Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2022 z dne 8. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2022 z dne 8. 3. 2022

Kazalo

645. Splošni akt o objavi informacij o veljavnih tarifah, stran 1730.

  
Na podlagi 1. točke drugega odstavka 132. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I  A K T 
o objavi informacij o veljavnih tarifah 
1. člen 
(vsebina in namen splošnega akta) 
(1) Namen tega splošnega akta je zagotoviti, da operaterji klicateljem v jasni, izčrpni in preprosto dostopni obliki zagotovijo informacije o veljavnih cenah in tarifah, zlasti za klice na premijske številke.
(2) Ta splošni akt ne posega v morebitne obveznosti objavljanja podatkov in informacij, vključno o klicih na premijske številke, ki izhajajo iz drugih predpisov.
(3) Operaterji lahko, poleg objav kot jih določa ta splošni akt, za obveščanje klicateljev o veljavnih cenah in tarifah uporabljajo tudi druge načine in mehanizme objave.
(4) Določbe tega splošnega akta veljajo pri uporabi storitev v omrežjih operaterjev, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
– premijske številke so negeografske številke, ki so kot številke premijskih storitev določene v načrtu oštevilčenja, to so zlasti številke s klicno predpono 090 in 089;
– klicatelj ali klicateljica (v nadaljnjem besedilu: klicatelj) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z izvajalcem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev sklene pogodbo o zagotavljanju takih storitev; v okviru tega akta je klicatelj tudi predplačnik ali drug uporabnik javnih elektronskih komunikacijskih storitev.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen 
(objava cenikov in tarif) 
(1) Operaterji morajo javno objaviti svoje veljavne cenike in tarife najmanj na svoji spletni strani.
(2) Če operaterji ponujajo svoje storitve preko mreže poslovalnic, zagotovijo, da so veljavni ceniki in tarife dostopni tam tudi v fizični obliki.
(3) Operaterji si v največji možni meri prizadevajo, da so ceniki in tarife čim krajši, enostavni ter čim bolj pregledni.
(4) Objavljene cene morajo skladno z veljavno zakonodajo vsebovati DDV, kar mora biti jasno navedeno.
(5) Operaterji morajo pri objavi cenikov in tarif jasno določiti, kateri stroški se obračunavajo enkratno in kateri periodično ter ob tem jasno opredeliti način obračunavanja.
(6) Operaterji morajo pri objavah na spletnih straneh zagotoviti, da je za vsako posamezno storitev pripisan oziroma z ustrezno hiperpovezavo dostopen pripadajoč cenik.
(7) Operaterji morajo pri oblikovanju spletnih strani zagotoviti, da ceniki oziroma tarife od naslovne spletne strani niso oddaljeni več kot dva klika. Informacije, ki se objavljajo na spletnih straneh, morajo biti objavljene na vidnih mestih in morajo zasedati položaj, ki je viden na prvi pogled (npr. v glavi spletne strani).
4. člen 
(obveščanje o ceni klica na premijsko številko) 
(1) Operaterji morajo vzpostaviti glasovni (zvočni) mehanizem, ki klicateljem neposredno pred vzpostavitvijo klica na premijsko številko v slušno zaznavni obliki sporoči ceno, ki velja za klicano premijsko številko in način obračunavanja.
(2) Cena iz prejšnjega odstavka mora biti izražena v slovenščini, v evrih (EUR) in mora vključevati DDV.
(3) Primer glasovnega sporočila iz prvega odstavka tega člena:
– za primer, ko se klici zaračunavajo na enoto časa:
»Spoštovani! Kličete na premijsko številko. Cena vašega klica je ___ EUR z DDV na minuto. Obračunski interval je ___ sekund. Zaračuna se vsak začeti interval.«
– za primer, ko se storitve zaračunavajo za klic:
»Spoštovani! Kličete na premijsko številko. Cena vašega klica je ___ EUR z DDV za klic.«
(4) Ko se storitve zaračunavajo za klic, lahko operater namesto obveščanja iz prvega odstavka tega člena klicatelju iz mobilnega omrežja neposredno po klicu na premijsko številko sporoči ceno klica s SMS sporočilom.
(5) Mehanizem iz tega člena je za klicatelja brezplačen. Čas obveščanja ne šteje v klic in se ne zaračunava pod pogoji premijskih storitev.
(6) Mehanizem za obveščanje iz tega člena je dolžan vzpostaviti in za njegovo delovanje odgovarja operater, v omrežju katerega se nahaja številka klicatelja.
5. člen 
(prehodna določba) 
Operaterji morajo svoje delovanje uskladiti z zahtevami iz tega splošnega akta v štirih mesecih od uveljavitve tega splošnega akta.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-12/2021/10
Ljubljana, dne 28. februarja 2022
EVA 2022-3130-0016
Mag. Tanja Muha 
direktorica 

AAA Zlata odličnost