Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

432. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 1111.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. redni seji dne 3. februarja 2022 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) predpisuje pokopališki red, v katerem podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S tem odlokom se določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča z določitvijo prostora,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirne tehnične normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob.
(3) S tem odlokom so določeni tudi prekrški povezani s kršenjem reda, čistoče in miru na pokopališčih in pristojnost za izvajanje nadzora nad izvajanjem odloka.
2. člen
(izrazi) 
(1) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(2) V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) 24-urna dežurna služba se v okviru pogrebne dejavnosti izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba na območju celotne občine.
(2) Način opravljanja 24-urne dežurne službe je določen v Odloku o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba.
(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in jo zagotavlja občina.
4. člen
(pokopališči) 
(1) V občini sta dve pokopališči, v Šempetru pri Gorici in v Vrtojbi.
(2) Pokopališči sta javni površini in predstavljata gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena, tako kot javne površine in gospodarsko javno infrastrukturo določa Zakon o urejanju prostora.
2. POGREBNA DEJAVNOST 
5. člen
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(3) Pogrebna slovesnost je lahko javna, ki ji lahko vsak nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba. Izvaja se na krajevno običajen način. Potek slovesnosti lahko oblikujejo civilno-družbene organizacije, verske skupnosti ter veteranske organizacije, izjemoma pa skladno s predpisi tudi državni organi.
(4) Na dan pokopa se lahko pred pogrebno slovesnostjo krsta ali žara položi v mrliško vežico, kjer se lahko od pokojnika vsakdo poslovi ter svojcem izrazi sožalje.
(5) Pogrebna slovesnost se lahko prične s tem, da se krsto ali žaro položi pred zbrane udeležence pogrebne slovesnosti in z žalno glasbo (živo izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih posnetkov) ter nagovorom. V primeru verskega pogreba se pogrebna slovesnost začne z verskim obredom.
(6) V pogrebnem sprevodu se zvrstijo nosilec državne zastave z žalnim trakom, nosilec križa oziroma drugega verskega simbola (če gre za verski pogreb), nosilci znaka z imenom pokojnika in drugih simbolov v skladu z voljo pokojnika ali njegovih svojcev in krajevnimi navadami. Tem sledijo nosilci praporov, odlikovanj, priznanj, nosilci vencev in cvetja, glasbeni izvajalci, predstavniki verske skupnosti (če gre za verski pogreb), krsta ali žara umrlega, sorodniki umrlega ter ostali udeleženci pogrebne slovesnosti. Če se pogrebne slovesnosti udeležijo enote oboroženih sil ali uniformirane skupine, se te praviloma razvrstijo za nosilci praporov, odlikovanj oziroma priznanj na način, ki ga določajo njihova protokolarna pravila v skladu z navodili izvajalca pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba.
(7) Ob grobu se udeleženci pogrebne slovesnosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave in praporov, v primeru pogreba z verskim obredom pa tudi predstavniki verske skupnosti in nosilec verskega simbola.
(8) Zatem, ko se krsto s pokojnikom ali žaro položi v grob, sledijo poslovilni govori, žalna glasba, poklon zastav in drugih simbolov.
(9) Pogrebna slovesnost se lahko zaključi z mimohodom udeležencev pogrebne slovesnosti oziroma na krajevno običajen način. Če je pogreb z verskim obredom, se ta opravi pred poslovilnimi govori.
(10) Morebitna častna salva pripadnikov oborožene skupine se izstreli hkrati s poklonom zastav in simbolov pred zaključkom obreda. Pri tem mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev, za kar sta odgovorna izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ter poveljnik častne enote ali vodja oborožene skupine.
(11) Z zasipanjem groba se lahko prične, ko se udeleženci pogrebne slovesnosti razidejo. Po opravljenem pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan grob tudi začasno urediti.
6. člen
(raztros pepela) 
Pogrebna slovesnost ob pokopu z raztrosom pepela se opravi na način kot pogrebna slovesnost s pokopom krste ali žare, le da se namesto polaganja krste ali žare v grob, pepel pokojnika spoštljivo raztrese na zato predpisano mesto na pokopališču.
7. člen
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 
(1) Storitev grobarjev in storitev pokopališko pogrebnega moštva, kot jih določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, na pokopališčih v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi ne zagotavlja upravljalec pokopališča.
(2) Storitve grobarjev, ki obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov zagotovi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela, izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba.
8. člen
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, kot to določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
9. člen
(način in čas pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali položijo v žarni zid,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) O načinu in času pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba.
(3) Pokop na pokopališču se praviloma opravi na delovni dan med 9. in 18. uro, oziroma tako, da je zaključen ob dnevni svetlobi. Poleti se lahko zaradi vročine popoldansko uro prilagodi v poznejšo.
(4) Pokop na pokopališču se lahko opravi tudi v dela prostih dneh (nedeljah in praznikih), če se tako dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba.
10. člen
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik pokopa občina, se pokop izvede v osnovnem obsegu.
(2) V kolikor je znana volja pokojnika glede vrste pokopa, minimalne pogrebne slovesnosti in označitve groba, jo je potrebno upoštevati.
(3) V kolikor volja pokojnika glede vrste pokopa, minimalne pogrebne slovesnosti in označitve groba ni znana, se izvede pokop z žaro, ki se položi v žarni zid, minimalna pogrebna slovesnost, kot jo predpisuje Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, grob pa se označi z imenom in priimkom ter letnico rojstva in smrti pokojnika.
(4) Če se ne pričakuje prisotnih udeležencev na pogrebni slovesnosti, zagotovi prisotnost dveh udeležencev občina.
11. člen
(pokop zunaj pokopališča) 
Pokop zunaj pokopališča v občini ni dovoljen, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
3. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
12. člen
(upravljanje pokopališča) 
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– zagotavljanje storitev najema pokopaliških objektov in naprav,
– oddajo grobov v najem.
(2) Upravljavec pokopališč v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi je Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba. Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba lahko posamezne dejavnosti upravljavca pokopališč odda z javnim naročilom drugemu izvajalcu, ali pa jih za upravljavca izvaja Režijski obrat Občine Šempeter - Vrtojba.
(3) Storitve najema pokopaliških objektov in naprav upravljavec pokopališča zaračunava naročnikom pogrebov oziroma izvajalcem pogrebne dejavnosti, ki jih izberejo naročniki pogreba, na podlagi cenika, ki ga predlaga upravljavec pokopališča, potrdi pa občinski svet.
13. člen
(mrliška vežica) 
(1) Pokopališči v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi imata mrliški vežici, katerih uporaba je obvezna.
(2) Mrliška vežica se odpre na dan pokopa ob uri, za katero se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, da se lahko udeleženci pogrebne slovesnosti poslovijo od pokojnika.
(3) Mrliška vežica se zapre po opravljenem pokopu.
14. člen
(prva ureditev groba) 
(1) Prvo ureditev groba izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba.
(2) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema:
– zasutje grobne jame in začasno ureditev tako, da se ne poškodujejo sosednji grobovi ter poti med grobovi,
– postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom in okvirjem,
– odvoz odvečne zemlje ter odstranitev vencev in posušenega cvetja z groba v roku 15 dni od pogreba.
(3) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba.
15. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte (skupne glavne poti, zelenice, drevesa, grmovnice, žive meje, zidove, ograjo, vodne pipe in odtoke),
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izvajalcem pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– organizira in nadzira dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici.
(2) Upravljavec pokopališča izvaja tudi naslednje naloge:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje sanitarij,
– zagotavlja vodovodni priključek za oskrbo s pitno vodo ter priključek na javno kanalizacijo za delovanje objektov ter uporabo uporabnikov in izvajalcev del,
– zagotavlja električni priključek za delovanje objektov ter uporabo uporabnikov in izvajalcev del,
– zagotavlja zbiranje in oddajo odpadkov s pokopališč.
16. člen
(prepovedi in prekrški) 
(1) Na pokopališču ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih posod in prostora,
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke posode za odpadke,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,
– postavljanje, popravilo in odstranjevanje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij brez soglasja upravljavca,
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti,
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča,
– uporabljati prevoznih sredstev, razen izjemoma in v upravičenih primerih na podlagi dovoljenja upravljavca, uporabe primernega prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcev rednega vzdrževanja, izvajalcev obnovitvenih in kamnoseških del, zaradi izvajanja del za najemnika groba,
– nameščanje reklamnih sporočil, razen uradnih obvestil upravljavca,
– uporabljati prostora za druge namene, kot za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
(2) Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki krši določila prvega odstavka tega člena.
17. člen
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grobove oddaja v najem Občinska uprava Občine Šempeter – Vrtojba na podlagi najemne pogodbe.
(2) Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.
(3) Nove grobove oddaja občinska uprava v najem eni fizični ali pravni osebi samo ob prijavi pokopa ali prekopa pokojnika, in sicer:
– na pokopališču v Šempetru pri Gorici, če je imel pokojnik zadnje stalno bivališče v Šempetru pri Gorici, ali najemnik groba izkaže, da je pokojnik vsaj deset let dejansko prebival v Šempetru pri Gorici, ali ima najemnik groba stalno prebivališče v Šempetru pri Gorici in prijavlja pokop oziroma prekop svojca,
– na pokopališču v Vrtojbi, če je imel pokojnik zadnje stalno bivališče v Vrtojbi, ali najemnik groba izkaže, da je pokojnik vsaj deset let dejansko prebival v Vrtojbi, ali ima najemnik groba stalno prebivališče v Vrtojbi in prijavlja pokop oziroma prekop svojca.
(4) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi občinski svet.
(5) Za najem prostora za raztros pepela se plačuje grobnina zgolj v primeru, da ne gre za anonimni pokop, pač pa so pokojnikovi podatki navedeni na skupnem nagrobniku.
(6) Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do 15. junija v tekočem letu. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(7) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
18. člen
(pogodba o najemu groba) 
(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja,
– datum začetka najema in določilo, da se pogodba sklepa za nedoločen čas,
– pokopališče, vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
– ostale pravice in obveznosti najemodajalca in najemnika skladno z določili tega odloka in veljavno zakonodajo.
(2) Za najem prostora za raztros pepela se ne sklepa pogodbe o najemu groba, če gre za anonimni pokop in se pokojnikovi podatki ne navedejo na skupnem nagrobniku.
(3) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom in najemno pogodbo.
(4) Oddajanje grobov v podnajem ni dovoljeno.
19. člen
(prenehanje pogodbe o najemu groba) 
(1) Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba lahko pisno prekine najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe, kljub predhodnemu opozorilu,
– če najemnik groba, ki je zapuščen več kot leto dni, kljub pozivu upravljavca v določenem roku groba ne uredi,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Šteje se, da grob ni primerno vzdrževan takrat, kadar nagrobna znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma videz groba kvari estetski videz pokopališča.
(2) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema v roku 30 dni od prenehanja veljavnosti najemne pogodbe na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine in se oddajo v najem skupaj z grobom.
(3) Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo. Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.
20. člen
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(4) Novi nagrobniki so skupaj s podstavkom lahko visoki največ 1,5 m, hortikultura (ciprese, tisa, pušpan) pa največ 1,20 m. Na nagrobnikih so lahko označena imena in priimki ter drugi osebni podatki pokopanih oseb. Na nagrobnikih so lahko tudi znaki, napisi, slike in simboli, ki so po zakonu dovoljeni in ki ne žalijo moralnega čuta in dostojanstva ljudi.
(5) Upravljavec pokopališča zagotavlja enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču.
21. člen
(zvrsti grobov) 
Zvrsti grobov so: enojni grob, dvojni grob, žarni grob, otroški grob, prostor za raztros pepela in obstoječe grobnice.
22. člen
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
(1) Mere grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob širina 1 m, dolžina 2 m,
– za dvojni grob (družinski) širina 2 m, dolžina 2 m,
– za otroški grob širina 0,7 m, dolžina 1 m,
– za žarni grob širina 0,7 m, dolžina 1 m.
(2) Globina prvega pokopa je najmanj 1,80 m in za žarni grob 0,50 m.
(3) Otroški in žarni grobovi se dodeljujejo zgolj na obstoječem pokopališkem oddelku starega pokopališča v Šempetru pri Gorici, kjer se grobovi takih dimenzij že nahajajo.
(4) Na novem delu pokopališča v Šempetru pri Gorici se dodeljujejo samo enojni grobovi skladno z načrtom razdelitve pokopališča tudi za žarne pokope in pokope otrok.
(5) Žarni pokop se lahko izvede v vsaki od zvrsti grobov, razen na prostoru za raztros pepela. Na pokopališčih v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi se zagotavljajo tudi žarni grobovi v žarnem zidu naslednjih dimenzij 0,62 x 0,62 m na starih pokopališčih in 73 x 56 m na novem delu pokopališča v Šempetru pri Gorici.
23. člen
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let. Za pokop z žaro mirovalne dobe ni.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
24. člen
(prekop) 
(1) Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, je lahko pokojnik izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po predhodnem soglasju najemnika groba in skladno z določili zakona, ki ureja pogrebno dejavnost.
(2) Dovoljenje za prekop izda Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
25. člen
(cenik) 
Enotni cenik uporabe pokopališč, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, na predlog upravljavca sprejme s sklepom občinski svet.
26. člen
(pogrebna pristojbina) 
Upravljavec pokopališča izvajalcem pogreba ne zaračunava pogrebne pristojbine za izvedbo pogreba na pokopališčih v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi.
27. člen
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:
Vrsta groba
Faktor grobnine
enojni grob
1
otroški grob
0,6
žarni grob
0,6
žarna niša v žarnem zidu
1,45
dvojni grob
1,65
grobnica
2
prostor za raztros pepela
0,3
4. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
28. člen
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen
(prehodne določbe) 
(1) Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
(2) Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo na pokopališčih v Šempetru pri Gorici in v Vrtojbi v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
(3) Višino grobnine in enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, sprejme na predlog upravljavca pokopališča s sklepom občinski svet, v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
(4) Do uveljavitve novih cen uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, grobnine se zaračunavajo cene po do sedaj veljavnem ceniku.
30. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradne objave št. 3/2001), Pravilnik o pokopu in najemu grobnega prostora (Uradne objave št. 17/2001) in Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« (Uradni list RS, št. 42/09).
31. člen
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2022-5
Šempeter pri Gorici, dne 3. februarja 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti