Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

556. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B), stran 1457.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-39
Ljubljana, dne 2. marca 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU INVESTICIJ (ZSInv-B) 
1. člen
V Zakonu o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18 in 204/21) se v 2. členu v prvi alineji za besedo »Slovenije« doda besedilo »ali v upravičene stroške, za katere je dopustno dodeljevanje državnih pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU)«.
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– investicije v raziskave in razvoj ter inovacije so investicije v raziskovalne ali razvojne projekte, ki sodijo v kategorijo temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja, študije izvedljivosti, gradnje ali posodobitev raziskovalnih infrastruktur, organizacijske ali procesne inovacije, svetovalne ali podporne storitve za inovacije ali v inovacijske grozde, kot so opredeljeni v Uredbi 651/2014/EU,«.
Dosedanje druga do deveta alineja postanejo tretja do deseta alineja.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Spodbude iz prejšnjega odstavka imajo značaj regionalnih državnih pomoči ali pomoči za naložbe za mala in srednja podjetja ali državnih pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije, ki se dodeljujejo v skladu s tem zakonom na podlagi Uredbe 651/2014/EU in, v primeru regionalnih pomoči, uredbo, ki ureja regionalno karto.«.
3. člen 
V 4. členu se v osmem odstavku za besedo »podrobneje« doda besedilo »predpiše pogoje in«.
4. člen 
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita:
»4.a člen 
(pogoji za dodelitev spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije) 
(1) Ne glede na 4. člen tega zakona se spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije dodelijo, če investicija izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je vrednost investicije nad 500.000 eurov v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti,
2. da gospodarska družba v obdobju izvajanja investicije ohrani najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge,
3. da gospodarska družba dosega minimalni prag števila točk na podlagi ocenjevanja investicije po merilih iz prvega odstavka 5. člena tega zakona,
4. da je za investicijo izkazana ekonomska, finančna, tehnična, prostorska in tehnološka izvedljivost ter upravičenost investicije in
5. da se investicija ne začne izvajati pred oddajo vloge za dodelitev spodbude.
(2) Če investicija v raziskave in razvoj ter inovacije poleg pogojev iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
1. da je najnižja vrednost investicije nad 2.000.000 eurov v predelovalni, storitveni dejavnosti ali razvojno-raziskovalni dejavnosti,
2. da gre za investicijo, pri kateri sodelujejo najmanj trije investitorji, ki so velike gospodarske družbe, in vsaj ena mala ali srednja gospodarska družba ter organizacija za raziskovanje in širjenje znanja ali inovacijski grozd, ustanovljen skladno z namenom iz Uredbe 651/2014/EU,
3. da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi, prejemnici spodbude, ki je velika gospodarska družba, dve leti po zaključku investicije višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge.
(3) Pri opredelitvi velikosti gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka se upoštevajo opredelitve, kot jih določa Priloga I k Uredbi 651/2014/EU.
(4) Spodbude po tem členu se ne dodelijo za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije v naslednje dejavnosti:
1. primarni sektor kmetijske proizvodnje, z izjemo pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za projekte operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
2. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih določa Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1379/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za projekte operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,
4. sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov št. 2010/787/EU (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).
(5) Spodbude po tem členu niso dovoljene:
– za dejavnosti, povezane z izvozom, ko je spodbuda neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo,
– za gospodarsko družbo, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi sklepa Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
(6) Spodbude po tem členu se ne dodelijo, če:
1. je investicija za isti namen, ki vsebuje sestavine državnih pomoči, že sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali evropskega proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišjo dovoljeno višino sofinanciranja, ki jo določajo pravila o državni pomoči,
2. je investitor ali prejemnik spodbude naveden na seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
3. ima investitor ali prejemnik spodbude neporavnane zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe o dodelitvi subvencije znaša 50 eurov ali več. Šteje se tudi, da investitor ali prejemnik spodbude ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za plače za obdobje zadnjega leta do datuma oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe o dodelitvi subvencije,
4. je investitor ali prejemnik spodbude gospodarska družba v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU; navedeno ne velja za gospodarske družbe, ki 31. decembra 2019 niso bile v težavah, vendar so v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021 postale gospodarske družbe v težavah.
(7) Vlada z uredbo podrobneje predpiše pogoje in določi način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije.
4.b člen
(dodelitev spodbude v skladu z Okvirom Evropske komisije za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije) 
(1) Če investicija v raziskave in razvoj ter inovacije iz drugega odstavka prejšnjega člena prispeva k:
1. pospešenemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov iz proizvodnih in poslovnih procesov ali
2. razvoju rešitev za okoljsko čistejšo mobilnost ali
3. prehodu h krožnemu gospodarstvu ali
4. učinkovitejši rabi virov ali
5. pospešitvi digitalne preobrazbe poslovnih procesov,
se spodbuda pri investitorjih, ki sodelujejo v investiciji za raziskave in razvoj ter inovacije lahko dodeli v višji intenzivnosti ali za višje vrednosti investicij v raziskave in razvoj ter inovacije, kot so določene za spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije skladno z Uredbo 651/2014/EU, če dodelitev spodbude odobri Evropska komisija.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), presodi, ali se shema investicij oziroma posamična investicija v raziskave in razvoj ter inovacije iz prejšnjega odstavka priglasi Evropski komisiji na podlagi naslednjih meril:
– velikost prispevka sheme investicij ali posamične investicije v raziskave in razvoj ter inovacije k doseganju ciljev iz prejšnjega odstavka,
– doseganje najmanj 70 % števila točk na podlagi ocenjevanja sheme investicij ali posamične investicije v raziskave in razvoj ter inovacije po merilih iz prvega odstavka 5. člena tega zakona,
– verjetna upravičenost spodbud za shemo investicij ali posamične investicije v raziskave in razvoj ter inovacije glede na obrazložitev upravičenosti spodbud po merilih za dodelitev državnih pomoči skladno z Okvirom Evropske komisije za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije,
– usposobljenost investitorjev za izvedbo sheme investicije v raziskave in razvoj ter inovacije.
(3) Vlada podrobneje predpiše pogoje in določi način izpolnjevanja meril iz prejšnjega odstavka. Spodbuda za shemo ali posamično investicijo v raziskave in razvoj ter inovacije se dodeli po odobritvi Evropske komisije skladno z odločbo o odobritvi.«.
5. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »Ministrstvo« črta besedilo », pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«.
6. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku za besedilom »4. člena« doda besedilo »ali pogoje iz prvega in od tretjega do šestega odstavka 4.a člena«.
7. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku v tretji alineji za besedilo »na podlagi katerega je območje opredeljeno kot razvrednoteno« dodata vejica in besedilo »razen v primeru investicij v raziskave in razvoj ter inovacije«.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– število in terminski načrt ohranjanja obstoječih zaposlenih ali ustvarjanja ter ohranjanja novo ustvarjenih delovnih mest, razen v primeru investicij iz drugega odstavka 4.a člena tega zakona,«.
8. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku za besedilom »4. člena« doda besedilo »ali pogojev iz prvega in od tretjega do šestega odstavka 4.a člena«.
9. člen 
V 14. členu se v napovednem stavku prvega odstavka za besedo »vsebuje« doda beseda »najmanj«.
Tretja, četrta, peta in šesta alineja se spremenijo tako, da se glasijo:
»– zavezo investitorja in prejemnika spodbude, da bo investicija izvedena vsaj v predvideni vrednosti in v roku, opredeljenem v vlogi,
– zavezo investitorja in prejemnika spodbude, da bo realizirana investicija v skladu s prejšnjo alinejo ohranjena v regiji prejemnika spodbude vsaj pet let po zaključku investicije ali vsaj tri leta po zaključku investicije v primeru, ko je prejemnik spodbude mala ali srednje velika gospodarska družba, razen v primeru spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije,
– zavezo investitorja in prejemnika spodbude, da bo v primeru investicije iz prvega odstavka 4. člena tega zakona ohranil v obdobju ohranjanja investicije najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge ali v primeru investicije iz prvega odstavka 4.a člena tega zakona ohranil v obdobju izvajanja investicije najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge ali v primeru investicije iz drugega odstavka 4. člena tega zakona zavezo, da bodo nova delovna mesta, ustvarjena z investicijo, zapolnjena najpozneje v treh letih po zaključku investicije in ohranjena v regiji najmanj pet let po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, ali najmanj tri leta po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, v primeru ko je prejemnik spodbude mala ali srednje velika gospodarska družba,
– zavezo investitorja in prejemnika spodbude, da bo dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude dve leti po zaključku investicije višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge v primeru investicije iz prvega odstavka 4. člena tega zakona in v primeru investicije iz drugega odstavka 4. člena tega zakona višja tudi od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti, v katero se prejemnik spodbude uvršča, oziroma, v primeru investicije iz drugega odstavka 4.a člena tega zakona, zavezo, da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi, prejemnici spodbude, ki je velika gospodarska družba, dve leti po zaključku investicije višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge,«.
10. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku za besedilom »4. člena« doda besedilo »ali drugega odstavka 4.a člena«.
11. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku za besedilom »4. člena« doda besedilo »ali drugega do šestega odstavka 4.a člena«.
12. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedilom »4. člena« doda besedilo »ali drugega do šestega odstavka 4.a člena«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(rok za sprejetje podzakonskega predpisa) 
Vlada v treh mesecih od uveljavitve tega zakona sprejme predpis iz tretjega odstavka 4.b člena zakona.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/22-3/14
Ljubljana, dne 22. februarja 2022
EPA 2496-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti