Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 1676.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter v zvezi s 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
1. člen 
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22) se v 2. členu za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kot podlaga za izdajo EU DCP, s katerim se dokazuje prebolevnost iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena, se šteje pozitiven rezultat testa HAG, ki je bil izveden od 30. januarja 2022.«.
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»‒ obiskovalci uporabnikov storitev iz prve alineje tega odstavka in uporabnikov iz prejšnje alineje. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka. Izvajalec dejavnosti in storitev lahko določi, da se za izpolnjevanje pogoja PCT šteje presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki ga zagotovi izvajalec dejavnosti oziroma storitev. Presejalno testiranje iz prejšnjega stavka krije izvajalec dejavnosti oziroma storitev.«.
3. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Oseba izkaže pozitivni rezultat testa HAG za samotestiranje iz prejšnjega stavka tako, da na vpogled predloži dokazilo, ki je fotografija pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje s priloženim osebnim dokumentom ali testirna ploščica v prosojni zaščitni vrečki ob hkratni predložitvi osebnega dokumenta.«.
V četrtem odstavku se besedilo »odvzema brisa s testom HAG za samotestiranje« nadomesti z besedilom »odvzema brisa s testom HAG«.
4. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec testiranja, ki zagotavlja vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 v skladu z odredbo, ki ureja začasne ukrepe na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, mora omogočiti testiranje iz 6. člena tega odloka tudi drugim osebam, ki se testiranja udeležijo prostovoljno.«.
5. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku za besedo »odloka« doda besedilo »ter iz tretjega in četrtega odstavka 8. člena tega odloka za testiranje s testom HAG in v primeru prekinitve izolacije v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za testiranje s testom HAG«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osebe iz prvega odstavka in tretje alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka, tretjega in četrtega odstavka 8. člena tega odloka za testiranja s testom HAG in v primeru prekinitve izolacije v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za testiranje s testom HAG, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije, stroške testiranja s testom HAG krijejo same, razen oseb, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ali so diplomatski predstavniki drugih držav, rezidenčno akreditirani v Sloveniji.«.
6. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku:
‒ v 2. točki za besedo »vzgojitelja« črta besedilo »pri opravljanju neposrednega dela z otroki«;
‒ za 2. točko doda nova, 2.a točka, ki se glasi:
»2.a strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu, razen pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah, ki potekajo v dejavnostih iz prvega odstavka 3. člena tega odloka,«;
‒ 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. višje in visokošolske učitelje in sodelavce pri izvajanju študijskega procesa, razen pri študijskem procesu, ki se izvaja v kliničnem okolju in poteka v dejavnostih iz prvega odstavka 3. člena tega odloka,«;
‒ 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. učence, dijake in študente ves čas izvajanja vzgojno- izobraževalnega programa, razen za dijake pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah in študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v kliničnem okolju, če delo pri kliničnih vajah ali študijski proces, ki se izvaja v kliničnem okolju, poteka v dejavnostih iz prvega odstavka 3. člena tega odloka,«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-99/2022
Ljubljana, dne 3. marca 2022
EVA 2022-2711-0030
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti