Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

323. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu, stran 912.

  
Na podlagi 26. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17 – ZVDZ-C) je Državna volilna komisija na 16. seji 10. 2. 2022 sprejela
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (Uradni list RS, št. 24/19) se za 9. členom doda nov člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(nadomestilo za delo v rizičnih razmerah) 
(1) Če je razglašena epidemija ali epidemiji podobno stanje, ki terja spoštovanje z zakonom, aktom vlade ali priporočili in navodili pristojnega organa predpisanih dodatnih ukrepov so predsednik, člani in tajniki volilnih komisij ter njihovi namestniki in druge osebe, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu ter predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, upravičeni do posebnega dodatka za delo v rizičnih razmerah.
(2) Če ni razglašena epidemija ali epidemiji podobno stanje, ki terja spoštovanje z zakonom, aktom vlade ali priporočili in navodili pristojnega organa predpisanih dodatnih ukrepov, obstajajo pa okoliščine, ki zaradi takšnega stanja terjajo spoštovanje določenih ukrepov, ki rezultirajo v povečanem obsegu dela ali povečanem tveganju za zdravje, so predsednik, člani in tajniki volilnih komisij ter njihovi namestniki in druge osebe, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu ter predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, upravičeni do posebnega dodatka za delo v rizičnih razmerah, če tako odloči državna volilna komisija.
(3) O tem, ali so podani pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, odloči državna volilna komisija s sklepom.
(4) Višina dodatka iz prvega in drugega odstavka tega člena se določi:
1. za predsednika, člane in tajnike volilnih komisij ter njihove namestnike in druge osebe, ki opravljajo dolžnosti na volitvah ali referendumu v višini 10 % nadomestila, določenega s tem pravilnikom;
2. za predsednika, člane in njihove namestnike volilnih odborov, ki opravljajo dolžnosti na volitvah ali referendumu v višini 25 % nadomestila, določenega s tem pravilnikom.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2022-3
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
Brigita Domjan Pavlin 
namestnica predsednika 
Državne volilne komisije 

AAA Zlata odličnost