Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, stran 982.

  
Na podlagi osmega odstavka 18.s člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16, 34/19 in 40/21) se v 10. členu v prvem odstavku za besedo »lahko« doda beseda »najprej«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se na javni poziv iz prejšnjega odstavka ne odzove noben izmed izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki imajo z ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju na istem vsebinskem področju iz 2. člena tega pravilnika, lahko ministrstvo pozove vse izvajalce javnih socialnovarstvenih programov, ki imajo z ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju na kateremkoli vsebinskem področju iz 2. člena tega pravilnika, da sporočijo svojo pripravljenost za širitev svojega programa na izpadlem področju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku beseda »šest« nadomesti z besedo »deset«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-24/2021
Ljubljana, dne 27. januarja 2022
EVA 2021-2611-0065
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost