Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

116. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov, stran 354.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena v zvezi z četrtim odstavkom 94. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov 
1. člen 
V Pravilniku o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16 in 158/20 – ZURE) se v 1. členu za besedilom »določa program usposabljanja,« doda besedilo »vsebino dopolnilnega usposabljanja,«.
2. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(dopolnilno usposabljanje) 
(1) Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka se mora pri izvajalcu usposabljanja vsakih pet let po pridobitvi licence udeležiti dopolnilnega usposabljanja brez preizkusa znanja.
(2) Dopolnilno usposabljanje traja najmanj 4 ure in vključuje novosti na področjih iz Priloge 1 tega pravilnika ter ugotovitve iz izvedenih nadzorov nad izvajanjem rednih pregledov klimatskih sistemov.
(3) Po udeležbi na dopolnilnem usposabljanju se izda potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju.
(4) Potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju se izda na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
V 16. členu se za besedo »strokovnjaka,« doda besedilo »in dopolnilno usposabljanje«.
4. člen 
V 17. členu se v 3. točki pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. razpolaga z ustrezno informacijsko in telekomunikacijsko opremo za izvajanje usposabljanja na daljavo.«.
5. člen 
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec usposabljanja v roku osmih dni po izvedenem dopolnilnem usposabljanju ministrstvu posreduje seznam neodvisnih strokovnjakov, ki so se udeležili dopolnilnega usposabljanja.«.
6. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(vsebina registra) 
V register licenc neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: register) se vpisujejo naslednji podatki:
1. osebni podatki o neodvisnem strokovnjaku: osebno ime, naslov prebivališča, strokovni ali znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, po potrebi vrsta specializacije in podatki o objavah, telefonska številka, naslov elektronske pošte;
2. podatki o licenci:
– številka in datum izdaje odločbe o licenci,
– številka in datum potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju in potrdila o opravljenem dopolnilnem usposabljanju,
– številka in datum odločbe o odvzemu licence.«.
7. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku besedilo »prenehanju veljavnosti licence« nadomesti z besedilom »odvzemu licence«.
8. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »prenehanjem veljavnosti licence« nadomesti z besedilom »odvzemom licence«.
9. člen 
V Prilogi 1 se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Predpisi in dokumentacija v zvezi s klimatskimi sistemi
1.1. Zakonodaja s področja energetike
1.2. Zakonodaja s področja graditve
1.3. Pravilnik s področja rednih pregledov klimatskih sistemov
1.4. Pravilnik s področja prezračevanja in klimatizacije stavb
1.5. Dokumentacija o klimatskih sistemih«.
10. člen 
V Prilogi 2 se število »14« nadomesti s številom »10«.
11. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
V Prilogi 5 se besedilo »Energetskega zakona« nadomesti z besedilom »Zakona o učinkoviti rabi energije«, besedilo »Veljavno do:« pa se črta.
14. člen 
Za Prilogo 5 se doda nova Priloga 6, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(izdaja novih licenc) 
(1) Licence, izdane v skladu s Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16 in 158/20 – ZURE), veljajo kot licence za nedoločen čas, izdane v skladu s tem pravilnikom.
(2) Ministrstvo po uradni dolžnosti izda neodvisnim strokovnjakom nove odločbe o izdaji licence v petih mesecih od uveljavitve tega pravilnika, hkrati pa se izda nova izkaznica.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-328/2021/14
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
EVA 2021-2430-0079
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti