite za gradnjo socialnih stanovanj;
c) šifra 72 – gradnja najemnih stanovanj označuje kredite za gradnjo najemnih stanovanj;
d) šifra 73 – gradnja poslovnih nepremičnin za opravljanje lastne dejavnosti označuje kredite za gradnjo poslovnih nepremičnin za opravljanje lastne dejavnosti;
e) šifra 74 – gradnja poslovnih nepremičnin za oddajanje v najem označuje kredite za gradnjo poslovnih nepremičnin za oddajanje v najem;
f) šifra 75 – gradnja stanovanjskih nepremičnin za prodajo označuje kredite za gradnjo stanovanjskih nepremičnin, ki so namenjene za prodajo;
g) šifra 76 – gradnja poslovnih nepremičnin za prodajo označuje kredite za gradnjo poslovnih nepremičnin, ki so namenjene za prodajo;
h) šifra 77 – druge naložbe v gradnje označuje kredite za gradnjo, ki jih ni mogoče označiti s šiframi 71, 72, 73, 74, 75 in 76;
4. drugi nameni:
a) šifra 03 – kreditiranje za povečanje trgovalnega portfeljaoznačuje kredite, odobrene z namenom nakupa, prodaje, prenosa ali trgovanja z vrednostnimi papirji. Kategorija kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja ne vključuje drugih kreditov, ki so zavarovani z vrednostnimi papirji;
b) šifra 04 – financiranje dolga označuje kredite, odobrene z namenomfinanciranja neporavnanega dolga ali dolga, ki je že zapadel v plačilo (refinanciranje dolga);
c) šifra 05 – uvoz označuje kredite, odobrene z namenom financiranja uvoza blaga in storitev (nakupi, menjave in darila). Kot uvoz se šteje pridobitev sredstev od dobavitelja, ki nima sedeža v isti državi kot dolžnik. Če se odobrena sredstva uporabijo za financiranje uvoza in izvoza hkrati, banka označi kredit po šifrantu 144 s šifro 08 – obratna sredstva;
d) šifra 06 – izvoz označuje kredite, odobrene z namenom financiranja izvoza blaga in storitev (nakupi, menjave in darila). Če se odobrena sredstva uporabijo za financiranje uvoza in izvoza hkrati, banka označi kredit po šifrantu 144 s šifro 08obratna sredstva;
e) šifra 08 – obratna sredstva označuje kredite, odobrene z namenom financiranja rednega poslovanja podjetja (zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe ipd.) ter kredite, ki hkrati financirajo uvoz in izvoz;
f) šifra 09 – drugi nameni označuje kredite, odobrene za namene, ki niso zajeti pod katerokoli drugo šifro iz tega šifranta, vključno z okvirnimi krediti na transakcijskih računih.
(3) Šifre 01, 02 in 07 iz prejšnjega odstavka se uporabljajo le za posle, sklenjene pred 1. aprilom 2022, šifre, ki se začnejo z 1, 2 ali 7, pa le za posle, sklenjene od vključno 1. aprila 2022 dalje.
(4) Kreditni posli se označijo po šifrantu iz prvega odstavka tega člena glede na pogodbena določila, ki so v veljavi na referenčni datum (če je bila prvotna pogodba spremenjena, se poročana šifra nanaša na spremenjeno pogodbo). Šifra 05 – uvoz se prednostno uporabi pred šiframi 03, 04, 08 in 09.
(5) Pri postavki A0416 se označi pogodbe po šifrantu iz prvega odstavka tega člena glede na namen, za katerega je bilo dano jamstvo, akreditiv ali druga pogojna obveznost.
(6) Za posle iz zunajbilančne evidence, ki so že v celoti odpisani iz izkaza finančnega položaja, postopek izterjave pa še teče (vrednostni podatek 130 je večji od nič), namena po šifrantu iz prvega odstavka tega člena ni treba označiti.«.
3. člen 
Za 615. členom se dodajo novi 615.a, 615.b in 615.c člen, ki se glasijo:
»615.a člen 
(165. Povprečen letni denarni tok – nepremičnine) 
(1) Banka izpolni vrednostni podatek 165. Povprečen letni denarni tok – nepremičnine, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– izpostavljenost je do poslovnega subjekta in se poroča na nivoju posameznega posla v postavkah A0408 ali A0419;
– posel je sklenjen v obdobju od vključno 1. aprila 2022 dalje;
– posel je sklenjen za financiranje nepremičnin (v poročilu BS1S po šifrantu 144. Namen po AnaCredit označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77), ali pa je zavarovan z nepremičnino (v poročilu BSZAV po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja, označen s šifro 18, 19 ali 20).
(2) Povprečen letni denarni tok iz nepremičnin iz prejšnjega odstavka se za nepremičnine, ki so predmet financiranja, izračuna v skladu z opredelitvijo iz tretjega odstavka tega člena, za nepremičnine za lastno rabo in nepremičnine dane v zavarovanje pa v skladu z opredelitvijo iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Povprečen letni denarni tok iz nepremičnin se izračuna za nepremičnine, ki so predmet financiranja, razen v primerih, ko se s kreditom financira nepremičnine za lastno rabo oziroma je nepremičnina dana le v zavarovanje, v skladu s spodnjo enačbo:Slika 1
Slika 2
615.b člen 
(311. Znesek poplačila kredita v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja) 
(1) Banka za izpostavljenosti do poslovnih subjektov, ki se poročajo na nivoju posameznega posla v postavkah A0408 in A0419, poroča vrednostni podatek 311. Znesek poplačila kredita v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja za pogodbe, ki so bile sklenjene od vključno 1. aprila 2022, kadar je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– posel je sklenjen za financiranje nepremičnin (v poročilu BS1S po šifrantu 144. Namen po AnaCredit označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77);
– posel je zavarovan z nepremičnino (v poročilu BSZAV po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja, označen s šifro 18, 19 ali 20).
(2) Banka v vrednostni podatek iz prejšnjega odstavka vključi pogodbeno določene letne obresti in odplačilo glavnice (razdolžnino) novoodobrenega kredita v obdobju enega leta po zaključku meseca, v katerem je kreditojemalec prvič črpal kredit; v primeru obstoječih poslov pa znesek poplačila kredita v obdobju enega leta po referenčnem datumu poročila, ne glede na dinamiko odplačevanja (vključno s krediti z odplačilom ob zapadlosti – »balloon«). Kadar je preostala ročnost kredita krajša od dvanajstih mesecev, se poroča znesek poplačila kredita do zapadlosti.
(3) Vrednostni podatek iz prvega odstavka tega člena ne vključuje morebitnih zapadlih zneskov.
(4) Podatek se poroča le za črpane izpostavljenosti. Pri delno črpanih kreditih se predpostavi, da je bil kredit že v celoti črpan.
(5) Podatek se izpolni za kredite, označene po šifrantu 16. Vrsta kredita s šifro 01, 02, 09, 10 ali 11.
(6) Banka vrednostni podatek poroča vsak mesec, najmanj enkrat letno pa ga mora posodobiti.
615.c člen 
(329. Znesek poplačila obresti v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja) 
(1) Banka za izpostavljenosti do poslovnih subjektov, ki se poročajo na ravni posameznega posla v postavkah A0408 in A0419, poroča vrednostni podatek 329. Znesek poplačila obresti v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja za pogodbe, ki so bile sklenjene od vključno 1. aprila 2022, kadar je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– posel je sklenjen za financiranje nepremičnin (v poročilu BS1S po šifrantu 144. Namen po AnaCredit označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77);
– posel je zavarovan z nepremičnino (v poročilu BSZAV po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja, označen s šifro 18, 19 ali 20).
(2) Banka v vrednostni podatek iz prejšnjega odstavka pri izpostavljenostih iz novoodobrenih kreditov vključi pogodbeno določene obresti za obdobje enega leta po zaključku meseca, v katerem je kreditojemalec prvič črpal kredit; v primeru obstoječih poslov pa znesek poplačila obresti v obdobju enega leta po referenčnem datumu poročila, ne glede na dinamiko odplačevanja (vključno s krediti z odplačilom ob zapadlosti – »balloon«). Kadar je preostala ročnost kredita nižja od dvanajstih mesecev, se poroča znesek poplačila obresti do zapadlosti.
(3) Vrednostni podatek iz prvega odstavka tega člena ne vključuje morebitnih zapadlih obresti.
(4) Podatek se poroča le za črpane izpostavljenosti. Pri delno črpanih kreditih se predpostavi, da je bil kredit že v celoti črpan.
(5) Podatek se izpolni za kredite, označene po šifrantu 16. Vrsta kredita s šifro 01, 02, 09, 10 ali 11.
(6) Banka vrednostni podatek poroča vsak mesec, najmanj enkrat letno pa ga mora posodobiti.«.
4. člen 
Za 687. členom se dodajo novi 687.a, 687.b, 687.c, 687.č in 687.d člen, ki se glasijo:
»687.a člen 
(313. Vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje) 
(1) Banka označi nepremičnine, prejete v zavarovanje za izpostavljenosti iz sklenjenih kreditnih poslov od vključno 1. aprila 2022, ki so po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja označene s šifro 18, 19 ali 20 in ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, po šifrantu 313. Vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje z eno izmed šifer z naslednjim nazivom:
– 1 Stanovanjske hiše,
– 2 Stanovanja,
– 3 Garaže,
– 5 Kmetijski objekti,
– 7 Zazidljiva zemljišča,
– 10 Zemljišča za gozdno rabo,
– 11 Druga zemljišča,
– 12 Zemljišča za kmetijsko rabo,
– 13 Industrijski objekti,
– 14 Pisarniški objekti,
– 15 Objekti za prodajo na drobno,
– 16 Objekti za storitvene dejavnosti,
– 17 Infrastrukturni objekti,
– 6 Drugi objekti.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
a) šifra 1 stanovanjske hiše označuje nepremičnine, ki so skladno z uredbo Republike Slovenije, ki ureja razvrščanje objektov (v nadaljevanju klasifikacija CC-SI), označene z eno izmed šifer:
– 1110 Enostanovanjske stavbe,
– 1121 Dvostanovanjske stavbe;
b) šifra 2 stanovanja označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene z eno izmed šifer:
– 1122 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;
c) šifra 3 – garaže označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene s šifro:
– 1242 Garažne stavbe;
d) šifra 5 – kmetijski objekti označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene s šifro:
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe;
e) šifra 7 – zazidljiva zemljišča označuje zemljišča, ki so skladno z veljavnim občinskim prostorskim načrtom (OPN) zazidljiva;
f) šifra 10 – zemljišča za gozdno rabo (gozd) označuje zemljišča, ki so skladno z uredbo, ki ureja dejansko rabo zemljišč, označena s šifro:
– 20 gozdna zemljišča;
g) šifra 11 – druga zemljišča označuje zemljišča, ki so skladno z uredbo Republike Slovenije, ki ureja dejansko rabo zemljišč, označena z eno izmed šifer:
– 32 Javna državna cestna infrastruktura,
– 33 Območje objekta na javni državni cestni infrastrukturi,
– 34 Javna občinska cestna infrastruktura,
– 35 Območje objekta na javni občinski cestni infrastrukturi,
– 36 Javna železniška infrastruktura,
– 37 Območje objekta na javni železniški infrastrukturi,
– 40 Vodna zemljišča,
– 50 Neplodna zemljišča,
– 90 Nedoločena raba;
h) šifra 12 – zemljišča za kmetijsko rabo (njiva, travnik, pašnik, trajni nasad) označuje zemljišča, ki so skladno z uredbo Republike Slovenije, ki ureja dejansko rabo zemljišč, označena z eno izmed šifer:
– 10 Kmetijska zemljišča brez trajnih nasadov,
– 11 Hmeljišče,
– 12 Trajne rastline na njivskih površinah,
– 13 Vinograd,
– 14 Matičnjak,
– 15 Intenzivni sadovnjak,
– 16 Oljčnik,
– 17 Ostali trajni nasadi,
– 18 Plantaža gozdnega drevja;
i) šifra 13 – industrijski objekti označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI, označene z eno izmed šifer:
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe,
– 23 Industrijski gradbeni kompleksi;
j) šifra 14 – pisarniški objekti označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene s šifro:
– 12203 Druge poslovne stavbe;
k) šifra 15 – objekti za prodajo na drobno označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene s šifro:
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
l) šifra 16 – objekti za storitvene dejavnosti označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene z eno izmed šifer:
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Poslovne in upravne stavbe (razen 12203 Druge poslovne stavbe),
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
m) šifra 17 – infrastrukturni objekti označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene z eno izmed šifer:
– 21 Objekti prometne infrastrukture,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe;
n) šifra 6 – drugi objekti označuje nepremičnine, ki so skladno s klasifikacijo CC-SI označene z eno izmed šifer:
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena (razen 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo),
– 1272 Obredne stavbe,
– 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene,
– 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.
(3) Kadar je v zavarovanje dan objekt skupaj s pripadajočim zemljiščem, se vrsta objekta ali zemljišča klasificira glede na objekt, dan v zavarovanje.
(4) Kadar je v zavarovanje danih več (skupin) objektov ali zemljišč, se šifra iz prvega odstavka tega člena določi glede na objekte ali zemljišča z najvišjo (skupno) vrednostjo.
687.b člen 
(816. Katastrska občina nepremičnine, prejete v zavarovanje) 
(1) Banka izpolni vrednostni podatek 816. Katastrska občina nepremičnine, prejete v zavarovanje za nepremičnine, prejete v zavarovanje za izpostavljenosti iz sklenjenih kreditnih poslov od vključno 1. aprila 2022, ki so po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja označene s šifro 18, 19 ali 20 in se nahajajo v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar je zavarovanje sestavljeno iz več parcel, stavb ali delov stavb, banka poroča katastrsko občino nepremičnine za vsak del zavarovanja ločeno.
687.c člen 
(817. Katastrska številka parcele, prejete v zavarovanje) 
(1) Banka izpolni vrednostni podatek 817. Katastrska številka parcele, prejete v zavarovanje za parcele, prejete v zavarovanje za izpostavljenosti iz sklenjenih kreditnih poslov od vključno 1. aprila 2022, ki so po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja označene s šifro 18, 19 ali 20 in se nahajajo v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar je zavarovanje sestavljeno iz več parcel, stavb ali delov stavb, banka poroča katastrsko številko parcele za vsak del zavarovanja ločeno.
(3) Katastrske številke parcele ni treba poročati, kadar je v zavarovanje dana stavba ali del stavbe (banka poroča 818. Katastrska številka stavbe, prejete v zavarovanje).
687.č člen 
(818. Katastrska številka stavbe, prejete v zavarovanje) 
(1) Banka izpolni vrednostni podatek 818. Katastrska številka stavbe, prejete v zavarovanje za nepremičnine, prejete v zavarovanje za stavbe, prejete v zavarovanje za izpostavljenosti iz sklenjenih kreditnih poslov od vključno 1. aprila 2022, ki so po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja označene s šifro 18, 19 ali 20 in se nahajajo v Republiki Sloveniji. Če je v zavarovanje dana parcela brez stavbe, se šifranta iz prejšnjega stavka ne izpolni (prazno polje).
(2) Kadar je zavarovanje sestavljeno iz več parcel, stavb ali delov stavb, banka poroča katastrsko številko stavbe (če obstaja) za vsak del zavarovanja ločeno.
687.d člen 
(819. Katastrska številka dela stavbe, prejetega v zavarovanje) 
(1) Banka izpolni vrednostni podatek 819. Katastrska številka dela stavbe, prejetega v zavarovanje za dele stavbe, prejete v zavarovanje za izpostavljenosti iz sklenjenih kreditnih poslov od vključno 1. aprila 2022, ki so po šifrantu 25. Vrsta zavarovanja označene s šifro 18, 19 ali 20 in se nahajajo v Republiki Sloveniji. Če je v zavarovanje dana parcela brez stavb, se šifranta iz prejšnjega stavka ne izpolni (prazno polje).
(2) Kadar je zavarovanje sestavljeno iz več parcel, stavb ali delov stavb, banka poroča katastrsko številko dela stavbe (če obstaja) za vsak del zavarovanja ločeno.«.
5. člen 
V 705. členu se v prvem odstavku v 13.točki besedilo »313. Vrsta objekta ali zemljišča, prejetega v zavarovanje« nadomesti z besedilom »313. Vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje«.
V 14.točki se besedilo »311. Znesek pričakovanega poplačila kredita v obdobju enega leta« zamenja z besedilom »311. Znesek poplačila kredita v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja«.
Za besedilom »326. Lokacija kreditojemalca« se namesto besede »in« vstavi vejica ter se za besedilom »327. Panoga zaposlitve kreditojemalca« doda besedilo »in 329. Znesek poplačila obresti v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja«.
6. člen 
V 706. členu se v prvem odstavku besedilo pred zadnjo alinejo spremeni tako, da se glasi:
»ter po naslednjih šifrantih, opredeljenih v podpoglavju 8.2 tega navodila:«.
Za besedilom zadnje alineje se namesto pike vstavi vejica in doda nova alineja, ki se glasi:
» 313. Vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje.«.
7. člen 
V 711. členu se v prvem odstavku pred besedno zvezo »Dovoljene izjeme« število »312nadomesti s številom »323.«.
8. člen 
719. in 732. člen se črtata.
9. člen 
V 721. členu se v tretjem odstavku v prvi točki beseda »gradnji« nadomesti z besedo »obnovi«.
V četrti točki se besedilo »313. Vrsta objekta ali zemljišča, prejetega v zavarovanje« nadomesti z besedilom »313. Vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje«.
10. člen 
V 727. členu se v prvem odstavku za besedilom zadnje alineje namesto pike vstavi vejica in dodata novi alineji, ki se glasita:
»311. Znesek poplačila kredita v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja,
329. Znesek poplačila obresti v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja.«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vrednostne podatke 29. Pogodbeni znesek, 311. Znesek poplačila kredita v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja in329. Znesek poplačila obresti v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja zaokroži na najbližjih 100 eurov;«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vrednostna podatka 311. Znesek poplačila kredita v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja in 329. Znesek poplačila obresti v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja iz prvega odstavka tega člena vključujeta zadevne obveznosti kreditojemalca, ki zapadejo v plačilo v dvanajstih mesecih po sklenitvi kreditne pogodbe, pri čemer se kot prvi mesec šteje mesec zapadlosti prvega obroka ali anuitete.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
11. člen 
V 739. členu se v prvem odstavku v 5. točki za besedilom zadnje alineje namesto pike vstavi vejica in doda nova alineja, ki se glasi:
»– so bili vključeni v poročilo BSMAP, odobreni od vključno 1. aprila 2022 ter so označeni po šifrantu 323. Dovoljene izjeme;«.
12. člen 
765. člen se spremni tako, da se glasi:
»Obveznik poročanja posreduje popravke že posredovanih poročil za obdobja pred uveljavitvijo tega navodila v skladu z navodilom Banke Slovenije, ki ureja izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, veljavnim na referenčni datum posameznega popravljenega poročila.«.
13. člen 
V Prilogi BS1S se za stolpcem z nazivom »78. Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo prevzete oziroma pogojne zunajbilančne obveznosti« vstavijo novi stolpci z nazivi:
»165. Povprečen letni denarni tok – nepremičnine,
311. Znesek poplačila kredita v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja,
329. Znesek poplačila obresti v prihodnjih dvanajstih mesecih po načrtu odplačevanja«
in se vanje vstavi oznaka »ü« na postavkah poročila:
A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov in
A0419 Sindicirani krediti.
14. člen 
Prilogi BSZAV in BSMAP se nadomestita z novima prilogama, ki sta priloženi k temu navodilu.
15. člen 
To navodilo začne veljati 1. aprila 2022.
Ljubljana, dne 11. marca 2022
Boštjan Vasle 
guverner 
Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti