Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

359. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, stran 979.

  
Na podlagi sedmega odstavka 58., tretjega odstavka 141.g in tretjega odstavka 141.k člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca 
1. člen 
V Pravilniku o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (Uradni list RS, št. 83/21) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »prošnji za izdajo, podaljšanje in zamenjavo dovoljenja za prebivanje,« doda besedilo »obrazec za podpis tujca,«.
V drugem odstavku se za besedilom »podaljšanje potrdila o pravicah obmejnega delavca« dodata vejica in besedilo »obrazec za podpis tujca«.
V tretjem odstavku se za besedo »odtisov« dodata vejica in besedilo »obrazec za podpis tujca«.
2. člen 
V 2. členu se doda nov četrti stavek, ki se glasi:
»Kadar je treba v skladu s tem pravilnikom dati lastnoročni podpis, se ta da na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Tujcu, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, se lahko podpis zajame pri organu, pristojnem za izdajo dovoljenja za prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca, prek digitalne podpisne tablice.«.
3. člen 
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(1) Tujec, ki se zna in zmore podpisati in je dopolnil osem let, se podpiše na obrazec prošnje iz priloge 1 oziroma priloge 2 tega pravilnika ter na obrazec iz priloge 4 tega pravilnika. Če je vlagatelj prošnje zakoniti zastopnik, skrbnik ali družinski član tujca, za katerega se vlaga prošnja iz priloge 1 tega pravilnika, ali njegov delodajalec ali druga fizična ali pravna oseba, ki jo tujec pooblasti za vložitev prošnje, se na obrazec prošnje iz priloge 1 in priloge 2 tega pravilnika podpiše vlagatelj.
(2) Podpis tujca, za katerega se izkaznica izdaja, z obrazca iz priloge 4 tega pravilnika se prenese kot podatek na izkaznico, če je tujec mlajši od osem let oziroma se ne zna ali ne zmore podpisati, pa se izkaznica dovoljenja za prebivanje ali potrdila o pravicah obmejnega delavca izda brez podpisa.
(3) Dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, izdano družinskemu članu tujca s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, se izda brez podpisa tudi, če družinski član ni v Republiki Sloveniji ter ne more izpolniti in posredovati obrazca iz priloge 4 tega pravilnika. Družinski član, ki se zna in zmore podpisati in je dopolnil osem let, mora v enem mesecu po prihodu v Republiko Slovenijo pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, dati podpis ali mu posredovati izpolnjen obrazec iz priloge 4 tega pravilnika. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, družinskemu članu izda novo izkaznico, ki vsebuje tudi podpis imetnika.«.
4. člen 
V 9. členu se znesek »12,00 eurov« nadomesti z zneskom »15,47 eura«.
5. člen 
Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Izkaznice se v skladu s spremenjenimi in dopolnjenimi določbami pravilnika začnejo izdajati, ko minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi datum, od katerega se izdajajo dovoljenja v skladu s spremenjenim prvim in drugim odstavkom 58. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.). Do datuma iz prejšnjega stavka se izkaznice izdajajo v skladu s Pravilnikom o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (Uradni list RS, št. 83/21).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-711/2021
Ljubljana, dne 4. februarja 2022
EVA 2021-1711-0099
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti