Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

Kazalo

202. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 571.

  
Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) se v 86., 90., 91., 204. in 205. členu kratica »ZEZRD« nadomesti z besedo »Zakladnica« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 1. členu se četrti odstavek črta.
3. člen 
V 8. členu se v četrtem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. zakon določa, da je dopustno zadolževanje v večjem obsegu.«.
4. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki jih mora posredovati MF najkasneje do 22. v mesecu, in«.
5. člen 
V 12. členu se v prvem stavku besedilo »Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije sta dolžna med mesecem MF obveščati« nadomesti z besedilom »FURS med mesecem MF obvešča«.
6. člen 
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Načrtovanje se izvaja v sistemu MFERAC. Predlagatelji finančnih načrtov predloge mesečnih likvidnostnih načrtov pripravijo najkasneje do 24. dne v tekočem mesecu za prihodnji mesec. Predlog mesečnega likvidnostnega načrta se pripravi v okviru določene kvote pravic proračunske porabe.«.
7. člen 
V 15. členu se v četrtem odstavku drugi stavek črta.
8. člen 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) O spremembi rokov in zneskov plačil v okviru mesečnega likvidnostnega načrta izdatkov, ki na posamezni dan presežejo 20.000 evrov, predlagatelj finančnih načrtov obvesti MF tri delovne dni pred dnevom plačila, ki je določen v mesečnem likvidnostnem načrtu. Za spremembo, ki ne preseže 20.000 evrov, predlagatelj finančnega načrta pripravi korekcijo likvidnostnega načrta do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Predlagatelj finančnega načrta spremembo pripravi v sistemu MFERAC.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru plačil obveznosti v krajših rokih, ki jih dopušča zakon, ti zneski plačil sporočijo najkasneje en delovni dan pred dnevom plačila, ki je določen v likvidnostnem načrtu.
(3) Predlagatelj finančnega načrta lahko z vlogo, ki jo pripravi v sistemu MFERAC, predlaga povečanje mesečnega likvidnostnega načrta izdatkov.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V primeru odstopanj mesečnega likvidnostnega načrta nad 1.000.000 evrov neposredni proračunski uporabniki pripravijo obrazložitev v sistemu MFERAC.«.
9. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(1) Za sredstva donacij, predpristopnih in popristopnih pomoči EU se lahko:
1. odpre namenski podračun v okviru EZRD,
2. določi podračun proračuna v domači ali tuji valuti, na katerega se nakažejo sredstva donacij, predpristopnih in popristopnih pomoči EU, ali
3. odpre posebni namenski transakcijski račun (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije v primerih, ko tuj donator ne dovoljuje vodenja sredstev na računu v okviru podračuna EZRD ali gre za valuto, v kateri ni odprt EZRD. O odprtju PNTR odloča Zakladnica Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: Zakladnica).
(2) Pri odprtju računov proračunski uporabniki ravnajo v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, in drugimi predpisi, ki urejajo račune proračunskih uporabnikov. O odprtju podračuna neposredni proračunski uporabnik obvesti Zakladnico.
(3) Neposredni uporabnik obvesti Zakladnico o vsakem pričakovanem nakazilu sredstev donacij, predpristopnih in popristopnih pomoči EU najkasneje tri delovne dni pred nakazilom.
(4) Podrobnejša navodila pri določanju sklicne številke neposredni uporabnik pridobi v DJR.«.
10. člen 
V 44. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru sredstev donacij, nominiranih v tuji valuti, se obseg pravic porabe na postavki donacij določa v protivrednosti domače valute po referenčnem tečaju Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB), ki ga objavlja BS, oziroma po tečaju tujih valut, ki jih določa BS v primeru, če posamezna valuta ni na tečajnici ECB.«.
V tretjem odstavku se besedilo »na PNTR ali« črta.
11. člen 
V 45. členu se tretji odstavek črta.
12. člen 
46. člen se črta.
13. člen 
V 107. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Neposredni uporabnik mora upravljavcem, ki so v njegovi pristojnosti, posredovati usmeritve, iz katerih izhaja, da upravljavec lahko v primeru, če stvarno premoženje, ki je v lasti države, oddaja v najem, v najemni pogodbi dogovori ločen prikaz obsega najemnine in obsega drugih stroškov, ki jih plačuje najemnik. V tem primeru je namenski prihodek proračuna zgolj najemnina.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
14. člen 
109. člen se črta.
15. člen 
Za 119. členom se dodajo novo podpoglavje 6.3.1.a in nova 119.a in 119.b člen, ki se glasijo:
»6.3.1.a Usmeritve za opravljanje tržne dejavnosti
119.a člen 
Akt o ustanovitvi posrednega uporabnika državnega proračuna, ki je javni zavod in ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, mora vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
119.b člen 
(1) Neposredni uporabnik pozove javne zavode, ki sodijo v njegovo pristojnost in ki opravljajo prodajo blaga in storitev na trgu, da v zvezi s to dejavnostjo pripravijo cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.
(2) Neposredni uporabnik v pozivu iz prejšnjega odstavka določi, da mora iz cenika izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo javni zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(3) Neposredni uporabnik v pozivu iz prvega odstavka tega člena določi tudi, da cenik za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu sprejme organ, pristojen za sprejem finančnega načrta javnega zavoda.«.
16. člen 
V 127. členu se v 1. točki besedilo »prostih sredstev« nadomesti z besedilom »utemeljeno pričakovanih prejemkov«.
17. člen 
V 179. členu se v prvem odstavku, ki postane edini odstavek, pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru krajših plačilnih rokov, ki so določeni v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«.
Drugi odstavek se črta.
18. člen 
V 180. členu se v drugem stavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za obveznosti iz naslova plač najkasneje dva delovna dneva pred zapadlostjo.«.
19. člen 
V 183. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dokumentacija, ki se nanaša na FEP in odredbe za izplačila, povezana z dolgom državnega proračuna, se računovodski službi posreduje v elektronski obliki in je v tej obliki podlaga za izplačilo.«.
20. člen 
V 185. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. pologe vlog s podračuna proračuna in podračunov proračunskih skladov na podračun Upravljavca denarnih sredstev sistema EZRD,
2. vračila meddnevnega likvidnostnega zadolževanja podračuna proračuna pri Upravljavcu denarnih sredstev sistema EZRD,«.
21. člen 
212. člen se črta.
22. člen 
V 218. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek v primerih dodeljevanja sredstev nevladnim organizacijam, kot so opredeljene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za delovna področja, na katerih delujejo udeležene nevladne organizacije, s sklepom imenuje vlada.«.
23. člen 
Priloga 3 in Priloga 4 se črtata.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
Neposredni uporabniki najkasneje do konca leta 2023 uskladijo akte o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika.
25. člen 
Neposredni uporabniki pozovejo javne zavode, da v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika uveljavijo cenik iz novega 119.b člena pravilnika.
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1294/2021/37
Ljubljana, dne 26. januarja 2022
EVA 2021-1611-0111
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost