Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

434. Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 1127.

  
Na podlagi trinajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 60/17 – ZDMHS, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 158/20), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 34/19), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. redni seji dne 3. februarja 2022 sprejel
O D L O K 
o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba ureja:
1. status javnih površin,
2. gradnjo javnih površin,
3. upravljanje javnih površin,
4. vzdrževanje javnih površin,
5. varstvo javnih površin in
6. izdajanje soglasij.
(2) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba določa tudi vsebino in način izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju gospodarska javna služba), in sicer tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrste in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– program gospodarske javne službe in poročanje.
(3) Odlok določa tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka ter prekrškovne organe.
2. člen 
(definicije) 
Izrazi v tem odloku naslednji pomen:
– gospodarska javna služba, oziroma javna služba: je obvezna občinska gospodarska javna služba iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
2. STATUS JAVNIH POVRŠIN 
3. člen 
(definicija javne površine) 
(1) Javne površine po tem odloku so vse grajene in zelene površine, namenjene splošni rabi in ne sodijo med ceste kot jih določa Zakon o cestah. Javne površine so praviloma trgi in podobne površine namenjene pešcem, ki niso kategorizirane kot javne ceste, tržnice na prostem, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi (cestni otoki), rekreacijske površine in podobne površine, ki so prosto dostopne vsakomur pod enakimi pogoji in z njimi upravlja občina.
(2) Javne površine so lahko v lasti občine, ali jih ima občina v neposredni posesti na osnovi stavbne pravice, zakupa (najema) ali kakšnega koli drugega pravnega naslova pa tudi površine, ki jih ima občina v posredni posesti na osnovi kakšnega koli pravnega naslova (nap. upravljanje). Javne površine, ki so v lasti občine, imajo lahko status javnega dobra.
(3) Med javne površine po tem odloku spadajo tudi površine, na katerih se izvaja izbirna občinska gospodarska javna služba upravljanje in urejanje plačljivih parkirišč.
(4) Javne površine po tem odloku niso tiste površine, ki so sicer v lasti občine, pa jih je občina oddala v upravljanje javnim zavodom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, kot so na primer šolska igrišča, parkirišča ob objektih oddanih v upravljanje in podobno, saj niso v posesti občine.
4. člen 
(splošna in posebna raba javnih površin) 
(1) Javne površine lahko uporabljajo vsi, pod enakimi pogoji, ki jih določa ta odlok in drugi predpisi. Javne površine se lahko uporabljajo le za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja, in so opredeljeni s prostorskimi akti ali drugimi predpisi skladno z definicijo javne površine iz tega odloka.
(2) Uporaba javne površine, s katero se zasede površino z namenom oviranja ali preprečevanja uporabe površine ostalim, je prepovedano.
(3) Na javnih površinah je mogoče pridobiti pravice posebne rabe. Načine in pogoje posebne rabe javnih površin se določi s posebnim odlokom.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
5. člen 
(varovani in posebni parkirni prostori) 
Občinski svet lahko določi varovane parkirne prostore ter druge posebne parkirne prostore, za katerih uporabo se pod splošnimi pogoji plačuje parkirnina. Upravljanje takih parkirišč in zaračunavanje parkirnine se predpiše s posebnim odlokom kot izbirna občinska gospodarska javna služba.
6. člen 
(rezervirani parkirni prostori za invalide) 
(1) Rezervirani parkirni prostori za invalide so lahko splošni ali osebni, in sicer se:
1. splošne parkirne prostore uredi na večjih parkiriščih, ob pomembnejših javnih ustanovah in na krajih, ki so praviloma cilj potovanja invalidov z motornim vozilom; uporabljajo jih lahko vsa vozila, ki so ustrezno označena,
2. osebni parkirni prostor se uredi na javni površini v neposredni bližini stalnega prebivališča invalidne osebe, ki sama upravlja prilagojeno motorno vozilo, če prebivališče take osebe ne razpolaga z funkcionalno površino, ki bi jo bilo mogoče za to prednostno posebej urediti.
(2) Občinski svet lahko s pravilnikom uredi podrobne pogoje in postopek za urejanje osebnih parkirnih prostorov za invalide, njihovo evidenco, oznake in druge zadeve, potrebne za izvajanje določb tega člena.
3. GRADNJA JAVNIH POVRŠIN 
7. člen 
(Program razvoja in vzdrževanja javnih površin) 
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja javnih površin se podrobneje določijo v Programu razvoja in vzdrževanja javnih površin.
(2) S Programom razvoja in vzdrževanja javnih površin se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja javnih površin, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog za obdobje najmanj štirih let. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prostorskih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.
(3) Program razvoja in vzdrževanja javnih površin na predlog župana sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
8. člen 
(kataster javnih površin) 
(1) Občinska uprava vodi kataster javnih površin v katerem se določi najmanj:
– vrsto javne površine (trg, zelenica, parkirišče, park, športna površina itd.),
– parcelno številko in katastrsko občino nepremičnine, na kateri se nahaja javna površina,
– velikost (dolžina, površina itd.),
– opis komunalne in urbane opreme na površini,
– obseg potrebnega urejanja javne površine in
– obseg potrebnega čiščenja.
(2) Kataster javnih površin se vodi elektronsko s pomočjo programske opreme, ki je usklajena s standardi in normativi za prostorsko informacijske sisteme.
9. člen 
(opustitev javne površine) 
Javna površina ali njen del se lahko opusti in status javnega dobra ukine, če tako na predlog župana odloči občinski svet.
10. člen 
(gradnja in vzdrževanje javnih površin) 
(1) Gradnja in vzdrževanje javnih površin je v javnem interesu.
(2) Gradnja javne površine obsega celovito izvedbo gradnje objekta, vključno z izvedbo povezanih prostorskih ureditev, potrebnih za njeno realizacijo.
(3) Javne površine se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo promet, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
(4) Javne površine se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati tako, da je zagotovljeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
(5) Za učinkovito izvajanje zaščite in reševanja ob prometnih in drugih nesrečah morajo imeti javne površine zagotovljene intervencijske dostope. Intervencijske poti niso v uporabi za javni cestni promet.
11. člen 
(pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah za gradnjo javnih površin in ukrepov na njih) 
Zaradi gradnje javne površine se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
12. člen 
(sofinanciranje rekonstrukcije javne površine) 
Če je gradnja ali rekonstrukcija ob javni površini pogojena tudi z rekonstrukcijo javne površine, stroške rekonstrukcije javne površine nosi investitor gradnje ob javni površini. Financiranje rekonstrukcije in druge medsebojne obveznosti se uredijo s posebno pogodbo, ki jo skleneta občina in investitor gradnje ob javni površini.
13. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve ali preureditve javne površine) 
(1) Če je treba obstoječo javno površino prestaviti ali preurediti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del javne površine zgrajen z elementi, ki ustrezajo dotedanjemu namenu javne površine. Za poseg v obstoječo javno površino si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje občine. Stroške prestavitve oziroma preureditve javne površine krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela javne površine od elementov, ki ustrezajo dotedanjemu namenu javne površine.
14. člen 
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob javni površini) 
Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne površine, zlasti:
– dostop do javnih površin zaradi njihovega vzdrževanja,
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje javne površine,
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme,
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča na območju same javne površine,
– izvedbo ukrepov za odpravo neposredno grozeče nevarnosti.
15. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo javne površine predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi javni površini ali njeni uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je pristojna Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, krije njen upravljavec.
4. UPRAVLJANJE JAVNIH POVRŠIN 
16. člen 
(upravljavec javnih površin) 
Z javnimi površinami na območju občine upravlja Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
17. člen 
(naloge in pristojnosti upravljavca) 
Upravljavec opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih površin. Te naloge obsegajo:
– izdelavo strokovnih podlag za Programe razvoja in vzdrževanja javnih površin in izdelavo osnutkov Programov razvoja in vzdrževanja javnih površin,
– naloge povezane z rednim vzdrževanjem javnih površin,
– naloge nadzora nad stanjem javnih površin,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih površinah,
– naloge v zvezi z investicijami na javnih površinah,
– vodenje evidenc o vseh javnih površinah,
– izdajanje soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo javnih površin,
– izdajo smernic in mnenj v zvezi z javnimi površinami ter opravljanje drugih predpisanih nalog pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilec urejanja prostora,
– pripravo pripomb in predlogov v zvezi z javnimi površinami k državnim prostorskim aktom,
– druge naloge, določene z zakoni ali drugimi predpisi.
5. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 
18. člen 
(odgovornost za stanje javnih površin) 
Občinska uprava je odgovorna za to, da se javne površine redno vzdržujejo in obnavljajo tako, da je ob upoštevanju njihovega pomena v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne površine, omogočena njihova funkcionalna in varna raba.
19. člen 
(redno vzdrževanje javnih površin) 
Del rednega vzdrževanja javnih površin je tudi obvezna občinska gospodarska javna služba določena v drugem odstavku 1. člena tega odloka.
20. člen 
(vzdrževanje površin in urbane opreme v območju cestnega sveta na, ob ali nad voziščem državnih cest v naseljih) 
Kot to določa Zakon o cestah, spada v območju meje naselja vzdrževanje zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta, ki so v funkciji javnih površin naselja, na, ob ali nad voziščem državnih cest, med javno službo urejanja in čiščenja javnih površin.
6. VARSTVO JAVNIH POVRŠIN 
21. člen 
(začasna omejitve uporabe javnih površin) 
(1) Če javne površine ali njenega dela ni mogoče varno uporabljati zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka, ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje in varnost na javni površini, lahko upravljavec javne površine začasno prepove njeno uporabo.
(2) Del javne površine na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec javne površine označiti.
22. člen 
(izvajanje del na območju ali ob javni površini) 
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja, izkoriščanje mineralnih surovin in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih na ali ob javni površini, ki bi lahko ovirala uporabo ali ogrožala varnost na javni površini, poškodovala javno površino, ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje občinske uprave, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave opravlja dela, ki bi lahko ovirala uporabo ali ogrožala varnost na javni površini, poškodovala javno površino ali povečala stroške njenega vzdrževanja.
(3) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.
23. člen 
(posegi v prostor na območju ali ob oziroma nad javno površino) 
(1) Posegi v prostor na območju ali ob javni površini so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave. Za posege v prostor se šteje tudi obešanje ali pritrjevanje kablov, žic, anten ali drugih predmetov na ali nad javno površino.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave posega v prostor na območju ali ob javni površini.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
24. člen 
(gradnja gospodarske javne infrastrukture na javni površini) 
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno na javni površini graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije javne površine. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja upravljavca javne površine za njihovo gradnjo.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali javno površino ali njeno rabo, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali njeno morebitno rekonstrukcijo.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
25. člen 
(posegi v javno površino zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na javni površini se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v javno površino, neposredno ogroženo življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki se vzdržuje, mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti občinsko upravo. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki se vzdržuje, mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti javno površino v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti občinsko upravo.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na javni površini ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
26. člen 
(spomeniki in spominska obeležja) 
(1) Postavitev spomenika ali spominskega obeležja na javni površini je dovoljeno le s soglasjem Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba, ali če občinski svet tako sklene skladno s svojimi pravili.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki na javni površini brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem občinskega sveta postavi spomenik ali spominsko obeležje.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
27. člen 
(prepovedi ogrožanja in nenamenske rabe javnih površin) 
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni površini, na zemljiščih ali na objektih ob javni površini, ki bi lahko škodovala javni površini ali ogrožala, ovirala ali onemogočila njeno splošno rabo.
(2) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa na javnih površinah.
(3) Prepovedano je:
1. na javno površino odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine,
2. na javni površini:
– voziti in parkirati vsa vozila, razen kjer je to s prometno signalizacijo izrecno dovoljeno,
– puščati nevozna in neregistrirana vozila,
– ovirati dostop do intervencijskih površin, hidrantov in druge javne infrastrukture,
– čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanjsko in drugo opremo,
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali, puščati iztrebke živali na javni površini,
– puščati ali voditi živali na igrišča, zelenice in druge površine, ki niso namenjene prometu ali živalim samim,
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko onemogočale njeno splošno rabo,
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete,
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali njeno splošno rabo,
– odmetavati ali puščati odpadke izven posod za odpadke,
– onesnažiti površino z olji in mazivi ali drugimi snovmi,
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora,
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja,
– zažigati travo, les ali druge odpadne snovi,
– ovirati odtekanje vode,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice in podobno ter kuriti, razen na za to določenih mestih, kjer je to izrecno dovoljeno,
– obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje ali druge nasade, trgati cvetje in podobno,
– poškodovati klopi, posode za odpadke, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente urbane opreme ter javne infrastrukture,
– izvajati športno rekreativne in podobne aktivnosti, če bi s tem lahko povzročili poškodbe javne površine ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih površinah in motili splošno rabo javne površine,
3. na grajeni (utrjeni) javni površini:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali jo kako drugače onesnaževati,
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo,
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe,
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba javne površine v pravokotni smeri na javno površino ali na razdalji manj kot 1 meter od roba javne površine vzporedno z javno površino,
5. ogrožati uporabo javne površine s puščanjem ledenih sveč na strehi ali žlebu objekta nad javno površino, oziroma ne zavarovati javne površine pri njihovem odstranjevanju.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prepovedmi iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.
(8) Prepoved in kazni za postavljanje tabel, napisov, spominskih znamenj in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje brez ustreznega dovoljenja za posebno pravico rabe javne površine, oziroma v nasprotju z dovoljenjem je urejena v odloku, ki ureja podrejeno in posebno rabo javnih površin.
28. člen 
(odprava poškodb ali onesnaženj javne površine) 
(1) Odprava poškodb ali onesnaženja javne površine bremeni tistega, ki jo je povzročil. Pri tem poškodba ali onesnaženje, ki jo povzroči:
– vozilo – bremeni voznika ali lastnika,
– žival – bremeni lastnika oziroma rejca.
(2) Povzročitelj oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, je dolžna sama poskrbeti za to. Če tega sama ne stori, ji to odredi organ, ki izvaja inšpekcijski nadzor po tem odloku.
(3) Če organ, ki izvaja inšpekcijski nadzor, ugotovi, da povzročitelj oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, sam tega ne bo storil, ali da strokovno ni usposobljen ali da ni opremljen za to, odredi odstranitev posledic oziroma vzpostavitev prejšnjega stanja po za to usposobljenem izvajalcu na stroške povzročitelja oziroma osebe, ki jo bremeni odprava posledic.
(4) Plačilo stroškov odprave poškodb ali onesnaženja javne površine ne izključuje morebitne odgovornosti za storjeni prekršek.
29. člen 
(prometna in druga ureditev na javnih površinah) 
Prometno ali drugo ureditev ali njeno spremembo na javni površini oziroma njenem delu odredi s sklepom občinska uprava. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del sklepa elaborat prometne ureditve in druga potrebna tehnična dokumentacija.
30. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na javnih površinah) 
(1) Postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme na javnih površinah odredi občinska uprava.
(2) Na javni površini se sme postavljati turistična in druga obvestilna prometna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. Postavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne prometne signalizacije odreja občinska uprava. Občina ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
31. člen 
(urbana oprema na javnih površinah) 
(1) Za namen enotno urejenega izgleda urbanega okolja občinska uprava pripravi Katalog urbane opreme.
(2) V Katalogu urbane opreme se določijo območja za uporabo določenih tipov urbane opreme in tipizirani (dimenzije, oblika, barva, tehnične lastnosti ter način montaže) elementi urbane opreme za posamezne skupine, ki so:
1. cestna oprema:
– elementi za urejanje tlakovanih površin,
– elementi za razmejevanje – stebrički,
– elementi za ravnanje z drevesi,
2. ulično pohištvo:
– elementi za počitek – klopi,
– elementi za ravnanje z odpadki – koši,
– elementi za osvetlitev – svetilke,
– elementi za oglaševanje,
– objekti in avtomati.
32. člen 
(varovanje drevja v urbanih naseljih) 
(1) Sajenje, zamenjavo, ali odstranitev drevja in grmovnic na javnih površinah odredi občinska uprava.
(2) Na javnih površinah mora občinska uprava posebej varovati drevesa zaradi zagotavljanja sence ter zmanjševanja pregrevanja javnih površin in zagotavljanja živalskih habitatov, kar povečuje kvaliteto bivanja v urbanem okolju.
(3) Drevesa se lahko odstranjujejo ali obrezujejo na podlagi mnenja strokovnjaka za drevesa v urbanem okolju (arborista).
(4) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko brez mnenja drevo odstrani ali obreže v primeru, da ogroža življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, oziroma lahko povzroči škodo na kulturni dediščini in okolju. V tem primeru odstranitev ali obrezovanje odredi organ pristojen za ukrepanje po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
33. člen 
(obveščanje in oglaševanje na javni površini) 
Postavljanje tabel, napisov, spominskih znamenj in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje, je na javnih površinah dovoljeno le na način, kot ga predpisuje občinski odlok o pravicah podrejene rabe javnih površin in drugi predpisi, sicer je prepovedano.
7. IZDAJANJE SOGLASIJ 
34. člen 
(soglasja) 
Soglasja, ki jih izdaja občinska uprava, so naslednja:
– soglasje za prestavitev oziroma preureditev javne površine, ki je določeno v 13. členu tega odloka,
– soglasje za izvajanje del na območju ali ob oziroma nad javno površino, ki je določeno v 22. členu tega odloka,
– soglasje za poseg v prostor na območju ali ob javni površini, ki je določeno v 23. členu tega odloka,
– soglasje za gradnjo gospodarske javne infrastrukture na javni površini, ki je določeno v 24. členu tega odloka,
– soglasje za poseg na javni površini zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture, ki je določeno v 25. členu tega odloka.
35. člen 
(postopek za izdajo soglasij) 
(1) O s tem odlokom predpisanih soglasjih občinska uprava odloči z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(2) Zoper soglasja, ki jih po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana.
(3) Vlogam za izdajo soglasij iz prejšnjega člena mora vlagatelj, če s katerim drugim predpisom ni drugače določeno, priložiti:
1. dokumentacijo, ki jo predpisujejo predpisi o gradnji objektov ali del dokumentacije, oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe javne površine,
2. izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne površine povrnil v prejšnje stanje do določenega roka ter, da bo prekopano javno površino v primeru posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj v zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).
(4) V izdanem soglasju po vlogi iz predhodnega odstavka občinska uprava predpiše zlasti:
1. rok dokončanja del na javni površini,
2. način zavarovanja gradbišča,
3. delno ali popolno zaporo javne površine,
4. nadzor nad vzpostavitvijo javne površine v prejšnje stanje.
(5) V izdanem soglasju občinska uprava lahko ob upoštevanju vseh okoliščin določi:
1. da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času oziroma izven prometnih konic,
2. da bo namesto upoštevanja izjave iz prve alineje drugega odstavka sama, vendar na stroške vlagatelja in ob upoštevanju predpisov o javnih naročilih, poskrbel za povrnitev javne površine v prejšnje stanje,
3. da mora vlagatelj po povrnitvi v prejšnje stanje po potrebi pridobiti strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej določi občinska uprava.
(6) Za večje posege v javne površine, pred izdajo soglasja občinska uprava kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavarovanja. Če vlagatelj ne izpolni obveznosti iz soglasja, potrebna dela naroči na njegove stroške občinska uprava.
8. VSEBINA IN NAČIN IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN 
8.1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
36. člen 
(oblika izvajanja gospodarske javne službe) 
V Občini Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) se obvezna gospodarska javna služba iz drugega odstavka 1. člena tega odloka izvaja v režijskem obratu (v nadaljevanju: izvajalec).
37. člen 
(dolžnost izvajalca gospodarske javne službe) 
(1) Za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe mora izvajalec:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vsa dela in naročati vse potrebne storitve, ki so potrebna za izvajanje gospodarske javne službe za celotno območje občine,
– redno in pravočasno obveščati občinsko upravo o posameznih aktivnostih izvajanja gospodarske javne službe,
– voditi evidence o izvajanju gospodarske javne službe,
– zagotavljati in objavljati predpisane podatke ter poročati pristojnim organom,
– v sodelovanju z občinsko upravo skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarske javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe,
– pripravljati predloge letnih in dolgoročnih Programov izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin.
(2) Med izvajanjem gospodarske javne službe mora izvajalec sodelovati tudi z drugimi izvajalci gospodarskih javnih služb v občini, posebej še z izvajalcem gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest.
38. člen 
(območje izvajanja) 
Gospodarska javna služba iz se izvaja na celotnem območju Občine Šempeter - Vrtojba.
8.2. Vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev
39. člen 
(predmet gospodarske javne službe glede na javno površino) 
(1) Obvezna gospodarska javna služba iz drugega odstavka 1. člena tega odloka se v celoti ali delno izvaja na javnih površinah, ki so:
1. določene v 3. členu tega odloka,
2. vse občinske javne ceste in nekategorizirane poti po katerih se odvija javni promet, na katerih se javna služba izvaja v delu, ki se nanaša na dodatno čiščenje, pometanje in pranje občinskih cest,
3. druge javne površine, ki jih v kataster javnih površin, na katerih se izvaja gospodarska javna služba, uvrsti občinska uprava.
(2) V območju meja naselja med javno službo iz drugega odstavka 1. člena tega odloka spada tudi vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja, kot to določa Zakon o cestah, in sicer:
– zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.
(3) Zagotavljanje urejenosti pokopališč se ne izvaja v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, pač pa se izvaja skladno z določili odloka, ki ureja pokopališki red.
40. člen 
(vsebina javne službe) 
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin obsega predvsem:
1. čiščenje, pometanje in pranje tlakovanih javnih površin ter dodatno čiščenje, pometanje in pranje občinskih cest in nekategoriziranih poti po katerih se odvija javni promet znotraj meja naselij,
2. praznjenje in vzdrževanje posod za odpadke in pobiranje navlake,
3. postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje prometne signalizacije in prometne opreme ter turistične in druge obvestilne prometne signalizacije, opozorilnih napisov (prepovedi, usmerjanje in podobno) na javnih površinah, ki niso občinske ceste,
4. tekoče vzdrževanje urbane opreme, kot so posode za odpadke, nadstrešnice avtobusnih postajališč, javne pipe, ograje, oglasne naprave ter oglasne table v lasti občine, obvestilne in opozorilne table, stojala za kolesa, klopi in drugi elementi urbane opreme,
5. tekoče vzdrževanje otroških igral in igrišč ter orodij za rekreacijo,
6. tekoče vzdrževanje in urejanje posameznih dreves, parkov, drevoredov, zelenic in drugih javnih nasadov, zlasti pa:
– negovanje in obnavljanje drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov in trat,
– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
– varstvo rastlin pred požarom, mrazom, sušo, poplavo, rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
– čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter po posledicah naravnih nesreč,
7. vzdrževanje in obnavljanje urejenih poti ter odvodnje javnih površin.
(2) Med urejanje in čiščenje javnih površin sodi tudi interventno vzdrževanje in obnova tlakov, robnikov, sistema odvodnjavanja, urbane opreme in drugih elementov javnih površin, z namenom zagotavljanja varne rabe javne površine.
(3) Med urejanje in čiščenje javnih površin sodi tudi zimska služba, ki obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so potrebna za varno rabo javnih površin v zimskih razmerah, to je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov, zlasti pa:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov in obvestil,
– pluženje in posipanje javnih površin,
– odstranjevanje in odvažanje snega z javnih površin,
– čiščenje mrež in odtočnih požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasnežene prometne in obvestilne signalizacije,
– obveščanje javnosti.
(4) Med dela javne službe sodijo tudi strokovna tehnične naloge s področja naročanja del podizvajalcem, spremljanje in nadzor izvedenih del podizvajalcev, priprava letnih načrtov in poročil, priprava in sodelovanje pri pripravi potrebne investicijske in gradbene dokumentacije, računovodska opravila in druga administrativna opravila.
41. člen 
(izvedbeni program urejanja in čiščenja javnih površin) 
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin se opravlja v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja javnih površin, ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev na predlog izvajalca gospodarske javne službe pripravi občinska uprava.
(2) Izvedbeni program urejanja in čiščenja javnih površin se pripravi za vsako obdobje leta, ki pogojuje posamezne vrste del. Z izvedbenim programom urejanja in čiščenja javnih površin se določijo opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji (npr. vrsta del, strojno ali ročno delo, vrsta strojev za izvajanje del, časovno izvajanje del).
42. člen 
(izvedbeni program zimske službe na javnih površinah) 
(1) Občinska uprava na predlog izvajalca gospodarske javne službe vsako leto do 15. oktobra pripravi izvedbeni program zimske službe javnih površin.
(2) Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe (redno vzdrževanje javnih cest in urejanje in čiščenja javnih površin) s podatki o medsebojni komunikaciji (npr. kontaktni podatki, podatki o centrih obveščanja),
– usklajenost različnih izvajalcev zimske službe na javnih površinah in cestah v naseljih (npr. vzdrževanje površin za pešce in kolesarje, križišč, priključkov, avtobusnih postajališč in dostopa do njih, odstranjevanje snega, odvoz na deponije),
– lokacije stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja pešcev, uporabe objektov ali površin v javni rabi v naseljih (npr. šole, nakupovalni centri, železniške in avtobusne postaje in postajališča, zdravstveni dom, bolnišnica, dom za starejše, športni objekti, kulturne dvorane, javna parkirišča),
– vodja koordiniranega dela različnih izvajalcev,
– seznam pogodbenih izvajalcev,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt mreže prehodov javnih površin s stopnjo prednosti in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe glede na lokacije stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja pešcev, uporabe objektov ali površin v javni rabi v naseljih (npr. šole, nakupovalni centri, železniške in avtobusne postaje in postajališča, zdravstveni dom, bolnišnica, dom za starejše, športni objekti, kulturne dvorane, javna parkirišča),
– seznam posebno težavnih območij na javnih površinah ob nastanku neugodnih vremenskih razmer,
– seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije za čas trajanja zimske službe,
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega (plužne in posipne poti),
– dela po zimski službi (npr. odstranitev ostankov posipnih materialov, začasno postavljene prometne signalizacije).
43. člen 
(posipanje javnih površin zaradi preprečevanja poledice) 
(1) V obdobjih, ko obstaja nevarnost nastanka poledice, se izpostavljene javne površine posipajo zaradi preprečevanja poledice. Mesta in način posipanja se določijo glede na vremenske razmere, geografsko-klimatske razmere, lego, naklon ter druge lokalne razmere.
(2) Za posipanje topilnih sredstev se uporabljajo naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Naprave za merjenje posipa s kemičnimi sredstvi morajo biti predhodno umerjene, kar se dokazuje z dokazilom o kalibraciji take naprave.
44. člen 
(pričetek odstranjevanja snega) 
(1) Sneg se s prehodov na javnih površinah pričeti odstranjevati, ko doseže debelino 10 cm.
(2) V izjemnih primerih je možno ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega.
(3) Sneg mora biti odstranjen s prehoda na javni površini tako, da je očiščen hodnik širine vsaj 1 m.
45. člen 
(izvajanje javne službe v izrednih razmerah) 
(1) V času izrednih razmer (velike snežne padavine, naravne in druge nesreče) lahko župan poleg režijskega obrata, za izvajanje gospodarske javne službe aktivira tudi enote za zaščito, reševanje in pomoč v občini.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe.
8.3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
46. člen 
(uporaba javnih dobrin) 
(1) Javne dobrine, to so urejene in čiste javne površine, so zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Dovoljene pravice posebne rabe so urejene v posebnem odloku.
47. člen 
(urnik omejitev izvajanja javnih služb) 
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah lahko občinska uprava določi:
1. območje najpomembnejših prometnih površin (cest, ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja,
2. obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb,
3. območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest občinska uprava lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne ceste in drugih javnih površinah.
8.4. Pravice in obveznosti uporabnikov
48. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe (javnih dobrin) so vsi uporabniki javnih površin. Plačnik izvajanja gospodarske javne službe pa je občina.
49. člen 
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki imajo zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja gospodarske javne službe.
50. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki so dolžni:
– omogočiti neovirano opravljanje storitev gospodarske javne službe,
– omogočati neoviran dostop do vseh javnih površin, kjer se opravljajo storitve gospodarske javne službe,
– obveščati občinsko upravo o vseh dejstvih, pomembnih za izvajanje gospodarske javne službe posebno pa o vsaki poškodbi ali spremembi na javni površini, ki lahko vpliva na njeno varno uporabo.
8.5. Viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja
51. člen 
(financiranje gospodarske javne službe) 
Gospodarska javna služba se financira iz proračuna občine.
52. člen 
(prihodki od posebnih pravic rabe) 
Vsi prihodki povezani s posebnimi pravicami rabe javnih površin so prihodki občinskega proračuna.
53. člen 
(računovodstvo) 
(1) Občinska uprava vodi ločeno računovodstvo za gospodarsko javno službo v skladu s predpisi.
(2) Občinska uprava vodi na ločenih stroškovnih mestih tudi prihodke in odhodke za javne površine, na katerih se izvaja izbirna občinska gospodarska javna služba upravljanje in urejanje plačljivih parkirišč ter vse ostale javne površine.
8.6. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa
54. člen 
(gospodarska javna infrastruktura) 
Občina za izvajanje gospodarske javne službe ne zagotavlja gospodarske javne infrastrukture.
55. člen 
(objekti in naprave) 
(1) Občina za izvajanje javne službe zagotavlja objekte in naprave, ki niso gospodarska javna infrastruktura in v naravi predstavljajo skladišča, parkirišča, delavnice, garderobe, pisarne in druge prostore potrebne za izvajanje javne službe.
(2) Občina za izvajanje javne službe zagotavlja orodje, delovne stroje in vozila potrebna za izvajanje javne službe.
(3) Sredstva se vodijo v poslovnih knjigah občine skladno s predpisi o računovodstvu.
8.7. Program javne službe in poročanje
56. člen 
(program javne službe) 
(1) Letni program izvajanja gospodarske javne službe izdela izvajalec javne službe do 30. 11. za naslednje leto in ga predloži v usklajevanje in potrditev občinski upravi.
(2) Letni program izvajanja gospodarske javne službe mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o načrtovanih delih za izvedbo gospodarske javne službe za tekoče leto,
– podatke o načrtovanih delih za izvedbo gospodarske javne službe za naslednje leto,
– podatke o načrtovanih stroških izvajanja gospodarske javne službe za tekoče leto,
– podatke o načrtovanih stroških izvajanja gospodarske javne službe za prihodnje leto,
– podatke o načrtovanih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v tekočem letu,
– podatke o načrtovanih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v naslednjem letu,
– podatke o poslovanju, ki lahko vplivajo na nastajanje stroškov ali drugače vplivajo izvajanje gospodarske javne službe.
(3) S potrjenim programom izvajanja gospodarske javne službe župan seznani občinski svet.
57. člen 
(poročanje) 
(1) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan najkasneje do 31. 3. vsakega naslednjega leta občinski upravi v potrditev predložiti letno poročilo izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
(2) Letno poročilo izvajanja gospodarske javne službe mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o izvedenih delih gospodarske javne službe za predpreteklo leto,
– podatke o načrtovanih delih za izvajanje gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o izvedenih delih za izvajanje gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o dejanskih stroških gospodarske javne službe za predpreteklo leto,
– podatke o načrtovanih stroških gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o dejanskih stroških gospodarske javne službe za preteklo leto,
– podatke o izvedenih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v predpreteklem letu,
– podatke o načrtovanih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v preteklem letu,
– podatke o izvedenih vlaganjih v objekte in opremo za izvajanje gospodarske javne službe v preteklem letu,
– podatke o poslovanju, ki so vplivali na nastajanje stroškov ali so drugače vplivali izvajanje gospodarske javne službe,
– opisno oceno izvajanja gospodarske javne službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi podatke o pritožbah uporabnikov.
(3) S potrjenim letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe župan seznani občinski svet.
9. INŠPEKCIJSKI NADZOR TER PREKRŠKOVNI ORGANI 
58. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski organ, ki ima nalogo opravljanja občinskega inšpekcijskega nadzorstva.
59. člen 
(obseg inšpekcijskega nadzora) 
Občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se javne površine uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo ta odlok in ostali predpisi,
– ali so javne površine redno vzdrževane skladno s pogoji tega odloka in ostalimi predpisi, ter omogočajo varno uporabo,
– ali je prometna signalizacija in oprema na javnih površinah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega odloka in ostalimi predpisi,
– ali so zapore javnih površin zaradi del ali prireditev na njih postavljene in vzdrževane skladno s tem odlokom, ostalimi predpisi, in izdanim soglasjem,
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju javne površine po tem odloku,
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega odloka in predpisi, ki urejajo javne površine, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev javne površine v uporabo po tem odloku.
60. člen 
(vodenje inšpekcijskega postopka) 
(1) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim se vodi postopek.
(3) Zoper odločbo občinskega inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
61. člen 
(splošni inšpekcijski ukrepi) 
(1) Občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
– z vzdrževalnimi deli na javnih površinah v nasprotju z zakonom ali predpisi,
– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi,
– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore javne površine v nasprotju s soglasjem oziroma predpisi,
– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem kakršnihkoli del na javnih površinah v nasprotju s soglasjem,
– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma drugimi posegi v območju javne površine brez soglasja ali če niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja,
– z rekonstrukcijo javne površine v nasprotju s predpisi,
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi posegi v območju javne površine,
– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na javnih površinah,
3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti ustavi rekonstrukcija javne površine, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil,
4. odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je na javni površini postavljen brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja, ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja,
5. odredi odstranitev ovir z javne površine, ki ovirajo uporabo le-te,
6. odredi čiščenje oziroma vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo javne površine, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.
(2) Občinski inšpektor mora o svojih ugotovitvah iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja.
(3) Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
62. člen 
(začasni ukrep omejitve uporabe javne površine) 
(1) Občinski inšpektor sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba javne površine ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe javne površine in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe javne površine iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec urejanja in čiščenja javne površine v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora občinski inšpektor obvestiti občinsko upravo, policijo in občinsko redarstvo.
63. člen 
(splošni ukrepi redarjev) 
(1) Občinski redar z ustno odredbo:
1. odredi odstranitev ovir z javne površine, ki ovirajo uporabo le-te,
2. odredi ostranitev napačno parkiranih vozil,
3. odredi čiščenje oziroma vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo javne površine.
(2) Če ustne odredbe iz prejšnjega odstavka redar ne more izreči povzročitelju, lahko odredi izvedbo ukrepov po drugi osebi, na stroške povzročitelja.
64. člen 
(prekrškovni organi) 
(1) Občinski organ, ki ima nalogo opravljanja občinskega inšpekcijskega nadzorstva, je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka, razen za prepovedi zasedbe javne površine z namenom oviranja ali preprečevanja uporabe javne površine ostalim, določene v 4. členu tega odloka in prepovedi ogrožanja in nenamenske rabe javnih površin, ki so določene v 27. členu tega odloka.
(2) Občinski organ, ki ima nalogo opravljanja občinskega redarstva, je prekrškovni organ za prepovedi zasedbe javne površine z namenom oviranja ali preprečevanja uporabe javne površine ostalim, določene v 4. členu tega odloka in prepovedi ogrožanja in nenamenske rabe javnih površin, ki so določene v 27. členu tega odloka.
(3) Uporabniki javnih površin se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzora nad določbami tega odloka.
(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik javne površine, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni sebi ne omogoči izvedbo postopka ter ukrepov, določenih v tem odloku.
10. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
65. člen 
(prvi Program razvoja in vzdrževanja javnih površin) 
Prvi predlog Programa razvoja in vzdrževanja javnih površin župan predloži občinskemu svetu v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
66. člen 
(prenehanje veljavnost drugih predpisov) 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 59/08),
– Odlok o zunanjem videzu naselij v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 12/00), in
– Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 12/00).
67. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2022-4
Šempeter pri Gorici, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti